Hotărârea nr. 119/2020

HOTĂRÂRE Privind modificarea completarea Procedurii privind acordarea de finanţări din bugetul Municipiului Iaşi pentru proiecte sportive organizate în baza Legii nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului modificată şi completată de Legea nr. 90/2018

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE Privind modificarea, completarea

Procedurii privind acordarea de finanțări din bugetul Municipiului Iași pentru proiecte sportive organizate în baza Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, modificată și completată de Legea nr. 90/2018

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 martie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 31751/16.03.2020 cu Anexa 1 la referat: Procedura privind acordarea de finantari din bugetul Municipiului Iași pentru proiecte sportive organizate în baza Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, modificată și completată de Legea 90/2018 și anexele sale;

Având în vedere Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea de Guvern nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000;

Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații;

Având în vedere Hotărârea de Guvern nr. 1447 din 28 noiembrie 2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportive;

Având în vedere Hotararea Guvernului nr. 569/2018 privind modificarea și completarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007;

Având în vedere Legea nr. 90/2018 pentru aprobarea O.U.G. nr. 38/2017 privind modificarea și completarea Legii 69/2000 a Educației fizice și sportului;

Având în vedere Hotararea Consiliului Local nr. 131/30.03.2018 prin care s-a aprobat Procedura privind acordarea de finanțări din bugetul Municipiului Iași pentru proiecte sportive organizate în baza Legii 69/2000 a educației fizice și sportului ;

Având în vedere adresele nr. 5553/20.04.2017 și 67013/25.06.2018 de la Consiliul Concurenței;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se modifică și se completează Procedura privind acordarea de finantari din bugetul Municipiului Iași pentru proiecte sportive organizate în baza Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, modificată și completată de Legea nr. 90/2018 și anexele sale, identificată în Anexa 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2. Prezenta procedură se consideră modificată implicit prin intrarea în vigoare a unui act normativ superior ce cuprinde prevederi contrare.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale; Serviciul Relații Comunitare și Politici Publice; Centrul de Informații pentru Cetățeni; Biroul Relații cu Societatea Civilă; Biroul Evenimente Publice; Direcția Juridică; structurilor sportive din Municipiul Iași si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Relații Comunitare și Politici Publice, Centrul de Informații pentru Cetățeni, Direcția Juridică, Biroul Relații cu Societatea Civilă, Biroul Evenimente Publice, structurilor sportive din Municipiul Iași.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Adrian Florin Boca Consilier local,


Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 119 din 31 martie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

0

Anexa 1

Procedura privind acordarea de finanțări din bugetul Municipiului Iași, pentru proiecte sportive organizate în baza Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, modificată și completată de Legea 90/2018

CUPRINS:

 • a) DISPOZIȚII GENERALE

 • b)  Scopul Procedurii

 • c)  Prevederi legale

 • d)  Termenii de referință

 • e)  Principiile de atribuire a contractelor de finanțare

 • f)  Prezentarea generală

 • g)     Scopul și obiectivele generale pentru acordarea de finanțări din bugetul

Municipiului Iași

 • h)     Prevederi bugetare

 • i) CONDIȚIILE DE FINANȚARE ȘI ETAPELE PROCESULUI DE FINANȚARE

 • j)   Condiții de finanțare

 • k)   Etapele procesului de finanțare

 • l) GHID DE CONTRACTARE ȘI DE DECONTARE A CHELTUIELILOR

 • m)  Prevederi financiare generale

 • n)   Cheltuieli eligibile

 • o)   Cheltuieli neeligibile

 • p)    Completarea bugetului de venituri și cheltuieli care face parte din solicitarea de finanțare și din contractul de finanțare

 • q)   Contractul de finanțare

 • r)   Tranșe de finanțare

 • s)   Procedura de decontare a cheltuielilor

 • t)      Justificarea cheltuielilor efectuate - dispoziții generale

 • u)     Dosarul de decontare

 • v) PREVEDERI FINALE

 • w) LISTA FORMULARELOR

l. DISPOZIȚII GENERALE

 • 1.1 Scopul Procedurii

Art. 1. Prezenta procedură are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general și a modalității privind acordarea de finanțări din bugetul Municipiului Iași pentru finanțarea proiectelor și a programelor sportive ale structurilor sportive de drept public și privat înființate pe raza unității administrativ-teritoriale a Municipiului Iași, a programelor sportive organizate de către asociațiile Municipiului Iași pe ramură de sport, afiliate la federațiile sportive corespondente, a proiectelor, programelor sportive organizate de către Primăria Municipiului Iași, în raza unitații administrativ-teritoriale a Municipiului Iași.

 • 1.2 Prevederi legale

Art. 2. Acordarea de finanțări din bugetul Municipiului Iași pentru finanțarea proiectelor, programelor sportive anuale ale structurilor sportive de drept public și privat înființate pe raza unității administrativ-teritoriale, a programelor sportive organizate de către Asociațiile Municipiului Iași pe ramură de sport afiliate la federațiile sportive corespondente, a proiectelor și programelor sportive organizate de către Municipiului Iași se va face cu aplicarea următoarelor prevederi legale:

 • - Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare;

 • - H.G. nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000;

 • - Ordonanța nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile;

 • - H.G. nr.1447/2007 privind aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare;

 • - OUG 58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea unor acte normative.

 • - HG. nr. 569/2018 privind modificarea și completarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007;

 • - Legea 90/2018 pentru aprobarea OUG nr. 38/2017 privind modificarea și completarea Legii 69/2000 a Educației fizice și sportului nr. 69/2000;

 • - legislația națională și comunitară privind ajutorul de stat.

 • 1.3 Termeni de referință

Art. 3. În întelesul prezentei proceduri, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:

 • -  autoritate finanțatoare - Municipiul Iași;

 • -  solicitant - orice structură sportivă (mai puțin cele organizate ca societăți comerciale), persoană juridică de drept public ori privat (mai puțin persoanele juridice de drept public înființate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Iași), asociație sportivă fără personalitate juridică care, potrivit actului de constituire/înființare sau a statutului, pot organiza, participa și/sau finanța, dupa caz, acțiuni sportive și care depune o cerere în vederea finanțării;

 • -  proiect sportiv - complex de acțiuni care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective de performanță sau care vizează sportul de masă, cu caracter sportiv. Categoriile de acțiuni care constituie activitatea sportivă sunt: acțiunile de pregatire sportivă, competițiile sportive și alte acțiuni sportive, denumite împreună acțiuni sportive;

 • -  contract de finanțare nerambursabilă - contract încheiat, în condițiile legii, între Municipiul Iași, în calitate de autoritate finanțatoare și beneficiar;

 • -   acțiune de pregătire sportivă - acțiune sportivă desfășurată în țară sau în străinatate, realizată în baza unui program stabilit, sub supravegherea uneia sau mai multor persoane calificate, având ca scop dezvoltarea psihomotrică a individului și participarea la competiții sportive;

 • -   competiție sportivă - acțiune sportivă organizată de structuri sportive și/sau de alte entități competente, în baza unui regulament, care are ca obiective ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri și/sau obtinerea victoriei;

 • -  competiție sportivă internă - competiție sportivă la care, conform regulamentului de desfășurare, pot participa numai sportivi din cadrul structurilor sportive din România;

 • -  competiție sportivă internă de nivel național - competiție sportivă internă care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câștigător la nivel național;

 • -  competiție sportivă internă de nivel local, zonal sau interjudețean - competiție sportivă internă care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câștigător la nivel local, zonal ori interjudețean sau promovarea în eșalonul valoric superior;

 • -  competiție sportivă internă de nivel județean - competiție sportivă internă care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui caștigător la nivel județean sau promovarea în eșalonul valoric superior;

 • -   competiție sportivă internațională - competiție sportivă la care, conform regulamentelor de desfășurare, pot participa sportivi din cadrul unor organizații sportive din mai multe țări;

 • -   alte acțiuni sportive - acțiuni care prezintă interes pentru activitatea sportivă, altele decat competițiile sportive și cele de pregătire sportivă, desfășurate în țară sau în străinătate, cum ar fi: congrese, conferințe, simpozioane, seminarii, colocvii ori alte reuniuni, întâlniri de lucru, schimburi de experiență, gale, expoziții, cursuri și stagii de practică și specializare sau perfecționare și altele asemenea, precum și acțiuni de cercetare, documentare, informare, promovare, consultanță și altele asemenea;

 • -  organizații sportive - structuri sportive persoane juridice de drept public ori privat, asociații sportive fără personalitate juridică care, potrivit actului de înființare sau a statutului, pot organiza, participa și/sau finanța, dupa caz, acțiuni sportive.

