Hotărârea nr. 114/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2020 al S.C. SERVICII PUBLICE IAŞI S.A.

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 al S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 martie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentul formulat de catre Domnul Mihai Liviu Gavril, consilier local din partea Partidului Social Democrat, aprobat și consemnat în procesul - verbal al sedinței Consiliului Local al Municipiului Iași, in sensul ca se va plafona indemnizatia membrilor consiliilor de administratie neexecutivi la nivelul indemnizatiei din 31.12.2019 si a componentei fixe a directorilor la nivelul 31.12.2019 ;

Având în vedere amendamentul formulat de catre Domnul Eduard Petru Boz, consilier local din partea Partidului National Liberal, aprobat și consemnat în procesul - verbal al sedinței Consiliului Local al Municipiului Iași, privind schema de acordare a componentei variabile dupa cum urmeaza :

  • -     Pentru realizarea indicatorilor intre 100 - 104% sa fie acordate 4 indemnizatii lunare ;

  • -     Pentru realizarea indicatorilor intre 104 - 110% sa fie acordate 6 indemnizatii lunare ;

Pentru realizarea indicatorilor intre 110 - 115% sa fie acordate

8 indemnizatii lunare ;

  • -     Pentru realizarea indicatorilor intre 115 - 120% sa fie acordate 10 indemnizatii lunare ;

  • -     Pentru realizarea indicatorilor de peste 120% sa fie acordate 12 indemnizatii lunare .

Având în vedere raportul de specialitate nr. 31605/13.03.2020 întocmit de către Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale;

Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Actionarilor a S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A. nr.155/26.02.2020;

Având în vedere Bugetul de venituri și cheltuieli a S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A. pe anul 2020, anexele 1,2,3,4 și 5;

Având în vedere Fundamentarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 a S.C.SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.;

Având în vedere prevederile Legii nr. 5/2020, privind Bugetul de stat pe anul 2020;

Având în vedere prevederile Legii nr. 6/2020, privind Bugetul asigurărilor sociale pe anul 2020;

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului de Finanțe nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii Bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul operatorilor economici la care statul sau unitățile administrativ- teritoriale sunt acționari unici ori majoritari, sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, modificată și completată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 277/2015, privind Codul Fiscal, modificat;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanța de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 a S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A., cuprins în anexele 1, 2 ,3 ,4 și 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale, prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli, reprezintă limite maxime și nu poate fi depășit decât în cazuri justificare, cu apribarea Consiliului Local, la propunerea S.C.SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.;

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Art. 3. Se va plafona indemnizatia membrilor consiliilor de administratie neexecutivi la nivelul indemnizatiei din 31.12.2019 si a componentei fixe a directorilor la nivelul 31.12.2019.

Art. 4. Schema de acordare a componentei variabile va fi dupa cum urmeaza :

  • -      Pentru realizarea indicatorilor intre 100 - 104% sa fie acordate 4 indemnizatii lunare ;

  • -      Pentru realizarea indicatorilor intre 104 - 110% sa fie acordate 6 indemnizatii lunare ;

  • -      Pentru realizarea indicatorilor intre 110 - 115% sa fie acordate 8 indemnizatii lunare ;

  • -      Pentru realizarea indicatorilor intre 115 - 120% sa fie acordate 10 indemnizatii lunare ;

  • -      Pentru realizarea indicatorilor de peste 120% sa fie acordate 12 indemnizatii lunare .

Art. 5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; S.C. Servicii Publice Iași S.A. si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 6. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de S.C. Servicii Publice Iași S.A.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Adrian Florin Boca Consilier local,


Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 114 din 31 martie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

22

Împotrivă

3

Abțineri

1