Hotărârea nr. 142/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului privind Studiul de Oportunitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul MODERNIZARE DEPOU DACIA

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Raportului privind Studiul de Oportunitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul MODERNIZARE DEPOU DACIA

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 30 aprilie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere votul nominal exprimat de consilierii locali prin platforma online de videoconferinta ;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 37729/08.04.2020, întocmit de Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană;

Având în vedere Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Avizul CTE nr. 37332/07.04.2020 ;

Având în vedere Hotararea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Raportul privind Studiul de Oportunitate pentru proiectul - MODERNIZARE DEPOU DACIA, conform Anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Se aproba indicatorii tehnico economici pentru proiectul -MODERNIZARE DEPOU DACIA, conform Anexei nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană; Direcției Generale Tehnice și Investiții; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană; Direcția Generală Tehnică și Investiții; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Paul Corneliu Boisteanu              Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 142 din 30 aprilie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

0

Anexa nr. 2 la Hotararea Consiliului Local nr. 142/30.04.2020

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI MODERNIZARE DEPOU DACIA

Indicatori tehnico economici

Proiectul

Cost estimat fără TVA (EURO)

Cost estimat cu TVA (EURO)

Cost estimat fără TVA (LEI)

Cost estimat cu TVA (LEI)

MODERNIZARE

DEPOU DACIA

13,437,820 €

15,991,006 €

64.875.107,396

77.201.378.766

  • • Costurile estimate in LEI au fost calculate conform cursului INFOEURO afferent lunii aprilie 2020 - 1 EURO = 4,8278 lei

Durata estimată de realizare a proiectului

Duratele estimate de realizare a diferitelor faze sunt dupa cum urmeaza:

  • • Durata estimata de realizare a proiectului este de 24 de luni.

  • • Durata estimata a activitatilor pregatitoare este de 6 luni. Aceasta etapa cuprinde: realizarea proiectului tehnic, obtinerea autorizatiilor de construie și derularea procedurilor de achizitie pentru execuția de lucrări și servicii conexe.

  • • Durata de executie este de 18 de luni. Aceasta etapa cuprinde: realizarea lucrarilor de execuție și predarea acestora beneficiarului, inclusiv punerea în funcțiune a echipamentelor si pregatirea personalului pentru exploatare.

Presedinte de Sedinta

Paul Corneliu Boisteanu, Consilier local