Hotărârea nr. 124/2020

HOTĂRÂRE privind interzicerea unor mijloace de publicitate pe raza municipiului Iaşi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind interzicerea unor mijloace de publicitate pe raza municipiului Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 martie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere votul nominal exprimat de consilierii locali prin platforma online de videoconferinta ;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 9085 din 27.01.2020, întocmit de către Direcția Arhitectură și Urbanism - Biroul Reglementare Publicitate Urbană;

Având în vedere prevederile Legii nr. 148/2000 privind publicitatea ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 196/2003 privind prevenirea și combaterea pornografiei ;

Avand în vedere prevederile Ordonantei nr. 2/2001, privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publica, republicată ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanța de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Este interzisă promovarea, sub orice formă, pe mijloacele fixe sau mobile, audio/video sau pe orice structură, a oricărei forme de publicitate care promovează activități de tip videochat, în sensul de ”camchat”, adică expunerea pentru o anumită perioadă a unui model în fața unei camere web, gratis sau contra plată.

(2) Interdicția este valabilă pentru orice fel de promovare, atât pe domeniul public sau privat al Municipiului Iași, cât și pe domeniile private expuse vizualizării publice (pe clădiri, vehicule sau orice alte suprafețe care au expunere vizuală publică etc.).

Art. 2. Încălcarea prevederilor art. 1 constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 2400 lei și 2500 lei. Amenda poate fi aplicată atât proprietarului mijlocului publicitar, beneficiarului reclamei cât și proprietarului imobilului pe care este amplasat mijlocul publicitar (teren, clădire, etc.).

Art. 3. Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 2 se va face de către Poliția Locală și de Primar, prin împuterniciți.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată : Primarului Municipiului Iași, Poliției Locale Iași și Instituției Prefectului Județului Iași;

Art. 5. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată întotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de către Poliția Locală Iași și împuterniciții primarului.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca                  Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 124 din 31 martie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 124 din 31 martie 2020