Hotărârea nr. 108/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al SC Termo-Service SA Iași

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al SC Termo-Service SA Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 martie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentul formulat de catre Domnul Mihai Liviu Gavril, consilier local din partea Partidului Social Democrat, aprobat și consemnat în procesul - verbal al sedinței Consiliului Local al Municipiului Iași, in sensul ca se va plafona indemnizatia membrilor consiliilor de administratie neexecutivi la nivelul indemnizatiei din 31.12.2019 si a componentei fixe a directorilor la nivelul 31.12.2019 ;

Având în vedere amendamentul formulat de catre Domnul Eduard Petru Boz, consilier local din partea Partidului National Liberal, aprobat și consemnat în procesul - verbal al sedinței Consiliului Local al Municipiului Iași, privind schema de acordare a componentei variabile dupa cum urmeaza :

  • -     Pentru realizarea indicatorilor intre 100 - 104% sa fie acordate 4 indemnizatii lunare ;

  • -     Pentru realizarea indicatorilor intre 104 - 110% sa fie acordate 6 indemnizatii lunare ;

  • -     Pentru realizarea indicatorilor intre 110 - 115% sa fie acordate 8 indemnizatii lunare ;

  • -     Pentru realizarea indicatorilor intre 115 - 120% sa fie acordate 10 indemnizatii lunare ;

  • -     Pentru realizarea indicatorilor de peste 120% sa fie acordate 12 indemnizatii lunare ;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 32876/18.03.2020 întocmit de către D.G.E.F.P.L;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 4005/11.03.2020;

Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor S.C. Termo-Service S.A. nr. 6/14.02.2020 de aprobare a listei de investiții pentru perioada 20202022 (Anexa 1);

Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor S.C. Termo-Service S.A. nr. 7/02.03.2020 de aprobare a Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 (Anexa 2);

Având în vedere Bugetul de venituri și cheltuieli al SC Termo-Service SA pe anul 2020 (Anexa 3);

Având în vedere prevederile Legii nr. 329/05.11.2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al S.C.Termo-Service SA

Art. 2. Anexele nr. 1 - 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se va plafona indemnizatia membrilor consiliilor de administratie neexecutivi la nivelul indemnizatiei din 31.12.2019 si a componentei fixe a directorilor la nivelul 31.12.2019.

Art. 4. Schema de acordare a componentei variabile va fi dupa cum urmeaza :

  • -      Pentru realizarea indicatorilor intre 100 - 104% sa fie acordate 4 indemnizatii lunare ;

  • -      Pentru realizarea indicatorilor intre 104 - 110% sa fie acordate 6 indemnizatii lunare ;

  • -      Pentru realizarea indicatorilor intre 110 - 115% sa fie acordate 8 indemnizatii lunare ;

  • -      Pentru realizarea indicatorilor intre 115 - 120% sa fie acordate 10 indemnizatii lunare ;

  • -      Pentru realizarea indicatorilor de peste 120% sa fie acordate 12 indemnizatii lunare .

Art. 5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; SC Termo-Service SA.si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 6. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de SC Termo-Service SA.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Adrian Florin Boca Consilier local,


Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 108 din 31 martie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

21

Împotrivă

3

Abțineri

1