 • -  beneficiar - solicitantul căruia i se atribuie contractul de finanțare nerambursabilă în urma procedurii selecției publice de proiecte, așa cum este definit în prezenta procedură;

 • -  perioada precompetițională - perioada de pregătire a sezonului competițional intern și internațional;

 • -  perioada competițională - perioada în care Federația Română și Federația Internațională pe ramura de sport organizează competiții;

 • -   cheltuieli eligibile - cheltuieli care pot fi luate în considerare pentru finanțarea, în condițiile prezentei proceduri;

 • -  fonduri publice - sume alocate din bugetul Municipiului Iași;

 • -  educație fizică și sport cuprinde următoarele activități, conform Art. 2, alin 3 din Legea 472/2004 pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000: educația fizică, sportul școlar și universitar, sportul pentru toți, sportul de performanță, exercițiile fizice practicate cu scop de întreținere, profilactic sau terapeutic.

 • -  sport de performanță - activitate de maximizare a capacității de performanță și valorificare a acesteia în competiții de mare anvergură, concretizată în recorduri și cucerirea de titluri, medalii și locuri în clasamente oficiale.

 • -  sport de masă - cuprinde activități sportive pentru toate categoriile de cetățeni: tineri, bătrâni, familie, persoane cu handicap, practicat cu scopul de a crea un climat general pozitiv, agreabil.

Art. 3.1. De asemenea, se vor respecta definițiile prevăzute în actele normative prezentate la pct. 1.2, Art. 2.

 • 1.4. Principiile de atribuire a contractelor de finanțare

Art. 4. Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finanțare sunt:

 • a) libera concurență - asigurarea condițiilor pentru ca oricare solicitant sa aibă dreptul de a deveni beneficiar;

 • b) transparență - punerea la dispoziția tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la aplicarea procedurii de finanțare;

 • c) tratamentul egal - respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecție și a criteriilor pentru atribuirea contractului de finanțare

 • d)  neretroactivitatea - excluderea posibilității destinării fondurilor unei activități a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de finanțare;

 • e)  susținerea debutului - încurajarea inițiativelor structurilor sportive, recent autorizate, respectiv înființate, pentru a desfășura activități sportive;

 • f) excluderea cumulului - în sensul ca o structură sportivă, pentru activitatea desfășurată, poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanțare de la aceeași autoritate finanțatoare pentru proiecte sportive diferite;

 • g) anualitatea, în sensul derulării întregii proceduri de finanțare în cadrul anului calendaristic în care s-a acordat finanțarea nerambursabilă din bugetul local.

 • h) cofinanțarea, în sensul ca finanțările nerambursabile trebuie însoțite de o contribuție de minimum 10% din valoarea totala a finanțării din partea beneficiarului.

 • i) ponderarea procentuală pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă se referă la procentajul de finanțare pentru domenii, tipuri de activități sau proiecte sportive.

1.5 Prezentarea generală

 • 1.5.1. Scopul și obiectivele generale pentru acordarea de finanțări din bugetul Municipiului Iași

Art. 5. Prin acordarea de finanțări din bugetul Municipiului Iași se dorește susținerea, din punct de vedere financiar, a proiectelor și a programelor sportive ale structurilor sportive înființate pe raza unitații administrativ-teritoriale a Municipiului Iași, finanțarea proiectelor sportive organizate de către asociațiile Municipiului Iași și județene pe ramuri de sport, afiliate la federațiile sportive corespondente, federațiile sportive naționale, Direcția Județeană de Sport și Tineret, în raza unității administrativ-teritoriale a Municipiului Iași și pentru finanțarea programelor sportive derulate de către Comitetul Olimpic și Sportiv Roman pentru înalta performanță sportivă, dar și pentru susținerea activităților și proiectelor de profil care privesc sportul de masă.

Art. 6. Obiectivele acordării finanțărilor de la bugetul local sunt:

 • j) evidențierea contribuției semnificative și constante a sportului de performanță la reprezentarea și sporirea prestigiului Municipiului Iași pe plan local, național și internațional;

 • k) susținerea disciplinelor și a probelor sportive, în funcție de tradiția și de gradul de dezvoltare a fiecareia la nivel local, național și internațional;

 • l)  susținerea organizării unor evenimente sportive de nivel local, național și internațional;

 • m) susținerea diverselor competiții sportive de nivel local, național și international;

 • n) susținerea activităților de profil prin promovarea sportului de masă.

Art. 7. Potrivit dispozițiilor prezentei proceduri, nu se acordă finanțări pentru activități ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului și/sau activități economice.

Art. 8. Fondurile financiare se alocă, cu respectarea legislației naționale și comunitare din domeniul ajutorului de stat, pentru proiectele și programele sportive, finanțându-se cheltuielile efectuate pentru: pregătire și pentru participare (cantonamente), (taxe, închiriere teren/sală), transport, cazare, masă, achiziționare echipamente și materiale sportive, organizare competiții, taxe federație, arbitraj, alimentație de efort, indemnizații sportive (cu condiția ca acestea să nu fie forme mascate de remunerație a activităților desfășurate de către sportivii profesioniști), premii, asigurare de accidente, cheltuieli medicale și pentru controlul doping și alte cheltuieli necesare desfașurării activității sportive, în limita prevederilor legale precizate în Legea nr.69/2000 a educației fizice și sportului și prevederile H.G. nr.1447/2007 privind aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 9. Neîndeplinirea clauzelor contractuale va duce la rezilierea contractului, beneficiarul acestuia fiind obligat la returnarea sumelor primite, la care se vor stabili dobânzi și penalități conform legislației în vigoare și prevederilor contractuale.

 • 1.5.2. Prevederi bugetare

Art. 10. 1. Proiectele eligibile din domeniul sportiv pentru care se solicită finanțare din bugetul local vor fi finanțate în cadrul limitelor bugetului anual aprobat de Municipiul Iași, stabilit potrivit prevederilor legale referitoare la elaborarea, aprobarea, executarea și raportarea bugetului local și în limita cuantumului stabilit prin legislație, cu respectarea legislației naționale și comunitare din domeniul ajutorului de stat.

Art. 10.2. Proiectele eligibile trebuie să îndeplinească toate condițiile pentru ca finanțarea să nu intre sub incidența legislației naționale și comunitare cu privire la ajutorul de stat (la care solicitantul atașează documentele justificative):

 • - dacă este vorba de finanțarea sportului de masă, a sportului amator, a cluburilor de juniori, cadeți și tineret, jurisprudența comunitară menționează faptul că ar ieși de sub incidența regulilor specifice ajutorului de stat; de asemenea, în cazul cluburilor care dețin și secții de jucători profesioniști, finanțarea să se facă separat pentru secțiile de juniori, cadeți și tineri/Academii, etc., în măsura în care există o separare din punct de vedere contabil a veniturilor și cheltuielilor.

