Hotărârea nr. 126/2020

HOTĂRÂRE privind completarea modificarea și actualizarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași-ARSACIS si acordarea de mandat special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind completarea, modificarea și actualizarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași-ARSACIS si acordarea de mandat special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 martie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere votul nominal exprimat de consilierii locali prin platforma online de videoconferinta ;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 26425 din 03.03.2020, întocmit de Direcția Tehnică și Servicii Comunitare;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 25938 din 02.03.2020, întocmit de Direcția Tehnică și Servicii Comunitare;

Având în vedere Adresa nr. 153/24.02.2020 emisă de Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS;

Având în vedere Nota de fundamentare nr.147/20.02.2020 întocmită de ARSACIS cu privire la acordarea de mandat special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS referitor la aderarea Municipiului Roman, județul Neamț la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS și acordarea de mandat special în vederea actualizării, modificării și completării Actului Constitutiv și Statutului Asociației în baza prevederilor legale în vigoare;

Având în vedere Proiectele de Act Constitutiv și Statut completate ca urmare a cererii de aderare a Mun. Roman, judetul Neamț la ARSACIS, respectiv actualizate, modificate și completate în baza prevederilor legale în vigoare.;

Având în vedere Cererea de aderare la ARSACIS nr. 4096/19.02.2020, formulată de către Municipiul Roman, judetul Neamț, respectiv Hotărârea de Consiliu Local nr. 32/13.02.2020, a Municipiului Roman, judetul Neamț, privind aderarea la ARSACIS;

Având în vedere prevederile Actului Constitutiv și Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă aderarea Municipiului Roman, judetul Neamț la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași-ARSACIS și completarea Statutului și Actului Constitutiv al Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS prin menționarea în preambul a noului membru al Asociației.

Art. 2. Se acordă mandat special reprezentantului Municipiului Iași în Adunarea Generală a Asociației Regionale a Serviciilor Apă Canal Iași - ARSACIS, să aprobe în AGA - ARSACIS, în numele și pe seama Municipiului Iași, aderarea

Municipiului Roman, județul Neamț la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal lași-ARSACIS și completarea Statutului și Actului Constitutiv al Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS.

Art. 3. Se aprobă completarea, modificarea și actualizarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS.

Art. 4. Se acordă mandat special reprezentantului Municipiului Iași în Adunarea Generală a Asociației Regionale a Serviciilor Apă Canal Iași - ARSACIS, să aprobe în AGA - ARSACIS, în numele și pe seama Municipiului Iași completarea, modificarea si actualizarea Actului Constitutiv si Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași- ARSACIS.

Art. 5. Se acordă mandat special Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS, al cărei membru este Municipiul Iași, să semneze prin reprezentantul său legal, Președintele Asociației - ing. Victor Chirilă, în numele și pe seama Municipiului Iași, completarea, modificarea și actualizarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași-ARSACIS.

Art. 6. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS; Directiei Tehnice si Servicii Comunitare si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 7. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de ARSACIS.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca                  Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 126 din 31 martie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

0

ANEXA 1 la H.C.L. nr. 126/31.03.2020

ACT CONSTITUTIV

AL ASOCIATIEI REGIONALE A SERVICIILOR DE APA CANAL IASI-ARSACIS actualizat, modificat, completat

 • I. ASOCIATII

Membrii asociați, constituiți în Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași -ARSACIS, cu sediul în Iași, str. Mihai Costăchescu nr.6, Clădirea administrativă nr.3, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor - Judecătoria Iași la poziția 84/A/07.07.2005, având CIF 17813814:

 • 1.     Județul Iași, reprezentat de Chirilă Victor, în calitate de vicepreședinte, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CJ nr. 326/24.09.2013,

 • 2.     Municipiul Iași, reprezentat de Chirica Mihai, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 383/29.11.2016,

 • 3.     Municipiul Pașcani, reprezentat de Pantazi Dumitru, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 128/26.07.2016,

 • 4.     Municipiul Roman, județul Neamț, reprezentat de Micu Lucian-Ovidiu, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 32/13.02.2020,

 • 5.     Orașul Hârlău, reprezentat de Curcă Gheorghiță, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 12/28.07.2016,

 • 6.     Orașul Podu Iloaiei, reprezentat de Istrate Constantin-Gabi, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 16/22.08.2012,

 • 7.     Orașul Târgu Frumos, reprezentat de Vatamanu Ionel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 37/27.04.2017,

 • 8.     Comuna Al. I. Cuza, reprezentată de Baciu Vasile Corneluș, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 39/26.10.2007,

 • 9.     Comuna Andrieșeni, reprezentată de Maricel Turcu, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 13/30.08.2016,

 • 10.   Comuna Aroneanu, reprezentată de Moruzi Benone, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 158/17.12.2009,

 • 11.    Comuna Balș, reprezentată de Acatrinei Vasile, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 21/05.03.2018,

 • 12.    Comuna Bălțați, reprezentată de Aștefanei Vasile, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 8/28.07.2016,

 • 13.   Comuna Belcești, reprezentată de Ciobăniță Constantin, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 8/26.07.2012,

 • 14.   Comuna Bârnova, reprezentată de Bălan Mihai, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 14/01.07.2016,

 • 15.   Comuna Bivolari, reprezentată de Teodorescu Dumitru Liviu, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 38/12.10.2016,

 • 16.   Comuna Botești, jud. Neamț, reprezentată de Blaj Georgeta, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 55/10.11.2016,

 • 17.   Comuna Bozieni, jud.Neamț, reprezentată de Grumezescu Doinel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr.15/23.02.2018,

 • 18.   Comuna Brăești, reprezentată de Butnaru Vasile, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 23/21.05.2009,

 • 19.   Comuna Bunești-Averești, jud. Vaslui, reprezentată de Tărăgan Vasile, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 32/31.07.2017,

 • 20.   Comuna Butea, reprezentată de Anton Anti, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 59/25.07.2016,

 • 21.   Comuna Ceplenița, reprezentată de Laiu Dumitru, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 97/12.10.2017,

 • 22.    Comuna Ciortești, reprezentată de Apostol Alina, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 8/30.06.2016,

 • 23.   Comuna Ciurea, reprezentată de Lupu Cătălin, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 95/30.06.2016,

 • 24.   Comuna Ciohorăni, reprezentată de Simion Ticu, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 62/31.10.2016,

 • 25.   Comuna Coarnele Caprei, reprezentată de Grigoraș Constantin, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 48/17.07.2012,

 • 26.   Comuna Comarna, reprezentată de Grădinaru Constantin, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 73/29.09.2017,

 • 27.   Comuna Cordun, jud. Neamț, reprezentată de Ciobanu Adrian, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 102/28.11.2017,

 • 28.   Comuna Costești, reprezentată de Doacă Aurel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 11/15.07.2016,

 • 29.   Comuna Costuleni, reprezentată de Dodan Mirică, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 11/21.07.2016,

 • 30.   Comuna Cotnari, reprezentată de Crețu Vasile, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 38/28.07.2016,

 • 31.   Comuna Cozmești, reprezentată de Baltag Petru, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 11/15.07.2016,

 • 32.   Comuna Cristești, reprezentată de Bolohan Constantin, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 81/2011,

 • 33.   Comuna Cucuteni, reprezentată de Brînză Pamfilică, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 34/28.05.2013,

 • 34.   Comuna Dagâța, reprezentată de Damaschin Mirel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 22/17.08.2016,

 • 35.   Comuna Deleni, reprezentată de Prigoreanu Dumitru, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 49/26.05.2017,

 • 36.   Comuna Dobrovăț, reprezentată de Martinuș Cătălin Iulian, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 12/22.07.2016,

 • 37.   Comuna Dolhești, reprezentată de lacob Gelu, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 27/30.09.2016,

 • 38.    Comuna Doljești, jud. Neamț, reprezentată de Șoican Iosif, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 66/05.09.2013,

 • 39.   Comuna Drăgușeni, reprezentată de Ciobotaru Viorel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 11/29.07.016,

 • 40.   Comuna Dumești, reprezentată de Cocoveica Mihai, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 9/27.07.2016,

 • 41.   Comuna Erbiceni, reprezentată de Lungu Ionel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 86/28.07.2017,

 • 42.   Comuna Fântânele, reprezentată de Chelariu Sorin, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 62/31.07.2017,

 • 43.   Comuna Focuri, reprezentată de Macovei Vasile, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 16/21.07.2016,

 • 44.   Comuna Gherăești, jud. Neamț, reprezentată de Bereșoae Pavel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 76/19.08.2016,

 • 45.   Comuna Golăiești, reprezentată de Bazdaga Mihai, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 6/31.01.2017,

 • 46.   Comuna Gorban, reprezentată de Rotaru Dănuț, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 27/09.07.2012,

 • 47.   Comuna Grajduri, reprezentată de Zamfirache Constantin, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 8/22.08.2016,

 • 48.   Comuna Gropnița, reprezentată de Oneagă Ionel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 26/31.08.2012,

 • 49.   Comuna Grozești, reprezentată de Cristea George, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 23/04.08.2016,

 • 50.    Comuna Hălăucești, reprezentată de Anton Iosif, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 23/12.05.2009,

 • 51.   Comuna Hărmănești, reprezentată de Secrieru Ioan, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 43/29.07.2016,

 • 52.   Comuna Heleșteni, reprezentată de Marele Traian, în calitate de viceprimar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 43/29.07.2016,

 • 53.   Comuna Holboca, reprezentată de Ștefurac Gheorghe, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 19/11.03.2010

 • 54.   Comuna Horlești, reprezentată de Cadar Mihai, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 90/31.08.2017,

 • 55.    com Ion Creanga, reprezentata de Prichici Petrica in calitate de primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotararea CL nr. 85/24.03.2018

 • 56.   Comuna Ion Neculce, reprezentată de Văleanu Gheorghe, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 12/25.07.2016,

 • 57.   Comuna Ipatele, reprezentată de Postârnac Costică, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 25/31.07.2007,

 • 58.   Comuna Lespezi, reprezentată de Lazăr loan, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 25/16.08.2007,

 • 59.   Comuna Lețcani, reprezentată de Turcu Stelian, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 140/14.12.2009,

 • 60.   Comuna Lungani, reprezentată de Corobuță loan, în calitate de viceprimar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 10/29.07.2016,

 • 61.   Comuna Mădârjac, reprezentată de Ghebuță Dan, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 37/24.04.2017,

 • 62.    Comuna Mircești, reprezentată de Antăluț Petre, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 60/29.07.2016,

 • 63.   Comuna Mironeasa, reprezentată de Curcudel Elena, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 120/30.08.2017,

 • 64.   Comuna Miroslava, reprezentată de Niță Dan, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 15/07.07.2016,

