Hotărârea nr. 106/2020

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iasi pe anul 2020

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iași pe anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 martie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere votul nominal exprimat de consilierii locali prin platforma online de videoconferinta ;

Având în vedere amendamentul inregistrat sub nr. 34958/26.03.2020 formulat, aprobat și consemnat în procesul - verbal al sedinței Consiliului Local al Municipiului Iași ;

Având în vedere amendamentul inregistrat sub nr. 35.077/27.03.2020 formulat, aprobat și consemnat în procesul - verbal al sedinței Consiliului Local al Municipiului Iași ;

Având în vedere amendamentul inregistrat sub nr. 35481/30.03.2020 formulat, aprobat și consemnat în procesul - verbal al sedinței Consiliului Local al Municipiului Iași ;

Având în vedere amendamentul inregistrat sub nr. 35591/30.03.2020 formulat, aprobat și consemnat în procesul - verbal al sedinței Consiliului Local al Municipiului Iași ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 5/2020 - privind bugetul de stat pentru anul 2020;

Având în vedere prevederile Decretului nr. 195/16.03.2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei;

Având în vedere prevederile Ordonanta de urgenta privind unele masuri economice si fiscal bugetare nr. 29/21 martie 2020;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă alocarea sumei de 280,00 mii lei din fondul de rezerva bugetara aflat la dispozitia consiliului local, la capitolul bugetar 68.02.20 Asigurari si asistenta sociala (DAS), conform Anexei nr. 1 (Bugetul local), Anexei nr. 1.1 (Sectiunea de functionare).

1.1. Se aproba alocarea din fondul de rezerva a Municipiului lasi a sumei de 1.400,00 mii lei, cu modificarea varsamintelor corespunzatoare intre sectiunile bugetului, conform Anexei nr. 1 (Bugetul local), Anexei nr. 1.1 (Sectiunea de functionare), Anexei nr. 1.2 (Secțiunea de dezvoltare) si Anexei nr. 1.2.3 (Lista obiectivelor de investitii - spitale), după cum urmează:

54.02.20 Alte servicii publice generale - bunuri și servicii               - 1.400,00 mii lei

61.02.20 Ordine publica si siguranta nationala - bunuri si servicii      + 1.000,00 mii lei

66.02.51 Sanatate - transferuri intre unitati ale administratiei publice

(Spitalul Clinic “Dr. C. I. Parhon” lasi)                            + 400,00 mii lei

37.02.03 Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru

finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local           - 400,00 mii lei

37.02.04 Vărsăminte din secțiunea de funcționare                   + 400,00 mii lei

Art. 2. Se aproba virari de credite bugetare de la un capitol la alt capitol

al clasificatiei bugetare astfel:

54.02.20 Alte servicii publice generale - bunuri și servicii

- 4.800,00 mii lei

+ 500,00 mii lei

+ 500,00 mii lei

+ 100,00 mii lei

+ 100,00 mii lei +1.900,00 mii lei +1.700,00 mii lei


74.02.20 Salubritate - bunuri si servicii

84.02.40 Transporturi- subvenții

61.02.51. Ordine publică și siguranță națională - transferuri

68.02.20 Asigurari si asistenta sociala - bunuri si servicii

68.02.57 Asigurari si asistenta sociala - asistenta sociala

61.02.20 Ordine publica si siguranta nationala - bunuri si servicii

Art. 3. Se suplimenteaza cu suma de 1.100,00 mii lei atat la venituri cat si la cheltuieli bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, astfel: pentru Politia Locala suma de 100,00 mii lei si pentru Spitalul Clinic “Dr. C. I. Parhon” lasi suma de 1.000,00 lei, conform Anexei nr.2, Anexei nr. 2.1

(sectiunea de functionare) si Anexei nr. 2.2 (sectiunea de dezvoltare).

Art. 4. Se aprobă actualizarea Anexei nr. 3 (Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2020).

Art. 5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului lași; Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice lasi lași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Direcției Asistenta Sociala lasi; Politiei Locale lasi; Spitalului Clinic “Dr. C. l. Parhon” lasi si lnstituției Prefectului Județului lași.

Art. 6. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generala Economica și Finanțe Publice Locale; Direcția Asistenta Sociala lasi; Politia Locala lasi; Spitalul Clinic “Dr. C. l. Parhon” lasi.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de lnformații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca                   Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 106 din 31 martie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