 • - dacă din totalul activității desfășurate de structura sportivă, maxim 20% reprezintă activitate economică, restul fiind activitate neeconomică, atunci se poate considera că, per total, activitatea structurii este neeconomică și finanațarea ei nu implică elemente de ajutor de stat (conform Declarației - Anexa 8);

 • - dacă participanții la o activitate deschisă publicului larg trebuie să plătească o contribuție bănească care împreună cu alte venituri realizate pe seama acestei acitivități (ex: venituri din publicitate, drepturi tv, etc) acoperă numai o fracțiune din costurile reale, nu este afectat caracterul neeconomic al activității respective, deoarece această contribuție nu poate fi drept o remunerație veritabilă pentru serviciul furnizat;

 • - dacă se finanțează baze sportive care nu afectează comerțul cu statele memebre, având un impact local;

 • - regulile de ajutor de stat nu se aplică bonusurilor de performanță acordate direct sportivilor, persoane fizice, de către autorităților locale, cu condiția ca aceste bonusuri să nu fie forme mascate de remunerație a activității desfășurate de către sportivii profesioniști;

 • 2. CONDIȚIILE DE FINANȚARE ȘI ETAPELE PROCESULUI DE FINANȚARE

  • 2.1. Condiții de finanțare

Art. 11. Condițiile minimale pe care structura sportivă trebuie să le îndeplinească pentru a putea accesa finanțare de la bugetul local sunt:

 • 1. Va prezenta o serie de documente necesare și obligatorii, care vor fi depuse odată cu solicitarea finanțării (Anexa 1 - Cerere de finanțare și Anexa 2 - Bugetul proiectului), care vor dovedi următoarele aspecte legate de structura sportivă:

 • o) este structură sportivă recunoscută în condițiile legii având sediul în raza teritorial administrativă a Municipiului Iași. Acest lucru se va dovedi prin următoarele documente:

 • A.     certificat de identitate sportivă;

 • B.      certificat de înregistrare fiscală, după caz;

 • C.     avizul de constituire și autorizația de funcționare;

 • D.     statut și act constitutiv/ordin privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare;

 • E.     certificat de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial (unde este cazul);

 • F. hotărârea de înscriere în registrul persoanei juridice fără scop patrimonial, însoțită de toate modificările ulterioare (unde este cazul);

 • G. dovada afilierii la federația sportivă națională de specialitate/asociația județeană de profil, prin act emis de aceasta (mai puțin în cazul asociațiilor care promovează strict proiecte pentru susținerea sportului de masă/pentru toți);

 • H. a depus și a înregistrat la Municipiul Iași un proiect de finanțare (Anexa 1 - Cererea de finanțare), însoțită de buget (Anexa 2 - Bugetul proiectului)

 • I.  declarație pe propria răspundere (Anexa 3 - Declarație pe propria răspundere), căreia i se vor alătura documentele justificative pentru îndeplinirea condițiilor care derivă din legislația națională și comunitară privitoare la ajutorul de stat (prevăzute la Art. 10.2), inclusiv declarația pe propria răspundere autentificată (conform Declarației- Anexa 8).

 • 2. Va prezenta o serie de documente necesare și obligatorii, care vor fi depuse până la semnarea contractului de finanțare, care vor dovedi următoarele aspecte legate de structura sportivă: nu are obligații de plată exigibile privind impozitele și taxele către stat, precum și contribuțiile către asigurarile sociale de stat. Acest lucru se va dovedi prin următoarele documente, valabile la momentul depunerii:

 • a)     certificate de atestare fiscală emise de Serviciul public de impozite, taxe și alte venituri ale bugetului local al Municipiului Iași (în original);

 • b) certificat de atestare fiscală emis de M.F.P. - D.F.P. - Administrația Finanțelor Publice ale Județului Iași (în original);

 • 3. Analiza documentației depuse de fiecare solicitant în parte se va face de către Biroul Relații cu Societatea Civilă - Compartimentul de Tineret și Sport, cu sprijinul compartimentului juridic, care va consemna în referatul de aprobare/raportul de specialitate, ce va fundamenta proiectul de hotărâre de consiliu local, proiectele eligibile din domeniul sportiv.

 • 2.2. Etapele procesului de finanțare

1. Procedura de finanțare a proiectelor și activităților sportive prin hotărâre de consiliu local va avea următorii pași:

 • -   depunerea de către solicitant a dosarului de finanțare la registratura generală a Municipiului Iași;

 • -   verificarea eligibilității, înregistrării, și a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și financiară;

 • -  întocmirea Proiectului de hotărâre a Consiliului Local de către compartimentul de resort;

 • -   înaintarea Proiectului de hotărâre Consiliului Concurenței, potrivit dispozițiilor art. 7 din OUG nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii Concurenței nr. 21/1996 în vederea obținerii avizului privind conformitatea, corectitudinea și îndeplinirea obligațiilor prevăzute de legislația europeană în domeniul ajutorului de stat, în cazul în care compartimentul de resort consideră că este necesar avizul de la Consiliul Concurenței pentru solicitanții care reprezintă un caz problematic în vederea obținerii avizului privind conformitatea, corectitudinea și îndeplinirea obligațiilor prevăzute de legislația europeană în domeniul ajutorului de stat ;

 • -   aprobarea finanțării programului/activității/acțiunii sportive prin hotărâre de consiliu local;

 • -  încheierea contractului de finanțare nerambursabilă;

 • -   execuția contractului.

Art. 12. Nu poate participa la procedură de acordare a finanțării de la bugetul local solicitantul care:

 • c)     nu a respectat obligațiile asumate prin contracte de finanțare anterioare;

 • d) se afla în litigiu cu autoritatea finanțatoare;

 • e) furnizeaza informații false în documente;

 • f) se află în situația de nerespectare a dispozițiilor statutare, a actelor constitutive, a regulamentelor proprii și a legislației;

 • g) face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare sau se află deja în stare de dizolvare sau lichidare;

 • h)     nu a depus toate documentele de participare necesare și obligatorii.

Nota: Toate documentele prezentate în copie vor purta semnătura, numele în clar al persoanei împuternicite, ștampila și certificarea „conform cu originalul”.

3. GHID DE CONTRACTARE ȘI DE DECONTARE A CHELTUIELILOR

Art. 13. Procedura de decont a cheltuielilor cu documente justificative, este guvernată de legislația românească, indiferent de țara de proveniență și modalitățile de plată ale produselor/serviciilor pentru care s-au efectuat cheltuieli. Toate documentele vor fi în limba română. În cazul existenței contractelor sau a altor documente externe, acestea vor fi traduse de către un traducător autorizat.

 • 3.1. Prevederi financiare generale

Art. 14. Pentru ca o cheltuială să fie aprobată și decontată trebuie să fie o cheltuială eligibilă, aferentă unei activități/acțiuni derulate exclusiv în cadrul proiectului pentru care s-a acordat finanțarea în baza Contractului de finanțare (Anexa 4 - Contractul de finanțare), conform Cererii de finanțare și a Bugetului proiectului care devin anexe la contract. Se va specifica în contract în mod expres care este perioada pentru care se vor considera eligibile cheltuielile contractate și efectuate.

Art. 15. Documentul de referință pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor este Raportul tehnico-financiar (Anexa 5 - Raport tehnico-financiar) care face parte din propunerea financiară prezentată în anexa de la prezentul regulament. Sunt considerate cheltuielile proiectului toate cheltuielile cuprinse în raportul tehnnico-financiar.

 • 3.2. Cheltuieli eligibile

Art. 16. Cheltuielile eligibile sunt, potrivit legii, cheltuielile care pot fi luate în considerare pentru finanțarea proiectului aprobat. Cheltuielile proiectului sunt considerate eligibile dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

 • i) reflectă costuri necesare și rezonabile pentru realizarea proiectului;

 • j) sunt necesare, oportune și justificate;

 • k)        sunt contractate și efectuate în perioada contractului, în condițiile în care acestea sunt necesare și oportune;

 • l) sunt legate în mod direct de obiectul contractului de finanțare, sunt efectuate pentru realizarea obiectivelor prevăzute în cadrul proiectului și sunt prevăzute în solicitarea de finanțare și în bugetul de cheltuieli, care va fi anexa la cererea de finanțare și va deveni apoi anexă la contractul de finanțare;

 • m)       sunt identificabile și verificabile;

 • n)       sunt susținute de acte și documente justificative corespunzatoare, în original sau în copie care vor purta semnatura și numele în clar al persoanei împuternicite și certificarea „conform cu originalul”, în conformitate cu precizările prezentului document, pentru fiecare tip de cheltuială;

 • o)       beneficiarul a dovedit realizarea tuturor activităților pentru care a fost efectuată cheltuiala înscrisă în raportul financiar prin documente care să ateste acest lucru (foaie de joc, note explicative etc.);

 • p)       au fost efectuate conform prevederilor Legii nr.69/2000 a educației fizice și sportului și a H.G. nr. 1447/2007 privind aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare.

