Hotărârea nr. 127/2020

HOTĂRÂRE privind stabilirea zonelor de versanti supuse fenomenului de alunecare de teren din municipiul lasi si a masurilor ce trebuie luate în vederea protejarii consolidarii si întretinerii versantilor cuprinsi în aceste zone

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind stabilirea zonelor de versanti supuse fenomenului de alunecare de teren din municipiul lasi si a masurilor ce trebuie luate în vederea protejarii, consolidarii si întretinerii versantilor cuprinsi în aceste zone

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31.03.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 7752/22.01.2020 întocmlt de Biroul Versanti;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 7757/22.01.2020 al Biroului Versanti;

Având în vedere O.U.G. 21 I 2002 privind gospodărirea localităților urbane §i rurale, cu completările si modificările ulterioare;

Având în vedere O.G. nr. 2I2001, privind regimul juridic al contravențiilor, cu completările si modificările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publica, republicată ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanța de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Zonele de versanți, identificate în planurile anexate, supuse fenomenului de alunecare de teren, pentru care este necesară emiterea avizelor de construire sunt:

Zona Bucium Est: Strada Trei Fântâni intersecție cu Pârâu Vămășoaia * Pârâu Vămășoaia intresecție cu Șoseaua Bucium * limita UAT Iași-Păun * limita UAT Iași - Tomești * strada Trei Izvoare (stânga-dreapta) * Strada Dealul Bucium *strada Trei Fântâni;

Zona Bucium Vest : Șoseaua Bucium intersecție cu strada Vișan * Șoseaua Bucium intersecție cu strada Ion Chelcea * limită UAT Iași - Bârnova * strada Nicolae Negură * strada George Bogdan *strada Fermei * strada Vișani intersecție cu Șoseaua Bucium;

Zona Manta Roșie: Șoseaua Bucium intersecție cu strada Vișan * strada Fermei * strada George Bogdan * strada N. Negură * limită UAT Iași - Bârnova * Șoseaua Manta Roșie * strada Cazangiilor *strada Manta Roșie * Bulevardul Poitiers * Șoseaua Bucium intersecție cu strada Vișan;

Zona Cetătuia: Bulevardul Poitiers * strada Manta Roșie * șoseaua Manta Roșie * limita UAT Iași- Ciurea * Șoseaua Iași- Hlincea; *- Bulevardul Poitiers;

Zona Galata : Șoseaua Nicolina intersecție cu strada Arhitect Berindei * strada Cicoarei * limita UAT Iași - Miroslava * strada Ariniș * DE 1971 * strada Voinești * strada Podișului (stânga-dreapta) * șoseaua Voinești * strada Stugurilor (stânga-dreapta) * Aleea Strugurilor * strada Gheorghe Ivănescu * strada Constantin Gane * strada Profesor Neculai Zamfirescu * Aleea Tudor Neculai * strada Miroslava * DS 841 * șoseaua Tudor Neculai * șoseaua Nicolina * șoseaua Nicolina intersecție cu strada Arhitect Berindei;

Zona Copou Vest - Păcurari : Aleea Mihail Sadoveanu * limita UAT Iași -Rediu * varianta șoseaua Rediu * strada Popăuți * aleea Păcurari *strada Toma Cozma *strada Petru Poni * strada Păcurari * pasaj Octav Băncilă * șoseaua Arcu * strada Arcu * strada Gavril Muzicescu * bulevardul Carol I * aleea Grigore Ghica Vodă

 • * aleea Mihail Sadoveanu;

Șoseaua Păcurari intersecție cu Șoseaua Rediu * Șoseaua Rediu (stânga) * limita UAT Iași - Rediu * strada Profesor loan Petru Culianu * Șoseaua Păcurari intersecție cu Șoseaua Rediu;

Zona Copou Est :  Bulevardul C.A.  Rosetti intersecție cu strada I.I.

