Hotărârea nr. 123/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “SALĂ DE FESTIVITĂȚI COLEGIUL NAȚIONAL EMINESCU”

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “SALĂ DE FESTIVITĂȚI COLEGIUL NAȚIONAL EMINESCU”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 martie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere votul nominal exprimat de consilierii locali prin platforma online de videoconferinta ;

Având în vedere Referatul de aprobare Nr. 326006/18.03.2020 la proiectul de hotărâre;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 32614/18.03.2020 întocmit de Directia Implementare Strategie Integrata de Dezvoltare Urbana;

Având în vedere Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă documentația tehnica si indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul ,,SALĂ DE FESTIVITĂȚI COLEGIUL NAȚIONAL EMINESCU” conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Tehnice si Servicii Comunitare ; Directiei Implementare Strategie Integrata de Dezvoltare Urbana; Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Directia Implementare Strategie Integrata de Dezvoltare Urbana, Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale și Direcția Tehnică și Servicii Comunitare.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca                  Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 123 din 31 martie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

25*

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

*Domnul conslier local Ciobotaru Traian Florentin nu participa la vot

ANEXA 1 la Hotararea Consiliului Local nr. 123/31.03.2020

privind aprobarea documentatiei si indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “SALĂ DE FESTIVITĂȚI COLEGIUL NAȚIONAL Mihail Eminescu ”

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

pentru obiectivul “SALĂ DE FESTIVITĂȚI COLEGIUL NAȚIONAL Mihail Eminescu” A. Indicatori economici:

Valoarea estimata a investitiei conform documentatiei tehnico-economice este:

Costul realizării sălii de festivități a Colegiului National ”Mihai Eminescu” din Iași se ridică la 15,283,931.37 lei fara TVA, ceea ce înseamnă un cost unitar de 10.513lei/mp fără TVA.( 2.181,84 euro/mp fara TVA, curs 4,8184 lei/euro la data de 10.03.2020)

din care, Constructii - montaj (C+M): 11,406, 424.37 lei fara TVA;

B. Indicatori tehnici:

Durata de realizare a investiției este de 24 de luni.

□ regim de înălțime al clădirii              = Subsol+Parter+1 Etaj

□ înălțimea maximă la atic              = +9,00 m

□ înălțimea maximă la coamă                 = +14,95 m

□ aria construită                                = 561,70 mp

□ aria desfășurată                       = 1453,73 mp

□ aria utilă totală                         = 1244,69 mp

□ volumul                            = 9539,64 mc

□ număr de locuri:                        = 249 locuri

□ suprafața terenului                    = 18.995 mp

□ procentul de ocupare a terenului: existent - 19,75% propus - 22,71%

□ coeficientul de utilizare a terenului: existent - 0,55       propus - 0,63

□ categoria de importanță C

□ clasa de importanță II

□ gradul de rezistență la foc II

  • - 1 sală de festivități principală pentru 249 de spectatori

  • - 1 sală de repetiție mare

  • - 2 săli de repetiție mici

  • - 1 depozit costume

  • - 1 sală machiaj

  • - 1 depozit decoruri

  • - 2 vestiare