 • q)       respectarea legislației naționale și comunitare privind ajutorul de stat.

Art. 17. Sunt considerate cheltuieli eligibile în cadrul proiectului următoarele categorii:

 • a) - cheltuieli cu primele/bunusurile de performanță participanților la activitatea sportivă (sportivi; antrenori; medici, asistenți medicali; maseuri; kinetoterapeuți; cercetători);

* Se vor deconta primele/bunusurile de performanță persoanelor care au o contribuție efectivă la proiect (jucători, antrenori, medici, asistenți medicali, maseuri, kinetoterapeuți, cercetători, alte persoane care contribuie la realizarea activității sportive). Personalul menționat trebuie să dețină relații contractuale cu structura sportivă, respectiv contracte individuale de muncă sau contracte de activitate sportivă sau alte forme de relație contractuală;

 • r) cheltuieli cu remunerații pentru arbitraj, observatori, operatori video, personal auxiliar, alte persoane care contribuie la realizarea activității sportive;

 • b) cheltuieli cu indemnizațiile sportive și premii;

* Se vor deconta prime, pentru meciurile câștigate, prime care se acordă jucătorilor, antrenorilor și fizioterapeuților (maseuri, kinetoterapeuți) care au participat efectiv la desfășurarea meciurilor respective, în funcție de contribuția fiecăruia la rezultatul partidei;

*Se vor deconta indemnizațiile sportive, conform H.G. nr.1447/2007;

 • c)  prestări servicii (remunerații colaboratori interni/externi care au implicare directă în proiectul finanțat, contractele de activitate sportivă, contracte drepturi de autor);

 • d) cheltuieli cu transportul intern și internațional al participanților și al persoanelor implicate în proiect, conform H.G. nr.1447/2007;

 • e)  cheltuieli cu cazarea participanților și al persoanelor implicate în proiect, dovedindu-se cu documente justificative legătura acestora cu proiectul, conform H.G. nr.1447/2007;

 • f)  cheltuieli cu masa participanților și a persoanelor implicate în proiect, precum și cheltuieli privind alimentația de efort, (numai pentru personalul implicat în eveniment, dovedindu-se cu documente justificative legătura acestuia cu proiectul și numai pe perioada de derulare a proiectului) conform H.G. nr.1447/2007;

 • g) cheltuieli cu închirierea de baze sportive, săli de conferință, spații, aparatură birotică și alte bunuri necesare organizării acțiunilor;

 • h) cheltuieli privind asigurarea persoanelor, a materialelor și a echipamentului sportiv și a altor bunuri;

 • i)  cheltuieli pentru achiziționarea de materiale și echipament sportiv și pentru achiziționarea de consumabile (papetărie, toner, cartuș imprimantă, markere, etc.);

 • j) cheltuieli medicale, pentru control antidoping și refacere după efort (justificate prin nota explicativă întocmită de antrenor și vizată de președintele clubului);

 • k) taxe către federația sportivă de specialitate pentru înscriere în campionate, legitimare sportivi;

 • l) alte cheltuieli necesare desfășurării activității sportive:

 • 1) asigurarea serviciilor ordinii publice și a respectării normelor de pază și protecție contra incendiilor, la locul de desfășurare a acțiunilor sportive;

 • 2) achiziționarea de panouri și materiale publicitare, materiale pentru pavoazare, rechizite și alte materiale consumabile, aranjamente florale;

 • 3) obținerea vizelor de intrare în țările în care au loc acțiunile;

 • 4) cheltuieli medicale pentru vaccinuri și medicamente specifice unor țări sau localități, cheltuieli pentru asigurarea medicală a persoanelor;

 • 5) activități culturale;

 • 6) plata lectorilor și a translatorilor;

 • 7) taxe de parcare și servicii de protocol la acțiunile sportive internaționale;

 • m) Pentru realizarea acțiunilor de cercetare, documentare, informare, promovare, consultanță în domeniul sportului, pentru formarea și perfecționarea personalului de specialitate, precum și a celorlalte acțiuni sportive, organizațiile sportive, în limita prevederilor bugetare aprobate, mai pot efectua:

 • 1) cheltuieli pentru studii de cercetare și documentare în domeniul educației fizice și sportului;

 • 2) cheltuieli pentru procurarea de cărți și alte publicații cu profil sportiv;

 • 3) cheltuieli pentru traducerea, tipărirea, multiplicarea și altele asemenea a materialelor de specialitate din domeniu;

 • 4) cheltuieli pentru realizarea materialelor audio-video metodice și de promovare a activității sportive;

 • 5) cheltuieli pentru servicii de consultanță în domeniul sportului;

6) cursuri de formare și perfecționare a specialiștilor. (conform prevederilor Hotărârii nr.1447/2007 privind aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare).

Nota: Vor fi luate în considerare ca fiind eligibile numai cheltuielile care au fost efectuate conform prevederilor H.G. nr.1447/2007 privind aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare și legislației naționale și comunitare privind ajutorul de stat.

 • 3.3. Cheltuieli neeligibile

Art. 18. Cheltuielile neeligibile sunt, potrivit legii, cheltuielile care nu pot fi luate în considerare pentru finanțarea din bugetul local. Sunt considerate neeligibile următoarele categorii de cheltuieli:

 • s) achiziționarea de dotări necesare realizării proiectului;

 • t) transport cu taxi;

 • u)       cheltuieli cu întreținerea și reparația mijloacelor fixe;

 • v)        achiziție de terenuri, clădiri;

 • w)       cheltuieli provenite din încheierea de contracte între societăți comerciale care au același administrator;

 • x)       depășirile de buget;

 • y)      comisioane bancare;

 • z) acoperirea unor debite ale beneficiarului;

aa)      tutun, alcool, cafea;

bb) achiziții de bunuri care se constituie în mijloace fixe și obiecte de inventar;

cc)      cheltuieli ocazionate de activități generatoare de profit;

dd) alte cheltuieli care contravin legislației în vigoare privind finanțările din fondurile publice.

Atenție! Finanțarea nu se acordă pentru activități generatoare de profit.

 • 3.4. Completarea bugetului de cheltuieli care face parte din solicitarea de finanțare și din contractul de finanțare

Art. 19. Bugetul de cheltuieli face parte integrantă din solicitarea de finanțare și devine anexă la contractul de finanțare. Bugetul de cheltuieli trebuie să fie echilibrat și să acopere cheltuielile necesare implementarii în bune condiții a proiectului.

Art. 20. La completarea bugetului de cheltuieli este obligatoriu ca:

ee) unitatea monetară de referință în care este întocmit bugetul să fie moneda națională (lei);

ff) din fondurile financiare acordate de la bugetul local sunt decontate numai cheltuieli eligibile, în conformitate cu prevederile legale și ale prezentului regulament;

gg) activitățile din cadrul proiectului sunt acoperite cu categoriile de cheltuieli corespunzatoare;

hh) contribuția solicitantului este evidențiată, pe fiecare categorie de cheltuieli, acolo unde este cazul;

ii) plățile efectuate în strainătate vor fi însoțite de documente justificative acceptate de legislația românească (factură, bon fiscal, chitanță, ordin de plată, etc). În caz contrar, aceste cheltuieli vor fi considerate neeligibile. Procedura de decont a cheltuielilor justificate cu astfel de documente este guvernată de legislația românească, indiferent de țara de proveniență și de modalitățile de plată ale produselor/serviciilor pentru care s-au efectuat cheltuieli. Toate documentele vor fi traduse în limba română, de către un traducător autorizat;

jj) toate documentele reprezentănd plăți efectuate în numerar, prin casieria structurii sportive/instituției vor purta mențiunea „Achitat” și vor purta semnătura și numele în clar al casierului cu respectarea prevederilor legislației privind întărirea disciplinei financiar-valutare.

