Hotărârea nr. 120/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitărilor locative propuse de catre Comisia socială constituită în condiţiile Legii 114/1996 consemnate in procesul verbal de şedinţa nr. 31957/16.03.2020

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitărilor locative propuse de catre Comisia socială constituită în condițiile Legii 114/1996, consemnate in procesul verbal de ședința nr. 31957/16.03.2020

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 martie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Muncă și Protecție Socială a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere votul nominal exprimat de consilierii locali prin platforma online de videoconferinta ;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 32533/18.03.2020, prezentat de inițiator, Primarul Municipiului Iași, Mihai Chirica, și raportul nr. 32534/18.03.2020 al Direcției Fond Locativ ;

Având în vedere prevederile Legii Locuinței nr.114/1996 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare și a Normelor metodologice de punere în aplicare a acesteia;

Având în vedere Prevederile Legii nr. 278/17.07.2009 privind Codul Civil, republicata;

Având în vedere Prevederile Legii 241/16.05.2001 prin care se aprobă O.U.G. 40/08.04.1999, privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinație de locuință, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea de Consiliu Local nr. 210/31.05.2017, privind constituirea comisiilor specifice activității Direcției Fond Locativ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publica, republicată ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanța de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă propunerile Comisiei sociale constituită în condițiile Legii 114/1996, consemnate în procesul verbal nr. 31957/16.03.2020, cuprinse în ANEXA NR. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată : Primarului Municipiului Iași, Direcției Direcției Fond Locativ, beneficiarilor din Anexa nr. 1 și Instituției Prefectului Județului Iași;

Art. 3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată întotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Fond Locativ.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca                    Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 120 din 31 martie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

0

ANEXA nr. 1 a proiectului de hotărâre privind aprobarea solicitărilor locative propuse de catre Comisia socială constituită în condițiile Legii 114/1996, consemnate in procesul verbal nr. 31957/16.03.2020

 • 1. Se revocă atribuirea aprobată prin HCL 65/28.02.2020 - beneficiară, Zavache Anișoara.

 • 2. Se aprobă atribuirea la schimb a locuinței din Sos. Rediu nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et.8, ap. 49 familiei Crăciun Vasile Florin.

 • 3. Se aprobă atribuirea la schimb a locuinței din str. Decebal nr.1, bl. Cantemir, parter, ap. 4 doamnei Zavache Anișoara, chiriașă în imobilul situat în str. Sf. Andrei nr. 6A, imobil care nu mai prezintă siguranță în exploatare.

 • 4. Se aprobă efectuare unui schimb între apartamentele nr. 7 și 32 din imobilul situat în Str. Bularga nr. 14A, atribuite prin HCL 65/28.02.2020.

 • 5. Se aprobă suplimentarea spatiului locativ detinut în calitate de chiriaș de Lercă Ana Maria, în imobilul situat în str. Păcurari nr. 82, cu o camera de 18 mp și o dependință de 6,28 mp, condiționat de prezentarea unui angajament notarial privind reabilitarea spațiului de locuit suplimentat.

 • 6. Se aprobă scoaterea din circuitul locativ a dependinței de 2,30 mp situată în imobilul din str. I.C.Brătianu nr. 16.

 • 7. Se aprobă reluarea relațiilor de închiriere și preluarea contractului pentru locuința situată in str. Sf. Andrei nr. 71, în calitate de titular, de către Roman Mihai.

 • 8. Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu Călin Petronela și Goreanu Gelu pentru locuința situată în str. Agatha Bîrsescu nr. 10. Aceștia vor avea calitate de cotitulari de contract.

 • 9. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Bursuc Corina Andreea, Bursuc Ana Maria și Boureanu Elena pentru boxa de 33,67mp, situată în str. Șos. Ștefan cel Mare și Sfînt nr. 16.

 • 10. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Vasilescu Violeta (fostă Roman) pentru locuința situată în Strada Parcului nr. 10-1, bl. A1-3, sc. A, et. 4, ap. 4. În contractul de inchiriere nu va figura fostul soț, Roman Paul, care își menține posibilitate de reluare a dreptului locativ la adresă, condiționat de prezentarea documentelor necesare reincluderii in contract.

