Hotărârea nr. 12/2020

HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor de bază începând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2020 și până la data de 31.12.2020 pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Iași Direcția Locală de Evidența Persoanelor Iași Direcția de Asistență Socială Iași Poliția Locală Iași și Direcția Creșe Iași

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind stabilirea salariilor de bază, începând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2020 și până la data de 31.12.2020, pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Iași, Direcția Locală de Evidența

Persoanelor Iași, Direcția de Asistență Socială Iași, Poliția Locală Iași și Direcția

9'9       9       9'9      9 9    9

Creșe Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31.01.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 6701 /22.01.2020 întocmit de Serviciul Resurse Umane;

Având în vedere Raportul de specialitate nr.6702/22.01.2020 întocmit de Serviciul Resurse Umane;

Având în vedere dispozițiile art.11 din Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

Având în vedere prevederile HCL nr.164/2019, HCL nr.167/2019, HCL nr.166/2019, HCL nr.165/2019 și HCL nr.181/2019;

Având în vedere prevederile HCL nr.453/2019;

Având în vedere prevederile O.U.G. nr.1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanța de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Prin derogare de la prevederile art. 2 din HCL nr.164/2019, art.2 din HCL nr.167/2019, art.2 din HCL nr.166/2019, art.2 din HCL nr.165/2019 și art.2 din HCL nr.181/2019, începând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2020 și până la data de 31.12.2020, salariile de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Iași, Direcția Locală de Evidența Persoanelor Iași, Direcția de Asistență Socială Iași, Poliția Locală Iași și Direcția Creșe Iași se mențin la nivelul aferent lunii decembrie 2019.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Serviciului Resurse Umane; Direcției Locale de Evidența Persoanelor Iași, Direcției de Asistență Socială Iași, Poliției Locale Iași, Direcției Creșe Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Serviciul Resurse Umane; Direcția Locală de Evidența Persoanelor Iași, Direcția de Asistență Socială Iași, Poliția Locală Iași și Direcția Creșe Iași .

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Mihai Liviu Gavril                     Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

1                                              9

Consilier local,

Nr. 12 din 31 ianuarie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

20*

Pentru

19

Împotrivă

0

Abțineri

0

*Domnul consilier Bogdan Crucianu nu participa la vot.