Art. 21. Prin hotărâre de consiliu local este posibil ca fiecărei structuri sportive să îi fie aprobată ca finanțare o alta sumă (mai mică) decât cea solicitată de aceasta. În acest caz, solicitanții vor structura bugetul de cheltuieli pe categorii și în cuantumurile prevăzute prin prezentul regulament.

Art. 22. Bugetul, structurat așa cum am menționat în paragraful anterior, va deveni anexa la contractul de finanțare și va fi prezentat autorității finanțatoare până la semnarea contractului.

 • 3.5. Contractul de finanțare

Art. 23. Municipiul Iași va încheia un contract de finanțare (Anexa 4 - Contractul de finanțare) cu solicitanții ale caror proiecte au fost aprobate prin hotărâre a consiliului local (conform Art. 18 din Legea 69/2000 - Legea Educației fizice și Sportului cu modificările și completările ei ulterioare) în vederea finanțării, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 24. Solicitanții vor implementa proiectul așa cum acesta a fost prezentat în solicitarea de finanțare și în bugetul de cheltuieli, aprobat prin hotarâre a consiliului local și care fac parte integrantă din contractul de finanțare.

Art. 25. Nerespectarea de către beneficiar a obligațiilor asumate prin contractele de acordare a finanțărilor de la bugetul local atrage obligarea acestora la restituirea parțială sau integrală a sumelor primite, la care se adaugă penalități de întârziere, o sumă echivalentă cu 0,1% din nejustificată a finanțării pentru fiecare zi întârziere până la îndeplinirea efetivă a obligațiilor, în conformitate cu prevederile contractuale, în condițiile legii.

 • 3.6. Tranșe de finanțare

Art. 26. Finanțarea se acordă în tranșe, conform contractului de finanțare.

 • a) Prefinanțarea de 30% se acordă sub forma de avans prin emiterea unei Cereri de plată (Anexa 6 - Cerere de plată) de către beneficiarul finanțării către Primaria Municipiului Iași.

 • b) Următoarea tranșă de plată - 65% se acordă numai după ce au fost verificate în întregime documentele pe care beneficiarul finanțării nerambursabile le-a prezentat în cadrul decontului anterior pentru prefinanțare și a semnat Declarația privind cheltuirea în totalitate a prefinanțării (Anexa 7 - Declarația beneficiarului privind stadiul cheltuielilor) (după ce acestea sunt considerate complete și corect întocmite), însoțite de raport tehnico-financiar intermediar (Anexa 5 - Raport tehnico-financiar) și cererea de plată pentru tranșa următoare (Anexa 6 -Cerere de plată).

 • c) Pentru justificarea ultimei tranșe de plată de 5% se vor prezenta documentele justificative (după ce acestea sunt considerate complete și corect întocmite), însoțite de declarația privind cheltuirea în totalitate a tranșei anterioare (Anexa 7 - Declarația beneficiarului privind stadiul cheltuielilor) și raportul tehnico-financiar final (pentru maxim 70% din fmanțare)(Anexa 5 -Raport tehnico-financiar), dosar de presă, materiale de promovare și alte documente relevante în cadrul proiectului. Tranșa finală se va cheltui în avans, iar Municipiul Iași o va deconta, conform prevederilor prezentei proceduri.

Art. 27. Autoritatea finanțatoare va efectua plata sumelor reprezentând tranșele către beneficiar prin virament bancar din bugetul Municipiului Iași, în contul bancar al beneficiarului, în baza cererii de plată și a facturii emise de beneficiar pentru fiecare tranșă.

 • 3.7 Procedura de decontare a cheltuielilor

Atenție! Plata oricăror cheltuieli efectuate în cadrul proiectului se va face, în mod obligatoriu și în orice situație, în moneda națională de referință, respectiv leul.

 • 3.7.1. Justificarea cheltuielilor efectuate - dispoziții generale

Art. 28. Documentele justificative prezentate de beneficiar în dosarul de decont către autoritatea finanțatoare trebuie să îndeplinească, în mod obligatoriu, următoarele condiții:

 • •  documentele justificative trebuie să facă dovada legăturii directe dintre cheltuielile efectuate și activitățile desfășurate în cadrul proiectului;

 • •  documentele justificative (facturi, chitanțe, ordine de plată, extrase de cont, etc.) primite de la furnizorii de servicii/bunuri/lucrări trebuie să fie emise pe numele beneficiarului finanțării, cu toate datele de identificare ale acestuia, în conformitate cu prevederile din Codul fiscal;

 • •  documentele justificative trebuie să fie înscrise cu toate informațiile necesare din punct de vedere al formei, respectiv seria și numarul documentului, data emiterii și cea a scadenței, emitentul documentului cu toate datele de identificare, conturile bancare și banca unde sunt deschise acestea, să poarte semnatura și numele în clar al persoanei împuternicite;

 • •  documentele justificative anexate în dosarul de decont trebuie să fie emise în perioada de desfășurare a proiectului;

 • •  documentele justificative trebuie să aibă înscrisă denumirea exactă și detaliată a produselor sau serviciilor achiziționate în vederea implementării activităților proiectului;

 • •  documentele justificative trebuie să fie însoțite de dovada plății, respectiv ordin de plata vizat de bancă, ordin de plată electronic evidențiat în extrasul de cont, recipisa pentru plățile cu card bancar, extrasul de cont emis de bancă în care să fie evidențiate plățile aferente proiectului, chitanța, bon fiscal, stat de plată aferent plăților în numerar, alte documente legale care să justifice plata;

 • •  documentele justificative emise de furnizorii bunurilor și serviciilor din afara granițelor României pe numele beneficiarului proiectului vor fi prezentate în dosarul de decont împreună cu dovada plății lor, purtând semnatura și numele în clar al acestuia;

 • •  documentele justificative de plată emise ca urmare a încheierii unor contracte sau a achiziționării unor servicii/bunuri/lucrări în altă valută decât în lei, vor avea înscris pe ele cursul de schimb valutar al B.N.R. valabil la data emiterii documentului (factură, chitanță etc.).

3.7.2 Dosarul de decontare

Art. 29. În vederea justificării cheltuielilor aferente activităților derulate în cadrul proiectelor cu finanțare din bugetul Municipiului Iași, beneficiarii vor depune documentele justificative îndosariate și la termenele convenite în contractele de finanțare. În momentul depunerii dosarului de decont, acesta va primi un numar de intrare de la Primaria Municipiului Iași, aplicat pe formularul de raportare întocmit de beneficiar.

Art. 30. Documente pe care trebuie să le cuprindă dosarul de decontare:

 • 1. Raportul tehnico-financiar (intermediar sau final) al cheltuielilor efectuate a documentației (Anexa 5 - Raport tehnico-financiar), pe care se va aplica numărul de intrare de la Primăria Municipiului Iași; Raportul intermediar / final de activitate va cuprinde și o descriere succintă a modului de derulare a activităților desfășurate în cadrul proiectului și a rezultatelor obținute; tipul documentului de plată cu serie, număr și dată la care a fost încheiat; valoarea facturată; tipul documentului care atestă plata (ordin de plată/chitanță/bon fiscal) numărul acestuia și data la care a fost încheiat; suma plătită din fonduri financiare de la bugetul local.

 • 2. Cererea de plată (Anexa 6 - Cerere de plată) în care este obligatoriu să se treacă valoarea sumelor solicitate în lei;

 • 3. Documente justificative pe capitole de cheltuieli. Documentele justificative (contracte, facturi, chitanțe fiscale, bonuri fiscale, extrase de cont, ordine de plată, dispoziții de plată, etc.) vor fi prezentate în copie, cu mențiunea „conform cu originalul” și vor purta, pe fiecare pagină, semnatura și numele în clar al persoanei împuternicite, ștampila beneficiarului;

 • 4. Declarația beneficiarului prin care beneficiarul trebuie să-și asume cheltuirea în totalitate a tranșei anterioare/prefinanțării (Anexa 7 - Declarația beneficiarului privind stadiul cheltuielilor);

 • 5. Odată cu raportarea finală de activitate se va prezenta și un dosar de presă al proiectului, care va conține extrase din presa scrisă, audio, video: interviuri, imagini, filmări, înregistrări, print screen, articole diverse, cu menționarea numelui, siglei, rolului și calității Primăriei Municipului Iași în cadrul acestui proiect, potrivit clauzelor din contractul de finanțare.