 • 65.   Comuna Miroslovești, reprezentată de Cojocaru Constantin, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 49/31.08.2016,

 • 66.   Comuna Mogoșești-lași, reprezentată de Maftei Ștefan, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 54/28.07.2016,

 • 67.   Comuna Mogoșești-Siret, reprezentată de Butnariu Damian, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 1/28.01.2010,

 • 68.   Comuna Moșna, reprezentată de Popa Georgel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 11/18.07.2016,

 • 69.   Comuna Moțca, reprezentată de Hobincă Serioja, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 43/17.05.2013,

 • 70.   Comuna Movileni, reprezentată de Plumbu Mihai, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 12/29.07.2016,

 • 71.    Comuna Oțeleni, reprezentată de Aiojoaei Ciprian, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 15/21.07.2016,

 • 72.   Comuna Plugari, reprezentată de Mursa Paul, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 71/12.12.2017,

 • 73.   com. Poienari, jud. Neamț, reprezentata de Dascalu Vasile - Emil in calitate de primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotararea CL nr. 17/31.05.2018

 • 74.   Comuna Popești, reprezentată de Lupu Vasile, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 41/26.04.2017,

 • 75.   Comuna Popricani, reprezentată de Pârlog Valeriu, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 51/31.08.2016,

 • 76.   Comuna Prăjeni, jud. Botoșani, reprezentantă de Răileanu Alexandru, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 47/31.08.2017,

 • 77.   Comuna Prisăcani, reprezentată de Stanciu Gheorghe, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 56/22.07.2016,

 • 78.   Comuna Probota, reprezentată de Zamisnicu Constantin, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 8/30.08.2016,

 • 79.   Comuna Răchiteni, reprezentată de Doboș Petru, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 13/22.03.2017,

 • 80.   Comuna Răducăneni, reprezentată de Radu Ion, în calitate de consilier local, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 36/29.07.2016,

 • 81.   Comuna Rediu, reprezentată de Haidău Vasile, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 2/27.01.2012,

 • 82.   Comuna Românești, reprezentată de Stegariu loan, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 44/20.10.2016,

 • 83.   Comuna Roșcani, reprezentată de Gheorghiu Ginovel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 12/29.06.2016,

 • 84.   Comuna Ruginoasa, reprezentată de Nechifor Dănuț, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 10/28.07.2016,

 • 85.   Comuna Sagna, jud. Neamț, reprezentată de lacob Gheorghe, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 55/28.11.2016,

 • 86.   Comuna Scânteia, reprezentată de Fănică Săcăleanu, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 42/28.07.2016,

 • 87.   Comuna Schitu Duca, reprezentată de Mihalache Mihai, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 48/27.07.2007,

 • 88.   Comuna Scobinți, reprezentată de Hrițcu Gheorghe, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 19/21.05.2009,

 • 89.    Comuna Sinești, reprezentată de Petru Holicov, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 29/31.07.2007,

 • 90.   Comuna Sirețel, reprezentată de Ancuța Gheorghe, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 43/17.12.2009,

 • 91.   Comuna Stolniceni Prăjescu, reprezentată de Hugianu Costel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 35/30.08.2016,

 • 92.   Comuna Strunga, reprezentată de Lazăr Mariana, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 44/25.08.2017,

 • 93.   Comuna Șcheia, reprezentată de Ababei Dănuț, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 31/29.07.2016,

 • 94.   Comuna Șipote, reprezentată de Puiu Constantin, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 138/21.12.2017,

 • 95.   Comuna Tansa, reprezentată de Voinescu Daniel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 7/07.07.2016,

 • 96.   Comuna Tătăruși, reprezentată de losub Costel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 96/07.08.2017,

 • 97.   Comuna Timișești, jud. Neamț, reprezentată de Mărculeț Vasile, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 56/19.08.2016,

 • 98.   Comuna Todirești, reprezentată de Droanca Ovidiu, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 53/14.07.2016,

 • 99.   Comuna Tomești, reprezentată de Asofiei Doinel, în calitate de administrator public, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 145/23.11.2017.

 • 100.  Comuna Trifești, reprezentată de Ivănucă Alexandru, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 14/10.07.2012,

 • 101.  Comuna Țibana, reprezentată de Rotaru Gheorghe, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 31/09.09.2016,

 • 102.  Comuna Țibănești, reprezentată de Cobuz Aurica, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 92/31.08.2016,

 • 103.  Comuna Țigănași, reprezentată de Chirilă Iulian, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 15/20.07.2016,

 • 104.  Comuna Țuțora, reprezentată de Albu Cristinel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 78/22.12.2016,

 • 105.  Comuna Ungheni, reprezentată de Marcu Iulian, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 34/22.07.2016,

 • 106.  Comuna Valea Lupului, reprezentată de Dumitru Mihăiluc, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 10/22.07.2016,

 • 107.  Comuna Valea Seacă, reprezentată de Băiceanu Gheorghe, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 17/29.08.2016,

 • 108.  Comuna Vînători, reprezentată de Lupu Constantin, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 78/30.10.2017,

 • 109.  Comuna Victoria, reprezentată de Crețu Daniel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 67/28.07.2016,

 • 110.  Comuna Vlădeni, reprezentată de Brânzanu Cătălin, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 44/21.12.2011,

 • 111.  Comuna Voinești, reprezentată de Dobreanu Gheorghe, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 14/11.07.2016

denumiți colectiv asociații și individual asociatul, s-au asociat și au înființat Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS, în conformitate cu prevederile Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, abrogată în prezent de OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005.

 • II. Denumirea

Denumirea Asociației este "Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași -ARSACIS", conform dovezii privind disponibilitatea denumirii nr. 54312 din 18.07.2007, eliberată de Ministerul Justiției.

 • III. Sediul

Sediul Asociației este în România, Iași, Județul Iasi, Str. Mihai Costăchescu, nr.6, cladirea administrativă nr. 3, înregistrată în Registrul Asociațiilor si Fundatiilor -Judecatoria Iasi sub nr. 84/A/07.07.2005, având CIF 17813814.

 • IV. Durata

Asociația este constituită pe o durată nedeterminată, începând cu data înscrierii sale în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei la nr. 84/A/07.07.2005.

 • V.  Voința de asociere/scopul Asociației

 • (1) Prin semnarea prezentului act constitutiv, asociații își exprimă voința de a se asocia în cadrul Asociației Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi - A.R.S.A.C.IS constituită în scopul înființării, organizării, reglementării, finanțării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare (denumit în continuare Serviciul) pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente Serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia.

 • (2) Forma de gestiune a Serviciului va fi gestiunea delegată, care se va realiza, în baza unui contract de delegare a gestiunii, atribuit direct, conform prevederilor din Legea nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 241/2006, cu modificările și completările ulterioare, unui operator regional, astfel cum este acesta definit de de Legea nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, al cărui capital social va fi deținut integral de unități administrativ-teritoriale membre ale Asociației.

 • VI. Patrimoniul

 • (1) Patrimoniul Asociației se constituie din patrimoniul initial al membrilor fondatori și din aporturile patrimoniale ulterioare ale membrilor activi.

 • (2) Patrimoniul Asociației este de 30.321,96 lei, constituit din contribuția în numerar a membrilor asociati fondatori si activi, după cum urmează:

 • - Consiliul Judetean Iasi - 19,60 lei,

 • - Municipiul Iași - 400 lei

 • - Municipiul Pașcani - 400 lei

 • - Municipiul Roman - 400 lei

 • - Orașul Hârlău - 19.51 lei,

 • - Orașul Podu Iloaiei - 19.51 lei,

 • - Orașul Târgu Frumos - 19.51 lei

 • - Comuna Al. I. Cuza - 400 lei

 • - Comuna Andrieșeni - 400 lei

 • - Comuna Aroneanu - 19.51 lei

 • - Comuna Balș - 400 lei,

 • - Comuna Bălțați - 19.51 lei

 • - Comuna Belcești - 19.51 lei

 • - Comuna Bârnova - 400 lei

 • - Comuna Bivolari - 400 lei

 • - Comuna Botești, jud. Neamt - 400 lei

 • - Comuna Bozieni, jud. Neamt - 400 lei

 • - Comuna Brăești - 400 lei

 • - Comuna Bunești-Averești, jud. Vaslui - 400 lei

 • - Comuna Butea - 19.51 lei

 • - Comuna Ceplenița - 19,51 lei

 • - Comuna Ciortești - 400 lei

 • - Comuna Ciurea - 19.51 lei

 • - Comuna Ciohorăni - 400 lei

 • - Comuna Coarnele Caprei - 19.51 lei

 • - Comuna Comarna - 400 lei

 • - Comuna Cordun, jud. Neamț - 400 lei

 • - Comuna Costești - 400 lei

 • - Comuna Costuleni - 19.51 lei

 • - Comuna Cotnari - 400 lei

 • - Comuna Cozmești - 400 lei

 • - Comuna Cristești - 400 lei

 • - Comuna Cucuteni - 400 lei

 • - Comuna Dagâța - 400 lei

 • - Comuna Deleni - 400 lei

 • - Comuna Dobrovăț - 400 lei

 • - Comuna Dolhești - 400 lei

 • - Comuna Doljești, jud. Neamț - 400 lei

 • - Comuna Drăgușeni - 400 lei

 • - Comuna Dumești - 400 lei

 • - Comuna Erbiceni - 400 lei

 • - Comuna Fântânele - 400 lei

 • - Comuna Focuri - 19.51 lei

 • - Comuna Gherăești, jud. Neamț - 400 lei

 • - Comuna Golăiești - 19.51 lei

 • - Comuna Gorban - 19.51 lei

 • - Comuna Grajduri - 400 lei

 • - Comuna Gropnița - 400 lei

 • - Comuna Grozești - 400 lei

 • - Comuna Hălăucești - 19.51 lei

 • - Comuna Hărmănești - 400 lei

 • - Comuna Heleșteni - 400 lei

 • - Comuna Holboca, - 19.51 lei

 • - Comuna Horlești - 400 lei

 • - Comuna Ion Creanga, jud. Neamt - 400 lei

 • - Comuna Ion Neculce - 19.51 lei

 • - Comuna Ipatele - 19.51 lei

 • - Comuna Lespezi - 19.51 lei

 • - Comuna Lețcani, - 19.51 lei

 • - Comuna Lungani - 400 lei

 • - Comuna Mădârjac - 400 lei

 • - Comuna Mircești - 19.51 lei

 • - Comuna Mironeasa - 400 lei

 • - Comuna Miroslava - 19,51 lei

 • - Comuna Miroslovești - 19.51 lei

 • - Comuna Mogoșești-Iași - 400 lei

 • - Comuna Mogoșești-Siret - 400 lei

 • - Comuna Moșna - 400 lei

 • - Comuna Moțca - 400 lei

 • - Comuna Movileni - 400 lei

 • - Comuna Oțeleni - 400 lei

 • - Comuna Plugari - 19.51 lei

 • - Comuna Poienari, jud. Neamț - 400 lei

 • - Comuna Popești - 400 lei

 • - Comuna Popricani - 400 lei

 • - Comuna Prăjeni, jud. Botoșani - 400 lei

 • - Comuna Prisăcani - 400 lei

 • - Comuna Probota - 400 lei

 • - Comuna Răchiteni - 400 lei

 • - Comuna Răducăneni - 19.51 lei

 • - Comuna Rediu - 400 lei

 • - Comuna Românești - 400 lei

 • - Comuna Roșcani - 400 lei

 • - Comuna Ruginoasa - 400 lei

 • - Comuna Sagna, jud. Neamț - 400 lei

 • - Comuna Scânteia - 400 lei

 • - Comuna Schitu Duca - 400 lei

 • - Comuna Scobinți - 19.51 lei

 • - Comuna Sinești - 400 lei

 • - Comuna Sirețel - 19.51 lei

 • - Comuna Stolniceni Prăjescu - 400 lei

 • - Comuna Strunga - 19.51 lei

 • - Comuna Șcheia - 400 lei

 • - Comuna Șipote - 19.51 lei

 • - Comuna Tansa - 19.51 lei

 • - Comuna Tătăruși - 400 lei

 • - Comuna Timișești, jud. Neamț - 400 lei

 • - Comuna Todirești - 400 lei

 • - Comuna Tomești - 19.51 lei

 • - Comuna Trifești - 400 lei

 • - Comuna Țibana - 400 lei

 • - Comuna Țibănești - 19.51 lei

 • - Comuna Țigănași - 400 lei

 • - Comuna Țuțora - 400 lei

 • - Comuna Ungheni - 19.51 lei

 • - Comuna Valea Lupului - 19.51 lei

 • - Comuna Valea Seacă - 400 lei

 • - Comuna Vînători - 400 lei

 • - Comuna Victoria - 19.51 lei

 • - Comuna Vlădeni - 19.51 lei

 • - Comuna Voinești - 400 lei

 • (3) Membrii activi, care aderă la Asociație ulterior constituirii acesteia contribuie la activul patrimonial al Asociației cu un aport în numerar, individual și egal ca valoare, în cuantum de 400,00 lei/ membru activ. Întregul patrimoniu va fi evidențiat și păstrat în conformitate cu legislația română și va fi utilizat exclusiv pentru realizarea obiectivelor asociației.

 • (4) Sursele de venit ale Asociației sunt următoarele:

 • a) contribuțiile asociaților la formarea patrimoniului inițial, cotizațiile asociaților și alte contribuții de la bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale membre;

 • b) dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condițiile legii;

 • c) donații, sponsorizări sau legate;

 • d) orice alte surse de venituri prevăzute de lege sau de statutul Asociației.

 • (5) Asociația nu are calitatea de operator și nu va desfășura activități economice.

 • VII. Primele organe de conducere, administrare și control

 • 1.   Conducerea Asociației

Adunarea generală este organul de conducere al Asociației, format din toți reprezentanții asociaților, desemnați prin hotărâre a autorităților deliberative ale acestora.

Se recomandă ca acești reprezentanți să fie primarii, pentru municipii, orașe și comune, respectiv președintele consiliului județean, pentru județe.

Adunarea generală alege dintre membrii săi președintele Asociației, care are atribuțiile prevăzute în statutul Asociației și care reprezintă Asociația în raporturile cu terții, cu excepția situațiilor în care se prevede expres altfel.

 • 2.    Administrarea Asociației

Consiliul Director este organul executiv de conducere al Asociației, format din Președintele Asociației și încă 10 (zece) membri numiți de Adunarea Generală pe o perioadă de 4 ani. Componența Consiliului va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor membrilor Asociației, utilizând principiul reprezentării prin rotație. Sunt numiți în calitate de membri ai Consiliului Director:

 • •      Victor Chirilă - Președintele Asociației- reprezentantul Județului Iași

 • •      Mihai Chirica - reprezentantul Municipiului Iași, jud. Iași

 • •      Dumitru Pantazi - reprezentantul Municipiului Pașcani, jud. Iași

 • •      Constantin Gabi Istrati - reprezentantul Orașului Podu Iloaiei, jud. Iași

 • •      Dan Ignea - reprezentantul Orașului Târgu Frumos, jud. Iași

 • •      Gheorghiță Curcă - reprezentantul Orașului Hârlău, jud. Iași

 • •      Constantin Ciobăniță - reprezentantul Comunei Belcești, jud. Iași

 • •      Costică Postârnac - reprezentantul Comunei Ipatele, jud. Iași

 • •      Ion Radu - reprezentantul Comunei Răducăneni, jud. Iași

 • •     Vasile Mărculeț - reprezentantul Comunei Timișești, jud. Neamț

 • •      Doinel Asofiei - reprezentantul Comunei Tomești, jud. Iași.

 • 3.   Controlul financiar intern al Asociației

Controlul financiar intern al Asociației este asigurat de o comisie de cenzori formată din 3 membri numiți de adunarea generală pentru o perioadă de 3 (trei) ani, cu posibilitatea prelungirii.

Cenzorii Asociatiei sunt:

- P.F.A. PAHOMI VIRGIL, C.U.I. 19966118 cu sediul in sat Sorogari, Com.Aroneanu, jud.Iasi,

 • - Societatea EXPERT - AUDIT S.A, persoana juridica, cu sediul in Iași, Str.Garii (30 Decembrie), nr.23, bl.LI, sc.B, et.3, ap.4, Jud.Iasi, inregistrata la ORC Iași sub nr.J/22/773/1997, C.U.I 9520570.

 • - JUJU F. VIOREL - EXPERT CONTABIL - cu sediul in Iasi, str. Arh. Ion Berindei, nr. 98, C.U.I. 19964120

Pentru desfășurarea procedurilor de înregistrare la Judecătoria Iași se împuternicește d-na avocat Filon Camelia, cetățean român, domiciliată în Iasi, sos. Rediu, nr.6A, Jud Iasi, posesoare a CI, seria MZ nr. 444705, eliberată de SPCLEP Iași la data de 09.10.2015.

Prezentul act constitutiv a fost redactat în 3 (trei) exemplare originale, azi, data autentificării.

PRESEDINTE

ASOCIATIE REGIONALA A SERVICIILOR DE APA CANAL IASI - ARSACIS VICTOR CHIRILA

Președinte de Sedinta Adrian Florin Boca Consilier local,

ANEXA 2 la H.C.L. nr. 126/31.03.2020

STATUT

AL ASOCIATIEI REGIONALE A SERVICIILOR DE APA CANAL IASI-ARSACIS actualizat, modificat, completat

STATUT PROPUS/ACTUALIZAT/MODIFICAT/COMPLETAT

 • I. ASOCIAȚII

Membrii asociați, constituiți în Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași -ARSACIS, cu sediul în Iași, str. Mihai Costăchescu nr.6, Clădirea administrativă nr.3, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor - Judecătoria Iași la poziția 84/A/07.07.2005, având CIF 17813814:

 • 1.     Județul Iași, reprezentat de Chirilă Victor, în calitate de vicepreședinte, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CJ nr. 326/24.09.2013,

 • 2.     Municipiul Iași, reprezentat de Chirica Mihai, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 383/29.11.2016,

 • 3.     Municipiul Pașcani, reprezentat de Pantazi Dumitru, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 128/26.07.2016,

 • 4.     Municipiul Roman, județul Neamț, reprezentat de Micu Lucian-Ovidiu, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 32/13.02.2020

 • 5.     Orașul Hârlău, reprezentat de Curcă Gheorghiță, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 12/28.07.2016,

 • 6.     Orașul Podu Iloaiei, reprezentat de Istrate Constantin-Gabi, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 16/22.08.2012,

 • 7.     Orașul Târgu Frumos, reprezentat de Vatamanu Ionel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 37/27.04.2017,

 • 8.     Comuna Al. I. Cuza, reprezentată de Baciu Vasile Corneluș, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 39/26.10.2007,

 • 9.     Comuna Andrieșeni, reprezentată de Maricel Turcu, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 13/30.08.2016,

 • 10.   Comuna Aroneanu, reprezentată de Moruzi Benone, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 158/17.12.2009,

 • 11.    Comuna Balș, reprezentată de Acatrinei Vasile, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 21/05.03.2018,

 • 12.    Comuna Bălțați, reprezentată de Aștefanei Vasile, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 8/28.07.2016,

 • 13.   Comuna Belcești, reprezentată de Ciobăniță Constantin, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 8/26.07.2012,

 • 14.   Comuna Bârnova, reprezentată de Bălan Mihai, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 14/01.07.2016,

 • 15.   Comuna Bivolari, reprezentată de Teodorescu Dumitru Liviu, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 38/12.10.2016,

 • 16.   Comuna Botești, jud. Neamț, reprezentată de Blaj Georgeta, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 55/10.11.2016,

 • 17.   Comuna Bozieni, jud.Neamț, reprezentată de Grumezescu Doinel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr.15/23.02.2018,

 • 18.   Comuna Brăești, reprezentată de Butnaru Vasile, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 23/21.05.2009,

 • 19.   Comuna Bunești-Averești, jud. Vaslui, reprezentată de Tărăgan Vasile, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 32/31.07.2017,

 • 20.   Comuna Butea, reprezentată de Anton Anti, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 59/25.07.2016,

 • 21.   Comuna Ceplenița, reprezentată de Laiu Dumitru, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 97/12.10.2017,

 • 22.    Comuna Ciortești, reprezentată de Apostol Alina, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 8/30.06.2016,

 • 23.   Comuna Ciurea, reprezentată de Lupu Cătălin, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 95/30.06.2016,

 • 24.   Comuna Ciohorăni, reprezentată de Simion Ticu, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 62/31.10.2016,

 • 25.   Comuna Coarnele Caprei, reprezentată de Grigoraș Constantin, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 48/17.07.2012,

 • 26.   Comuna Comarna, reprezentată de Grădinaru Constantin, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 73/29.09.2017,

 • 27.   Comuna Cordun, jud. Neamț, reprezentată de Ciobanu Adrian, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 102/28.11.2017,

 • 28.   Comuna Costești, reprezentată de Doacă Aurel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 11/15.07.2016,

 • 29.   Comuna Costuleni, reprezentată de Dodan Mirică, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 11/21.07.2016,

 • 30.   Comuna Cotnari, reprezentată de Crețu Vasile, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 38/28.07.2016,

 • 31.   Comuna Cozmești, reprezentată de Baltag Petru, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 11/15.07.2016,

 • 32.   Comuna Cristești, reprezentată de Bolohan Constantin, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 81/2011,

