Hotărârea nr. 149/2020

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 179/2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2020

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 179/2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 30 aprilie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere votul nominal exprimat de consilierii locali prin platforma online de videoconferinta ;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 12686 din 9.03.2020 întocmit de Direcția Locală de Evidență a Persoanelor - Serviciul de Stare Civilă;

Având în vedere Raportul de specialitate nr.17140 din 16.04.2020 întocmit de Direcția Locală de Evidență a Persoanelor - Serviciul de Stare Civilă;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 60616 din 15.04.2020 întocmit de Direcția geberală Economică și Finanțe Publice Locale;

Având în vedere Hotararea Consiliului Local nr. 179/2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2020;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanța de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea Anexei 5.1. din Hotararea Consiliului Local nr. 179 din 24.04.2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2020 în sensul eliminării a 4 taxe din cele 5 existente, respectiv :

  • 1. Taxă pentru oficierea căsătoriei sâmbăta,

  • 2. Taxă pentru oficierea căsătoriei duminica,

  • 3. Taxă pentru oficierea căsătoriei în afara sediului Serviciului de Stare Civilă Iași,

  • 4. Taxă pentru oficirea căsătoriei în afara sediului Servicilui de Stare Civilă Iași pentru persoanele de până în 30 de ani și care sunt la prima căsătorie rămâmând în vigoare doar Taxa de procesare dosar.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Serviciului de Stare Civilă; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale si Instituției Prefectului Județului Iași. J                                                                                                        J                                   >

Art. 3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Serviciul Stare Civila.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemneaza pentru legalitate,

Paul Corneliu Boisteanu              Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 149 din 30 aprilie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

0