 • 6. Materiale de promovare;

 • 7. Alte documente relevante despre proiect.

Atentie! Pe dosarul de decontare se vor înscrie în mod obligatoriu, elementele de identificare ale proiectului, respectiv: denumirea beneficiarului, denumirea (titlul) proiectului, numărul contractului de finanțare. Dosarul de decontare, cu toate documentele solicitate, va fi depus de către beneficiarul finanțării nerambursabile în doua exemplare. Toate copiile vor fi, în mod obligatoriu, lizibile, purtănd mențiunea „conform cu originalul” și semnătura și numele în clar al persoanei împuternicite.

 • 4. PREVEDERI FINALE

Art. 31. Municipiul Iași va respecta principiul ponderării procentuale pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă se referă la procentajul de finanțare pentru domenii, tipuri de activități sau proiecte sportive:

 • - susținerea structurilor sportive din Municipiul Iași pe domenii, cu prioritare:

 • •  fotbalul de câmp - ce poate primi până la 75% din finanțările anuale din bugetul Municipiului Iași pentru sport;

 • •  baschetul masculin- până la 8 % din finanțările anuale din bugetul Municipiului Iași pentru sport;

 • - susținerea evenimentelor sportive și a competițiilor;

 • - susținerea evenimentelor sportive - Sportul de masă.

 • 5. LISTA FORMULARELOR

Următoarele Anexe fac parte integrantă din prezenta procedură:

Anexa 1 - Cererea de finanțare

Anexa 2 - Bugetul proiectului

Anexa 3 - Declarația beneficiarului

Anexa 4 - Contractul de finanțare

Anexa 5 - Raportul tehnico-financiar

Anexa 6 - Cerere de plată

Anexa 7 - Declarația beneficiarului privind stadiul cheltuielilor

Anexa 8 - Declarația 20%

Presedinte de Sedinta Adrian Florin Boca Consilier local,

Anexa 1

CERERE DE FINANȚARE

(Orice modificare în textul original al formularului atrage după sine respingerea cererii.)

Ștampila solicitantului

A) DESCRIEREA SOLICITANTULUI -

l.Solicitant:________________________________________________________________________________________

Numele complet:

Acronimul(daca exista):

Adresa:

Cod fiscal:

Telefon:                                    Fax :

E-mail:

 • 2.Date bancare:

Denumirea băncii: Numărul de cont:

Titular:

 • 3.Datele persoanei care are dreptul de a reprezenta solicitantul (reprezentantul legal1):

Nume:

Tel./Fax:                                              ............................................

E-mail:                                                 ................................................

Semnătura

 • 4.Responsabilul de proiect (dacă este diferit de persoana de la punctul 3):

Nume:

Tel./Fax:

E-mail:

Semnătura

 • 5.Descrierea activității, a resurselor și a obiectivelor solicitantului. Descrierea experienței în scrierea și managementul proiectelor

B. Proiectul

 • 6. Titlul proiectului:

 • 7. Locul desfășurării proiectului (localitate):

 • 8. Durataproiectului: de la ........... până la ............

 • 9. Suma solicitată

 • 10. Rezumatul proiectului, structurat astfel:

 • - titlul

-justificarea proiectului

 • - scopul

-obiective

 • - activitățile principale și etapele de realizare

-grupuri țintă, beneficiari

 • - rezultatele estimate

 • - impactul asupra grupului țintă, beneficiarilor, comunității

 • - parteneri, dacă este cazul

 • 11. Echipa Proiectului:

Data:............................

Semnătura reprezentantului legal                         Semnătura coordonatorului de proiect

Președinte de Sedinta Adrian Florin Boca Consilier local,

Anexa 2

Bugetul proiectului

Solicitantul..............

Proiectul......................

Perioada și locul desfășurării............................................

Tipuri cheltuieli

Contribuții Municipiului Iași

Contribuții Beneficiar

1. Resurse umane (bonusuri de performanță, etc.)

2. Transport

3. Cazare și masă

4. Tipărituri

5. Echipamente

6. Servicii

7. Alte cheltuieli (contracte de activitate sportivă, etc, se vor enumera)

TOTAL

Procentaj

%

Minim 10 %

Nume și prenume Semnătură și stampilă

Presedinte de Sedinta Adrian Florin Boca Consilier local,

Anexa 3

DECLARAȚIE

Subsemnatul,......................................................................................, domiciliat în

localitatea ........................................, str................................................................... nr.

......., bl............., ap.............., sectorul/județul ........................................................., posesor al actului de

identitate....... seria.......... nr..................., codul numeric personal......................., în

calitate de reprezentant al solicitantului ..........................................................CUI

..................................................., cod fiscal.................................................................................cu sediul în ...................................., str................................................., nr........, bl........, ap........., sectorul/județul..............................................., cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal cu

privire la falsul în declarații, declar pe proprie raspundere următoarele:

 • 4.1 este structura sportivă recunoscută în condițiile legii;

 • 4.2 solicitantul beneficiază/nu beneficiază de un alt contract de finanțare din fonduri publice pentru același proiect de la Municipiul Iași în cursul anului fiscal curent;

 • 4.3 ...........................................solicitantul nu a beneficiat/ a beneficiat în anul

fiscal în curs, de finanțare de la bugetul local, în suma de lei (RON);

 • 4.4 nu a beneficiat/a beneficiat în anul fiscal în curs de finanțare nerambursabilă de la Municipiul Iași, în suma de..........................................lei (RON).

 • 4.5 solicitantul se află/nu se află în incapacitate de plată;

 • 4.6 solicitantul are/nu are plățile sau conturile blocate conform unei hotărâri judecatorești definitive;

 • 4.7 solicitantul a încălcat /nu a încălcat cu buna știință prevederile unui alt contract finanțat din fonduri publice;

 • 4.8 solicitantul este/nu este vinovat de declarații false cu privire la situația sa economică;

 • 4.9 solicitantul are/nu are obligații de plată exigibile și este/nu este în litigiu cu instituția finanțatoare;

j) solicitantul a fost/nu a fost condamnat pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înșelăciune, delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, deturnare de fonduri;

k) solicitantul se afla/nu se află în stare de dizolvare sau lichidare;

 • l) solicitantul a respectat/nu a respectat obligațiile asumate prin contractele de finanțare de la bugetul local anterioare.

m) nu are obligații de plată exigibile privind impozitele și taxele către stat, precum și contribuțiile către asigurările sociale de stat;

 • n) nu se află în situația de nerespectare a dispozițiilor statutare, a actelor constitutive și a regulamentelor proprii;

Mentionez că:

 • - activitatea desfășurată în cadrul proiectului nu este generatoare de profit;

 • - informațiile furnizate instituției finanțatoare în vederea obținerii finanțării sunt veridice.

Reprezintă conflict de interese orice situație care îl împiedică pe beneficiar în orice moment să acționeze în conformitate cu obiectivele autorității finanțatoare, precum și situația în care executarea obiectivă și imparțială a funcțiilor oricărei persoane implicate în implementarea proiectului poate fi compromisă din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese comune cu o altă persoană.

Subsemnatul


ca persoană fizică sau

ca persoană cu drept de reprezentare a organizației solicitante în ceea ce privește implementarea proiectului, mă oblig să iau toate măsurile preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese, așa cum este acesta definit mai sus, și, de asemenea, mă oblig să informez autoritatea finanțatoare despre orice situație ce generează sau ar putea genera un asemenea conflict.

Data..............................

Reprezentant legal al Ștampilă


(numele, prenumele, funcția)

Președinte de Sedinta Adrian Florin Boca Consilier local,

Anexa 4

Contractul de finanțare

CONTRACT DE FINANȚARE Nr. /

Preambul

În temeiul dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii de Guvern nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, Hcl nr.............și

a referatului de alocare nr..........

