Hotărârea nr. 11/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea Calendarului evenimentelor pentru lunile februarie – martie 2020

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Calendarului evenimentelor pentru lunile februarie - martie 2020

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31.01.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturala Invatamant Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Pentru Tineret si Sport a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate Nr. 5245/17.01.2020 cu Anexa 1 - Calendarul manifestărilor;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă calendarul evenimentelor din lunile februarie - martie 2020, conform programului precizat în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cheltuielile pentru organizarea evenimentelor cuprinse în calendarul lunilor februarie - martie 2020 vor fi alocate cu respectarea normelor legale incidente din bugetul local în sumă de 46.700 lei, din capitolul bugetar 54.50.00 - Alte servicii publice generale, 20.01.30: pozitia „Sarbatori și alte evenimente publice desfășurate în Municipiul Iași” .

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, Serviciului Relații Comunitare și Politici Publice, Centrului de Informații pentru Cetățeni, Biroului Relații cu Societatea Civilă, Direcției Juridice și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Relații Comunitare și Politici Publice, Centrul de Informații pentru Cetățeni, Direcția Juridică, Biroul Relații cu Societatea Civilă, Biroul Evenimente Publice.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Mihai Liviu Gavril                     Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

1                                              9

Consilier local,

Nr. 11 din 31 ianuarie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

20

Pentru

20

Împotrivă

0

Abțineri

0

ANEXA 1 la H.C.L. nr. 11/31.01.2020

Anexa 1

Calendarului evenimentelor din lunile februarie - martie 2020

Nr.

Titlu

Proiect / Eveniment

Perioada

Organizator / parteneri

Sumă -lei

1.

Atipic Beauty Iași 2020

februarie- 7 martie

Primăria Iași

14.700

2.

Mărțișor - Simbol și tradiție

27 februarie -

4 martie

Primăria Iași

Asociația „Art-Meșteșugurile Prutului”

0

3.

Festivalul Mărțișorului

27 februarie -

1 martie

Primăria Iași

Asociația Meșterilor

Populari din Moldova

0

4.

Ora Pământului

28 martie

Primăria Iași

5.000

5.

Târgul de Primăvară

februarie -martie

Primăria Iași

0

6.

Campionatul Regional de Robotică

martie

Primăria Iași

5.000

7.

Înfrățire Iași - Netanya, Israel

martie

Primăria Iași

22.000

TOTAL

46.700

Presedinte de Sedinta Mihai Liviu Gavril Consilier local,