Hotărârea nr. 117/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea continuării finanţării proiectelor „Centrul de Servicii pentru Mamă şi Copil” şi „Centrul Rezidenţial pentru Mame şi Copii în Dificultate”

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind aprobarea continuării finanțării proiectelor „Centrul de Servicii pentru Mamă și Copil” și „Centrul Rezidențial pentru Mame și Copii în Dificultate”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 martie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Sanatate, Familie, Protectie Copii a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 10054/20.03.2020 întocmit de către Direcția de Asistență Socială privind necesitatea asigurării resurselor financiare pentru costurile proiectelor;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 234/30.05.2005 cu privire la parteneriatul Consiliului Local al Municipiului Iași cu Fundația Hecuba având ca obiect asigurarea de servicii sociale complexe pentru mame si copii din medii defavorizate din Municipiul Iasi;

Având în vedere prevederile Dispoziției nr.1347/2018 emisă de primarul municipiului Iași prin care s-a numit în funcție publică de conducere de director executiv al Direcției de Asistență Socială Iași d-na Luminița Munteanu;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă continuarea finanțării pentru anul 2020, a proiectelor „Centrul de Servicii pentru Mamă si Copil” (772.000 lei) situat în Str.Codrescu nr.6 și „Centrul Rezidential pentru Mame si Copii în Dificultate” (541.000 lei) situat în Str. Sărărie 143 de la bugetul local prin bugetul Direcției de Asistență Socială, conform Anexei 1 și Anexei 2 care fac parte integrantă din prezenta hotarâre, cu suma totală de 1.313.000 lei.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Direcției de Asistență Socială Iași; Fundației Hecuba si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generala Economica și Finanțe Publice Locale; Direcția de Asistență Socială Iași; Fundația Hecuba.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemneaza pentru legalitate,

Adrian Florin Boca                  Secretar General, Denisa Liliana lonașcu

Consilier local,

Nr. 117 din 31 martie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

24*

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

*Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu nu participa la vot