Hotărârea nr. 137/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea cooperării între Municipiul Iaṣi Județul Iași din România și Oraşul Cahul Raionul Cahul din Republica Moldova

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cooperării între Municipiul Iași, Județul Iași din România și Orașul Cahul, Raionul Cahul din Republica Moldova

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 30 aprilie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social - Culturala, Invatamant si Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași ;

Având în vedere votul nominal exprimat de consilierii locali prin platforma online de videoconferinta ;

Având în vedere Referatul nr. 29212/ 09.03.2020

Având în vedere Raportul de specialitate 29216/ 09.03.2020 întocmit de Serviciul Relații Internaționale;

Având în vedere Avizul Ministerului Afacerilor Externe - Direcția Tratate Internaționale nr. H 2-2/535 din 27 februarie 2020 înregistrat la Primăria Municipiului Iași cu nr. 27130/04.03.2020;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanța de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă semnarea Acordului de cooperare între Municipiul Iași, Județul Iași din România și Orașul Cahul, Raionul Cahul din Republica Moldova, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Se împuternicește Primarul Municipiului Iași, domnul Mihai Chirica să semneze în numele Municipiului Iași Acordul de cooperare între Municipiul Iași, Județul Iași din România și Orașul Cahul, Raionul Cahul din Republica Moldova.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Serviciului Relații Internaționale si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Serviciul Relații Internaționale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boisteanu

Consilier local,


Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 137 din 30 aprilie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

0

Anexa la H.C.L. nr. 137 din 30 aprilie 2020

ACORD DE COOPERARE între Municipiul Iași, Județul Iași din România și Orașul Cahul, Raionul Cahul din Republica Moldova

Municipiul Iași, Județul Iași din România și Orașul Cahul, Raionul Cahul din Republica Moldova, denumite în continuare ”Părți”,

Având în vedere caracterul special al relațiilor dintre România și Republica Moldova, conferit de comunitatea de limbă, istorie, cultură și tradiții și în dorința consolidării relațiilor de prietenie și cooperare între autoritățile administrației publice locale dintre cele două state.

În dorința consolidării relațiilor de prietenie și de cooperare între autoritățile administrației publice locale,

Dorind stabilirea de parteneriate de colaborare în mai multe domenii de interes reciproc, pentru promovarea în comun a unor proiecte de dezvoltare economică și socială care să vină în beneficiul comunităților locale,

Au convenit următoarele:

Art.1

Municipiul Iași, Județul Iași din România și Orașul Cahul, Raionul Cahul din Republica Moldova se declară localități înfrățite.

Autoritățile administrației publice locale din cele două orașe vor colabora în domeniile menționate în prezentul Acord, în conformitate cu legislațiile în vigoare din România și Republica Moldova.

Părțile vor efectua schimburi de experiență în domeniul administrației publice locale și se vor informa reciproc cu privire la modalitățile de soluționare a problemelor comunității.

Art. 2

Părțile vor dezvolta relații de cooperare, potrivit competențelor specifice conform legislațiilor în vigoare în statele lor și vor sprijini desfășurarea activităților de cooperare și de promovare a unor proiecte în următoarele domenii: administrație publică locală, educație, cultură, sport, sănătate, turism, protecția mediului și reducerea riscurilor de dezastre, agricultură, comerț, infrastructură rutieră, utilități publice (apă, canalizare, salubrizare, transport și iluminat public), asistență socială precum și alte domenii de interes comun identificate de părți.

Totodată, vor fi inițiate propuneri de proiecte comune în domeniile menționate în Acord, care pot beneficia de susținerea financiară a Uniunii Europene.

Art. 3

Părțile au stabilit, fără a fi restrictive, următoarele domenii de interes în vederea cooperării sunt:

§ 1. Cooperare municipală

Autoritățile administrației publice locale vor stabili schimburi de experiență la nivelul serviciilor, departamentelor și instituțiilor specializate, vor încuraja relațiile de cooperare între persoanele fizice și juridice care desfășoară activități în diferite domenii, inclusiv economic și între asociațiile și organizațiile neguvernamentale din cele două orașe. În cadrul cooperării vor fi incluse următoarele activități :

  • 1.1 Domeniul educațional

Ambele părți vor sprijini derulare unor proiecte comune pentru îmbunătățirea procesului educațional și realizarea de schimburi de experiență. Vor sprijini colaborarea între școli, grădinițe, facilitând schimbul de copii, elevi și cadre didactice, precum și contactele cu mediul academic din Iași.

