Hotărârea nr. 122/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea actului aditional nr. 1 la acordul de parteneriat nr. 39975/11.04.2017 incheiat între Municipiul Iaşi şi Mănăstirea “Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” Frumoasa Iași

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea actului adițional nr. 1 la acordul de parteneriat nr. 39975/ 11.04.2017 incheiat între Municipiul Iași și Mănăstirea “Sfinții Arhangheli Mihail și

Gavriil” Frumoasa Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 martie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere votul nominal exprimat de consilierii locali prin platforma online de videoconferinta ;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 33189/ 19.03.2020, întocmit de Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operațional Regional, Axa Prioritară 5 - 'îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investitii 5.1 'Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural;

Având în vedere Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă actul adițional nr. 1 la acordul de parteneriat nr. 39975/11.04.2017 (Anexa nr. 1) incheiat între UAT Municipiul Iași - lider de proiect -Partener 1 și Mănăstirea “Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” Frumoasa Iași - Partener 2, în vederea implementării în comun a proiectului.

Art. 2. Se imputerniceste Primarul Municipiului Iași, sa semneze actul additional nr. 1 la acordul de parteneriat, in numele Municipiului lasi;

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului lași; Direcției Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană; Direcției Generale Tehnice și Investiții; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană; Direcția Generală Tehnică și Investiții; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca                  Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 122 din 31 martie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

ANEXA 1 la Hotararea Consiliului Local nr. 122/31.03.2020 Act Aditional nr. 1 la Acordul de parteneriat nr. 39975/11.04.2017

pentru realizarea proiectului

REABILITAREA SI VALORIFICAREA POTENȚIALULUI TURISTIC SI CULTURAL AL 3                                                                                  3                                                            3

ANSAMBLULUI MĂNĂSTIRII FRUMOASA DIN MUNICIPIUL IAȘI

Părțile

  • 1.  Municipiul Iași, cu sediul în Iași, jud. Iași, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 11, codul poștal 700064, jud. Iași, codul fiscal 4541580, având calitatea de Lider de proiect (Partener 1), Cont IBAN RO15TREZ40624510220XXXXX, deschis la Trezoreria Iași prin Primar Mihai CHIRICA, reprezentant legal,

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată1:    cod IBaN: RO40TREZ406504102X023283

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Trezoreria Municipiului Iasi/ Str. Anastasie Panu, nr. 26, Iasi

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare2: FEDR, cod IBAN: RO20TREZ40621A480101XXXX

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : Trezoreria Municipiului Iasi/ Str. Anastasie Panu, nr. 26, Iasi

  • 2. Mănăstirea "Sf. Arh. Mihail și Gavriil - Frumoasa" Iași, cu sediul în Iași, jud. Iași, Str. Radu-Vodă, nr. 1, codul fiscal 15789922, având calitatea de Partener 2, Unitate de Cult, CONT IBAN RO15 RZBR 0000 0600 0369 0100 RAIFFEISSEN BANK IASI, prin Valerica BORDEIANU, reprezentant legal,

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată:    cod IBAN: RO52 TREZ 4065 040X XX02 3272

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Trezoreria Municipiului Iasi/ Str. Anastasie Panu, nr. 26, Iași

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare: cod IBAN: RO85 RZBR 0000 0600 1880 6872

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului/ Băncii Comerciale: Raiffeisen Bank/ Str. Anastasie Panu, nr. 31, Iași

au convenit următoarele:

Art. 2. Valoarea totala actualizata a proiectului "Reabilitarea și valorificarea potențialului turistic și cultural al Ansamblului Mănăstirii Frumoasa din Municipiul Iași", in cuantum

de 22.453.716,29 lei cu TVA, in conformitate cu Anexa 1 - Bugetul Proiectului, parte integranta din HCL nr. 7/31.01.2020.

Art. 3: Celelalte prevederi stipulate în acordul de parteneriat rămân neschimbate


Întocmit în 3 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte și un original pentru cererea de finanțare.


Semnături


Lider de proiect (Partener 1)


Mihai CHIRICA

Primar al Municipiului Iași


Semnătura


Partener 2


Valerica BORDEIANU                  Semnătura

Stareța Mănăstirii "Sf. Arh. Mihail și

Gavriil - Frumoasa" Iași


Președinte de Sedinta Adrian Florin Boca Consilier local,


1

Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (4) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016;

2

Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016;