Hotărârea nr. 112/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societatii Salubris S.A. Iaşi pentru anul 2020 a listei de investiţii pentru anul 2020 precum si aprobarea bugetelor estimative pentru anii 2021 -2022 impreuna cu listele de investitii estimative pentru anii 2021 -2022

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societatii Salubris S.A. Iași pentru anul 2020, a listei de investiții pentru anul 2020, precum si aprobarea bugetelor estimative pentru anii 2021 -2022, impreuna cu listele de investitii estimative pentru anii 2021 -2022

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 martie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentul formulat de catre Domnul Mihai Liviu Gavril, consilier local din partea Partidului Social Democrat, aprobat și consemnat în procesul - verbal al sedinței Consiliului Local al Municipiului Iași, in sensul ca se va plafona indemnizatia membrilor consiliilor de administratie neexecutivi la nivelul indemnizatiei din 31.12.2019 si a componentei fixe a directorilor la nivelul 31.12.2019 ;

Având în vedere amendamentul formulat de catre Domnul Eduard Petru Boz, consilier local din partea Partidului National Liberal, aprobat și consemnat în procesul - verbal al sedinței Consiliului Local al Municipiului Iași, privind schema de acordare a componentei variabile dupa cum urmeaza :

  • -     Pentru realizarea indicatorilor intre 100 - 104% sa fie acordate 4 indemnizatii lunare ;

  • -     Pentru realizarea indicatorilor intre 104 - 110% sa fie acordate 6 indemnizatii lunare ;

  • -     Pentru realizarea indicatorilor intre 110 - 115% sa fie acordate 8 indemnizatii lunare ;

  • -     Pentru realizarea indicatorilor intre 115 - 120% sa fie acordate 10 indemnizatii lunare ;

  • -     Pentru realizarea indicatorilor de peste 120% sa fie acordate 12 indemnizatii lunare ;

Având în vedere amendamentul formulat de catre executivul Primariei Municipiului Iasi, aprobat și consemnat în procesul - verbal al sedinței Consiliului Local al Municipiului Iași, in sesnul ca se va completa lista de investitii pentru anul 2020, la pozitia 24 cu achizitionarea a doua echipamente cu suprastructura si sistem pentru pulverizarea vaporilor de apa sau dezinfectant in atmosfera pentru a susține programul de combatere a raspandirii noului coronavirus;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 33126/19.03.2020 întocmit de către D.E.F.P.L ;

Având în vedere referatul de aprobare întocmit de către Societatea Salubris SA;

Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Societatii Salubris S.A. privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli si a listei de investiții pe anul 2020, precum si aprobarea bugetelor estimative pentru anii 2021 - 2022, impreuna cu listele de investitii estimative pentru anii 2021 - 2022;

Având în vedere Decizia Consiliului de Administratie a Societatii Salubris S.A. privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli si a listei de investiții pe anul 2020, precum si aprobarea bugetelor estimative pentru anii 2021 - 2022, impreuna cu listele de investitii estimative pentru anii 2021 - 2022;

Având în vedere bugetul de venituri și cheltuieli si lista de investiții pe anul 2020, precum si bugetul estimativ pentru anii 2021 - 2022, impreuna cu liste de investitii estimative pentru anii 2021 - 2022;

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/30.12.2019.2017, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

Având în vedere prevederile O.G. 26/2013, privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara;

Având în vedere Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;

Având în vedere Legea nr. 6/2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020;

Având în vedere Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale -republicată;

Având în vedere Legea nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilități publice;

Având în vedere Legea nr. 101/2006 privind serviciile de salubrizare a localităților;

Având în vedere H.C.L. 239/2002, privind înființarea Societatii Salubris S.A.;

Având în vedere H.C.L. 491/2007, privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare a Municipiului Iași, în mod direct, Societății Comerciale Salubris S.A, prin contract de concesiune;

Având în vedere faptul că Societatea Salubris S.A. are ca unic acționar Consiliul Local Iași;

Având în vedere nota de fundamentare a Societatii Salubris S.A.;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aproba bugetul de venituri și de cheltuieli și lista de investiții a Societatii Salubris S.A., pentru anul 2020, precum si bugetulul estimativ pentru anii 2021 -2022, impreuna cu lista de investitii estimative pentru anii 2021 -2022.

(2) Anexele nr. 1-5 la bugetul de venituri și de cheltuieli pentru anul 2020 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se va plafona indemnizatia membrilor consiliilor de administratie neexecutivi la nivelul indemnizatiei din 31.12.2019 si a componentei fixe a directorilor la nivelul 31.12.2019.

Art.3. Schema de acordare a componentei variabile va fi dupa cum urmeaza :

  • -      Pentru realizarea indicatorilor intre 100 - 104% sa fie acordate 4 indemnizatii lunare ;

  • -      Pentru realizarea indicatorilor intre 104 - 110% sa fie acordate 6 indemnizatii lunare ;

  • -      Pentru realizarea indicatorilor intre 110 - 115% sa fie acordate 8 indemnizatii lunare ;

  • -      Pentru realizarea indicatorilor intre 115 - 120% sa fie acordate 10 indemnizatii lunare ;

  • -      Pentru realizarea indicatorilor de peste 120% sa fie acordate 12 indemnizatii lunare .

Art. 4. Se va completa lista de investitii pentru anul 2020, la pozitia 24 cu achizitionarea a doua echipamente cu suprastructura si sistem pentru pulverizarea vaporilor de apa sau dezinfectant in atmosfera pentru a sustine programul de combatere a raspandirii noului coronavirus.

Art. 5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Societatii Salubris S.A. Iași si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 6. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Societatii Salubris S.A.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Adrian Florin Boca Consilier local,


Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 112 din 31 martie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

21

Împotrivă

3

Abțineri

1