Hotărârea nr. 111/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Societății Compania de Transport Public S.A. Iaşi şi a estimărilor pentru anii 2021-2022

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Societății Compania de Transport Public S.A. Iași și a estimărilor pentru anii 2021-2022

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 martie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentul formulat de catre Domnul Mihai Liviu Gavril, consilier local din partea Partidului Social Democrat, aprobat și consemnat în procesul - verbal al sedinței Consiliului Local al Municipiului Iași, in sensul ca se va plafona indemnizatia membrilor consiliilor de administratie neexecutivi la nivelul indemnizatiei din 31.12.2019 si a componentei fixe a directorilor la nivelul 31.12.2019 ;

Având în vedere amendamentul formulat de catre Domnul Eduard Petru Boz, consilier local din partea Partidului National Liberal, aprobat și consemnat în procesul - verbal al sedinței Consiliului Local al Municipiului Iași, privind schema de acordare a componentei variabile dupa cum urmeaza :

  • -     Pentru realizarea indicatorilor intre 100 - 104% sa fie acordate 4 indemnizatii lunare ;

  • -     Pentru realizarea indicatorilor intre 104 - 110% sa fie acordate 6 indemnizatii lunare ;

  • -     Pentru realizarea indicatorilor intre 110 - 115% sa fie acordate 8 indemnizatii lunare ;

  • -     Pentru realizarea indicatorilor intre 115 - 120% sa fie acordate 10 indemnizatii lunare ;

  • -     Pentru realizarea indicatorilor de peste 120% sa fie acordate 12 indemnizatii lunare .

Având în vedere Referatul de aprobare întocmit de către Compania de Transport Public S.A. Iași;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 31612/13.03.2020 întocmit de către Biroul de Analiză Economică și Avizări Tarife;

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 417/2018 privind delegarea serviciului de transport public catre Societatea Compania de Transport Public Iași S.A. si atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune in Municipiul lasi

Avand in vedere contractul nr. 100098/02.10.2018 perfectat intre Municipiul lasi si Compania de Transport Public S.A. lași;;

Având în vedere Ordinul nr. 3818 /2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară și Ordonanța nr. 11 din 27 ianuarie 2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2013;

Având în vedere prevederile Legii nr. 5/2020 privind Legea bugetului de stat pe anul 2020;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 al Societății Compania de Transport Public lași și a estimărilor pentru anii 2021-2022.

Art. 2. Anexele nr. 1- 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se va plafona indemnizatia membrilor consiliilor de administratie neexecutivi la nivelul indemnizatiei din 31.12.2019 si a componentei fixe a directorilor la nivelul 31.12.2019.

Art. 4. Schema de acordare a componentei variabile va fi dupa cum urmeaza :

  • -      Pentru realizarea indicatorilor intre 100 - 104% sa fie acordate 4 indemnizatii lunare ;

  • -      Pentru realizarea indicatorilor intre 104 - 110% sa fie acordate 6 indemnizatii lunare ;

  • -      Pentru realizarea indicatorilor intre 110 - 115% sa fie acordate 8 indemnizatii lunare ;

  • -      Pentru realizarea indicatorilor intre 115 - 120% sa fie acordate 10 indemnizatii lunare ;

  • -      Pentru realizarea indicatorilor de peste 120% sa fie acordate 12 indemnizatii lunare .

Art. 5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului lași; Direcției Generale Economice și Finante Publice Locale lași, Societății Compania de Transport Public lași si lnstituției Prefectului Județului lași.

Art. 6. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Societatea Compania de Transport Public lași.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Adrian Florin Boca

Consilier local,


Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 111 din 31 martie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

21

Împotrivă

3

Abțineri

1