Hotărârea nr. 15/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificarii Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 339 din 27 septembrie 2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate a indicatorilor tehnico- economici a proiectului tehnic de executie precum si a bugetului aferent proiectului “Constructie de gradinita in zona Bucium” in conformitate cu rezultatul procesului de evaluare si selectie privind aprobarea suplimentării contribuției proprii astfel încât finanțarea nerambursabilă acordată să nu depășească alocarea financiară si precum aprobarea noului Deviz General a Bugetului actualizat și a tabelului surselor de finanțare aferente proiectului

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 339 din 27 septembrie 2019, privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico- economici, a proiectului tehnic de executie, precum si a bugetului aferent proiectului “Constructie de gradinita in zona Bucium”, in conformitate cu rezultatul procesului de evaluare si selectie privind aprobarea suplimentării contribuției proprii, astfel încât finanțarea nerambursabilă acordată să nu depășească alocarea financiară si precum aprobarea noului Deviz General,

a Bugetului actualizat și a tabelului surselor de finanțare aferente proiectului

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31.01.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentul formulat si inregistrat sub nr. 11264/30.01.2020 aprobat și consemnat în procesul - verbal al sedinței Consiliului Local al Municipiului Iași ;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 4195/15.01.2020, întocmit de Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 6085/20.01.2020;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul prioritatii de investitie 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 82 din 21 martie 2019;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 339 din 27 Septembrie 2019;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanța de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 339 din 27 septembrie 2019, privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici, a proiectului tehnic de executie, precum si a bugetului aferent proiectului “Constructie de gradinita in zona Bucium”, in conformitate cu rezultatul procesului de evaluare si selectie”, in sensul ca Anexa 4 din H.C.L. nr. 339/2019 (Devizul General) devine Anexa 1 din prezenta hotarare si Anexa 5 din H.C.L. nr. 339/2019 (Bugetul proiectului) devine Anexa 2 din prezenta hotarare. Drept urmare art. 2 va avea urmatorul cuprins: “Se aproba valoarea totala a proiectului “Constructie de gradinita in zona Bucium”, în cuantum de 5.963.205,99 lei (inclusiv TVA) in conformitate cu Devizul General (Anexa 1) si bugetul proiectului (Anexa 2).

Art. 2. Se aprobă modificarea Anexei 6 - Tabelul Surselor de Finanțare din H.C.L. nr. 339/2019 care devine Anexa 3 din prezenta hotarare.

Art. 3. Se aprobă actualizarea Studiului de fezabilitate (Anexa 1 din H.C.L. nr. 339/2019) si devine Anexa 4 din prezenta hotarare, actualizarea proiectulului tehnic de executie (Anexa 3 din H.C.L. nr. 339/2019) si devine Anexa 5 din prezenta hotarare, in conformitate cu rezultatul finalizarii evaluarii etapei tehnico - economice, cu mentiunea ca indicatorii tehnico-economici raman neschimbati si nu afecteaza valoarea totala a proiectului.

Art. 4. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 339 din 27 septembrie 2019 rămân neschimbate.

Art. 5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană; Direcției Generale Tehnice și Investiții; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 6. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană; Direcția Generală Tehnică și Investiții; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Mihai Liviu Gavril                     Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 15 din 31 ianuarie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0