Hotărârea nr. 136/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea cooperării/înfrăţirii între Municipiul Iaṣi Județul Iași din România și Oraşul Nafplio din Republica Elenă

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind aprobarea cooperării/înfrățirii între Municipiul Iași, Județul Iași din România și Orașul Nafplio din Republica Elenă

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 30 aprilie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social - Culturala, Invatamant si Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași ;

Având în vedere votul nominal exprimat de consilierii locali prin platforma online de videoconferinta ;

Având în vedere Referatul nr. 30893/ 12.03.2020;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 30894/ 12.03.2020 întocmit de Serviciul Relații Internaționale;

Având în vedere Avizul Ministerului Afacerilor Externe - Direcția Tratate Internaționale nr. H 2-2/627 din 10 martie 2020 înregistrat la Primăria Municipiului Iași cu nr. 30891/ 12.03.2020;

Având în vedere corespondența cu domnul Dimitris Kostouros, Primarul Orașului Nafplio;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanța de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă semnarea Acordului de cooperare/înfrățirii între Municipiul Iași, Județul Iași din România și Orașul Nafplio din Republica Elenă, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Se împuternicește Primarul Municipiului Iași, domnul Mihai Chirica să semneze în numele Municipiului Iași Acordul de cooperare între Municipiul Iași, Județul Iași din România și Orașul Nafplio din Republica Elenă.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Serviciului Relații Internaționale si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Serviciul Relații Internaționale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Paul Corneliu Boisteanu              Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 136 din 30 aprilie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

0

Anexa la H.C.L. nr. 136/30.04.2020

ACORD DE COOPERARE / ÎNFRĂȚIRE între

Municipiul Iași, Județul Iași din România și

Orașul Nafplio din Republica Elenă

Municipiul Iași, Județul Iași din România și Orașul Nafplio din Republica Elenă denumite în continuare ”Părți”,

Având în vedere relațiile tradiționale de prietenie si de colaborare între România și Republica Elenă, bazate pe respect și sprijin reciproc în diferite domenii de interes comun,

Având în vedere istoria comună și că orașul Nafplio și Iași sunt conectate istoric prin Revoluția Greacă din 1821, și anume faptul că Revoluția Greacă a început la Iași și s-a încheiat în Nafplio și că în anul 2021 se vor împlini 200 de ani de la această revoluție,

În dorința consolidării relațiilor de prietenie și de cooperare între autoritățile administrației publice locale dintre cele două state,

Dorind stabilirea de parteneriate de colaborare în mai multe domenii de interes reciproc, pentru promovarea în comun a unor proiecte de dezvoltare economică și socială care să vină în beneficiul comunităților locale,

Au convenit următoarele:

Art.1

Municipiul Iași, Județul Iași din România și Orașul Nafplio din Republica Elenă se declară localități înfrățite.

Autoritățile administrației publice locale din cele două orașe vor colabora în domeniile menționate în prezentul Acord, în conformitate cu legislațiile în vigoare din România și Republica Elenă

Părțile vor efectua schimburi de experiență în domeniul administrației publice locale și se vor informa reciproc cu privire la modalitățile de soluționare a problemelor comunității.

Art. 2

Părțile vor dezvolta relații de cooperare, potrivit competențelor specifice conform legislațiilor în vigoare în statele lor și vor sprijini desfășurarea activităților de cooperare și de promovare a unor proiecte în următoarele domenii: administrație publică locală, educație, cultură, sport, sănătate, turism, protecția mediului și reducerea riscurilor de dezastre, agricultură, comerț, infrastructură rutieră, utilități publice (apă, canalizare, salubrizare, transport și iluminat public), asistență socială precum și alte domenii de interes comun identificate de părți.

Totodată, vor fi inițiate propuneri de proiecte comune în domeniile menționate în Acord, proiecte care pot beneficia de susținerea financiară a Uniunii Europene sau a altor organisme internaționale.