împotrivă

0

Abțineri

0

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2020

mii lei

DENUMIRE INDICATORI

BUGET ACTUALIZAT

INFLUENTE 2020

BUGET PROPUS

****** 00.01 TOTAL VENITURI

1.151.962,27

0,00

1.151.962,27

****** 49.90 VENITURI PROPRII

596.514,86

0,00

596.514,86

***** 00.02 I. VENITURI CURENTE

673.543,98

0,00

673.543,98

**** 00.03 A. VENITURI FISCALE

605.399,52

0,00

605.399,52

*** 00.04 A1. IMP.VENIT,PROFIT SI CAPITAL

401.543,27

0,00

401.543,27

**  00.06 A1.2 IMPOZIT PE VENIT,PROF.PERS

401.543,27

0,00

401.543,27

03.02     Impozit pe venit

1.275,27

0,00

1.275,27

03.02.18 Impozit pe venit. din transf propriet imob pat pub

1.275,27

0,00

1.275,27

*    04.02     Cote defalcate din imp.ven

400.268,00

0,00

400.268,00

04.02.01 Cota defalc imp.venit

397.978,00

0,00

397.978,00

04.02.04 Cota defalc pt.echil.buget

0,00

0,00

0,00

04.02.05 Sume repartizate din Fondul la dispoz. C.J.

2.290,00

0,00

2.290,00

*   00.09 A3. IMPOZITE SI VENITURI PE PROPRIETATE

87.875,92

0,00

87.875,92

07.02      Impozite si taxe pe proprietate

87.875,92

0,00

87.875,92

07.02.01 Impozit si taxe pe cladiri

62.095,72

0,00

62.095,72

07.02.01.01 Impozit pe cladiri de la PF

19.925,21

0,00

19.925,21

07.02.01.02 Impozit pe cladiri de la PJ

42.170,51

0,00

42.170,51

07.02.02 Impozite si taxe pe teren

18.922,14

0,00

18.922,14

07.02.02.01 Impozit pe terenuri de la PF

5.787,27

0,00

5.787,27

07.02.02.02 Impozit pe terenuri de la PJ

13.030,97

0,00

13.030,97

07.02.02.03 Impozit pe terenuri din extravilan

103,90

0,00

103,90

07.02.03 Taxe judic timbru si alte taxede timbru

6.858,06

0,00

6.858,06

*   00.10 A4. IMPOZITE SI TAXE PT.BUNURI SI SERVICII

111.283,96

0,00

111.283,96

11.02     Sume defalcate din TVA

78.926,76

0,00

78.926,76

11.02.01 Sume defalcate din TVA pt pentru chelt. la niv. jud.

4.989,40

0,00

4.989,40

11.02.02 Sume defalcate din TVA pt municipiu

56.945,36

0,00

56.945,36

11.02.09 Sume defalcate din TVA pt invatamant particular

16.992,00

0,00

16.992,00

15.02 Taxe pt servicii specifice

1.199,69

0,00

1.199,69

15.02.01 Impozit pe spectacol

20,06

0,00

20,06

15.02.50 Alte taxe pe servicii specific

1.179,63

0,00

1.179,63

16.02 Taxa util.bunuri, autoriz utiliz bun.sau pedesf de act

31.157,51

0,00

31.157,51

16.02.02 Impozit pe mijloace de transport

22.053,82

0,00

22.053,82

16.02.02.01 Impozit mijl transp persoane fizice

14.415,47

0,00

14.415,47

16.02.02.02 Impozit mijl transp persoane juridice

7.638,35

0,00

7.638,35

16.02.03 Taxe si tarife eliberate licente si autoriz de funct

1.028,88

0,00

1.028,88

16.02.50 Alte taxe pt utiliz bunurilor

8.074,81

0,00

8.074,81

*   00.11 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

4.696,37

0,00

4.696,37

18.02 Alte impozite si taxe fiscale

4.696,37

0,00

4.696,37

18.02.50 Alte impozite si taxe

4.696,37

0,00

4.696,37

**  00.12 C. VENITURI NEFISCALE

68.144,46

0,00

68.144,46

*   00.13 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

43.157,03

0,00

43.157,03

30.02 Venituri din proprietate

43.157,03

0,00

43.157,03

30.02.05 Venituri din concesiuni si inchirieri

38.220,46

0,00

38.220,46

30.02.05.30 Alte venituri din concesiuni si inchirieri

38.220,46

0,00

38.220,46

30.02.08 Venituri din dividende

3.216,02

0,00

3.216,02

30.02.08.02 Venituiri din dividende de la alti platitori

3.216,02

0,00

3.216,02

DENUMIRE INDICATORI

BUGET ACTUALIZAT

INFLUENTE 2020

BUGET PROPUS

30.02.50 Alte venituri din proprietate

1.720,55

0,00

1.720,55

*   00.14 C2. VANZARI DIN BUNURI SI SERVICII

24.987,43

0,00

24.987,43

33.02 Venituri din prestari de servicii si alte activitati

407,76

0,00

407,76

33.02.12 Contributia pers. benefic. ale cantine aj. soc.

5,06

0,00

5,06

33.02.28 Ven recup. imputatii

0,00

0,00

0,00

33.02.50 Alte venituri din prestari de servicii si alte activit

402,70

0,00

402,70

34.02 Venituri din taxe administrative, elib.permise

1.068,77

0,00

1.068,77

34.02.02 Taxe extrajudiciare de timbru

0,00

0,00

0,00

34.02.50 Alte venituri din taxe administrative,elib permise

1.068,77

0,00

1.068,77

35.02 Amenzi, penalitati si confiscari

13.370,34

0,00

13.370,34

35.02.01 Venituri din amenzi si alte sanctiuni

13.370,34

0,00

13.370,34

35.02.01.02 Venituri din amenzi sanct si alte sancti apl lg

13.370,34

0,00

13.370,34

36.02 Diverse venituri

10.095,06

0,00

10.095,06

36.02.01 Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

128,97

0,00

128,97

36.02.01.01 Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

128,97

0,00

128,97

36.02.06 Taxe speciale

5.667,53

0,00

5.667,53

36.02.31 Contrib. asoc.propriet pt lucrari de reabil. termica

0,00

0,00

0,00

36.02.50 Alte venituri

4.298,56

0,00

4.298,56

37.02 Transferuri voluntare, altele decat subventii

45,50

0,00

45,50

37.02.01 Donatii si sponsorizari

45,50

0,00

45,50

37.02.03 Varsaminte SF pt SD a BL

-126.441,91

-400,00

-126.841,91

37.02.04 Varsaminte din sectiunea de funcționare

126.441,91

400,00

126.841,91

*   00.15 II. VENITURI DIN CAPITAL

1.943,14

0,00

1.943,14

39.02 Venituri din valorificarea unor bunuri

1.943,14

0,00

1.943,14

39.02.01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale ins publ

391,83

0,00

391,83

39.02.03 Venituri din vanz locuintelor const fd statului

735,33

0,00

735,33

39.02.07 Venituri din vanz unor bun apart dom.privat al stat

815,98

0,00

815,98

*   00.16 III. OPERATIUNI FINANCIARE

0,00

0,00

0,00

*   00.17 IV. SUBVENTII

145.184,20

0,00

145.184,20

*   00.18 SUBVENTII DE LA ALTE NIV.ADMIN.PUB

145.184,20

0,00

145.184,20

42.02 Subventii de la bugetul de stat

145.184,20

0,00

145.184,20

42.02.01 Programul Termoficare

24.936,97

0,00

24.936,97

42.02.01.01 Sume alocate de la BS pt. Programul Termoficare

24.936,97

0,00

24.936,97

42.02.34 Subv pt acordarea aj pt incalzire

15,00

0,00

15,00

42.02.41 Subvenții din bug de stat pt finanțarea sănătății

168,00

0,00

168,00

42.02.65 Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala

3.100,00

0,00

3.100,00

42.02.66 Subventii aloc cf contr inch cu direct sanat publ

22.026,00

0,00

22.026,00

42.02.69 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020

94.938,23

0,00

94.938,23

48.02 Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantariaferente cadrului financiar 2014-2020

