Hotărârea nr. 13/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul “Reparatii capitale infrastructura pasaj superior Socola”

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul “Reparatii capitale infrastructura pasaj superior Socola”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31.01.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere raportul de specialitate întocmit de Direcția Tehnica si Servicii Comunitare ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanța de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă documentația tehnica si indicatorii tehnico - economici pentru obiectivu,,Reparatii capitale infrastructura pasaj superior Socola” conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Tehnice si Servicii Comunitare; Directiei Generale Tehnice si Dezvoltare; Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Directia Tehnica si Servicii Comunitare; Directia Generala Tehnica si Dezvoltare; Directia Generala Economica si Finante Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Mihai Liviu Gavril                     Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 13 din 31 ianuarie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

ANEXA nr. 1 la H.C.L. nr. 13/31.01.2020

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

pentru obiectivul “Reparații capitale infrastructura pasaj superior Socola”

 • A. Indicatori economici:

Valoarea estimata a investitiei conform documentatiei tehnico-economice este:

Total General = 34.079.278,23,00 lei , inclusiv TVA, din care:

Valoare C+M= 26.599.406,04 lei, inclusiv TVA

 • B. Indicatori tehnici:

 • - realilitare pasaj cu lungimea totala de 463,50 m:

 • - montare suprastructura noua: 219,80 m;

 • - carosabil modernizat: 5392,00 mp;

 • - trotuare modernizate (T1=2,50 m / T2= 2,50 m): 2322,00 mp;

 • - modernizare sistem de iluminat - sistem tip LED;

 • - montare parapeti de siguranta tip H4b: 929,00 m;

 • - consolidare suprastructura cu placa de suprabetonare;

 • - consolidare infrastruturi: 2 culei + 9 pile;

 • - largire rampe de acces: 121,50 m.

Durata totala executie: 12 luni

Presedinte de Sedinta Mihai Liviu Gavril Consilier local,