Hotărârea nr. 148/2020

HOTĂRÂRE privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 273/26.07.2019 (privind aprobarea Acordului de parteneriat intre Municipiul Iasi si Asociatia de Sprijin Comunitar pentru un Viitor mai Bun)

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 273/26.07.2019

(privind aprobarea Acordului de parteneriat intre Municipiul Iasi si Asociatia de Sprijin Comunitar pentru un Viitor mai Bun)

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 30 aprilie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere votul nominal exprimat de consilierii locali prin platforma online de videoconferinta ;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 38551/13.04.2020, întocmit de Direcția Tehnică și Servicii Comunitare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 273/26.07.2019 prin care s-a aprobat încheierea Acordului de parteneriat între Municipiul Iași și Asociația de Sprijin Comunitar pentru un Viitor Mai Bun;

Având în vedere Acordul de Parteneriat între Municipiul Iași și Asociația de Sprijin Comunitar pentru un Viitor Mai Bun nr. 86877/08.08.2019;

Având în vedere Adresa Asociației de Sprijin Comunitar pentru un Viitor Mai Bun înregistrată la Primăria Municipiului Iași sub numărul 30405/11.03.2020;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 48/21.02.2020 privind aprobarea bugetului general al Municipiului Iasi pe anul 2020;

Având în vedere prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Ordonanței de Urgență nr. 29/18.03.2020 privind unele măsuri economice și fiscal - bugetare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă alocarea sumei de 242.000,00 lei de la Capitolul 84.02.71 Transporturi art.71.01.03 Achiziție copertine pentru peroane stații transport public, la Capitolul 84.02.71 Transporturi, în vederea implementării proiectului "Pasarelă pietonală peste DE 58 șos. Păcurari nr.138", astfel:

La articolul 71.01.01 = 61.000,00 lei pentru lucrări de deviere rețele LES 20kV de pe amplasamentul pilonilor pasarelei pietonale;

La articolul 71.01.02 = 181.000,00 lei pentru achiziționarea și montarea a două lifturi la pasarela pietonală.

  • (2) Procedurile de licitație pentru achiziția lucrărilor de deviere rețele LES 20kV de pe amplasamentul pilonilor pasarelei pietonale, precum și de achiziționare respectiv montare a celor două lifturi vor fi realizate de către Municipiul Iași.

  • (3) Se actualizează Anexa 1.2 - Buget local Secțiunea de dezvoltare și Anexa 3 - Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare din Hotărârea Consiliului Local nr.48/21.02.2020, cu cele două obiective menționate la aliniatul (1).

Art. 2. Se aprobă încheierea unui act adițional la Acordul de Parteneriat nr. 86877/08.08.2019 încheiat între Municipiul Iași și Asociația de Sprijin Comunitar pentru un Viitor Mai Bun, care va conține completările prevăzute la articolul 1.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Asociației de Sprijin Comunitar pentru un Viitor Mai Bun; Direcției Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană; Direcției Tehnice și Servicii Comunitare; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Tehnică și Servicii Comunitare; Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boisteanu

Consilier local,


Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 148 din 30 aprilie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

0