331.290,95

0,00

331.290,95

48.02.01 Fd European de Dezv Regionala

330.850,35

0,00

330.850,35

48.02.01.01 Sume plati an curent

305.086,58

0,00

305.086,58

48.02.01.02 Sume plt an anterior

4.863,77

0,00

4.863,77

48.02.01.03 Prefinantare

20.900,00

0,00

20.900,00

48.02.02 Fondul Social European

440,60

0,00

440,60

48.02.02.01 Sume plati an curent

119,19

0,00

119,19

48.02.02.02 Sume primite in contul plati efect in anii anteriori

64,90

0,00

64,90

48.02.02.03 Prefinantari

256,51

0,00

256,51

*** 49 TOTAL CHELTUIELI

1.178.278,40

0,00

1.178.278,40

**   50 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

117.321,38

-6.480,00

110.841,38

*    51.02 Autoritati publice - din care titlurile:

80.858,36

0,00

80.858,36

10 Cheltuieli de personal

67.403,49

0,00

67.403,49

DENUMIRE INDICATORI

BUGET ACTUALIZAT

INFLUENTE 2020

BUGET PROPUS

20 Bunuri si servicii

8.000,00

0,00

8.000,00

55 Alte transferuri

128,64

0,00

128,64

59 Alte cheltuieli

600,00

0,00

600,00

71 Active nefinanciare

3.818,23

0,00

3.818,23

81 Rambursari de credite

908,00

0,00

908,00

*    54.02 Alte servicii publice generale - din care titluri:

24.356,02

-6.480,00

17.876,02

20 Bunuri si servicii

13.762,75

-4.800,00

8.962,75

50 Fond de rezerva

2.745,75

-1.680,00

1.065,75

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

7.246,00

0,00

7.246,00

58 Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 20142020

601,52

0,00

601,52

*    55.02 Tranzactii privind datoria publică si imprumuturi - din

care titlurile:

12.107,00

0,00

12.107,00

20 Bunuri si servicii

1.286,00

0,00

1.286,00

30 Dobanzi

10.821,00

0,00

10.821,00

**  59 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA

NATIONALA

32.636,90

2.800,00

35.436,90

*    61.02 Ordine publica si siguranta nationala - din care titlurile:

32.636,90

2.800,00

35.436,90

20 Bunuri si servicii

300,00

2.700,00

3.000,00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

32.026,00

100,00

32.126,00

71 Active nefinanciare

310,90

0,00

310,90

**   63 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

376.469,29

2.680,00

379.149,29

*    65.02 Invatamant - din care titlurile:

94.413,48

0,00

94.413,48

20 Bunuri si servicii

33.527,40

0,00

33.527,40

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

216,00

0,00

216,00

55 Alte transferuri

17.038,00

0,00

17.038,00

57 Asistenta sociala

5.055,50

0,00

5.055,50

58 Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 20142020

8.020,00

0,00

8.020,00

59 Alte cheltuieli

10.000,00

0,00

10.000,00

71 Active nefinanciare

20.556,58

0,00

20.556,58

*    66.02 Sanatate - din care titlurile:

50.277,10

400,00

50.677,10

10 Cheltuieli de personal

22.094,00

0,00

22.094,00

20 Bunuri si servicii

100,00

0,00

100,00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

7.950,00

400,00

8.350,00

58 Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 20142020

18.667,42

0,00

18.667,42

71 Active nefinanciare

1.465,68

0,00

1.465,68

*    67.02 Cultura, recreere si religie - din care titlurile:

126.593,72

0,00

126.593,72

20 Bunuri si servicii

29.353,00

0,00

29.353,00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

13.134,23

0,00

13.134,23

58 Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 20142020

56.633,47

0,00

56.633,47

59 Alte cheltuieli

8.324,00

0,00

8.324,00

71 Active nefinanciare

19.109,02

0,00

19.109,02

81 Rambursari de credite

40,00

0,00

40,00

*    68.02 Asigurari si asistenta sociala - din care titlurile:

105.184,99

2.280,00

107.464,99

10 Cheltuieli de personal

59.041,87

0,00

59.041,87

20 Bunuri si servicii

8.281,00

380,00

8.661,00

57 Asistenta sociala

29.648,68

1.900,00

31.548,68

58 Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 20142020

349,05

0,00

349,05

59 Alte cheltuieli

3.000,00

0,00

3.000,00

71 Active nefinanciare

4.857,39

0,00

4.857,39

81 Rambursari de credite

7,00

0,00

7,00

DENUMIRE INDICATORI

BUGET ACTUALIZAT

INFLUENTE 2020

BUGET PROPUS

**   69 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,

LOCUINȚE, MEDIU SI APE

88.090,80

500,00

88.590,80

*    70.02 Locuințe, servicii si dezvoltare publica - din care titlurile:

66.970,74

0,00

66.970,74

20 Bunuri si servicii

28.417,00

0,00

28.417,00

58 Proiecte cu finanțare din FEN aferente cadrului financiar 20142020

10.537,80

0,00

10.537,80

71 Active nefinanciare

20.599,94

0,00

20.599,94

81 Rambursari de credite

7.416,00

0,00

7.416,00

*    74.02 Protectia mediului - din care titlurile:

21.120,06

500,00

21.620,06

20 Bunuri si servicii

20.002,40

500,00

20.502,40

71 Active nefinanciare

999,66

0,00

999,66

81 Rambursari de credite

118,00

0,00

118,00

**   79 Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

563.760,03

500,00

564.260,03

*   80.02 Actiuni generale economice, comerciale si de munca -

din care titlurile:

273,59

0,00

273,59

58 Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 20142020

273,59

0,00

273,59

*    81.02 Combustibili si energie- din care titlurile:

89.864,21

0,00

89.864,21

40 Subventii

10.000,00

0,00

10.000,00

55 Alte transferuri

467,00

0,00

467,00

58 Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 20142020

45.267,78

0,00

45.267,78

71 Active nefinanciare

33.490,43

0,00

33.490,43

81 Rambursari de credite

639,00

0,00

639,00

*    84.02 Transporturi - din care titlurile:

473.030,23

500,00

473.530,23

20 Bunuri si servicii

34.080,00

0,00

34.080,00

40 Subventii

67.071,00

500,00

67.571,00

58 Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 20142020

308.437,50

0,00

308.437,50

71 Active nefinanciare

44.144,73

0,00

44.144,73

81 Rambursari de credite

19.297,00

0,00

19.297,00

*    87.02 Alte actiuni economice - din care titlurile:

