Hotărârea nr. 146/2020

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iasi pe anul 2020

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iași pe anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 30 aprilie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere votul nominal exprimat de consilierii locali prin platforma online de videoconferinta ;

Având în vedere amendamentul formulat, aprobat și consemnat în procesul - verbal al sedinței Consiliului Local al Municipiului Iași, in sensul ca se va vira credite bugetare in suma de 1.261.000 lei pentru anul 2020 in cadrul aceluiasi capitol/subcapitol/articol bugerar 65.02.07.00.71.01.01, obiectiv de investitii Reabilitare, consolidare cladire C1+C2 Colegiul Pedagogic V. Lupu conform Anexei 1.2.2 Programul de Investitii 2020 - Invatamant, la obiectivul Refunctionalizare, reabilitare corp C1 liceu si corp C2 cantina Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 46, Municipiul Iași ce se include in Anexa 1.2.1 Lista obiectivelor de investitii pe anul 2020 - Activitate proprie. Se vor actualiza creditele de angajament in valoare de 52.615.727,91 lei (inclusiv TVA) si estimarile pe anii urmatori in conformitate cu devizul general al proiectului aprobat prin H.C.L nr. 346/31.08.2018, prin Anexa 3 Programme de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare ;

Având în vedere Legea nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere Legea nr. 5/2020 - privind bugetul de stat pentru anul

2020;

Având în vedere Ordonanta de urgenta nr. 50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020;

Având în vedere Decizia nr. 2944/22.04.2020 a Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Iasi privind aprobarea repartizarii pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, a cotelor si sumelor din cote din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2020;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2020, conform Anexei nr. 1 (Bugetul local), Anexei nr. 1.1 (Sectiunea de functionare), Anexei nr. 1.2 (Secțiunea de dezvoltare), Anexei nr. 1.2.1 (Lista obiectivelor de investitii - activitate proprie) si Anexei nr. 1.2.2 (Lista obiectivelor de investitii - invatamant), după cum urmează:

la venituri cu suma de 04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit

- 131,44 mii lei


- 893,00 mii lei

+ 55,41 mii lei

+ 138,84 mii lei

- 55,41 mii lei

+ 55,41 mii lei


33.02.28 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri

37.02.01 Donatii si sponsorizari

37.02.03 Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

37.02.04 Vărsăminte din secțiunea de funcționare

39.02.07 Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului

privat al unității administrativ-teritoriale

+ 31,89 mii lei


+ 535,42 mii lei


42.02.80 Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantină

la cheltuieli cu suma de                                   - 131,44 mii lei

51.02.71 Autoritati publice si actiuni externe - cheltuieli de capital           + 87,30 mii lei

54.02.20 Alte servicii publice generale - bunuri si servicii                    - 559,90 mii

55.02.30 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi - dobanzi        - 101,45 mii lei

65.02.20 Invatamant - bunuri si servicii                                       + 4,84 mii lei

61.02.20 Ordine publica si siguranta nationala - bunuri si servicii          + 134,00 mii

61.02.20 Ordine publica si siguranta nationala - bunuri si servicii          + 535,42 mii

84.02.81 Transporturi - rambursari de credite                              - 231,65 mii

Art. 2. Se aprobă actualizarea Anexei nr. 2 (Bugetul centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii), Anexei nr. 2.2 (Secțiunea de dezvoltare) si Anexei nr. 3 (Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2020).

Art. 3. Se împuternicește ordonatorul principal de credite să efectueze suplimentări de credite bugetare/de angajament atat pe venituri cat si pe cheltuieli pe anul 2020 in baza contractului de finantare nr.35519/30.03.2020 incheiat cu Directia de Sanatate Publica pe masura sumelor primite din bugetul Ministerului Sanatatii, a cheltuielilor pentru carantina persoanelor care intra pe teritoriul Romaniei din zonele afectate de COVID-19 stabilite prin ordin al Ministrului Sanatatii, prevazute la articolul 2 din Hotararea Guvernului nr. 201/2020 privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantina si luarea unor masuri in domeniul sanatatii, precum si pentru alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispoziția Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice lasi; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare si Instituției Prefectului Județului lasi. J                                                                                                        J                                   >

Art. 5. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generala Economica și Finanțe Publice Locale; Direcția Generala Tehnica și Dezvoltare.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boisteanu

Consilier local,


Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 146 din 30 aprilie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

0