Hotărârea nr. 134/2020

HOTĂRÂRE privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al domnului Lucian Jugrin si vacantarea acestuia in cadrul Consiliului Local al municipiului Iasi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al domnului Lucian Jugrin si vacantarea acestuia in cadrul Consiliului Local al municipiului

Iasi

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 30 aprilie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere demisia domnului Lucian Jugrin inregistrata la Secretariatul General al Partidului National Liberal - Filiala Iasi cu nr. 96/14.04.2020 si inregistrata la Primaria Municipiului Iasi sub nr. 39237/15.04.2020 ;

Având în vedere Adresa Partidului National Liberal - Filiala Iasi inregistrata sub nr. 97/15.04.2020 si inregistrata la Primaria Municipiului Iasi sub nr. 39382/16.04.2020 ;

Având în vedere referatul constatator prin care se propune sa se ia act si sa se constate incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Lucian Jugrin, precum si declararea ca vacant locul acestuia de consilier local, indeplinindus-e prevederile legale in acest sens ;

Având în vedere prevederile art. 204 alin. (2) lit. “a” , alin. (6) si alin. (7) din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Lucian Jugrin, ca urmare a demisiei acestuia.

Art. 2. Se declară vacant locul ocupat de domnul Lucian Jugrin în cadrul Consiliului Local al Municipiului Iași.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Generale Economice și Finanțe Publice Locale, Serviciului Resurse Umane, Partidului Național Liberal - Filiala Iași, Domnului Lucian Jugrin si Instituției Prefectului Județului Iași.

J                                                                                                        J                                   >

Art. 4. Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boisteanu

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu


Consilier local,

Nr. 134 din 30 aprilie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0