592,00

0,00

592,00

20 Bunuri si servicii

300,00

0,00

300,00

55 Alte transferuri

127,00

0,00

127,00

71 Active nefinanciare

165,00

0,00

165,00

******* 99 DEFICIT (cod 49.02-11.01)

26.316,13

0,00

26.316,13

PREȘEDINTE DE SEDINTA

ADRIAN FLORIN BOCA CONSILIER LOCAL,

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2020 SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

mii lei

DENUMIRE INDICATORI

BUGET ACTUALIZAT

INFLUENTE 2020

BUGET PROPUS

****** 00.01 TOTAL VENITURI SECȚIUNE FUNCȚIONARE

569.311,07

-400,00

568.911,07

****** 49.90 VENITURI PROPRII

594.571,72

0,00

594.571,72

*****

00.02 I. VENITURI CURENTE

547.102,07

-400,00

546.702,07

****

00.03 A. VENITURI FISCALE

605.399,52

0,00

605.399,52

***

00.04 A1. IMP.VENIT,PROFIT SI CAPITAL

401.543,27

0,00

401.543,27

**

00.06 A1.2 IMPOZIT PE VENIT,PROF.PERS.FI

401.543,27

0,00

401.543,27

03.02      Impozit pe venit

1.275,27

0,00

1.275,27

03.02.18 Impozit pe venit. din transf propriet imob pat pub

1.275,27

0,00

1.275,27

*

04.02 Cote defalcate din imp.ven

400.268,00

0,00

400.268,00

04.02.01 Cota defalc imp.venit

397.978,00

0,00

397.978,00

04.02.04 Cota defalc pt.echil.buget

0,00

0,00

0,00

04.02.05 Sume repartiz.din Fond.la dispoz. Cons.Judet.

2.290,00

0,00

2.290,00

*

00.09 A3. IMPOZITE SI VENITURI PE PROPRIETATE

87.875,92

0,00

87.875,92

07.02      Impozite si taxe pe proprietate

87.875,92

0,00

87.875,92

07.02.01 Impozit si taxe pe cladiri

62.095,72

0,00

62.095,72

07.02.01.01 Impozit pe cladiri de la PF

19.925,21

0,00

19.925,21

07.02.01.02 Impozit pe cladiri de la PJ

42.170,51

0,00

42.170,51

07.02.02 Impozite si taxe pe teren

18.922,14

0,00

18.922,14

07.02.02.01 Impozit pe terenuri de la PF

5.787,27

0,00

5.787,27

07.02.02.02 Impozit pe terenuri de la PJ

13.030,97

0,00

13.030,97

07.02.02.03 Impozit pe terenuri din extravilan

103,90

0,00

103,90

07.02.03 Taxe judic timbru si alte taxede timbru

6.858,06

0,00

6.858,06

*

00.10 A4. IMPOZITE SI TAXE PT.BUNURI SI SERVICII

111.283,96

0,00

111.283,96

11.02     Sume defalcate din TVA

78.926,76

0,00

78.926,76

11.02.01 Sume defal.din TVA pt fin.chelt.descen.la niv.jud.

4.989,40

0,00

4.989,40

11.02.02 Sume defalcate din TVA pt municipii

56.945,36

0,00

56.945,36

11.02.06 Sume defalcate TVA pt echil BL

0,00

0,00

0,00

11.02.09 Sume defalcate din TVA pt invatamant particular

16.992,00

0,00

16.992,00

15.02 Taxe pt servicii specifice

1.199,69

0,00

1.199,69

15.02.01 Impozit pe spectacol

20,06

0,00

20,06

15.02.50 Alte taxe pe servicii specifice

1.179,63

0,00

1.179,63

16.02 Taxa util.bunuri, autoriz utiliz bun.sau pedesf de act

31.157,51

0,00

31.157,51

16.02.02 mpozit pe mijloace de transport

22.053,82

0,00

22.053,82

16.02.02.01 Impozit mijl transp persoane fizice

14.415,47

0,00

14.415,47

16.02.02.02 Impozit mijl transp persoane juridice

7.638,35

0,00

7.638,35

16.02.03 Taxe si tarife eliberate licente si autoriz de funct

1.028,88

0,00

1.028,88

16.02.50 Alte taxe pt utilizarea bunurilor

8.074,81

0,00

8.074,81

*

00.11 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

4.696,37

0,00

4.696,37

18.02 Alte impozite si taxe fiscale

4.696,37

0,00

4.696,37

18.02.50 Alte impozite si taxe

4.696,37

0,00

4.696,37

**

00.12 C. VENITURI NEFISCALE

-58.297,45

-400,00

-58.697,45

*

00.13 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

43.157,03

0,00

43.157,03

30.02 Venituri din proprietate

43.157,03

0,00

43.157,03

30.02.05 Venituri din concesiuni si inchirieri

38.220,46

0,00

38.220,46

30.02.05.30 Alte venituri din concesiuni si inchirieri

38.220,46

0,00

38.220,46

30.02.08 Venituri din dividende

3.216,02

0,00

3.216,02

30.02.08.02 Venituiri din dividende de la alti platitori

3.216,02

0,00

3.216,02

30.02.50 Alte venituri din proprietate

1.720,55

0,00

1.720,55

*

00.14 C2. VANZARI DIN BUNURI SI SERVICII

-101.454,48

-400,00

-101.854,48

DENUMIRE INDICATORI

BUGET ACTUALIZAT

INFLUENTE 2020

BUGET PROPUS

33.02 Venituri din prestări de servicii si alte activitati

407,76

0,00

407,76

33.02.12 Contributia pers. benefic. ale cantine aj. soc.

5,06

0,00

5,06

33.02.28 Ven recup. imputatii

0,00

0,00

0,00

33.02.50 Alte venituri din prestari de servicii si alte activit

402,70

0,00

402,70

34.02 Venituri din taxe administrative, elib.permise

1.068,77

0,00

1.068,77

34.02.02 Taxe extrajudiciare de timbru

0,00

0,00

0,00

34.02.50 Alte venituri din taxe administrative,elib permise

1.068,77

0,00

1.068,77

35.02 Amenzi, penalit,confiscari

13.370,34

0,00

13.370,34

35.02.01 Venituri din amenzi si alte sanctiuni

13.370,34

0,00

13.370,34

35.02.01.02 Venituri din amenzi sanct si alte sancti apl lg

13.370,34

0,00

13.370,34

35.02.03 Incas valorif bunuri

0,00

0,00

0,00

