Hotărârea nr. 121/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul “Sistem de Colectare si Tratare a Apelor Uzate Menajere la Spitalul Clinic de Recuperare Iasi”

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul “Sistem de Colectare si Tratare a Apelor Uzate Menajere la Spitalul

Clinic de Recuperare Iasi”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 martie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere votul nominal exprimat de consilierii locali prin platforma online de videoconferinta ;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 32676/ 18.03.2020, întocmit de Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană;

Având în vedere Avizul CTE nr. 31795/ 16.03.2020;

Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul “Sistem de Colectare si Tratare a Apelor Uzate Menajere la Spitalul Clinic de Recuperare Iasi” (Anexa nr.1).

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului în cuantum de 1.680.602,77 lei cu T.V.A., din care C+M 320.991,15 lei cu T.V.A. în conformitate cu Devizul General.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană; Direcției Generale Tehnice și Investiții; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană; Direcția Generală Tehnică și Investiții; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca                  Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 121 din 31 martie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

0

ANEXA 1 la Hotararea Consiliului Local nr. 121/31.03.2020

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

”SISTEM DE COLECTARE ȘI TRATARE A APELOR UZATE MENAJERE LA

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAȘI” - str.Pantelimon Halipa Nr.14

Indicatori tehnico economici :

  • > Valoare totală: 1.680.602,77 lei cu TVA;

  • > din care C+M : 320.991,15 lei cu TVA;

  • > Durata de execuție - 24 luni

Presedinte de Sedinta Adrian Florin Boca Consilier local,