Hotărârea nr. 130/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziției echipamentelor necesare creării Centrelor de Educație On-line pentru a sprijini continuitatea procesului educațional pe durata stării de urgență

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea achiziției echipamentelor necesare creării Centrelor de Educație On-line pentru a sprijini continuitatea procesului educațional pe durata stării de urgență

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data de 14 aprilie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturala Invatamant Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere votul nominal exprimat de consilierii locali prin platforma online de videoconferinta ;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 38309 din 10.04.2020 întocmit de către Direcția de Transformare Digitală și Implementare Smart City;

Având în vedere situația la nivel global și național cu privire la infecția cu coronavirus;

Având în vedere Decretul nr.195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;

Având în vedere Ordonanța Militară nr. 2/21.03.2020 privind măsuri de

prevenire a răspândire a Covid -19, emis de Ministerul Afacerilor Interne;

Având în vedere Ordonanța Militară nr. 3/24.03.2020 privind măsuri de

prevenire a răspândire a Covid -19, emis de Ministerul Afacerilor Interne;

Având în vedere Dispoziția DSU nr. 523 din 25.02.2020 referitoare la măsurile necesare pentru gestionarea infecțiilor cu Coronavirus pe teritoriul României;

Având în vedere H.G. nr. 548 / 2008 privind aprobarea Strategiei Naționale de Comunicare și Informare publică pentru Situații de Urgență;

Având în vedere Ordonanța de urgență nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere anunțul președintelui României privind prelungirea stării de urgență;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 105 din 31.03.2020;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publica, republicată ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanța de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) În vedere susținerii continuării actului educațional, în condițiile generate de starea de urgență, se vor realiza 40 de Centre de Educație On-line, formate din:

  • > Camera video

  • > Placă de captură

  • > Cablu de date 1,3A

  • > Cablu de date 1,4A

  • > Trepied camera video

  • > Microfon lavalieră

  • > Televizor

  • > Stand TV de podea

  • > Prelungitor 5p5m

(2) Suma estimată pentru achiziție este de 291.000 lei, inclusiv TVA. Plata acestora se va face din capitolului bugetar 65, art. 20.05.30.

Art.2. Bunurile prevăzute la Art. 1 vor fi puse la dispoziția unităților de învățământ din Municipiul Iași doar pe perioada menținerii stării de urgență.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției de Transformare Digitală și Implementare Smart City, Direcției Evidență Patrimoniu Public și Privat, Inspectoratului Școlar județean Iași și Instituției Prefectului Județului Iași;

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată întotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția de Transformare Digitală și Implementare Smart City, Direcția Evidență Patrimoniu Public și Privat, Inspectoratul Școlar județean Iași.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Adrian Florin Boca

Consilier local,


Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 130 din 14 aprilie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0