35.02.03.01 Incas valorif bunuri

0,00

0,00

0,00

36.02 Diverse venituri

10.095,06

0,00

10.095,06

36.02.01 Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

128,97

0,00

128,97

36.02.01.01 Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

128,97

0,00

128,97

36.02.06 Taxe speciale

5.667,53

0,00

5.667,53

36.02.50 Alte venituri

4.298,56

0,00

4.298,56

37.02 Transferuri voluntare, altele decat subventii

-126.396,41

-400,00

-126.796,41

37.02.01 Donatii si sponsorizari

45,50

0,00

45,50

37.02.03 Varsaminte din SF pt SD a bugetului local

-126.441,91

-400,00

-126.841,91

*    00.17 IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

22.209,00

0,00

22.209,00

*   00.18 SUBVENTII DE LA ALTE NIV.ADMIN.PUB

22.209,00

0,00

22.209,00

42.02 Subventii de la bugetul stat

22.209,00

0,00

22.209,00

42.02.34 Subv pt acordarea aj pt incalzire

15,00

0,00

15,00

42.02.41 Subvenții din bug de stat pt finanțarea sănătății

168,00

0,00

168,00

42.02.66 Subventii aloc cf contr inch cu direct sanat publ

22.026,00

0,00

22.026,00

...... 49.02 TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNE FUNCȚIONARE

569.439,71

-400,00

569.039,71

*** 50 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

112.870,63

-6.480,00

106.390,63

. 51.02 Autoritati publice - din care titlurile:

77.040,13

0,00

77.040,13

10 Cheltuieli de personal

67.403,49

0,00

67.403,49

20 Bunuri si servicii

8.000,00

0,00

8.000,00

55 Alte transferuri

128,64

0,00

128,64

59 Alte cheltuieli

600,00

0,00

600,00

81 Rambursari de credite

908,00

0,00

908,00

. 54.02 Alte servicii publice generale - din care titluri:

23.723,50

-6.480,00

17.243,50

20 Bunuri si servicii

13.762,75

-4.800,00

8.962,75

50 Fond de rezerva

2.745,75

-1.680,00

1.065,75

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

7.215,00

0,00

7.215,00

. 55.02 Tranzactii privind datoria publică si imprumuturi - din care titlurile:

12.107,00

0,00

12.107,00

20 Bunuri si servicii

1.286,00

0,00

1.286,00

30 Dobanzi

10.821,00

0,00

10.821,00

“ 59 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

31.616,00

2.800,00

34.416,00

. 61.02 Ordine publica si siguranta nationala

31.616,00

2.800,00

34.416,00

20 Bunuri si servicii

300,00

2.700,00

3.000,00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

31.316,00

100,00

31.416,00

“ 63 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

237.145,68

2.280,00

239.425,68

. 65.02 Invatamant - din care titlurile:

65.836,90

0,00

65.836,90

20 Bunuri si servicii

33.527,40

0,00

33.527,40

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

216,00

0,00

216,00

55 Alte transferuri

17.038,00

0,00

17.038,00

57 Asistenta sociala

5.055,50

0,00

5.055,50

59 Alte cheltuieli

10.000,00

0,00

10.000,00

. 66.02 Sanatate - din care titlurile:

22.344,00

0,00

22.344,00

10 Cheltuieli de personal

22.094,00

0,00

22.094,00

20 Bunuri si servicii

100,00

0,00

100,00

DENUMIRE INDICATORI

BUGET ACTUALIZAT

INFLUENTE 2020

BUGET PROPUS

51 Transferuri intre unitati ale administrației publice

150,00

0,00

150,00

* 67.02 Cultura, recreere si religie - din care titlurile:

48.986,23

0,00

48.986,23

20 Bunuri si servicii

29.353,00

0,00

29.353,00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

11.269,23

0,00

11.269,23

59 Alte cheltuieli

8.324,00

0,00

8.324,00

81 Rambursari de credite

40,00

0,00

40,00

* 68.02 Asigurari si asistenta sociala - din care titlurile:

99.978,55

2.280,00

102.258,55

10 Cheltuieli de personal

59.041,87

0,00

59.041,87

20 Bunuri si servicii

8.281,00

380,00

8.661,00

57 Asistenta sociala

29.648,68

1.900,00

31.548,68

59 Alte cheltuieli

3.000,00

0,00

3.000,00

81 Rambursari de credite

7,00

0,00

7,00

** 69 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

55.953,40

500,00

56.453,40

* 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica - din care titlurile:

35.833,00

0,00

35.833,00

20 Bunuri si servicii

28.417,00

0,00

28.417,00

81 Rambursari de credite

7.416,00

0,00

7.416,00

* 74.02 Protectia mediului - din care titlurile:

20.120,40

500,00

20.620,40

20 Bunuri si servicii

20.002,40

500,00

20.502,40

81 Rambursari de credite

118,00

0,00

118,00

** 79 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

131.854,00

500,00

132.354,00

* 81.02 Combustibili si energie- din care titlurile:

11.106,00

0,00

11.106,00

40 Subventii

10.000,00

0,00

10.000,00

55 Alte transferuri

467,00

0,00

467,00

81 Rambursari de credite

639,00

0,00

639,00

* 84.02 Transporturi - din care titlurile:

120.448,00

500,00

120.948,00

20 Bunuri si servicii

34.080,00

0,00

34.080,00

40 Subventii

67.071,00

500,00

67.571,00

81 Rambursari de credite

19.297,00

0,00

19.297,00

* 87 Alte actiuni ec - din care titlurile:

