Hotărârea nr. 139/2020

HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iași domnului Ștefan Pintilie

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Iași domnului Ștefan Pintilie

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 30 aprilie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social - Culturala, Invatamant si Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași ;

Având în vedere votul nominal exprimat de consilierii locali prin platforma online de videoconferinta ;

Având în vedere Referatul nr. 25979/ 02.03.2020;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 25982/ 02.03.2020 întocmit de Serviciul Relații Internaționale;

Având în vedere Solicitarea nr. 62597/06.06.2019 a Secretarului Consiliului Local privind interpelarea domnului consilier Daniel Piftor din ședința Consiliului Local din 24 mai 2019;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se acordă titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Iași domnului Ștefan Pintilie.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Serviciului Relații Internaționale si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Serviciul Relații Internaționale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boisteanu

Consilier local,


Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 139 din 30 aprilie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

4