Hotărârea nr. 107/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea contului general de execuţie a bugetului şi a situaţiilor financiare anuale ale Municipiului Iaşi la data de 31.12.2019

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind aprobarea contului general de execuție a bugetului și a situațiilor financiare anuale ale Municipiului Iași la data de 31.12.2019

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 martie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere votul nominal exprimat de consilierii locali prin platforma online de videoconferinta ;

Având în vedere Art. 57(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 129/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2018 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3.265/2019 privind reguli de elaborare de către instituțiile publice a situațiilor financiare întocmite începând cu finele trimestrului III al anului 2019, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Legea nr. 50/2019 privind bugetul de stat pentru anul 2019, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 184/24 aprilie 2019 privind aprobarea Bugetului General al Municipiului Iași pe anul 2019, precum și rectificările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă contul general de execuție bugetară și situațiile financiare anuale ale Municipiului Iași la data de 31.12.2019, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare si Instituției Prefectului Județului Iași. J                                                                                                        J                                   >

Art. 3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca                   Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 107 din 31 martie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

23

Împotrivă

3

Abțineri

0