 • 33.   Comuna Cucuteni, reprezentată de Brînză Pamfilică, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 34/28.05.2013,

 • 34.   Comuna Dagâța, reprezentată de Damaschin Mirel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 22/17.08.2016,

 • 35.   Comuna Deleni, reprezentată de Prigoreanu Dumitru, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 49/26.05.2017,

 • 36.   Comuna Dobrovăț, reprezentată de Martinuș Cătălin Iulian, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 12/22.07.2016,

 • 37.   Comuna Dolhești, reprezentată de lacob Gelu, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 27/30.09.2016,

 • 38.    Comuna Doljești, jud. Neamț, reprezentată de Șoican losif, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 66/05.09.2013,

 • 39.   Comuna Drăgușeni, reprezentată de Ciobotaru Viorel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 11/29.07.2016,

 • 40.   Comuna Dumești, reprezentată de Cocoveica Mihai, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 9/27.07.2016,

 • 41.   Comuna Erbiceni, reprezentată de Lungu Ionel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 86/28.07.2017,

 • 42.   Comuna Fântânele, reprezentată de Chelariu Sorin, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 62/31.07.2017,

 • 43.   Comuna Focuri, reprezentată de Macovei Vasile, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 16/21.07.2016,

 • 44.   Comuna Gherăești, jud. Neamț, reprezentată de Bereșoae Pavel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 76/19.08.2016,

 • 45.   Comuna Golăiești, reprezentată de Bazdaga Mihai, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 6/31.01.2017,

 • 46.   Comuna Gorban, reprezentată de Rotaru Dănuț, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 27/09.07.2012,

 • 47.   Comuna Grajduri, reprezentată de Zamfirache Constantin, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 8/22.08.2016,

 • 48.   Comuna Gropnița, reprezentată de Oneagă Ionel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 26/31.08.2012,

 • 49.   Comuna Grozești, reprezentată de Cristea George, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 23/04.08.2016,

 • 50.    Comuna Hălăucești, reprezentată de Anton losif, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 23/12.05.2009,

 • 51.   Comuna Hărmănești, reprezentată de Secrieru loan, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 43/29.07.2016,

 • 52.   Comuna Heleșteni, reprezentată de Marele Traian, în calitate de viceprimar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 43/29.07.2016,

 • 53.   Comuna Holboca, reprezentată de Ștefurac Gheorghe, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 19/11.03.2010

 • 54.   Comuna Horlești, reprezentată de Cadar Mihai, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 90/31.08.2017,

 • 55.    com Ion Creanga, reprezentata de Prichici Petrica in calitate de primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotararea CL nr. 85/24.03.2018

 • 56.   Comuna Ion Neculce, reprezentată de Văleanu Gheorghe, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 12/25.07.2016,

 • 57.   Comuna Ipatele, reprezentată de Postârnac Costică, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 25/31.07.2007,

 • 58.   Comuna Lespezi, reprezentată de Lazăr loan, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 25/16.08.2007,

 • 59.   Comuna Lețcani, reprezentată de Turcu Stelian, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 140/14.12.2009,

 • 60.   Comuna Lungani, reprezentată de Corobuță loan, în calitate de viceprimar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 10/29.07.2016,

 • 61.   Comuna Mădârjac, reprezentată de Ghebuță Dan, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 37/24.04.2017,

 • 62.    Comuna Mircești, reprezentată de Antăluț Petre, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 60/29.07.2016,

 • 63.   Comuna Mironeasa, reprezentată de Curcudel Elena, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 120/30.08.2017,

 • 64.   Comuna Miroslava, reprezentată de Niță Dan, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 15/07.07.2016,

 • 65.   Comuna Miroslovești, reprezentată de Cojocaru Constantin, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 49/31.08.2016,

 • 66.   Comuna Mogoșești-lași, reprezentată de Maftei Ștefan, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 54/28.07.2016,

 • 67.   Comuna Mogoșești-Siret, reprezentată de Butnariu Damian, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 1/28.01.2010,

 • 68.   Comuna Moșna, reprezentată de Popa Georgel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 11/18.07.2016,

 • 69.   Comuna Moțca, reprezentată de Hobincă Serioja, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 43/17.05.2013,

 • 70.   Comuna Movileni, reprezentată de Plumbu Mihai, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 12/29.07.2016,

 • 71.    Comuna Oțeleni, reprezentată de Aiojoaei Ciprian, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 15/21.07.2016,

 • 72.   Comuna Plugari, reprezentată de Mursa Paul, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 71/12.12.2017,

 • 73.   com. Poienari, jud. Neamț, reprezentata de Dascalu Vasile - Emil in calitate de primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotararea CL nr. 17/31.05.2018

 • 74.   Comuna Popești, reprezentată de Lupu Vasile, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 41/26.04.2017,

 • 75.   Comuna Popricani, reprezentată de Pârlog Valeriu, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 51/31.08.2016,

 • 76.   Comuna Prăjeni, jud. Botoșani, reprezentantă de Răileanu Alexandru, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 47/31.08.2017,

 • 77.   Comuna Prisăcani, reprezentată de Stanciu Gheorghe, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 56/22.07.2016,

 • 78.   Comuna Probota, reprezentată de Zamisnicu Constantin, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 8/30.08.2016,

 • 79.   Comuna Răchiteni, reprezentată de Doboș Petru, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 13/22.03.2017,

 • 80.   Comuna Răducăneni, reprezentată de Radu Ion, în calitate de consilier local, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 36/29.07.2016,

 • 81.   Comuna Rediu, reprezentată de Haidău Vasile, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 2/27.01.2012,

 • 82.   Comuna Românești, reprezentată de Stegariu loan, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 44/20.10.2016,

 • 83.   Comuna Roșcani, reprezentată de Gheorghiu Ginovel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 12/29.06.2016,

 • 84.   Comuna Ruginoasa, reprezentată de Nechifor Dănuț, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 10/28.07.2016,

 • 85.   Comuna Sagna, jud. Neamț, reprezentată de lacob Gheorghe, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 55/28.11.2016,

 • 86.   Comuna Scânteia, reprezentată de Fănică Săcăleanu, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 42/28.07.2016,

 • 87.   Comuna Schitu Duca, reprezentată de Mihalache Mihai, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 48/27.07.2007,

 • 88.   Comuna Scobinți, reprezentată de Hrițcu Gheorghe, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 19/21.05.2009,

 • 89.    Comuna Sinești, reprezentată de Petru Holicov, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 29/31.07.2007,

 • 90.   Comuna Sirețel, reprezentată de Ancuța Gheorghe, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 43/17.12.2009,

 • 91.   Comuna Stolniceni Prăjescu, reprezentată de Hugianu Costel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 35/30.08.2016,

 • 92.   Comuna Strunga, reprezentată de Lazăr Mariana, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 44/25.08.2017,

 • 93.   Comuna Șcheia, reprezentată de Ababei Dănuț, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 31/29.07.2016,

 • 94.   Comuna Șipote, reprezentată de Puiu Constantin, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 138/21.12.2017,

 • 95.   Comuna Tansa, reprezentată de Voinescu Daniel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 7/07.07.2016,

 • 96.   Comuna Tătăruși, reprezentată de losub Costel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 96/07.08.2017,

 • 97.   Comuna Timișești, jud. Neamț, reprezentată de Mărculeț Vasile, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 56/19.08.2016,

 • 98.   Comuna Todirești, reprezentată de Droanca Ovidiu, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 53/14.07.2016,

 • 99.   Comuna Tomești, reprezentată de Asofiei Doinel, în calitate de administrator public, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 145/23.11.2017.

 • 100.  Comuna Trifești, reprezentată de Ivănucă Alexandru, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 14/10.07.2012,

 • 101.  Comuna Țibana, reprezentată de Rotaru Gheorghe, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 31/09.09.2016,

 • 102.  Comuna Țibănești, reprezentată de Cobuz Aurica, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 92/31.08.2016,

 • 103.  Comuna Țigănași, reprezentată de Chirilă Iulian, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 15/20.07.2016,

 • 104.  Comuna Țuțora, reprezentată de Albu Cristinel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 78/22.12.2016,

 • 105.  Comuna Ungheni, reprezentată de Marcu Iulian, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 34/22.07.2016,

 • 106.  Comuna Valea Lupului, reprezentată de Dumitru Mihăiluc, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 10/22.07.2016,

 • 107.  Comuna Valea Seacă, reprezentată de Băiceanu Gheorghe, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 17/29.08.2016,

 • 108.  Comuna Vînători, reprezentată de Lupu Constantin, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 78/30.10.2017,

 • 109.  Comuna Victoria, reprezentată de Crețu Daniel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 67/28.07.2016,

 • 110.  Comuna Vlădeni, reprezentată de Brânzanu Cătălin, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 44/21.12.2011,

 • 111.  Comuna Voinești, reprezentată de Dobreanu Gheorghe, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea CL nr. 14/11.07.2016

numiți colectiv asociații și individual asociatul, ne exprimăm voința de a coopera și de a ne asocia în conformitate cu prevederile Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, abrogată în prezent de OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, ale Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, în cadrul Asociației de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare " Asociația Regională a Serviciilor de apă canal Iași - A.R.S.A.C.IS "(denumită în continuare Asociația), persoană juridică de drept privat, cu statut de utilitate publică, în scopurile prevăzute la art. 4 din prezentul statut.

CAPITOLUL I : Denumirea, sediul și durata Asociației

Art. 1.

Denumirea Asociației este "Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal lași-ARSACIS", conform dovezii privind disponibilitatea denumirii nr. 54312 din 18.07.2007, eliberată de Ministerul Justiției. Asociația va avea ștampilă și însemne proprii.

Art. 2.

 • (1) Sediul Asociației este în România, lași, Județul lasi, Str. Mihai Costăchescu, nr.6, cladirea administrativă nr. 3, înregistrată în Registrul Asociațiilor si Fundatiilor -Judecatoria lasi sub nr. 84/A/07.07.2005, având CIF 17813814.

 • (2) Sediul Asociației va putea fi mutat în orice alt loc aflat pe raza unităților administrativ-teritoriale membre, în baza unei hotărâri a adunării generale a Asociației sau a consiliului director, conform prezentului statut.

Art. 3.

Asociația este constituită pe o durată nedeterminată, începând cu data înscrierii sale în Registrul asociațiilor și fundațiilor la nr. 84/A/07.07.2005.

CAPITOLUL II : Scopul și obiectivele Asociației

Art. 4.

 • (1) Asociația se constituie în scopul reglementării, înființării, organizării, finanțării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare (denumit în continuare Serviciul) pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre (denumită în continuare aria Serviciului), precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional, destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente Serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a Serviciului (denumită în continuare strategia de dezvoltare);

 • (2) Forma de gestiune a Serviciului va fi gestiunea delegată, care se va realiza, în baza unui contract de delegare a gestiunii denumit în continuare contract de delegare atribuit operatorului conform prevederilor Legii nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, și ale legilor speciale aplicabile.

