Hotărârea nr. 110/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 al S.C. Ecopiaţa S.A. şi estimările pentru anii 2021 – 2022

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al S.C. Ecopiața S.A. și estimările pentru anii 2021 - 2022

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 martie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentul formulat de catre Domnul Mihai Liviu Gavril, consilier local din partea Partidului Social Democrat, aprobat și consemnat în procesul - verbal al sedinței Consiliului Local al Municipiului Iași, in sensul ca se va plafona indemnizatia membrilor consiliilor de administratie neexecutivi la nivelul indemnizatiei din 31.12.2019 si a componentei fixe a directorilor la nivelul 31.12.2019 ;

Având în vedere amendamentul formulat de catre Domnul Eduard Petru Boz, consilier local din partea Partidului National Liberal, aprobat și consemnat în procesul - verbal al sedinței Consiliului Local al Municipiului Iași, privind schema de acordare a componentei variabile dupa cum urmeaza :

  • -     Pentru realizarea indicatorilor intre 100 - 104% sa fie acordate 4 indemnizatii lunare ;

  • -     Pentru realizarea indicatorilor intre 104 - 110% sa fie acordate 6 indemnizatii lunare ;

  • -     Pentru realizarea indicatorilor intre 110 - 115% sa fie acordate 8 indemnizatii lunare ;

  • -     Pentru realizarea indicatorilor intre 115 - 120% sa fie acordate 10 indemnizatii lunare ;

  • -     Pentru realizarea indicatorilor de peste 120% sa fie acordate 12 indemnizatii lunare .

Având în vedere Hotararea Consiliului Local nr. 261/2010 de înființare a S.C. ECOPIAȚA S.A.;

Având în vedere prevederile Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

Având în vedere prevederile Legii nr. 5/2020 privind bugetului de stat pentru anul 2020;

Având în vedere prevederile OUG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome;

Având în vedere prevederile O.G. nr. 26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor S.C. Ecopiața S.A. nr. 55 din 19.02.2020;

Având în vedere referatul de aprobare întocmit de Directorul General al SC Ecopiata SA;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 31604 din 13.03.2020, întocmit de către D.G.E.F.P.L;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. ECOPIAȚA S.A. pentru anul 2020 și estimările pentru pentru anii 2021 - 2022.

Art. 2. În cazul în care se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, se pot efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Art. 3. Se va plafona indemnizatia membrilor consiliilor de administratie neexecutivi la nivelul indemnizatiei din 31.12.2019 si a componentei fixe a directorilor la nivelul 31.12.2019.

Art. 4. Schema de acordare a componentei variabile va fi dupa cum urmeaza :

  • -      Pentru realizarea indicatorilor intre 100 - 104% sa fie acordate 4 indemnizatii lunare ;

  • -      Pentru realizarea indicatorilor intre 104 - 110% sa fie acordate 6 indemnizatii lunare ;

  • -      Pentru realizarea indicatorilor intre 110 - 115% sa fie acordate 8 indemnizatii lunare ;

  • -      Pentru realizarea indicatorilor intre 115 - 120% sa fie acordate 10 indemnizatii lunare ;

  • -      Pentru realizarea indicatorilor de peste 120% sa fie acordate 12 indemnizatii lunare .

Art. 5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; SC Ecopiața SA. si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 6. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de SC Ecopiața SA.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Adrian Florin Boca

Consilier local,


Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 110 din 31 martie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

21

Împotrivă

3

Abțineri

1