Hotărârea nr. 115/2020

HOTĂRÂRE privind modificarea Statului de Funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind modificarea Statului de Funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 martie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere votul nominal exprimat de consilierii locali prin platforma online de videoconferinta ;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 33158/19.03.2020 întocmit de Serviciul Resurse Umane;

Având în vedere Referatul nr. 21912/20.02.2020 întocmit de Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană;

Având în vedere Raportul final nr. 31264/13.03.2020 la examenul de promovare în treaptă profesională din data de 11.03.2020;

Având în vedere Decizia nr. 659/2019 în dosar nr.852/99/2018;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea Statului de Funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă modificarea începând cu data de 01.04.2020, a anexei nr. 2 la Hotararea Consiliului Local nr. 286/2017, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Serviciului Resurse Umane si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Serviciul Resurse Umane.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Adrian Florin Boca

Consilier local,


Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 115 din 31 martie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. crt.

Nr.crt. în statul de funcții aprobat pe luna februarie 2020

Direcție/Serviciu/Birou

Denumire funcție actuală

Denumire funcție nouă

Direcție/Serviciu/Birou

1

299

Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare, Serviciul Administrativ

muncitor calificat

II

muncitor calificat

I

Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare, Serviciul Administrativ

2

375

Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană, Serviciul Investitii Proprii, Compartimentul Monitorizare Tehnică - SIP

inspector specialitate

I

inspector specialitate

IA

Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană, Serviciul Investitii Proprii, Compartimentul Monitorizare Tehnică - SIP

PREȘEDINTE DE SEDINTA ADRIAN FLORIN BOCA CONSILIER LOCAL

Denumire funcție

treapta

Nivelul studiilor

Ceficient gradația zero

referent casier

IA

M

2,05

referent casier

I

M

1,99

referent casier

II

M

1,76

PREȘEDINTE DE SEDINTA ADRIAN FLORIN BOCA CONSILIER LOCAL