 • (3) Asociații declară că interesul comun ce stă la baza constituirii Asociației este interesul general al locuitorilor de pe raza unităților administrativ-teritoriale membre pentru îmbunătățirea calității Serviciului, în condițiile unor tarife care să respecte limitele de suportabilitate ale populației și principiul "poluatorul plătește", atingerea și respectarea standardelor europene privind protecția mediului, precum și creșterea capacității de atragere a fondurilor pentru finanțarea investițiilor necesare în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului.

Art. 5.

 • (1) Obiectivele Asociației sunt următoarele:

 • a) să încheie contractul de delegare cu operatorul, prevăzut la art. 17 alin. (2) lit. a) din prezentul statut, în numele și pe seama asociaților, care vor avea împreună calitatea de delegatar, conform art. 30 din Legea nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare;

 • b) să exercite drepturile specifice de control și informare privind operatorul, conform prezentului statut și actului constitutiv al acestuia;

 • c) să constituie interfața pentru discuții și să fie un partener activ pentru autoritățile administrației publice locale în ceea ce privește aspectele de dezvoltare și de gestiune a Serviciului, în scopul de a coordona politicile și acțiunile de interes intercomunitar;

 • d) să aprobe strategia de dezvoltare a Serviciului;

 • e) să monitorizeze derularea proiectelor de investiții în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului;

 • f) să monitorizeze executarea contractului de delegare și să informeze regulat asociații despre aceasta;

 • g) să identifice și să propună orice acțiuni vizând realizarea obiectivelor Asociaților în legătură cu Serviciul:

 • 1. asigurarea unei politici tarifare echilibrate care să asigure, pe de o parte, sursele necesare pentru operare, dezvoltare, modernizare și/sau baza-suport a contractării de credite rambursabile ori parțial rambursabile, iar, pe de altă parte, să nu se depășească limitele de suportabilitate ale populației;

 • 2. aplicarea principiului solidarității;

 • 3. implementarea și aplicarea permanentă a principiului "poluatorul plătește";

 • 4. creșterea progresivă a nivelului de acoperire al Serviciului;

 • 5. buna prestare din punct de vedere tehnic a Serviciului și gestiunea administrativă și comercială eficientă a acestuia;

 • 6. menținerea calității tehnice și întreținerea eficientă a echipamentelor și lucrărilor legate de Serviciu;

 • 7. buna gestiune a resurselor umane;

 • h) să acorde sprijin asociaților și operatorului în vederea obținerii resurselor financiare necesare implementării strategiei de dezvoltare.

 • (2) Pentru realizarea obiectivelor Asociației, prin prezentul statut asociații mandatează Asociația, conform art. 10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, să exercite în numele și pe seama lor următoarele drepturi și obligații legate de Serviciu:

 • a) elaborarea și aprobarea strategiei de dezvoltare, a programelor de reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor de utilități publice existente, a programelor de înființare a unor noi sisteme, precum și a programelor de protecție a mediului;

 • b) coordonarea proiectării și execuției lucrărilor tehnico-edilitare, în scopul realizării acestora într-o concepție unitară și corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităților, de amenajare a teritoriului, urbanism și mediu;

 • c) urmărirea, monitorizarea și raportarea indicatorilor de performanță ai Serviciului, stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii în vederea asigurării gestionării și administrării Serviciului de către operator pe criterii de eficiență economică și managerială și aplicarea măsurilor corective și a penalităților prevăzute de contractul de delegare, în situația în care operatorul nu respectă nivelul indicatorilor de performanță și eficiență la care s-a obligat și nu asigură continuitatea Serviciului;

 • d) consultarea asociațiilor de utilizatori în vederea stabilirii politicilor și strategiilor locale și a modalităților de organizare și funcționare a Serviciului;

 • e) medierea conflictelor dintre utilizatori și operator, la cererea uneia dintre părți;

 • f) monitorizarea și controlul modului de respectare a obligațiilor și responsabilităților asumate de operator prin contractul de delegare cu privire la:

 • (i) modul de respectare și de îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate de operator, în special respectarea indicatorilor de performanță, inclusiv în relația cu utilizatorii;

 • (ii) modul de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare sau modernizare a sistemelor de utilități publice, mai ales exploatarea eficientă și în condiții de siguranță a sistemelor de utilități publice sau a altor bunuri aparținând patrimoniului public și/sau privat al asociaților, afectate Serviciului;

 • (iii) asigurarea protecției mediului și a domeniului public;

 • (iv) asigurarea protecției utilizatorilor;

 • g) solicitarea de informații cu privire la nivelul și calitatea Serviciului furnizat/prestat și cu privire la modul de întreținere, exploatare și administrare a bunurilor din proprietatea publică sau privată a asociaților, încredințate pentru realizarea Serviciului;

 • h) invitarea operatorului pentru audieri, în vederea concilierii diferendelor apărute în relația cu utilizatorii Serviciului;

 • i) stabilirea unei politici tarifare coerente la nivelul întregii arii a delegării prevăzute în contractul de delegare;

 • j) aprobarea, de la data la care asociații hotărăsc trecerea la un sistem de tarif unic, a modulului de formare și a stabilirii prețurilor și tarifelor, respectiv ajustarea și modificarea prețurilor și tarifelor propuse de operator;

 • k) monitorizarea respectării angajamentelor asumate de către delegatar față de operator prin clauzele contractuale stabilite prin contractul de delegare a gestiunii Serviciului;

 • l) elaborarea și aprobarea caietului de sarcini și a regulamentului Serviciului, consolidat și armonizat pentru întreaga arie a Serviciului;

 • m) păstrarea, în condițiile legii, a confidențialității datelor și informațiilor economico-financiare privind activitatea Operatorului, altele decât cele de interes public.

CAPITOLUL III : Patrimoniul Asociației

Art. 6.

 • (1) Patrimoniul Asociației se constituie din patrimoniul initial al membrilor fondatori și din aporturile patrimoniale ulterioare ale membrilor activi.

 • (2) Patrimoniul Asociației este de 30.321,96 lei, constituit din contribuția în numerar a membrilor asociati fondatori si activi, după cum urmează:

 • - Consiliul Judetean lasi - 19,60 lei,

 • - Municipiul lași - 400 lei

 • - Municipiul Pașcani - 400 lei

 • - Municipiul Roman - 400 lei

 • - Orașul Hârlău - 19.51 lei,

 • - Orașul Podu Iloaiei - 19.51 lei,

 • - Orașul Târgu Frumos - 19.51 lei

 • - Comuna Al. I. Cuza - 400 lei

 • - Comuna Andrieșeni - 400 lei

 • - Comuna Aroneanu - 19.51 lei

 • - Comuna Balș - 400 lei,

 • - Comuna Bălțați - 19.51 lei

 • - Comuna Belcești - 19.51 lei

 • - Comuna Bârnova - 400 lei

 • - Comuna Bivolari - 400 lei

 • - Comuna Botești, jud. Neamt - 400 lei

 • - Comuna Bozieni, jud. Neamt - 400 lei

 • - Comuna Brăești - 400 lei

 • - Comuna Bunești-Averești, jud. Vaslui - 400 lei

 • - Comuna Butea - 19.51 lei

 • - Comuna Ceplenița - 19,51 lei

 • - Comuna Ciortești - 400 lei

 • - Comuna Ciurea - 19.51 lei

 • - Comuna Ciohorăni - 400 lei

 • - Comuna Coarnele Caprei - 19.51 lei

 • - Comuna Comarna - 400 lei

 • - Comuna Cordun, jud. Neamț - 400 lei

 • - Comuna Costești - 400 lei

 • - Comuna Costuleni - 19.51 lei

 • - Comuna Cotnari - 400 lei

 • - Comuna Cozmești - 400 lei

 • - Comuna Cristești - 400 lei

 • - Comuna Cucuteni - 400 lei

 • - Comuna Dagâța - 400 lei

 • - Comuna Deleni - 400 lei

 • - Comuna Dobrovăț - 400 lei

 • - Comuna Dolhești - 400 lei

 • - Comuna Doljești, jud. Neamț - 400 lei

 • - Comuna Drăgușeni - 400 lei

 • - Comuna Dumești - 400 lei

 • - Comuna Erbiceni - 400 lei

 • - Comuna Fântânele - 400 lei

 • - Comuna Focuri - 19.51 lei

 • - Comuna Gherăești, jud. Neamț - 400 lei

 • - Comuna Golăiești - 19.51 lei

 • - Comuna Gorban - 19.51 lei

 • - Comuna Grajduri - 400 lei

 • - Comuna Gropnița - 400 lei

 • - Comuna Grozești - 400 lei

 • - Comuna Hălăucești - 19.51 lei

 • - Comuna Hărmănești - 400 lei

 • - Comuna Heleșteni - 400 lei

 • - Comuna Holboca, - 19.51 lei

 • - Comuna Horlești - 400 lei

 • - Comuna Ion Creanga, jud. Neamt - 400 lei

 • - Comuna Ion Neculce - 19.51 lei

 • - Comuna Ipatele - 19.51 lei

 • - Comuna Lespezi - 19.51 lei

 • - Comuna Lețcani, - 19.51 lei

 • - Comuna Lungani - 400 lei

 • - Comuna Mădârjac - 400 lei

 • - Comuna Mircești - 19.51 lei

 • - Comuna Mironeasa - 400 lei

 • - Comuna Miroslava - 19,51 lei

 • - Comuna Miroslovești - 19.51 lei

 • - Comuna Mogoșești-Iași - 400 lei

 • - Comuna Mogoșești-Siret - 400 lei

 • - Comuna Moșna - 400 lei

 • - Comuna Moțca - 400 lei

 • - Comuna Movileni - 400 lei

 • - Comuna Oțeleni - 400 lei

 • - Comuna Plugari - 19.51 lei

 • - Comuna Poienari, jud. Neamț - 400 lei

 • - Comuna Popești - 400 lei

 • - Comuna Popricani - 400 lei

 • - Comuna Prăjeni, jud. Botoșani - 400 lei

 • - Comuna Prisăcani - 400 lei

 • - Comuna Probota - 400 lei

 • - Comuna Răchiteni - 400 lei

 • - Comuna Răducăneni - 19.51 lei

 • - Comuna Rediu - 400 lei

 • - Comuna Românești - 400 lei

 • - Comuna Roșcani - 400 lei

 • - Comuna Ruginoasa - 400 lei

 • - Comuna Sagna, jud. Neamț - 400 lei

 • - Comuna Scânteia - 400 lei

 • - Comuna Schitu Duca - 400 lei

 • - Comuna Scobinți - 19.51 lei

 • - Comuna Sinești - 400 lei

 • - Comuna Sirețel - 19.51 lei

 • - Comuna Stolniceni Prăjescu - 400 lei

 • - Comuna Strunga - 19.51 lei

 • - Comuna Șcheia - 400 lei

 • - Comuna Șipote - 19.51 lei

 • - Comuna Tansa - 19.51 lei

 • - Comuna Tătăruși - 400 lei

 • - Comuna Timișești, jud. Neamț - 400 lei

 • - Comuna Todirești - 400 lei

 • - Comuna Tomești - 19.51 lei

 • - Comuna Trifești - 400 lei

 • - Comuna Țibana - 400 lei

 • - Comuna Țibănești - 19.51 lei

 • - Comuna Țigănași - 400 lei

 • - Comuna Țuțora - 400 lei

 • - Comuna Ungheni - 19.51 lei

 • - Comuna Valea Lupului - 19.51 lei

 • - Comuna Valea Seacă - 400 lei

 • - Comuna Vînători - 400 lei

 • - Comuna Victoria - 19.51 lei

 • - Comuna Vlădeni - 19.51 lei

 • - Comuna Voinești - 400 lei

 • (3) Membrii activi, care aderă la Asociație ulterior constituirii acesteia contribuie la activul patrimonial al Asociației cu un aport în numerar, individual și egal ca valoare, în cuantum de 400,00 lei/ membru activ.

