Hotărârea nr. 133/2020

HOTĂRÂRE privind alegerea domnului Paul Corneliu Boisteanu in functia de Preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Iaşi pentru şedinţa ordinara din data de 30 aprilie 2020

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind alegerea domnului Paul Corneliu Boisteanu in funcția de Președinte de ședință al Consiliului Local al Municipiului Iași pentru ședința ordinara din data de 30 aprilie 2020

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 30 aprilie 2020;

Având în vedere absenta motivata a domnului consilier local Adrian Florin Boca, ales presedinte de sedinta pentru o perioada de 3 luni, incepand cu luna martie 2020 ;

Având în vederea propunerea formulată și adoptată în plenul ședinței privind alegerea în funcția de președinte de ședintă, a domnului consilier Paul Corneliu Boisteanu, consemnată si in procesul verbal al sedintei;

Având în vedere prevederile art. 123 alin. 3 din Ordonanta de Urgenta nr. 57 din 03.07 2019 privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se alege în funcția de Președinte de ședință al Consiliului Local al Municipiului Iași domnul consilier Paul Corneliu Boisteanu pentru ședința ordinara din data de 30 aprilie 2020.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; persoanei nominalizate la art. 1 si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3. Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate, Violeta Adriana Gaburici               Secretar General, Denisa Liliana lonașcu

Consilier local,

Vlad Nicolae Nedelcu Consilier local,

Bogdan Teodor Crucianu Consilier local,

Nr. 133 din 30 aprilie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0