Între:

Art. 1. Părțile contractului:

 • (1)  Municipiul Iași cu sediul în mun. Iași, Bdul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 11, jud. Iași, cod

fiscal 4541580, cont nr............................................ deschis la Trezoreria Iași, reprezentat de

domnul Mihai CHIRICA, având funcția de primar, denumită în continuare FINANȚATOR, pe de o parte,

și

 • (2) ..................................., cu sediul în..................., str................ nr........, bl....., sc....., ap......,

județul ..........., codul fiscal nr......., tel/fax................., având contul nr.................................,

deschis la Banca ............, sucursala ....... , reprezentată de ................, având funcția de

........................., denumit în continuare BENEFICIAR, pe de altă parte,

Art. 2. Obiectul contractului:

 • (1) Obiectul prezentului contract îl constituie alocarea sumei de..............lei, de către Finanțator,

în vederea realizării de către Beneficiar a ................................., denumit în continuare proiect

sportiv, descris în cererea de finanțare, în perioada.................

 • (2) Beneficiarul se obligă să realizeze proiectul sportiv întocmai în modul, în perioada și în condițiile prevăzute prin prezentul contract la standardele cele mai ridicate.

 • (3) Suma prevăzută la art. 2 alin (1) va fi acordată Beneficiarului ca finanțare nerambursabilă în condițiile stabilite de Municipiul Iași, și prin prezentul contract cu anexele sale care fac parte integrantă din acesta, pe care Beneficiarul, prin semnarea prezentului înscris declară că le cunoaște și le acceptă.

 • (4) Suma prevăzută la art. 2 alin (1) acordată ca finanțare nerambursabilă nu poate fi utilizată de către Beneficiar pentru activități generatoare de profit.

Art. 3. Modalități de plată:

 • (1) Suma prevăzută la art. 2 alin (1) se poate acorda în tranșe, după cum urmează:

 • •  Plata prefinanțării, reprezentând maxim 30% din suma finanțării nerambursabile se va face în maxim 20 de zile de la semnarea contractului și după depunerea cererii de plată în conformitate cu Anexa 1 a Procedurii privind acordarea de finanțări din bugetul Municipiului Iași, pentru activități sportive organizate în baza Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului. În toate cazurile, plata prefinanțării nu se va face înainte de data începerii proiectului;

 • •  Plata primei tranșe, reprezentând 65% din suma finanțării nerambursabile se va realiza pe baza următoarelor documente: Cererea de plată din partea beneficiarului în conformitate cu Anexa 1 a Procedurii privind acordarea de finanțări din bugetul Municipiului Iași, pentru activități sportive organizate în baza Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului și Declarația financiară depusă de către beneficiar (Anexa 7 a Procedurii privind acordarea de finanțări din bugetul Municipiului Iași, pentru activități sportive organizate în baza Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului - Declarația beneficiarului privind stadiul cheltuielilor), care atestă că 100% din prefinanțarea primită a fost cheltuită;

Plata finală reprezentând aproximativ 5% din suma finanțării nerambursabile sau balanța (suma) rezultată din rapoartele finale (tehnico-financiar).

 • (2) Cuantumul și eșalonarea tranșelor se stabilesc în funcție de etapele de realizare cuprinse în Anexa 2 - Bugetul proiectului, raportate la costurile organizatorice și/sau durata activităților, conform graficului de finanțare prezentat de către Beneficiar.

 • (3) Decontarea ultimei tranșe/decontul final se va efectua după finalizarea proiectului sportiv, în termen de 30 zile de la depunerea la Finanțator a decontului de imagine, evaluarea proiectului, decontul de cheltuieli financiar-contabile - factura și actele care justifică efectuarea cheltuielilor.

 • (5) Sumele alocate rămase necheltuite după finalizarea proiectului vor fi returnate Finanțatorului în termen de maximum 30 de zile de la momentul finalizării proiectului sportiv.

 • (6) Toate plățile se vor efectua în baza unei solicitări scrise și în baza facturilor emise de către Beneficiar.

 • (7) Suma prevăzută la art. 2 alin (1) va fi virată din contul Finanțatorului nr..............., deschis la

.................., în contul Beneficiarului nr..........................................., deschis la.............., potrivit legii.

Art. 4. Durata contractului:

 • (1) Prezentul contract se încheie pentru o perioadă cuprinsă între data semnării acestuia și momentul stingerii tuturor obligațiilor dintre părțile contractante, dar nu mai târyiu de 45 de zile de încheierea evenimentului, respectiv până la data la care Finanțatorul primește de la Beneficiar decontul de imagine, evaluarea proiectului, decontul de cheltuieli financiar-contabile, factura și actele care justifică efectuarea cheltuielilor atât pentru suma alocată de către Finanțator cât și pentru contribuția Beneficiarului conform obligațiilor stipulate în prezentul contract.

Art. 5. Drepturile Finanțatorului:

 • (1) Să solicite următoarele: rapoarte tehnico-financiare intermediare la fiecare tranșă sau final, decontul de cheltuieli financiar-contabile, sau orice alte date privind derularea proiectului.

 • (2) Să modifice unilateral cuantumul finanțării alocate sau să rezilieze contractul conform art. 11.

Art. 6. Obligațiile Finanțatorului:

 • (1) Să pună la dispoziția Beneficiarului suma prevăzută la art. (2) alin (1) la termenele și în condițiile stabilite în prezentul contract.

Art. 7. Drepturile Beneficiarului:

 • (1) Să primească suma prevăzută la art. 2 alin (1) la termenele și în condițiile prevăzute în prezentul contract.

Art. 8. Obligațiile Beneficiarului:

 • (1) Să utilizeze finanțarea nerambursabilă numai în scopul realizării proiectului sportiv.

 • (2) Să nu utilizeze finanțarea nerambursabilă pentru activități generatoare de profit.

 • (3) Să realizeze proiectul sportiv cu toată atenția, eficiența și transparența, în acord cu cele mai bune practici din domeniul de activitate vizat.

 • (4) Să implementeze proiectul sportiv pe propria răspundere și în concordanță cu descrierea din cererea de finanțare, cu scopul de a atinge obiectivele menționate.

 • (5) Să notifice Finanțatorul în scris, în cel mai scurt timp posibil, asupra oricăror modificări pe care intenționează să le aducă celor cuprinse inițial în cererea de finanțare, pentru aprobarea acestora de către Finanțator, în caz contrar finanțarea alocată poate să fie retrasă.

 • (6) Să nu ascundă Finanțatorului acte ori fapte care - dacă ar fi fost cunoscute - ar fi fost de natură să îl determine pe Finanțator să nu selecteze proiectul spre finanțare.

 • (7) Să nu comunice date, informații, înscrisuri false sau eronate.

 • (8) Să întocmească și să prezinte Finanțatorului rapoartele solicitate și orice alte date privitoare la derularea proiectului.

 • (9) Să reflecte corect și la zi, în evidențele sale contabile, toate operațiunile economico-financiare ale proiectului și să le prezinte Finanțatorului ori de câte ori îi sunt solicitate.

 • (10)  Să păstreze, conform prevederilor legale, toate documentele financiare care atestă desfășurarea proiectului și să accepte controlul și verificările Finanțatorului în legătură cu modul de utilizare a fondurilor ce constituie finanțarea primită.

 • (11) Să depună la sediul autorității finanțatoare, în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la finalizarea proiectului sportiv, documentele justificative pentru bugetul total - atât pentru suma alocată de Finanțator, cât și pentru contribuția beneficiarului.

 • (12) Să realizeze decontul de cheltuieli financiar-contabile pentru:

 • a) suma alocată de către Finanțator

 • b) suma reprezentând contribuția Beneficiarului prevăzută în cererea de finanțare.

 • (13) Să ofere reprezentanților mass-media toate informațiile și materialele necesare unei bune informări cu privire la proiectul sportiv realizat.

 • (14) Beneficiarul se obliga ca orice material pe care îl va comunica publicului sau presei, indiferent de forma sub care va fi prezentat, să fie remis Finanțatorului cu 3 zile înainte de momentul difuzării, acolo unde este posibil, transmiterea se va face în format electronic.