Întregul patrimoniu va fi evidențiat și păstrat în conformitate cu legislația română și va fi utilizat exclusiv pentru realizarea obiectivelor asociației.

Art.7.

Sursele de venit ale Asociației sunt următoarele:

 • a) contribuțiile asociaților la formarea patrimoniului inițial, cotizațiile asociaților și alte contribuții de la bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale membre;

 • b) dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condițiile legii;

 • c) donații, sponsorizări sau legate;

 • d) orice alte surse de venituri prevăzute de lege sau de statutul Asociației.

Art.8.

Asociația nu are calitatea de operator și nu va desfășura activități economice.

Art.9.

Asociația are un buget propriu de venituri și cheltuieli. Situațiile financiare se întocmesc și se publică în conformitate cu legislația în vigoare.

CAPITOLUL IV : Asociații

Art. 10.

Asociații au următoarele drepturi:

 • a) să aleagă și să fie aleși în organele de conducere ale Asociației, prin reprezentanții lor în aceste organe;

 • b) să participe la luarea hotărârilor care privesc activitatea Asociației, conform prevederilor prezentului statut;

 • c) să primească, la cerere, toate informațiile disponibile care privesc activitatea Asociației.

Art. 11.

Asociații au următoarele obligații:

 • a) să respecte statutul, actul constitutiv și hotărârile organelor de conducere ale Asociației;

 • b) să plătească cotizația anuală, plata urmând să se facă trimestrial, în prima lună a fiecărui trimestru ; cuantumul cotizației se stabilește astfel :

 • - pentru comunitățile locale care au sisteme de apă și/sau canalizare - 1 leu/locuitor/an - pentru comunitățile locale care nu au sisteme de apă și/sau canalizare - 400 lei/an ; aceste comunități vor plăti cotizația de 1 leu/locuitor/an începînd cu luna următoare punerii în funcțiune a sistemului de apă și/sau canalizare, proporțional cu perioada din an rămasă ;

 • c) să promoveze și să participe activ la acțiunile desfășurate de Asociație;

 • d) să participe, prin reprezentanții lor, la ședințele adunării generale a Asociației.

Art. 12.

 • (1) Calitatea de asociat încetează în cazul retragerii sau excluderii din Asociație, conform prevederilor prezentului articol.

 • (2) Retragerea din Asociație nu poate avea loc decât în situația în care asociatul respectiv se retrage unilateral din contractul de delegare. Dacă oricare dintre asociați dorește să se retragă din contractul de delegare și, respectiv, din Asociație, acest asociat va notifica președintelui Asociației și celorlalți asociați intenția sa. Președintele Asociației va convoca adunarea generală a Asociației în cel mult 30 de zile de la data primirii unei astfel de notificări.

 • (3) Adunarea generală a Asociației va analiza consecințele retragerii și modificările care se impun la actul constitutiv al operatorului căruia i s-a atribuit direct contractul de delegare a gestiunii serviciului și/sau la contractul de delegare (în special în ceea ce privește investițiile), conform prevederilor contractului de delegare, și va hotărî modificarea corespunzătoare a prezentului statut și a actului constitutiv al Asociației.

 • (4) În cazul în care un asociat nu aprobă contractul de delegare ce urmează să fie încheiat cu operatorul prevăzut la art. 17 alin. (2) lit. a) din prezentul statut sau se retrage unilateral din contractul de delegare după semnarea acestuia, indiferent că retragerea are loc înainte sau după intrarea în vigoare a contractului de delegare, acest asociat va fi exclus din Asociație. Este asimilat refuzului de a delega gestiunea Serviciului și neadoptarea, în două ședințe consecutive ale autorității deliberative a respectivului asociat, a hotărârii de aprobare a delegării gestiunii Serviciului către operatorul prevăzut la art. 17 alin. (2) lit. a) din alte motive decât un vot negativ. Adunarea generală va hotărî excluderea din Asociație, va analiza consecințele excluderii și modificările ce se impun la contractul de delegare (în special cu privire la investiții), conform prevederilor acestuia, și va hotărî modificarea corespunzătoare a prezentului statut și a actului constitutiv al Asociației.

 • (5) Orice asociat care se retrage sau este exclus din Asociație este obligat să plătească:

 • a) sumele corespunzătoare rambursării de către operator a împrumuturilor contractate pentru finanțarea dezvoltării (modernizare, reabilitare, bunuri noi, indiferent dacă sunt extinderi sau înlocuiri) infrastructurii aferente Serviciului respectivului asociat, de care a beneficiat în perioada în care a fost membru al Asociației, plus cheltuielile aferente acestor împrumuturi;

 • b) sumele corespunzătoare investițiilor de care a beneficiat în perioada în care a fost membru al Asociației, altele decât cele prevăzute la lit. a);

 • c) sumele prevăzute ca despăgubiri în contractul de delegare.

Art. 13

Asociația poate accepta noi membri, cu acordul asociaților și cu încheierea unui act adițional la prezentul statut, prin care noii membri sunt menționați în preambulul statutului. Orice unitate administrativ-teritorială care devine membru al Asociației acceptă în totalitate prevederile prezentului statut și deleagă gestiunea Serviciului operatorului, prin act adițional la contractul de delegare, ce va fi semnat de Asociație în numele și pe seama unității administrativ-teritoriale respective. Pentru a vota hotărârea de acceptare a noi membri, reprezentanții asociaților în adunarea generală a Asociației au nevoie de un mandat special, prealabil, din partea unităților administrativ - teritoriale pe care le reprezintă, acordat prin hotărâre a consiliului local sau județean, după caz.

CAPITOLUL V : Organele Asociației

Adunarea Generală a Asociației

Art. 14.

 • (1) Adunarea generală este organul de conducere al Asociației, format din toți reprezentanții legali ai asociaților, desemnați prin hotărâre a autorităților deliberative ale acestora.

Se recomandă ca acești reprezentanți să fie primarii, pentru municipii, orașe și comune, respectiv președintele consiliului județean, pentru județe.

 • (2) Primarii pot delega calitatea lor de reprezentanți ai unităților administrativ-teritoriale în adunările generale viceprimarilor, administratorilor publici, precum și oricăror alte persoane din aparatul de specialitate al primarului sau din cadrul unei instituții publice de interes local.

 • (3) Fiecare asociat va depune toate diligențele pentru a-și asigura reprezentarea permanentă în cadrul adunării generale a Asociației.

 • (4) Hotărârile de numire/revocare/înlocuire a reprezentanților vor fi transmise în copie asociaților și președintelui Asociației în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data emiterii lor.

 • (5) Adunarea generală adoptă hotărâri în conformitate cu statutul asociației. Hotărârile adunării generale sunt asimilate actelor administrative și intră sub incidența prevederilor legii contenciosului administrativ.

Art. 15.

Adunarea generală a Asociației alege dintre membrii săi președintele Asociației, care are atribuțiile prevăzute în prezentul statut și care reprezintă Asociația în raporturile cu terții, cu excepția situațiilor în care se prevede expres altfel.

Art. 16.

 • (1) Adunarea generală a Asociației îndeplinește atribuțiile care îi revin conform art. 21 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, precum și atribuțiile speciale prevăzute de prezentul statut, în exercitarea competențelor privind Serviciul delegat conform mandatului încredințat de către asociați prin prezentul statut, precum și drepturile speciale de control asupra operatorului prevăzut la art. 17 alin. (2) lit. a) din prezentul statut.

 • (2) Atribuțiile adunării generale a Asociației cu privire la activitatea proprie sunt:

 • a) stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale Asociației;

 • b) acordarea descărcării de gestiune a membrilor consiliului director pentru perioada încheiată, pe baza raportului de activitate prezentat adunării generale de consiliul director;

 • c) aprobarea situațiilor financiare ale Asociației pentru exercițiul financiar încheiat și a proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației pentru următorul exercițiu financiar;

 • d) alegerea și revocarea membrilor consiliului director;

 • e) alegerea și revocarea membrilor comisiei de cenzori și stabilirea regulilor generale de organizare și funcționare a comisiei de cenzori;

 • f) aprobarea organigramei și a politicii de personal a Asociației, inclusiv a organizării aparatului tehnic al Asociației;

 • g) aprobarea contractelor ce vor fi încheiate de Asociație în nume propriu, a căror valoare depășește echivalentul în lei al sumei de 15.000 euro;

 • h) modificarea actului constitutiv și a statutului Asociației;

 • i) dizolvarea și lichidarea Asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare;

 • j) aprobarea primirii de noi membri în Asociație, precum și a retragerii și excluderii unor membri din Asociație;

 • k) aprobarea cotizației anuale;

 • l) orice alte atribuții prevăzute de lege sau de prezentul statut.

 • (3) Atribuțiile adunării generale a Asociației cu privire la exercitarea mandatului acordat de asociați, conform art. 5 alin. (2), sunt:

 • a) aprobarea strategiei de dezvoltare, a programelor de reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor de utilități publice existente, a programelor de înființare a unor noi sisteme, precum și a programelor de protecție a mediului, elaborate și prezentate de consiliul director al Asociației, conform art. 23 alin. (3) lit. a);

 • b) aprobarea măsurilor propuse în rapoartele de monitorizare a executării contractului de delegare, elaborate și prezentate de consiliul director, conform art. 23 alin. (3) lit. g);

 • c) aprobarea unei politici tarifare coerente la nivelul întregii arii a Serviciului prevăzute în contractul de delegare;

 • d) aprobarea stabilirii, ajustării și modificării prețurilor și tarifelor propuse de operator de la data la care asociații hotărăsc trecerea la un sistem de tarif unic;

 • e) adoptarea de hotărâri privind aplicarea măsurilor corective și a penalităților prevăzute de contractul de delegare în situația în care operatorul nu respectă nivelul indicatorilor de performanță;

 • f) aprobarea caietului de sarcini și a regulamentului Serviciului, consolidat și armonizat pentru întreaga arie a Serviciului, elaborate și prezentate de consiliul director conform art. 23 alin. (3) lit. b).

