Hotărârea nr. 128/2020

HOTĂRÂRE privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi cu doua ventilatoare pulmonare donate de S.C. A&D Plast S.R.L. și aprobarea transmiterii acestora în administrarea Spitalului Clinic “Dr. C. I. Parhon”

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași cu doua ventilatoare pulmonare, donate de S.C. A&D Plast S.R.L. și aprobarea transmiterii acestora în administrarea Spitalului Clinic “Dr. C. I. Parhon”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31.03.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Sănătate, Familie, Protecție Copii a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având Referatul de aprobare nr. 34808/26.03.2020, întocmit de Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat;

Având în vedere Contractul de donație înregistrat cu nr. 34372/24.03.2020, prin care SC A&D Plast SRL donează Municipiului Iasi doua ventilatoare pulmonare;

Având în vedere Dispoziția Primarului Municipiului Iasi nr. 534/26.03.2020, emisă în conformitate cu art. 291, alin 3, pct. c, prin care se accepta donația S.C. A&D Plast S.R.L.;

Având în vedere Contractul de administrare nr. 26711/20.03.2014, încheiat între Municipiul Iasi și Spitalul Clinic “Dr. C. I. Parhon”;

Având în vedere Hotararea Consiliului Local nr. 211 din 30.05.2018 privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, reactualizat;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publica, republicată ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanța de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă completarea Hotararii Consiliului Local nr. 211 din 30.05.2018 privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, cu doua ventilatoare pulmonare cu o valoare de 353,11 lei/bucată, donate Municipiului Iași de către S.C. A&D Plast S.R.L.

Art. 2. Bunurile menționate la art.1 se dau in administrarea Spitalului Clinic “Dr. C. I. Parhon”.

Art. 3 (1) Se completează Contractul de administrare nr. 26711/20.03.2014, încheiat intre Municipiul Iasi și Spitalul Clinic “Dr. C. I. Parhon”, cu bunurile menționate la art.1.

(2) Se împuternicește Primarul Municipiului Iasi să semneze în numele și pentru Municipiul Iasi, actul adițional al contractului de administrare.

Art. 4. Predarea bunurilor se va face pe bază de proces verbal, încheiat intre Municipiul Iasi si Spitalul Clinic “Dr. C. I. Parhon”.

Art. 5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Evidenta Patrimoniu Public și Privat; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Serviciului Administrativ; Spitalului Clinic “Dr. C. I. Parhon” și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 6. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată întotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Serviciul Administrativ; Spitalul Clinic “Dr. C. I. Parhon”.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca                    Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 128 din 31 martie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

0