Art. 9. Modificarea contractului:

 • (1) Beneficiarul are obligația de a informa de îndată Finanțatorul - cel mai târziu în termen de 48 de ore de la producere - cu privire la orice eveniment sau împrejurare de natură a cauza o modificare a proiectului sportiv.

 • (2) Informarea va conține și descrierea condițiilor și a circumstanțelor în care programul proiectulului sportiv se va desfășura sau a oricăror altor aspecte privind executarea prezentului contract.

 • (3) În situația prevăzută la art. 12 alin. (3), contractul încetează, în afară de cazul în care Finanțatorul hotărăște altfel.

Art. 10. Subcontractanți:

 • (1) Beneficiarul își asumă obligația de a nu subcontracta contractul sau părți din contract.

 • (2) Beneficiarul este pe deplin răspunzător față de Finanțator de modul în care îndeplinește contractul.

Art. 11. Rezilierea contractului:

 • (1) Prezentul contract poate fi reziliat de drept în cazul în care Beneficiarul nu își îndeplinește ori își îndeplinește în mod necorespunzător obligațiile contractuale asumate prin prezentul contract; notificarea va putea fi comunicată în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau a mai multor obligații contractuale.

 • (2) Utilizarea alocațiilor bugetare în alte scopuri decât cele prevăzute în prezentul contract este interzisă și atrage rezilierea acestuia fără intervenția instanței judecătorești, Beneficiarul urmând să fie obligat la plata daunelor-interese reprezentând atât contravaloarea prețului cât și beneficiul nerealizat, raportat la prejudiciile de imagine dar și la cele materiale.

 • (3) În cazul în care Beneficiarului i s-a notificat rezilierea prezentului contract din vina sa, acesta este obligat ca în termen de 20 de zile de la data primirii notificării să restituie Finanțatorului toate sumele primite.

 • (4) Odată cu restituirea sumelor primite, Beneficiarul datorează penalități în cuantum de 0,1 % din suma, calculate de la data achitării acestor sume de către Finanțator, până la restituirea integrală.

 • (5) Dacă Beneficiarul nu își îndeplinește ori își îndeplinește în mod necorespunzător obligațiile prevăzute la art. 8, Finanțatorul are dreptul să modifice unilateral cuantumul finanțării alocate sau să rezilieze unilateral prezentul contract.

Art. 12. Forța majoră:

 • (1) Este exonerată de răspundere pentru neexecutare sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor ce-i revin partea care a fost împiedicată de intervenția unui caz de forță majoră.

 • (2) Este forță majoră evenimentul absolut imprevizibil, imposibil de împiedicat și independent de voința părților, care le oprește să-și execute obligațiile ce le revin potrivit prezentului contract.

 • (3) Intervenția forței majore trebuie comunicată prin grija părții care o invocă, de îndată, după producerea forței majore, dar cel târziu în termen de 24 de ore de la data apariției acesteia.

Art. 13. Soluționarea litigiilor:

 • (1) Eventualele litigii dintre părți urmează a fi soluționate pe cale amiabilă.

 • (2) În cazul nerezolvării pe cale amiabilă, litigiile urmează a fi soluționate de instanțele judecătorești competente în materie.

 • (3) Părțile stabilesc de comun acord ca instanțele de la sediul Finanțatorului să fie competente teritorial.

Art. 14. Dispoziții finale:

 • (1) Orice comunicare oficială sau cu caracter obligatoriu sau care derivă din clauzele prezentului contract ori este în strânsă legatură cu acesta, trebuie să fie făcută în scris, indicându-se numărul contractului și titlul proiectului sportiv folosind următoarele adrese:

 • a) Pentru Finanțator: [

 • b) Pentru Beneficiar: [

 • (2) Pentru comunicări curente se vor putea folosi și următoarele adrese de e-mail:

 • a) Pentru Finanțator: [

 • b) Pentru Beneficiar: [

 • (3) Dovada comunicărilor prevăzute la art. 18 alin. (2) se va putea face numai prin confirmarea, chiar și electronică, emisă de destinatarul acestor comunicări.

 • (4) În toate cazurile rapoartele, comunicările oficiale și orice alte situații ce presupun semnătura și ștampila originală ale instituției emitente, se transmit numai în condițiile arătate la art. 18 alin. (1).

Prezentul contract a fost încheiat astăzi, ............ în două exemplare având aceeași forță

juridică, dintre care un exemplar pentru Finanțator și unul pentru Beneficiar.

Beneficiar,


Finanțator, Municipiul Iași

Președinte de Sedinta Adrian Florin Boca Consilier local,

Anexa 5

Antetul beneficiarului

Nr.......................din ..

RAPORTUL TEHNICO-FINANCIAR INTERMEDIAR/ FINAL

Contract numărul..................................

Data încheierii contractului......................................

Beneficiar..................................

 • -   Adresa...................................

 • -   Telefon.................................., fax...................................

Denumirea proiectului.....................................................................

Data înaintării raportului..................................................................

 • I. Raport de activitate

 • 1. Descrierea activităților desfășurate până la data întocmirii raportului:..........................

 • 2. Realizarea activităților propuse:......................................................................

 • 3. Rezultatele obținute:...................................................................................

II. Raport financiar

1. Date despre finantare:

Nr.

Categorii

Buget inițial

Etapa raportată

Municipiul  Contribuție    Municipiul 1^      Contribuție

Iași proprie                              proprie

1

2

TOTAL:

* Rubrica " Categoria de buget" va fi completată în conformitate cu Anexa 2

2. Anexam în copie documentele justificative pentru cheltuielile efectuate pe capitole:

Nr. crt.

Categoria de buget

Municipiul Iași

Contribuție proprie

Furnizor

Document

Mijloc de plată

Valoare

1

2

3

TOTAL

Beneficiar,

Reprezentant legal al solicitantului (nume, prenume, semnătura) Responsabil financiar (nume, prenume, semnătura)

Președinte de Sedinta Adrian Florin Boca Consilier local,

Anexa 6

Cerere de plată

Către,

Municipiul Iași

......................................., cu sediul în ......, str.......................................... nr. ........., CF (CIF) ............................. solicită prefinanțare/tranșa 1, tranșa finală de ..........%, respectiv...................... din valoarea proiectului ..................................................................................., finanțare acordată în baza contractului nr......../.........................

Proiectul se desfășoară în perioada..........................................................

Data:..................... Semnătura........................

Stampila

Anexa 7

Declarația beneficiarului privind stadiul cheltuielilor

Declarație pe proprie răspundere

Subsemnata/ul ..............................., în calitate de persoană cu drept de reprezentare a

..............................................și beneficiar de proiect, declar pe proprie răspundere că a fost cheltuită în perioada ..........................., suma de ..........................., reprezentând

un procent de ................. din total prefinanțare/tranșă finanțare primită conform art. 3 a

contractului de finanțare nr.

Denumirea Beneficiarului

Numele, prenumele și funcția în organizație a persoanei cu drept de reprezentare

Semnătura și ștampila

Data

Președinte de Sedinta Adrian Florin Boca Consilier local,

Anexa 8

DECLARAȚIE

Subsemnatul.in calitate de al declar pe

propria raspundere ca din totalul activității desfășurate de structura sportivă (pe anul ), maxim 20% reprezintă activitate economică, restul fiind activitate neeconomică, atunci se poate considera că, per total, activitatea structurii este neeconomică și finanațarea ei nu implică elemente de ajutor de stat.

În acest sens, declarăm că proiectul depus de

nu contravine regulilor statuate prin legislația europeană referitoare la concurență, în sensul că, din actele depuse la Municipiul Iași, rezultă că structura sportivă nu desfășoară activitate economică peste

un procent de 20% din total activitate, astfel încât finanțarea nu implică elemente de ajutor de stat. Menționăm că și pe durata finanțării de la Municipiul Iași structura sportivă nu va desfășura activitate economică peste un procent de 20% din totalul activității sale.

NUME SI PRENUME:

Functia:

SEMNĂTURA

STAMPILA

1

Reprezentant legal - conducătorul organizației, menționat în statut sau persoana din cadrul organizației împuternicită legal printr-un document atașat la cererea de finanțare