Hotărârea nr. 132/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea reducerii cuantumului tarifului de folosință datorat către S.C. Ecopiaţa S.A. pe perioada stării de urgență

Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea reducerii cuantumului tarifului de folosință datorat către S.C. Ecopiața S.A. pe perioada stării de urgență

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data de 14 aprilie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere votul nominal exprimat de consilierii locali prin platforma online de videoconferinta;

Având în vedere amendamentul formulat de catre Domnul Mihai Liviu Gavril, consilier local din partea Partidului Social Democrat, aprobat și consemnat în procesul -verbal al sedinței Consiliului Local al Municipiului Iași, in sensul ca se introduce un nou articol, care va avea umatorul continut: Beneficiaza de prevederile art. 1 si persoanele a caror cifra de afaceri li se diminueaza cu peste 50%, pana la incetarea starii de urgenta instituita pe teritoriul Romaniei” ;

Având în vedere Hotararea Consiliului Local nr. 261/2010 de înființare a S.C. ECOPIAȚA S.A.;

Având în vedere Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, târgurilor, obor, bazar, talcioc și complex hotelier municipal din municipiul Iași nr. 78117 din 01.09.2010,

Având în vedere prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonanței militare privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID - 19 nr. 2, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 232/21.03.2020, partea I;

Având în vedere Hotărârea nr. 8 din 23.03.2020 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Iași;

Având în vedere Decretul Președintelui României nr. 195/16.03.2020, privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;

Având în vedere referatul de aprobare întocmit de Directorul General al S.C. Ecopiața S.A.;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 38330/10.04.2020, întocmit de către D.G.E.F.P.L;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publica, republicată ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanța de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Începând cu data de 01.04.2020 și până la încetarea stării de urgență instituită pe teritoriul României, se poate acorda o reducere de 50% din cuantumul tarifului de folosință datorat de operatorii economici/persoane fizice care dețin contract de folosință spațiu/teren/stand Bazar/tarabă, încheiat cu S.C. Ecopiața S.A. a căror activitatea a fost suspendată prin acte normative.

Art. 2. Pentru a beneficia de reducerea tarifelor datorate pe perioada stării de urgență operatorii economici/persoane fizice vor prezenta următoarele documente:

  • >   Pentru cei care se încadreză în prevederile Ordonanței de Urgență nr.29/18.03.2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare : o solicitare scrisă însoțită de o declarație pe proprie răspundere și certificatul de situație de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri;

  • >   Pentru cei care nu se încadrează în prevederile Ordonanței de Urgență nr.29/18.03.2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare : o solicitare scrisă însoțită de o declarație pe proprie răspundere și de următoarele documente: raportul lunar Z al încasărilor, registrul jurnal de încasări și plăți, balanța contabilă lunară și fișa contului de venituri pe perioada instituirii stării de urgență (aceste documente vor fi prezentate pentru toate lunile calendaristice care privesc perioada solicitată de reducere).

Art. 3. Beneficiază de prevederile art. 1 si persoanele a caror cifra de afaceri li se diminueaza cu peste 50%, pana la incetarea starii de urgenta instituita pe teritoriul Romaniei.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; S.C. Ecopiața S.A. și Instituției Prefectului Județului Iași;

Art. 5. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată întotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Generala Economica și Finanțe Publice Locale; S.C. Ecopiața S.A.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Adrian Florin Boca

Consilier local,


Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 132 din 14 aprilie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0