Hotărârea nr. 135/2020

HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier supleant al domnului Adrian Căliman în cadrul Consiliului Local al Municipiului Iași precum si modificarea si completarea Hotararilor Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 173/2016 177/2016 210/2017 si nr. 222/2017

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind validarea mandatului de consilier supleant al domnului Adrian Căliman în cadrul Consiliului Local al Municipiului Iași precum si modificarea si completarea Hotararilor Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 173/2016, 177/2016, 210/2017 si nr. 222/2017

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 30 aprilie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere demisia domnului Lucian Jugrin inregistrata la Secretariatul General al Partidului National Liberal - Filiala Iasi cu nr. 96/14.04.2020 si inregistrata la Primaria Municipiului Iasi sub nr. 39237/15.04.2020 ;

Având în vedere Adresa Partidului National Liberal - Filiala Iasi inregistrata sub nr. 97/15.04.2020 si inregistrata la Primaria Municipiului Iasi sub nr. 39382/16.04.2020 ;

Avand in vedere amendamentul propus, formulat in plenul sedintei Consiliului Local, adoptat in unanimitate si consemnat in procesul verbal al sedintei, astfel:

 • -    Se desemneaza in calitate de membru domnul consilier Bostan Manuel Ciprian in locul domnului Lucian Jugrin in Comisia Juridica si de Disciplina ;

 • -    Se desemneaza in calitate de membru domnul consilier Caliman Adrian in locul domnului Bostan Manuel Ciprian in Comisia Social Culturala Invatamant Culte ;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 173/24 iunie 2016 privind validarea mandatelor consilierilor locali;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 174/24 iunie 2016 privind constatarea consiliului local ca legal constituit;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului lasi nr. 177 din 24 iunie 2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Local Municipal Iași, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului lasi nr. 210 din 31 mai 2017 privind constituirea comisiilor specifice activitatii Directiei Fond Locativ;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 222/23.06.2017 privind constituirea comisiilor specifice activitatii Directiei Exploatare Patrimoniu, cu modificarile si completarile ulterioare ;

Având în vedere Procesul - verbal al Comisie de validare a Consiliului Local al Municipiului lasi din data de 28 aprilie 2020;

Având în vedere prevederile art. 114, 119, 121, 122, 204 din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se validează mandatul de consilier local al Domnului Adrian Căliman în cadrul Consiliului Local al Municipiului Iași.

Art. 2. Se completează si modifica in mod corespunzator Hotărârea Consiliului Local nr. 173/2016 privind validarea mandatelor consilierilor locali ai Municipiului Iasi.

Art. 3. (1) Se completează și modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr. 177/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Local Municipal Iași, cu modificarile si completările ulterioare, referitoare la organizarea Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului Iași, astfel:

 • > Se desemneaza in calitate de membru domnul consilier Bostan Manuel Ciprian in locul domnului Lucian Jugrin in Comisia Juridica si de Disciplina ;

 • > Se desemneaza in calitate de membru domnul consilier Caliman Adrian in locul domnului Bostan Manuel Ciprian in Comisia Social Culturala Invatamant Culte ;

 • > Se desemnează domnul consilier local Adrian Căliman in locul domnului Lucian Jugrin in Comisia De Munca si Protectie Sociala ;

 • > Se desemnează domnul consilier local Adrian Căliman in locul domnului Lucian Jugrin in Comisia De Sanatate, Familie, Protectie Copii ;

 • (2) Se completează si modifica in mod corespunzator Hotărârea Consiliului Local nr. 210/31.05.2017 privind constituirea comisiilor specifice activitatii Directiei Fond Locativ, astfel:

 • > Se desemnează domnul consilier local Adrian Căliman in locul domnului Lucian Jugrin membru in Comisia pentru aprobarea vanzarii spatiilor cu destinatie de locuinta in conformitate cu Legea 112/1995 ;

 • > Se desemnează domnul consilier local Adrian Căliman in locul domnului Lucian Jugrin membru in Comisia pentru vanzarea terenurilor cu destinatia de curte/gradina aferente spatiului locativ ;

 • (3) Se completează si modifica in mod corespunzator Hotărârea Consiliului Local nr. 222/23.06.2017 privind constituirea comisiilor specifice activitatii Directiei Exploatare Patrimoniu, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:

 • > Se desemnează domnul consilier local Adrian Căliman in locul domnului Lucian Jugrin membru supleant in Comisia de contestatie constituita in conformitate cu O.U.G. nr. 68/2008 privind vanzarea spatiilor cu destinatie de cabinete medicale ;

 • > Se desemnează domnul consilier local Adrian Căliman in locul domnului Lucian Jugrin membru in Comisia pentru vanzarea bunurilor imobile -proprietate a municipiului lasi .

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Generale Economice și Finanțe Publice Locale, Serviciului Resurse Umane, Directie Fond Locativ, Directie Exploatare Patrimoniu, Domnului Adrian Caliman - consilier local si Instituției Prefectului Județului Iași. J                                                                                                        J                                   >

Art. 5. Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boisteanu

Consilier local,


Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 135 din 30 aprilie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0