Hotărârea nr. 125/2020

HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei de folosinţă gratuită a spaţiului din Iaşi str. Apelor nr. 6 incinta punct termic PT 1 Tudor Vladimirescu atribuit către Asociația Națională pentru Copii și Adulți cu Autism din România - Filiala Iași

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind prelungirea duratei de folosință gratuită a spațiului din Iași, str. Apelor nr.

6, incinta punct termic PT 1 Tudor Vladimirescu, atribuit către Asociația Națională pentru Copii și Adulți cu Autism din România - Filiala Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 martie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere votul nominal exprimat de consilierii locali prin platforma online de videoconferinta ;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 20382/18.02.2020 întocmit de către Direcția Exploatare Patrimoniu;

Având în vedere solicitările nr. 6350/20.01.2020 și nr. 17091/11.02.2020 formulate de Asociația Națională pentru Copii și Adulți cu Autism din România;

Având în vedere prevederile art. 49 alin (1) lit a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr.

404/29.12.2015;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr.

211/30.05.2018 privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, reactualizat, așa cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 465/20.12.2019;

Având în vedere prevederile art. 362 alin (2) și alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă prelungirea duratei de folosință gratuită a spațiului din Iași, str. Apelor nr. 6, incinta punct termic PT 1 Tudor Vladimirescu, atribuit către Asociația Națională pentru Copii și Adulți cu Autism din România-Filiala Iași, cu un nou termen de 5 (cinci) ani .

Art. 2 (1)Termenul prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre intră în vigoare de la data de 01.01.2021, respectiv dup[ expirarea termenului menționat la art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 404/29.12.2015.

(2) Spațiul din Iași, str. Apelor nr. 6, incinta punct termic PT 1 Tudor Vladimirescu, înregistrat în domeniul privat al Municipiului Iași cu suprafața utilă de 143,02 mp și o valoare de inventar de 23985,08 lei, va fi utilizat de Asociația Națională pentru Copii și Adulți cu Autism din România-Filiala Iași pentru desfășurarea activităților specifice din domeniul serviciilor sociale.

Art. 3. Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de comodat ce se va încheia în baza prezentei hotărâri.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Exploatare Patrimoniu; Asociației Naționale pentru Copii și Adulți cu Autism din România, cu sediul în Iași, str. Splai Bahlui nr. 24 si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Exploatare Patrimoniu.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Adrian Florin Boca Consilier local,


Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 125 din 31 martie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

0