Mironescu * limită UAT Iași - Popricani * limita UAT Iași - Rediu * aleea Mihail

Sadoveanu * bulevardul Carol I * aleea Grigore Ghica Vodă * strada Vasile Conta *

Piața Națiunii * strada Sf. Teodor * strada Sărărie * strada Stihii * strada Cucu * strada

Roșcani (stânga-dreapta) * strada Patria * bulevardul C.A. Rosetti;

Zona Aviației - Aeroport - Moara de Vânt: strada Vasile Lupu intersecție strada Aurel Vlaicu * strada Ciurchi* strada Aurel Vlaicu * limită UAT Iași - Dancu * limită UAT Iași -Aroneanu * limită UAT Iași - Popricani * bulevardul C.A. Rosetti * strada I. I. Mironescu (stânga - dreapta)* Strada Șorogari *strada Marta * strada Rufeni * strada Eternitate * strada Apelor * strada Prof. I. Paul * strada Pădurii * strada Tătărași * strada Călărași * strada Eternitate * strada Ciric * stradela Ciric * strada Stejar * strada Dr. Savini * strada Ion Creangă * strada Vasile Lupu intersecție strada Aurel Vlaicu;

Zona Centrală - Tătărași: Strada Arcu * Strada Gării * strada Petru Movilă

 • * strada Sfântul Andrei (stânga)* stradela Sfântul Andrei * strada Palat * strada Sfântul Lazăr * strada Smârdan * strada Ciurchi (stânga-dreapta) * strada Mihai Vodă * strada Moșu * strada Parcului * Aleea Grădinari * strada Vasile Lupu * strada Ciurchi

 • * strada Han Tătar * strada Oancea (stânga - dreapta) *strada Ciornei * strada Vasile Lupu * strada Dudescu * strada Ion Creangă * strada Petre Ispirescu * strada Eternitate * strada Călărași * strada Tătărași * strada Pădurii * strada Elena Doamna * strada Grigore Ghica Vodă * strada Sfântul Lazăr * bulevardul Anastasie Panu * bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt * strada Colonel Langa * strada Arhitect G.M. Cantacuzino * strada C. Negruzzi * strada Gându * strada Arcu.

Art. 2. Pe zonele prevăzute la art. 1, este interzisă executarea următoarelor lucrări:

 • a. executarea de noi branșamente la rețelele de alimentare cu apă, dacă nu este soluționată problema evacuării apelor;

 • b. executarea de latrine fără fosă vidanjabilă etanșă;

 • c. executarea de săpături neamenajate din punct de vedere al evacuării apelor;

 • d. executarea lucrărilor ce rețin apa din precipitații sau alte surse, care nu îndeplinesc normele tehnice ce reglementeaza proiectarea și execuția acestora în condiții speciale;

 • e. executarea de terasări și excavări și depozitări de pământ, fără proiecte tehnice corespunzătoare;

 • f. cultivarea plantelor ce necesită irigare;

 • g. executarea lucrărilor agricole care favorizează eroziunea solului;

 • h. schimbarea regimului vegetației care favorizează pierderea stabilității versantului.

Art. 3. Pe zonele prevăzute la art.1 se va autoriza executarea lucrărilor de construcții în următoarele condiții :

 • a. amplasarea și executarea de construcții noi, extinderea sau repararea capitală a celor existente, lucrări de consolidare locală de versanți cu obținerea avizului de construire, pe baza unei documentații tehnice elaborată de specialiști, în urma unui studiu geotehnic și de stabilitate a zonei de construire; Dacă situația o impune, toți deținătorii de terenuri sunt obligați să realizeze un studiu geotehnic de stabilitate general pentru întreg versantul;

 • b. amplasarea de rețele tehnico - edilitare purtătoare de apă, cu asigurarea măsurilor de etanșare a acestora, de evacuare a apei și de stabilizare a zonei de versanți, conform documentațiilor tehnice de specialitate;

 • c.  alte lucrări edilitare pentru care se întocmesc documentații corespunzătoare în vederea obținerii avizului de construire în zone de versanți.

Art. 4. În condițiile în care se constată apariția unei zone de instabilitate a versanților, care poate să producă alunecări de teren, Comisia de Urmărire a stabilității versanților alunecători va dispune, în regim de urgență măsurile legale ce se impun pentru stabilizarea versanților și, după caz, restricționarea/interzicerea emiterii avizelor de construire, până la finalizarea punerii în aplicare a planului de măsuri stabilite.

Art. 5. Persoanele fizice și juridice, deținătoare cu orice titlu de terenuri și imobile sunt obligate :

 • a. să desființeze racordurile și rețelele de apă și canalizare odată cu dezafectarea imobilelor;

 • b. să permită accesul formațiunilor specializate autorizate pentru realizarea lucrărilor de construire a consolidărilor, amenajărilor de suprafață, refacerea și întreținerea acestora în scopul prevenirii alunecărilor de teren;

 • c. să permită executarea de lucrări de către formațiile specializate, care să asigure scurgerea apelor de suprafață, cum ar fi: rigole și canalizări, nivelări de teren, etc.;

 • d. să asigure scurgerea rapidă prin rigole a apelor provenite din orice sursă, spre rețeaua de canalizare;

 • e. să mențină în stare bună de funcționare, lucrările de amenajări de suprafață și consolidare existente pe proprietate (rigole, drenuri, ziduri de sprijin, etc.), fără a executa intervenții structurale la acestea.

