Hotărârea nr. 143/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile externe în valoare de până la 21 milioane EUR (sau echivalentul în RON) de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) în vederea finanţării investiţiilor publice de interes local

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile externe în valoare de până la 21 milioane EUR (sau echivalentul în RON), de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), în vederea finanțării investițiilor publice de interes local

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 30 aprilie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere votul nominal exprimat de consilierii locali prin platforma online de videoconferinta ;

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

Avand in vederea prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Având în vedere prevederile art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;

Având în vedere referatul de aprobare prezentat de către primarul Municipiului Iași, în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr. 38105/09.04.2020;

Avand in vedere raportul de specialitate nr. 38106/09.04.2020, întocmit de către Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare și Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale;

Având în vedere Pre-acordul de finanțare transmis de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), înregistrat sub nr. 32814/18.03.2020 (Anexa nr. 1);

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local, a căror documentație tehnico-economică a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 244/28.06.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general al obiectivului de investiție „Reabilitare termică școli Municipiul Iași”, Hotărârea Consiliului Local nr. 90/21.03.2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate cu elemente de DALI, a indicatorilor tehnico-economici și a Devizului General pentru proiectul „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare cinematograf Dacia” și Hotărârea Consiliului Local nr. 142/30.04.2020 privind aprobarea Raportului privind Studiul de Oportunitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Modernizare Depou Dacia”, prevăzute în Anexa nr. 2 la prezenta;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă contractarea de către Municipiul Iași, prin intermediul unui contract de împrumut, a unei finanțări rambursabile externe de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în valoare de până la 21 milioane EUR (sau echivalentul în RON), cu respectarea plafonului anual de contractare prevăzut de legislația specifică, având o maturitate de până la 15 ani (include o perioadă de grație de până la 3 ani).

(2) Se aprobă Pre - acordul de finanțare dintre Municipiul Iași și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Contractarea finanțării rambursabile externe prevăzute la art. 1 se face pentru realizarea investițiilor publice de interes local prevăzute în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Din bugetul local al Municipiului Iași se asigură integral plata:

 • a) serviciului anual al datoriei publice locale;

 • b) oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;

 • c) alte cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate la art. 1.

Art. 4. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Municipiului Iași următoarele date:

 • a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;

 • b) valoarea finanțării rambursabile contractate în valuta de contract;

 • c) gradul de îndatorare a Municipiului Iași;

 • d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile;

 • e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;

 • f) plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art. 5. Se împuternicește Primarul Municipiului Iași ca pentru și în numele Municipiului Iași să:

 • a) semneze Pre - acordul de finanțare dintre Municipiul Iași și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • b)     negocieze termenii și condițiile finanțării externe rambursabile și ai garanției aferente;

 • c)     semneze (i) contractul de împrumut și acordul de garantare a împrumutului cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), (ii) toate documentele necesare obținerii autorizării și derulării finanțării externe rambursabile, (iii) orice alte modificări și completări convenite de către părțile contractante și orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesară sau utilă în legătură cu încheierea și punerea în executare a finanțării externe rambursabile (contractului de finanțare) și acordului de garantare aferent;

 • d)     întreprindă orice acțiuni necesare a fi întreprinse de Municipiu conform contractului de credit sau oricărui alt contract sau alt document la care Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și Municipiul Iași sunt părți, în legătură cu proiectele de investiții publice de interes local finanțate prin împrumutul prevăzut la art. 1.

Art. 6. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare și Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 7. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generala Tehnica și Dezvoltare și Direcția Generala Economica și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Paul Corneliu Boisteanu              Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 143 din 30 aprilie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

1