 • (4) Adunarea generală a Asociației adoptă, de asemenea, orice hotărâri în exercitarea drepturilor speciale de informare și de control asupra operatorului, acordate Asociației conform art. 17 alin. (2) lit. a) pct. 4 din prezentul statut.

Art. 17.

 • (1) În temeiul art. 16 alin. (3), adunarea generală a Asociației hotărăște asupra aspectelor legate de obiectivele Asociației, având în vedere interesul comun al asociaților, în special:

 • a) operatorul;

 • b) strategia de dezvoltare;

 • c) politica tarifară;

 • d) contractul de delegare.

 • (2) În legătură cu acestea, asociații convin:

 • a) Operatorul

 • 1.  Operatorul, înființat in baza Legii nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, va fi o societate comercială înființată în una dintre formele prevăzute de legislația privind societățile comerciale, având ca acționari/asociați toate sau o parte din unitățile administrativ-teritoriale membre ale Asociației.

 • 2. Operatorul va avea ca obiect principal de activitate furnizarea Serviciului pentru asociați.

 • 3. Asociația va fi consultată cu privire la propunerile de modificare a actului constitutiv al operatorului înainte de aprobarea acestora. Autoritățile deliberative ale asociaților care sunt în același timp și acționari/asociați ai operatorului vor respecta avizul Asociației.

 • 4. În aplicarea prevederilor din Legea nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, în vederea exercitării de către Asociație a controlului direct și a influenței dominante asupra deciziilor strategice și/sau semnificative ale operatorului, asociații care sunt acționari/asociați ai operatorului acordă Asociației, potrivit prezentului statut, dreptul de a:

 • a) propune lista de persoane din rândul cărora adunarea generală a operatorului are dreptul să numească membrii consiliului de administrație al operatorului;

 • b) propune revocarea membrilor consiliului de administrație al operatorului;

 • c) propune introducerea unei acțiuni în justiție împotriva membrilor consiliului de administrație al operatorului pentru prejudiciile aduse acestuia;

 • d) acorda avizul conform asupra regulamentului de organizare și funcționare al operatorului înainte de aprobarea acestuia de către consiliul de administrație al societății;

 • e) acorda avizul conform asupra programului de activitate și strategiei propuse de consiliul de administrație al societății înainte de aprobarea acestora de către adunarea generală a operatorului;

 • f) acorda avizul conform asupra propunerii de înființare de filiale, cu condiția ca obiectul principal de activitate al acestora să nu îl constituie captarea, tratarea și distribuția apei (cod CAEN 3600) sau colectarea și epurarea apelor uzate (cod CAEN 3700);

 • g) acorda avizul conform asupra constituirii altor fonduri decât fondul de rezervă prevăzut de legea societăților comerciale și a celor prevăzute în contractul de delegare, asupra destinației și cuantumului acestora, necesar pentru ca adunarea generală a Operatorului să poată lua o hotărâre în acest domeniu;

 • h) aviza propunerile de modificare a actului constitutiv al operatorului înainte de adoptarea lor;

 • i) fi informată, în aceeași măsură ca oricare acționar/asociat al operatorului, despre activitatea acestuia.

 • b) Strategia de dezvoltare

 • 1. Asociația va asigura elaborarea și aprobarea strategiei de dezvoltare. Pe baza strategiei de dezvoltare vor fi stabilite investițiile necesare atingerii obiectivelor prevăzute de această strategie și prioritizarea acestora, precum și planul de implementare și analiza macrosuportabilității. Planurile de investiții vor fi actualizate periodic, ținând seama de strategia de dezvoltare.

 • 2. Sursele de finanțare a investițiilor pot fi fonduri nerambursabile acordate de Uniunea Europeană sau de instituții financiare, fonduri de la bugetul de stat sau de la bugetele locale ale asociaților, fondurile proprii sau atrase ale operatorului.

 • 3. Listele de investiții prioritare și planurile de finanțare a acestora vor fi discutate în ședințele adunării generale a Asociației și aprobate de autoritățile deliberative ale asociaților beneficiari ai investițiilor (proprietarii bunurilor rezultate în urma investițiilor), precum și ale asociaților deserviți de bunurile rezultate în urma investițiilor. Acestea vor fi anexate la contractul de delegare și fac parte integrantă din acesta.

 • 4. Studiile de fezabilitate aferente listelor de investiții vor fi supuse avizului consultativ al Asociației înainte de a fi aprobate de autoritățile deliberative ale Asociaților beneficiari ai investițiilor (proprietarii bunurilor rezultate în urma investițiilor).

 • c) Politica tarifară

 • 1. Fiecare autoritate deliberativă a asociaților va aproba tarifele care vor fi aplicate de operator pentru furnizarea Serviciului aflat în competența acesteia, conform politicii tarifare stabilite de Asociație și după consultări prealabile în cadrul acesteia. Tarifele vor fi stabilite, ajustate și modificate conform legislației în vigoare.

 • 2. De îndată ce asociații vor hotărî trecerea la un sistem de tarif unic în cadrul contractului de delegare, Asociația va avea atribuția de a aproba stabilirea, ajustarea și modificarea acestui tarif unic, în numele și pe seama acestora.

 • d) Contractul de delegare a gestiunii Serviciului

 • 1. Contractul de delegare va fi semnat, pe de o parte, de Asociație, în numele și pe seama asociaților care vor avea împreună calitatea de delegatar, și, pe de altă parte, de operator.

 • 2. Prin contractul de delegare Asociația, în numele și pe seama asociaților, va conferi operatorului dreptul exclusiv de a furniza Serviciul ca serviciu comunitar de utilități publice pe raza lor de competență teritorială, precum și concesiunea exclusivă asupra bunurilor publice, care constituie sistemele de alimentare cu apă și de canalizare aferente Serviciului. Operatorul va fi responsabil de implementarea programelor de investiții, va întreține, moderniza, reabilita și extinde sistemele de alimentare cu apă și de canalizare și va gestiona Serviciul pe riscul și răspunderea sa, conform dispozițiilor contractului de delegare. Realizarea acestor responsabilități se face prin indicatori de performanță care pot monitoriza implementarea sistemului.

 • 3. Asociația va monitoriza îndeplinirea de către operator a obligațiilor ce îi incumbă în temeiul contractului de delegare.

 • 4. Asociația, în temeiul mandatului conferit de asociați prin prezentul statut, va exercita în numele și pe seama acestora drepturile și obligațiile contractuale care le revin în calitate de delegatar.

Art. 18.

Reprezentanții în adunarea generală sunt răspunzători pentru activitatea lor în conformitate cu legislația în vigoare.

Art. 19.

 • (1) Adunarea generală a Asociației va fi convocată, ori de câte ori este necesar, de către președintele Asociației sau de un număr de cel puțin 10 membri.

 • (2) Convocarea va fi transmisă prin scrisoare, fax sau e-mail cu cel puțin 5 (cinci) zile lucrătoare înainte de data ședinței și va cuprinde data, ora, locul și ordinea de zi ale ședinței.

 • (3) În funcție de problemele înscrise pe ordinea de zi a ședinței, convocarea va fi trimisă numai reprezentanților asociaților care au dreptul să participe și să voteze cu privire la luarea respectivelor hotărâri conform prevederilor prezentului statut.

 • (4) Ședințele adunării generale a Asociației vor fi conduse de președintele Asociației sau, în absența acestuia, de persoana desemnată de adunarea generală dintre membrii săi.

 • (5) Adunarea generală va alege dintre participanții la ședință un secretar, care va redacta procesul-verbal al ședinței.

 • (6) Procesul-verbal este semnat de președinte și de secretar. O copie a procesului-verbal va fi transmisă, în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data ședinței, fiecărui asociat, indiferent dacă reprezentantul acestuia a fost sau nu prezent la ședință.

 • (7) Hotărârile adunării generale a Asociației se consemnează într-un registru de procese-verbale, care se păstrează la sediul Asociației.

Art. 20.

 • (1) Fiecare asociat, prin reprezentantul său, are un vot egal în adunarea generală a Asociației.

 • (2) Pentru luarea hotărârilor care privesc numai anumiți asociați, respectiv asociații în competența cărora este organizat și funcționează Serviciul la data ședinței adunării

generale, asociații beneficiari ai investițiilor (proprietarii bunurilor rezultate în urma investițiilor), precum și asociații deserviți de bunurile rezultate în urma investițiilor, denumiți în prezentul statut asociați implicați, au dreptul de a participa și de a vota în cadrul ședinței adunării generale doar pe reprezentanții acestora.

 • (3) Pentru a fi valabile, hotărârile adunării generale a Asociației adoptate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. a)-h) și j)- l) și art. 16 alin. (3) lit. a), c), d) și f) se iau în prezența a două treimi din numărul asociaților și cu majoritatea voturilor asociaților prezenți. Dacă la prima convocare cvorumul nu este îndeplinit, adunarea generală se convoacă pentru o dată ulterioară care nu poate fi mai târziu de 15 zile calendaristice de la data stabilită pentru prima convocare, iar la a doua convocare adunarea generală este valabil întrunită indiferent de numărul de asociați prezenți iar hotărârile se iau cu majoritatea voturilor asociaților prezenți.

 • (4) Pentru a fi valabile, hotărârile adunării generale a Asociației adoptate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 16 alin. (3) lit. b) și e) și la art. 16 alin. (4) se iau în prezența tuturor asociaților/asociaților implicați și cu votul favorabil fie a cel puțin jumătate din numărul asociaților/asociaților implicați, care însumează cel puțin două treimi din numărul total al populației tuturor asociaților/asociaților implicați, fie a cel puțin două treimi din numărul asociaților/asociaților implicați care însumează cel puțin jumătate din numărul total al populației tuturor asociaților/asociaților implicați. Dacă la prima convocare cvorumul nu este îndeplinit, adunarea generală se convoacă pentru o dată ulterioară care nu poate fi mai târziu de 15 zile calendaristice de la data stabilită pentru prima convocare, iar la a doua convocare adunarea generală este valabil întrunită indiferent de numărul de membri prezenți.