  • 1.2 Domeniul cultural și sportiv

Consolidarea cooperării reciproce în domeniul culturii, organizarea de evenimente și manifestări comune, intensificarea schimburilor între artiști, oameni de cultură, instituții și comunitați culturale, asociații și organizații neguvernamentale de profil

În domeniul sportului, vor sprijini colaborarea dintre cluburile sportive în vederea participării la diferite manifestări sportive organizate în Iași sau în orașul Cahul.

  • 1.3 Domeniul sănătate

întărirea colaborării în domeniul medical, inclusiv posibilitatea unor parteneriate comune în managementul sănătății și a clinicilor (transferul de cunoștințe și de bune practici în domeniul cercetării și dezvoltării serviciilor și tehnologiilor moderne).

  • 1.4 Domeniul turism

Părțile se vor informa reciproc despre oportunitățile de promovare existente pe plan local sau internațional (expoziții, tîrguri, saloane) și vor derula proiecte comune în acest domeniu.

  • 1.5 Domeniul protecția mediului înconjurător

Părțile vor dezvolta o colaborare reciprocă în domeniul informării și intervenției pentru protecția mediului înconjurător, reducerea riscurilor de dezastre și intervenția în situatii de urgență în vederea prevenirii și combaterii cauzelor de natură să prejudicieze echilibrul ecologic al localităților lor. O atenție specială va fi acordată schimburilor de experiență care se referă la tehnologiile cu emisii reduse de carbon, bio-energia și eficiența energetică.

§ 2. Cooperare economică

Părțile vor promova comunicarea și cooperarea între comunitățile oamenilor de afaceri, sprijinind oragnizarea de misiuni economice, schimburi de experiență, deschiderea de noi afaceri. Un obiectiv special va fi cooperarea business-to-bussines în domeniile industriilor creative, IT și alte domenii cu potențial ridicat de cooperare și încurajarea inestițiilor străine.

§ 3. Sprijinirea cooperării “people to people”

La nivelul administrațiilor celor două orașe vor fi efectuate schimburi de experiență cu privire la problemele specifice care apar la nivelul comunităților pe care le reprezintă și identificarea posibilităților de rezolvare a solicitărilor venite din partea locuitorilor. De asemenea, vor fi încurajate vizitele între locuitorii din municipiul Iași și din orașul Cahul, și crearea de asociații care să contribuie la dezvoltarea cooperării în domeniile de interes reciproc.

Întâlniri ale delegațiilor oficiale, conduse de primarii celor două orașe sau de către alți reprezentanți desemnați, vor avea loc periodic, în mod alternativ, în scopul identificări de noi domenii de interes comun și stabilirii modalităților de cooperare în viitor.

Art.5

Aspectele financiare:

Părțile vor suporta reciproc cheltuielile locale ocazionate de implementarea activităților aferente prezentului Acord, respectiv cazare, alimentație publică, alte cheltuieli specifice, în limitele stipulate de legislațiile naționale ale statelor celor două Părți.

Art. 6

Soluționarea diferențelor.

Orice diferend apărut cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentului Acord de Cooperare se va soluționa amiabil, de către Părți, pe alea negocierilor directe.

Art.7

Prezentul Acord se încheie pe durată nedeterminată și produce efecte de la data semnării. Documentul poate fi modificat prin acordul scris al Părților. Modificările vor produce efecte de la data semnării. Fiecare Parte poate denunța Acordul prin notificare scrisă adresată celeilate Părți.

Încetarea prezentului Acord nu va afecta punerea în aplicare a programelor și proiectelor demarate în perioada de valabilitate a acestuia, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel de către Părți.

Denunțarea își produce efectele după trei luni de la data primirii respectivei notificări.

Semnat la (localitatea)..................la (data), în două exemplare originale, în limba română.

Pentru

Municipiul Iași, Județul Iași din România

Primar

Mihai Chirica


Pentru

Orașul Cahul, raionul Cahul din Republica Moldova Primar

Nicolae Dandiș

Președinte de Sedinta

Paul Corneliu Boisteanu, Consilier local