Art. 6. Deținătorii cu orice titlu a terenurilor situate în zonele afectate de alunecări de teren sunt obligați să le însămânțeze cu iarbă, plante perene și arbori adecvați.

Art. 7. Beneficiarii și deținătorii de rețele tehnico-edilitare, din zonele cuprinse la art. 1 au obligația să verifice periodic starea tehnică a acestora, etanșeitatea căminelor, a terenului pe care sunt amplasate și să remedieze imediat orice defecțiune ce apare în exploatarea acestora. În urma intervențiilor, se va asigura aducerea terenului la cota inițială, umpluturile se vor compacta pentru a deveni impermeabile.

Art. 8. Primăria Municipiului Iași, prin echipe specializate va verifica periodic starea de funcționare a lucrărilor de consolidare existente pe terenurile din zonele cuprinse la art.1 și va asigura întreținerea acestora.

Art. 9. Persoanele fizice și juridice, deținătoare cu orice titlu ale terenurilor prevăzute la art. 1, vor sesiza organele de specialitate ale Primăriei Municipiului Iași, privind apariția fenomenului de alunecare.

Art. 10. Persoanelor fizice și juridice, deținătoare cu orice titlu ale imobilelor amplasate pe zonele prevăzute la art. 1, li se interzice schimbarea destinației inițiale a lucrărilor de consolidare și amenajări de suprafață (construcții pe chesoane și ranforti, umpluturi de pămînt peste lucrările existente, deversarea canalizării în drenuri, folosirea chesoanelor ca beciuri, transformarea drenurilor în fântâni, acumulări de apă folosind drenul drept sursa de alimentare, etc.).

Art. 11. Următoarele fapte constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:

-nerespectarea prevederilor art.2, lit. a și e se sancționează cu amendă în valoare de 2500 lei;

-nerespectarea prevederilor art.2, lit .b, c și d, se sancționează cu amendă cuprinsă între 1000 - 2500 lei;

-nerespectarea prevederilor art. 2, lit. f,g și h, se sancționează cu amendă cuprinsă între 500 și 1500 lei;

-nerespectarea prevederilor art. 3, lit. a, b,și c, se sancționează cu amendă în valoare de 2500 lei;

-nerespectarea prevederilor art. 5, lit. a, b, c, d și e, cu amendă în valoare de 2500 lei;

-nerespectarea prevederilor art. 6, se sancționează cu amendă cuprinsă între 500 și 1000 lei;

-nerespectarea prevederilor art. 7 - se sancționează amendă în valoare de 2500 lei;

-nerespectarea prevederilor art. 9 - se sancționează amendă de la 1000 la 2500 lei;

-nerespectarea prevederilor art. 10 - se sancționează amendă în valoare de 2500 lei.

Art. 12. Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data comunicării procesului verbal de contravenție, jumătate din minimul amenzii stabilite de agentul constatator, în termenul reglementat de OG 2/2001 cu modificările și completările ulterioare.

Art. 13. Sancțiunile prevăzute în prezenta hotărâre se aplică persoanelor fizice și juridice. Contravenția se constată prin proces verbal încheiat iar sancțiunile se aplică de Primar, prin imputerniciții acestuia și Poliția Locală a Municipiului Iași.

Art. 14. Împotriva procesului verbal de constatare a contravenției se poate face plângere în termen de 15 zile de la data comunicării acesteia. Plângerea însoțită de copia procesului verbal se înregistrează la Judecătoria Iași.

Art. 15. Contravențiilor prevăzute în prezenta hotărâre le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 16. Odată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, HCL 97/1998, precum și alte dispoziții contrare, se abrogă.

Art. 17. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată : Primarului Municipiului Iași, Directiei Tehnice si Servicii Comunitare ; Directiei Generale Tehnice si Dezvoltare ; Direcției Arhitectură și Urbanism ; Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale; Poliției Locală Iași și Instituției Prefectului Județului Iași;

Art. 18. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată întotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Tehnică și Servicii Comunitare, Direcția Arhitectură și Urbanism, Politia Locala , Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale;

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca                  Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 127 din 31 martie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

0