300,00

0,00

300,00

20 Bunuri si servicii

300,00

0,00

300,00

***** 99 DEFICIT (cod 49.02-00.01)

128,64

0,00

128,64

PREȘEDINTE DE SEDINTA ADRIAN FLORIN BOCA CONSILIER LOCAL,

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2020

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

mii lei

DENUMIRE INDICATORI

BUGET ACTUALIZAT

INFLUENTE 2020

BUGET PROPUS

***** 00.01 TOTAL VENITURI SECȚIUNE DEZVOLTARE

582.651,20

400,00

583.051,20

**** 49.90 VENITURI PROPRII

1.943,14

0,00

1.943,14

*** 00.02 VENITURI CURENTE

126.441,91

400,00

126.841,91

** 00.12 C VENITURI NEFISCALE

126.441,91

400,00

126.841,91

* 00.14 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

126.441,91

400,00

126.841,91

36.02.31 Contrib. asoc.propriet pt lucrari de reabil. termica

0,00

0,00

0,00

37.02 Transferuri voluntare, altele decat subventii

126.441,91

400,00

126.841,91

37.02.04 Varsaminte din sectiunea de funcționare

126.441,91

400,00

126.841,91

* 00.15 II. VENITURI DIN CAPITAL

1.943,14

0,00

1.943,14

39.02 Venituri din valorificarea unor bunuri

1.943,14

0,00

1.943,14

39.02.01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale ins publ

391,83

0,00

391,83

39.02.03 Venituri din vanz locuintelor const fd statului

735,33

0,00

735,33

39.02.07 Venituri din vanz unor bun apart dom.privat al stat

815,98

0,00

815,98

** 00.17 IV SUBVENTII

122.975,20

0,00

122.975,20

* 00.18 SUBVENTII DE LA ALTE NIV.ADMIN.PUB

122.975,20

0,00

122.975,20

42.02 Subventii de la bugetul de stat

122.975,20

0,00

122.975,20

42.02.01 Programul Termoficare

24.936,97

0,00

24.936,97

42.02.01.01 Sume alocate de la BS pt. Programul Termoficare

24.936,97

0,00

24.936,97

42.02.16 Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate

0,00

0,00

0,00

42.02.16.01 Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

0,00

0,00

0,00

42.02.51 Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national

0,00

0,00

0,00

42.02.51.02 Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local

0,00

0,00

0,00

42.02.65 Finantarea Programului Nationel de Dezvoltare Locala

3.100,00

0,00

3.100,00

42.02.69 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020

94.938,23

0,00

94.938,23

48.02 Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantariaferente cadrului financiar 2014-2020

331.290,95

0,00

331.290,95

48.02.01 Fd European de Dezv Regionala

330.850,35

0,00

330.850,35

48.02.01.01 Sume plati an curent

305.321,72

0,00

305.321,72

48.02.01.02 Sume plt an anterior

4.628,63

0,00

4.628,63

48.02.01.03 Prefinantare

20.900,00

0,00

20.900,00

48.02.02 Fondul Social European

440,60

0,00

440,60

DENUMIRE INDICATORI

BUGET ACTUALIZAT

INFLUENTE 2020

BUGET PROPUS

48.02.02.01 Sume plati an curent

119,19

0,00

119,19

48.02.02.02 Sume primite in contul plati efect in anii anteriori

64,90

0,00

64,90

48.02.02.03 Prefinantari

256,51

0,00

256,51

****** 49.02 TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNE DEZVOLTARE

608.838,69

400,00

609.238,69

** 50 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

4.450,75

0,00

4.450,75

* 51.02 Autoritati publice - din care titlurile:

3.818,23

0,00

3.818,23

71 Active nefinanciare

3.818,23

0,00

3.818,23

* 54.02 Alte servicii publice generale - din care titluri:

632,52

0,00

632,52

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

31,00

0,00

31,00

58 Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 20142020

601,52

0,00

601,52

** 59 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

1.020,90

0,00

1.020,90

* 61.02 Ordine publica si siguranta nationala - din care titlurile:

1.020,90

0,00

1.020,90

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

710,00

0,00

710,00

71 Active nefinanciare

310,90

0,00

310,90

** 63 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

139.323,61

400,00

139.723,61

* 65.02 Invatamant - din care titlurile:

28.576,58

0,00

28.576,58

58 Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 20142020

8.020,00

0,00

8.020,00

71 Active nefinanciare

20.556,58

0,00

20.556,58

* 66.02 Sanatate - din care titlurile:

27.933,10

400,00

28.333,10

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

7.800,00

400,00

8.200,00

58 Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 20142020

18.667,42

0,00

18.667,42

71 Active nefinanciare

1.465,68

0,00

1.465,68

* 67.02 Cultura, recreere si religie - din care titlurile:

77.607,49

0,00

77.607,49

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

1.865,00

0,00

1.865,00

58 Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 20142020

56.633,47

0,00

56.633,47

71 Active nefinanciare

19.109,02

0,00

19.109,02

* 68.02 Asigurari si asistenta sociala - din care titlurile:

5.206,44

0,00

5.206,44

58 Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 20142020

349,05

0,00

349,05

71 Active nefinanciare

4.857,39

0,00

4.857,39

** 69 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

32.137,40

0,00

32.137,40

* 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica - din care titlurile:

31.137,74

0,00

31.137,74

58 Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 20142020

10.537,80

0,00

10.537,80

71 Active nefinanciare

20.599,94

0,00

20.599,94

* 74.02 Protectia mediului - din care titlurile:

999,66

0,00

999,66

71 Active nefinanciare

999,66

0,00

999,66

** 79 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

431.906,03

0,00

431.906,03

* 80.02 Actiuni generale economice - din care titlurile:

273,59

0,00

273,59

58 Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 20142020

273,59

0,00

273,59

* 81.02 Combustibili si energie- din care titluri:

78.758,21

0,00

78.758,21

DENUMIRE INDICATORI

BUGET ACTUALIZAT

INFLUENTE 2020

BUGET PROPUS

58 Proiecte cu finanțare din FEN aferente cadrului financiar 20142020

45.267,78

0,00

45.267,78

71 Active nefinanciare

33.490,43

0,00

33.490,43

* 84.02 Transporturi - din care titlurile:

352.582,23

0,00

352.582,23

58 Proiecte cu finanțare din FEN aferente cadrului financiar 20142020

308.437,50

0,00

308.437,50

71 Active nefinanciare

44.144,73

0,00

44.144,73

* 87.02 Alte actiuni economice - din care titlurile:

292,00

0,00

292,00

55 Alte transferuri

127,00

0,00

127,00

71 Active nefinanciare

165,00

0,00

165,00

***** 99 DEFICIT (cod 49.02-00.01)

26.187,49

0,00

26.187,49

PREȘEDINTE DE SEDINTA

ADRIAN FLORIN BOCA CONSILIER LOCAL

MUNICIPIUL IASI


Anexa 1.2.3

PROIECT


LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII SPITALE - ANUL 2020

Anexa 1.2.3

NR. CRT

CAPITOL/OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

Propuneri buget

CAP. 66.02.51 Sanatate

8200,00

C Alte cheltuieli - total din care:

8200,00

1

b) Dotări independente

418,21

Robot sterilizare

18,21

2

Aparate de ventilație

400,00

c) Cheltuieli de proiectare aferente studiilor de fezabilitate si alte studii

70,00

1

Proiect tehnic de executie pentru obiectivul de investitii "Sistem de colectare si tratare a apelor uzate menajere - Spitalul Clinic de Recuperare Iasi"