Art. 3

Părțile au stabilit următoarele domenii de interes în vederea cooperării:

§ 1. Cooperare municipală

Autoritățile administrației publice locale vor stabili schimburi de experiență la nivelul serviciilor, departamentelor și instituțiilor specializate, vor încuraja relațiile de cooperare între persoanele fizice și juridice care desfășoară activități în diferite domenii, inclusiv economic și între asociațiile și organizațiile neguvernamentale din cele două orașe. În cadrul cooperării vor fi incluse următoarele activități :

  • 1.1 Domeniul educațional

Ambele părți vor sprijini derularea unor proiecte comune pentru îmbunătățirea procesului educațional și realizarea de schimburi de experiență între școli, universități, alte instituții de educație, facilitând schimbul de elevi, studenți, profesori, experți din cele două orașe.

  • 1.2 Domeniul cultural și sportiv

Consolidarea cooperării reciproce în domeniul culturii, organizarea de evenimente și manifestări comune, intensificarea schimburilor între artiști, oameni de cultură, instituții și comunitați culturale, asociații și organizații neguvernamentale de profil

În domeniul sportului, vor sprijini colaborarea dintre cluburile sportive în vederea participării la diferite manifestări sportive organizate în Iași sau în Nafplio.

  • 1.3 Domeniul sănătate

întărirea colaborării în domeniul medical, inclusiv posibilitatea unor parteneriate comune în managementul sănătății și a clinicilor (transferul de cunoștințe și de bune practici în domeniul cercetării și dezvoltării serviciilor și tehnologiilor moderne).

  • 1.4 Domeniul turism

Părțile se vor informa reciproc despre oportunitățile de promovare existente pe plan local sau internațional (expoziții, târguri, saloane) și vor derula proiecte comune în acest domeniu.

  • 1.5 Domeniul protecția mediului înconjurător

Părțile vor dezvolta o colaborare reciprocă în domeniul informării și intervenției pentru protecția mediului înconjurător, reducerea riscurilor de dezastre și intervenția în situații de urgență în vederea prevenirii și combaterii cauzelor de natură să prejudicieze echilibrul ecologic al localităților lor. O atenție specială va fi acordată schimburilor de experiență care se referă la tehnologiile cu emisii reduse de carbon, bio-energie și eficiența energetică.

§ 2. Cooperare economică

Părțile vor promova comunicarea și cooperarea între comunitățile oamenilor de afaceri, sprijinind organizarea de misiuni economice, schimburi de experiență, deschiderea de noi afaceri. Un obiectiv special va fi atragerea investițiilor și cooperarea business-to-bussines în domeniile medical, al industriilor creative, IT și în alte domenii cu potențial ridicat de cooperare.

§ 3. Sprijinirea cooperării directe

La nivelul administrațiilor celor două orașe vor fi efectuate schimburi de experiență cu privire la problemele specifice care apar la nivelul comunităților pe care le reprezintă și identificarea posibilităților de rezolvare a solicitărilor venite din partea locuitorilor. .

întâlniri ale delegațiilor oficiale, conduse de primarii celor două orașe sau de către alți reprezentanți desemnați, vor avea loc periodic, în mod alternativ, în scopul identificării de noi domenii de interes comun și stabilirii modalităților de cooperare în viitor.

Art. 4

Aspectele financiare:

Părțile vor suporta reciproc cheltuielile locale ocazionate de implementarea activităților aferente prezentului Acord, respectiv cazare, alimentație publică, alte cheltuieli specifice, în limitele stipulate de legislațiile naționale ale statelor celor două Părți.

Art. 5

Soluționarea diferendelor

Orice diferend apărut cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentului Acord de Cooperare se va soluționa amiabil, de către Părți, pe calea negocierilor directe.

Art. 6

Prezentul Acord se încheie pe durată nedeterminată și produce efecte de la data semnării. Documentul poate fi modificat prin acordul scris al Părților. Modificările vor produce efecte de la data semnării. Fiecare Parte poate denunța Acordul prin notificare scrisă adresată celeilalte Părți.

Încetarea prezentului Acord nu va afecta punerea în aplicare a programelor și proiectelor demarate în perioada de valabilitate a acestuia, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel de către Părți.

Denunțarea își produce efectele după trei luni de la data primirii respectivei notificări.

Semnat la (localitatea).................. la (data)

, în două exemplare originale, fiecare


Pentru

Orașul Nafplio, din Republica Elenă

Primar

Dimitris Kostouros


exemplar în limbile română și elenă.

Pentru

Municipiul Iași,

din Județul Iași, România

Primar

Mihai Chirica

Președinte de Sedinta

Paul Corneliu Boisteanu, Consilier local