 • (5) Pentru a fi valabile, hotărârile adunării generale a Asociației adoptate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. i) se iau în prezența și cu votul favorabil al tuturor asociaților, cvorum și majoritate obligatorii la orice convocare.

 • (6) În oricare dintre situațiile prevăzute la alin. (3)-(5), dacă o hotărâre a adunării generale a Asociației privește în mod direct Serviciul propriu sau bunurile care aparțin unui anumit asociat, nicio hotărâre nu poate fi luată fără prezența și votul favorabil al reprezentantului acestuia. Pentru adoptarea hotărârilor în exercitarea atribuției prevăzute de art. 16 alin. (3) lit. a) și b) din prezentul statut este necesar votul favorabil al reprezentantului județului, dacă acesta este membru al Asociației.

 • (7) În cazul în care reprezentantul unuia dintre asociați nu poate participa la ședința unei adunări generale la care a fost convocat, acesta poate fi înlocuit de un alt reprezentat al unității administrative- teritoriale, împuternicit în acest scop.

 • (8) Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii, ale actului constitutiv și ale statutului sunt obligatorii chiar și pentru membrii asociați care nu au luat parte la adunarea generală sau au votat împotrivă.

Art. 21.

 • (1) Hotărârile adunării generale luate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 16 alin.

 • (2) lit. i)-j) și art. 16 alin. (3) lit. a), c), d), e) și f) nu pot fi votate de reprezentanții asociaților în adunarea generală a Asociației decât în baza unui mandat special, acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autorității deliberative a asociatului al cărui reprezentant este.

 • (2) Hotărârile luate de adunarea generală a Asociației trebuie aduse la cunoștința asociaților în termen de cel mult 5 (cinci) zile calendaristice de la data ședinței. De asemenea, Asociația este obligată să publice toate hotărârile adunării generale pe propria pagină de internet sau pe pagina de internet a consiliului județean.

 • (3) Asociatul care se consideră vătămat într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-o hotărâre a adunării generale a Asociației, dintre cele luate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 16 alin. (3) din prezentul statut, poate iniția acțiune în justiție, conform prevederilor legale în vigoare.

 • (4) Adunarea generală a Asociației poate delega consiliului director, prin hotărâre adoptată în aceleași condiții ca cele prevăzute la art. 20 alin. (3), atribuția privind aprobarea schimbării sediului Asociației.

Consiliul Director

Art. 22.

 • (1) Consiliul director este organul executiv de conducere al Asociației, format din președintele Asociației și încă 10 (zece) membri numiți de adunarea generală, din rândul membrilor adunării generale a asociației pe o perioada de 4 (patru) ani. Componența consiliului director va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor asociaților, utilizând principiul reprezentării prin rotație.

 • (2) Președintele Asociației este și președinte al consiliul director.

 • (3) Membrii consiliului director sunt răspunzători pentru activitatea lor, în conformitate cu legislația în vigoare.

Art. 23.

 • (1) Consiliul director asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale și exercită atribuțiile prevăzute de prezentul statut și cele ce îi vor fi delegate de adunarea generală.

 • (2) Consiliul director exercită următoarele atribuții privind activitatea proprie a Asociației:

 • a) prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, execuția bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al exercițiului financiar viitor și proiectul programelor Asociației;

 • b) propune cuantumul cotizației pentru anul următor, care se va include în proiectul de buget al Asociației, supus spre aprobare adunării generale;

 • c) aprobă actele juridice ce vor fi încheiate de Asociație în nume propriu, cu excepția contractelor a căror valoare depășește echivalentul în lei al sumei de 15.000 euro;

 • d) angajează personalul Asociației, inclusiv membrii aparatului tehnic, cu respectarea politicii de personal aprobate de adunarea generală și ținând cont de bugetul aprobat de adunarea generală;

 • e) în relația cu Asociații, monitorizează plata cotizației anuale de către aceștia la bugetul Asociației și decide măsurile care urmează să fie luate împotriva asociaților care nu și-au achitat cotizația datorată în termenul prevăzut de prezentul statut;

 • f) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.

 • (3) Consiliul director are următoarele atribuții cu privire la exercitarea mandatului acordat de asociați, conform art. 5 alin. (2):

 • a) asigură elaborarea strategiei de dezvoltare, utilizând principiul planificării strategice multianuale, a programelor de reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor de utilități publice existente, a programelor de înființare a unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea operatorului, precum și a programelor de protecție a mediului, pe care le supune spre aprobare adunării generale a Asociației;

 • b) asigură elaborarea caietului de sarcini și a regulamentului Serviciului, consolidat și armonizat pentru întreaga arie a Serviciului, pe care le supune spre aprobare adunării generale;

 • c) asigură coordonarea proiectării și execuției lucrărilor tehnico-edilitare, în scopul realizării acestora într-o concepție unitară și corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităților, de amenajare a teritoriului, urbanism și mediu;

 • d) asigură consultarea asociațiilor utilizatorilor în vederea stabilirii politicilor și strategiilor locale și a modalităților de organizare și funcționare a Serviciului;

 • e) solicită informații cu privire la nivelul și calitatea Serviciului furnizat/prestat și cu privire la modul de întreținere, exploatare și administrare a bunurilor din proprietatea publică sau privată a asociaților, încredințate pentru realizarea Serviciului;

 • f) monitorizează și controlează modul de respectare a obligațiilor și responsabilităților asumate de operator prin contractul de delegare, cu privire la:

 • (i) modul de respectare și de îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate de operator, în special respectarea indicatorilor de performanță stabiliți prin contractul de delegare, inclusiv în relația cu utilizatorii;

 • (ii) gestionarea și administrarea Serviciului de către operator pe criterii de eficiență economică și managerială;

 • (iii) modul de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare sau modernizare a sistemelor de utilități publice, mai ales exploatarea eficientă și în condiții de siguranță a sistemelor de utilități publice sau a altor bunuri aparținând patrimoniului public și/sau privat al asociaților, afectate Serviciului;

 • (iv) asigurarea protecției mediului și a domeniului public;

 • (v) asigurarea protecției utilizatorilor, și în acest sens elaborează rapoarte de monitorizare trimestriale pe care le prezintă adunării generale a Asociației;

 • g) asigură medierea conflictelor dintre utilizatori și operator, la cererea uneia dintre părți;

 • h) invită operatorul pentru audieri, în vederea concilierii diferendelor apărute în relația cu utilizatorii.

Art. 24.

 • (1) Pentru realizarea scopului și obiectivelor sale, Asociația va constitui un aparat tehnic propriu.

 • (2) Aparatul tehnic va fi condus de un director executiv numit de consiliul director. Membrii aparatului tehnic vor avea statut de salariați ai Asociației.

 • (3) Din aparatul tehnic vor face parte cel puțin următoarele persoane:

 • a) un secretar;

 • b) un contabil;

 • c) unul sau mai mulți consilieri juridici;

 • d) un număr suficient de specialiști pentru monitorizarea executării contractului de delegare, conform mandatului acordat Asociației prin prezentul statut.

 • (4) La calculul cuantumului propus al cotizației anuale, consiliul director va lua în considerare sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare a aparatului tehnic al Asociației.

Art. 25.

 • (1) Consiliul director se întrunește în ședințe, cel puțin o dată pe lună sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea președintelui Asociației.

 • (2) Deciziile consiliului director se iau în prezența și cu votul a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor consiliului director.

 • (3) Consiliul director va alege dintre participanții la ședință un secretar, care va redacta procesul-verbal al ședinței. Procesele-verbale se semnează de toți membrii consiliului director prezenți. Deciziile consiliului director se consemnează în registrul de procese-verbale, care se păstrează la sediul Asociației.

Controlul financiar intern al Asociației

Art. 26.

 • (1) Controlul financiar intern al Asociației este asigurat de o comisie de cenzori formată din minimum 3 membri numiți de adunarea generală pentru o perioadă de 3 (trei) ani, cu posibilitatea prelungirii.

 • (2) Membrii consiliului director nu pot fi cenzori. Cel puțin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, în condițiile legii.

 • (3) Comisia de cenzori își poate elabora un regulament intern de funcționare.

 • (4) Comisia de cenzori are atribuțiile prevăzute la art. 272 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005.

CAPITOLUL VI : Dizolvarea și lichidarea

Art. 27.

Asociația se dizolvă:

 • a) de drept;

 • b) prin hotărârea instanței judecătorești competente;

 • c) prin hotărârea adunării generale.

Art. 28

Asociația se dizolvă de drept prin:

 • a) imposibilitatea realizării scopului și obiectivelor pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 (trei) luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;

 • b) imposibilitatea constituirii adunării generale sau a consiliului director în conformitate cu prezentul statut, dacă această situație durează mai mult de un an de la data la care adunarea generală sau, după caz, consiliul director trebuia să se constituie;

 • c) reducerea numărului de asociați sub limita de 3, dacă acesta nu a fost completat în termenul legal prevăzut în acest scop.

Art. 29.

Asociația se dizolvă prin hotărârea instanței judecătorești competente când:

 • a) scopul sau activitatea sa a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;

 • b) realizarea scopului său este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

 • c) asociația urmărește un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;

 • d) asociația a devenit insolvabilă.

Art. 30.

 • (1) Lichidarea Asociației se va face în condițiile prevăzute de legislația privind asociațiile.

 • (2) Bunurile Asociației rămase în urma lichidării vor fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, conform hotărârii adunării generale sau a instanței judecătorești competente.

Art. 31.

 • (1) După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea Asociației din Registrul asociațiilor și fundațiilor.

 • (2) Asociația își încetează existența la data radierii ei din Registrul asociațiilor și fundațiilor.

CAPITOLUL VII : Dispoziții finale

Art. 32

 • (1)  Prezentul statut poate fi modificat doar prin acte adiționale semnate de reprezentanții tuturor asociaților, special împuterniciți în acest scop.

 • (2) Secretarul general al unei unei unități administrativ-teritoriale, membru al Asociației, agreat de majoritatea reprezentantilor, poate atesta, prin derogare de la prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, actul constitutiv și statutul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară din care face parte unitatea administrativ-teritorială în cadrul căreia funcționează;

 • (3) Prezentul statut este guvernat de legea română. În situația în care intervin modificări ale legislației în domeniu, prezentul statut va fi modificat în conformitate cu noile prevederi.

 • (4) Toate disputele născute din sau în legătură cu acest statut, inclusiv orice problemă privind interpretarea, validitatea sau încetarea acestuia, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, vor fi deduse spre soluționare instanțelor judecătorești competente.

Prezentul statut a fost redactat în .... (....) exemplare originale, azi, data autentificării.

PREȘEDINTE

ASOCIAȚIA REGIONALA A SERVICIILOR DE APA CANAL IAȘI - ARSACIS

VICTOR CHIRILA

Președinte De Sedinta Adrian Florin Boca Consilier local,