70,00

d) Cheltuieli privind consolidarile

0,00

e) Alte cheltuieli asimilate investițiilor

7711,79

1

Sistem de colectare si tratare a apelor uzate menajere la Spitalul Clinic de Recuperare Iasi

500,00

2

Alarmare la incendiu la nivelul intregului spital - Spitalul Clinic de Recuperare Iasi

500,00

3

Modernizare instalatii electrice - Spitalul Clinic de Recuperare Iasi

911,79

4

Reabilitare si modernizare Sectia ATI si Bloc operator pentru Transplant -Spitalul Clinic “Dr.C.I.Parhon” Iasi”- 40.14

124,63

5

Reabilitare si modernizare Sectia ATI si Bloc operator pentru Transplant -Spitalul Clinic “Dr.C.I.Parhon” Iasi”

5175,37

6

Lucrari de tamplarie PVC clinici spital - Spitalul Clinic Judetean de Urgente "Sf.Spiridon" Iasi

400,00

7

Modernizare Bloc Operator I - Centrul de Transplant - Spitalul Clinic Judetean de Urgente "Sf.Spiridon" Iasi

100,00

PREȘEDINTE DE SEDINTA ADRIAN FLORIN BOCA CONSILIER LOCAL

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII

PE ANUL 2020

MII LEI

DENUMIRE INDICATORI

BUGET APROBAT 2020

INFLUENTE

BUGET PROPUS 2020

00.01 TOTAL VENITURI

299.856,62

1.100,00

300.956,62

00.02 I. VENITURI CURENTE

178.383,24

178.383,24

00.12 C. VENITURI NEFISCALE

178.383,24

178.383,24

00.13 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

2.800,69

2.800,69

30 Venituri din proprietate

2.800,69

2.800,69

30.05 Ven concesiuni, inch

2.780,69

2.780,69

30.50 Alte venituri din proprietate

20,00

20,00

*   00.14 C2. VANZARI DIN BUNURI SI SERVICII

175.582,55

175.582,55

33 Ven din prestari servicii si alte activitati

175.282,55

600,00

175.882,55

33.05 Taxe si alte venituri in invatamant

5.961,04

5.961,04

33.08 Venituri din prestari de servicii

5.148,04

5.148,04

33.13 Contrib de intretinere a persoanelor asistate

3.807,34

3.807,34

33.14 Contrib. elevilor si studentilor pentru internate

21.233,60

21.233,60

33.16 Venituri din valorificarea prod.obtinute din act.proprie

150,16

150,16

33.17 Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala

50,00

50,00

33.19 Venituri din serbari si spectacole scolare,manifestari culturale,artistice si sportive

1.291,00

1.291,00

33.21 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

108.490,68

600,00

109.090,68

33.30 Ven contr.cu dir.sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

25.145,00

25.145,00

33.31 Venituri din contracte incheiate cu D.S.P din sume alocate din veniturile proprii ale MS.

0,00

33.50 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

4.005,69

4.005,69

34 Ven.din taxe adm, elib.permise

300,00

300,00

34.50 Alte ven din taxe

300,00

300,00

37 Transf.voluntare,altele decat subventiile

0,00

37.01 Donatii si sponsorizari

0,00

37.03 Varsaminte din SF pentru SD a BL

-7.546,99

-600,00

-8.146,99

37.04 Varsaminte din sectiunea de funcționare

7.546,99

600,00

8.146,99

37.50 Alte transferuri voluntare

0,00

00.17 IV. SUBVENTII

121.469,78

500,00

121.969,78

00.18 SUBVENTII DE LA ALTE NIV.ADMIN.PUBLICE

121.469,78

500,00

121.969,78

42,10 Subventii de la bugetul de stat

1,55

1,55

42.39 Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN

0,00

42.70 Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 20142020****)

1,55

1,55

43 Subv.de la alte administratii

121.468,23

500,00

121.968,23

43.09 Subventii pentru institutii publice

49.800,23

100,00

49.900,23

43.10 Subventii din bugete locale pentru finantarea ch curente in domeniul sanatatii

150,00

150,00

DENUMIRE INDICATORI

BUGET APROBAT 2020

INFLUENTE

BUGET PROPUS 2020

43.14 Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuelilor de capital din domeniul sanatatii

7.800,00

400,00

8.200,00

43.16. Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanantate

0,00

43.16.01 Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate

0,00

43.16.02 Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate

0,00

43.16.03 Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

0,00

43.17 Sume din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate

0,00

43.17.01 Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

0,00

43.19 Subvenții pt institutii publice destinate sect dezv

2.606,00

2.606,00

43.10.33 Subventii din bugetul FNUASS pentru acoperirea cresterilor salariale

61.112,00

61.112,00

48 Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

3,60

3,60

48.01.01 Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

3,60

3,60

TOTAL CHELTUIELI

315.906,93

1.100,00

317.006,93

* 50 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

7.994,09

7.994,09

54 Alte servicii publice generale

7.994,09

7.994,09

10 Cheltuieli de personal

6.615,00

6.615,00

20 Bunuri si servicii

1.248,09

1.248,09

55 Alte transferuri

0,00

0,00

55.01.18 Alte transferuri interne

0,00

0,00

59 Alte cheltuieli

100,00

100,00

59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

100,00

100,00

71 Cheltuieli de capital

31,00

31,00

71.01.02 Masini,echipamente si mijloace de transport

0,00

71.01.03 Mobiler;aparatura birotica si alte active corporale

31,00

31,00

71.01.30 Alte active fixe

0,00

din total capitol :

