Hotărârea nr. 144/2020

HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 410/31.10.2017 prin care a fost aprobat Calendarul proiectelor manifestarilor si actiunilor incluse in Programul Centenar al Primariei Municipiului Iasi ( 2017-2020) in vedeea continuarii publicarii de catre Academia Romana a lucrarilor apartinand seriilor “ Civilizația românească” “ Basarabica” “ Centenarium” si “ Documente privind istoria românilor – Colecția Hurmuzaki “ pentru perioada anului 2020

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

Privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 410/31.10.2017 prin care a fost aprobat Calendarul proiectelor, manifestarilor si actiunilor incluse in Programul Centenar al Primariei Municipiului Iasi ( 2017-2020) in vedeea continuarii publicarii de catre Academia Romana a lucrarilor apartinand seriilor “ Civilizația românească” , “ Basarabica”, “ Centenarium” si “ Documente privind istoria românilor - Colecția Hurmuzaki “ pentru perioada anului 2020

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 30 aprilie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere votul nominal exprimat de consilierii locali prin platforma online de videoconferinta ;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 410/31.10.2017 prin care a fost aprobat Calendarul proiectelor, manifestarilor si actiunilor incluse in Programul Centenar al Primariei Municipiului Iasi pentru perioada 2017 - 2020;

Având în vedere referatul nr. 37276/07.04.2020 intocmit de Compartimentul Centenar;

Având în vedere adresa nr. 26235/02.03.2020 inaintata de Academia Romana;

Având în vedere adresa nr. 37235/07.04.2020 inaintata de Academia Romana;

Având în vedere acordul de parteneriat interinstitutional dintre Academia Romana si Municipiul Iași nr. 78742/01.08.2018;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 410/31.10.2017 prin care a fost aprobat Calendarul proiectelor, manifestarilor si actiunilor incluse in Programul Centenar al Primariei Municipiului Iasi( 2017 - 2020) in vederea continuarii publicarii de catre Academia Română a lucrărilor aparținând seriilor “ Civilizația românească” , “ Basarabica”, “ Centenarium” si “ Documente privind istoria românilor - Colecția Hurmuzaki “ pentru perioada anului 2020.

Art. 2. Se aprobă incheierea unui acord de parteneriat cu Academia Română în vederea alocării sumei de 140.000 de lei aferentă anului 2020 pentru continuarea publicării de către Academia Română a lucrărilor aparținând seriilor “ Civilizația românească” , “ Basarabica”, “ Centenarium” si “ Documente privind istoria românilor - Colecția Hurmuzaki “ din capitolul bugetar 67.50.00.20.01.30 - Alte Servicii pentru intretinere si functionare, pozitia “ lașul in vremea Primului Război Mondial“.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului lași; Serviciului Coordonare Programe Culturale - Compartimentului Centenar; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale si Instituției Prefectului Județului lași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Serviciul Coordonare Programe Culturale - Compartimentul Centenar; Direcția Generala Economica și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boisteanu

Consilier local,


Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 144 din 30 aprilie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

1