 • 11. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale cu Opera Naționala Romana Iași pentru locuința din str. Anastasie Panu nr. 21, sc. A, et. 5, ap. 20. Contractul de închiriere se va încheia pentru o perioadă de 5 ani.

 • 12. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Durai Elena pentru locuința situată în str. Vasile Lupu nr. 36. Închirierea se va face pentru o durată de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale și angajamentului de plată pentru debitele la bugetul local.

 • 13. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Hurjui lulia pentru locuința situată în str. Baș Ceauș nr. 17. Închirierea se va face pentru o durată de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale și angajamentului de plată pentru debitele la bugetul local. Nu se aprobă solicitarea de includere în contractul de închiriere a nurorii și nepoatei.

 • 14. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Radu Lucian Ionel pentru locuința situată în str. Dorobanți nr. 4. Reluarea se face condiționat de achitarea a 10% din debitul restant la bugetul local și încheierea unui angajament de plată pentru eșalonarea diferenței. Închirierea se va face pentru o durată de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale și angajamentului de plată.

 • 15. Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu Călin Gabriela pentru locuința situată în str. Tătărași nr. 16. Închirierea se va face pentru o durată de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale și angajamentului de plată pentru debitele la bugetul local.

 • 16. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Scântei loan pentru locuința situată în str. Vîntu nr. 12. Reluarea se face condiționat de achitarea a 10% din debitul restant la bugetul local și încheierea unui angajament de plată pentru eșalonarea diferenței. Închirierea se va face pentru o durată de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale și angajamentului de plată.

 • 17. Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu Feraru Dorina pentru locuința situată în str-la Armeană nr. 18. Închirierea se va face pentru o durată de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale și angajamentului de plată pentru debitele la bugetul local.

 • 18. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Zaharia Gheorghe pentru locuința situată în str. Decebal nr. 1, bl. Cantemir, et. 3, ap. 88. Închirierea se va face pentru o durată de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale și angajamentului de plată pentru debitele la bugetul local.

 • 19. Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu Corbu loan și Maria pentru locuința situată în B-dul Chimiei nr. 101, bl. 10, sc. B, ap. 1. Închirierea se va face pentru o durată de 1 an.

 • 20. Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu Oacheș Valerica pentru locuința situată în str. Bularga nr. 14A, et. 3, ap. 42. Prelungirea se va face condiționat de achitatea debitelor la plata cheltuielilor de întreținere și încheierea unui angajament privind plata eșalonată a debitului restant la bugetul local. Închirierea se va face pentru o durată de 1 an cu posibilitate de prelungire, dacă sunt respectate clauzele contractuale și angajamentul privind plata eșalonată a debitului restant la bugetul local.

 • 21. Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu Costea Elena pentru locuința situată în str. Bularga nr. 14A, et. 2, ap. 35. Închirierea se va face pentru o durată de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale și angajamentului de plată pentru debitele la bugetul local.

 • 22. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Achiței Petronel pentru locuința situată în Șos. Rediu nr. 8A, bl. 482D, sc. C, et. 3, ap. 19. Reluarea se va face condiționat de achitatea debitelor la plata cheltuielilor de întreținere și a 10% din debitul restant la bugetul local și încheierea unui angajament de plată pentru eșalonarea diferenței. Închirierea se va face pentru o durată de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale și angajamentului de plată.

 • 23. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Dorin loan și Violeta Cristina pentru locuința situată în Șos. Rediu nr. 8A, bl. 482D, sc. B, parter, ap. 3.

Beneficiarii atribuirilor de locuințe trebuie sa se prezinte la sediul Direcției Fond Locativ, în scopul întocmirii contractului de închiriere, în termen de 30 de zile de la comunicarea hotărârii de consiliu local. În caz contrar locuințele repartizate vor redeveni vacante și vor fi înaintate Comisiei constituite în condițiile Legii 114/1996 pentru a fi propuse spre reatribuire. Procedura repartizării unei alte locuințe va fi reluată la cererea expresă formulată în scris de către cei ale căror atribuiri vor fi revocate motivat de nerespectarea termenului de 30 de zile anterior menționat.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ADRIAN FLORIN BOCA CONSILIER LOCAL,