7.994,09

54.10 Serv publice comunitare

7.994,09

7.994,09

* 59 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA

32.026,00

100,00

32.126,00

61 Ordine publica si siguranta nationala

32.026,00

100,00

32.126,00

10 Cheltuieli de personal

28.804,00

28.804,00

20 Bunuri si servicii

2.500,00

100,00

2.600,00

30 Dobanzi

12,00

12,00

71 Active nefinanciare

710,00

710,00

71.01.01 Constructii

129,00

129,00

71.01.02 Masini,echipamente si mijloace de transport

555,44

555,44

71.01.03 Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale

0,00

0,00

71.01.30 Alte active fixe

25,56

25,56

71.03 Reparatii capitale aferente activelor fixe

0,00

0,00

Din tot capitol : 61.03 Ordine publica

0,00

61.03.04 Politia locala

32.026,00

100,00

32.126,00

*63 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

275.886,84

1.000,00

276.886,84

65 Invatamant

36.819,11

36.819,11

10 Cheltuieli de personal

6.045,42

6.045,42

20 Bunuri si servicii

30.326,85

30.326,85

57 Asistenta sociala

4,00

4,00

57.02.01 Ajutoare sociale in numerar

4,00

4,00

59 Alte cheltuieli

50,00

50,00

DENUMIRE INDICATORI

BUGET APROBAT 2020

INFLUENTE

BUGET PROPUS 2020

59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

50,00

50,00

71 Active nefinanciare

392,84

392,84

71.01.01 Constructii

0,00

71.01.02 Masini,echipamente si mijloace de transport

125,00

125,00

71.01.03 Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale

85,00

85,00

71.01.30 Alte active fixe

0,00

71.03 Reparatii capitale aferente activelor fixe

182,84

182,84

Din tot capitol : 65.03 Învatamant prescolar si primar

13.807,68

13.807,68

65.03.01 Învatamant prescolar

13.076,93

13.076,93

65.03.02 Învatamant primar

730,75

730,75

65.04 Învatamant secundar

17.346,11

17.346,11

65.04.01 Învatamant secund inferior

1.741,50

1.741,50

65.04.02 Învatamant secund superior

14.709,61

14.709,61

65.04.03 Învatamant profesional

895,00

895,00

65.05 Învatamant postliceal

5.665,32

5.665,32

65.10.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

0,00

0,00

*66 Sanatate din care titlu:

216.902,38

1.000,00

217.902,38

10 Cheltuieli de personal

121.990,00

121.990,00

20 Bunuri si servicii

77.437,23

77.437,23

56 Proiecte cu finantare din FEN

0,00

56.01.01 Finantare nationala

0,00

56.01.02 Finantare externa nerambursabila

0,00

56.01.03 Cheltuieli neeligibile

0,00

58 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

5,15

5,15

58.01.01 Finanțarea națională

1,55

1,55

58.01.02 Finanțare externă nerambursabilă

3,60

3,60

59 Alte cheltueli

1.080,00

1.080,00

59.01 Burse

0,00

0,00

59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

1.080,00

1.080,00

71 Active nefinanciare

16.390,00

1.000,00

17.390,00

71 .01 Active fixe

7.938,21

1.000,00

8.938,21

71.01.01 Constructii

108,00

108,00

71.01.02 Masini,echipamente si mijloace de transport

7.246,21

1.000,00

8.246,21

71.01.03 Mobilier, birotica ,echipamente

71.01.30 Alte active fixe

584,00

584,00

71.03 Reparatii capitale

8.451,79

8.451,79

Din tot capitol : 66.06 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

0,00

66.06.01 Spitale generale

216.902,38

1.000,00

217.902,38

*67 Cultura, recreere si religie din care titlu:

15.554,13

15.554,13

10 Cheltuieli de personal

6.597,23

6.597,23

20 Bunuri si servicii

6.789,90

6.789,90

58 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

0,00

58.32 Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021

0,00

58.32.01 Finanțarea națională

0,00

59 Alte cheltuieli

302,00

302,00

59.11 Asociatii si fundatii

302,00

302,00

71 Cheltuieli de capital

1.865,00

1.865,00

71.01.01 Constructii

0,00

515,00

515,00

71.01.02 Masini,echipamente si mijloace de transport

1.335,00

-491,00

844,00

71.01.03 Mobilier,aparatura birotica si alte acive corporale

380,00

380,00

71.01.30 Alte active fixe

150,00

-24,00

126,00

Din tot capitol : 67.03 Servicii culturale

15.554,13

15.554,13

67.03.03 Muzee

2.118,23

2.118,23

67.03.04 Institutii publice, spectacole si concerte

11.874,56

11.874,56

67.03.06 Case de cultura

0,00

DENUMIRE INDICATORI

BUGET APROBAT 2020

INFLUENTE

BUGET PROPUS 2020

67.03.11 Edituri

1.561,34

1.561,34

*68 Asigurări si asistenta sociala

6.611,22

6.611,22

20 Bunuri si servicii

6.384,22

6.384,22

70 Cheltuieli de capital

227,00

227,00

71 Active nefinanciare

227,00

227,00

71.01.02 Masini,echipamente si mijloace de transport

211,00

211,00

71.01.03 Mobilier,aparatura birotica

16,00

16,00

71.03 Reparatii capitale

0,00

Din tot capitol :

0,00

68.04 Asistenta persoanelor in varsta

5.014,22

5.014,22

68.11 Crese

1.567,00

1.567,00

68.50 Alte cheltuieli in domeniul asig.si asist.sociale

30,00

30,00

*    99 DEFICIT (99.02.96 + 99.02.97)

16.050,31

16.050,31

PREȘEDINTE DE SEDINTA ADRIAN FLORIN BOCA CONSILIER LOCAL

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE PE ANUL 2020

MII LEI

DENUMIRE INDICATORI

BUGET APROBAT 2020

INFLUENTE

BUGET PROPUS 2020

* TOTAL VENITURI SECȚIUNE FUNCȚIONARE

281.898,48

100,00

281.998,48

00.02 I. VENITURI CURENTE

170.836,25

0,00

00.03 A. VENITURI FISCALE

0,00

0,00

00.04 A1. IMP.VENIT,PROFIT SI CAPITAL

0,00

0,00

00.05 A1.1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT PERS

0,00

0,00

0,00

00.06 A1.2 IMPOZIT PE VENIT,PROF.PERS.FI

0,00

0,00

04. Cote defalcate din imp.venit

0,00

0,00

00.07 A1.3 ALTE IMP.PE VEN DIN CAPITAL

0,00

0,00

06 A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL

0,00

0,00

00.09 A3. IMPOZITE SI VENITURI PE PROPRIETATE

0,00

0,00

00.10 A4. IMPOZITE SI TAXE PT.BUNURI&SER

0,00

00.11 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

173.636,94

173.636,94

00.12 C. VENITURI NEFISCALE

170.836,25

170.836,25

00.13 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

2.800,69

2.800,69

30. Venituri din proprietate

2.800,69

0,00

2.800,69

30.05 Venituri din concesiuni si inchirieri

2.780,69

0,00

2.780,69

30.50 Alte venituri din proprietate

20,00

20,00

00.14 C2. VANZARI DIN BUNURI SI SERVICII

168.035,56

600,00

168.635,56

33. Ven din prestări servicii si alte activitati

175.282,55

600,00

175.882,55

33.05 Taxe si alte venituri in invatamant

5.961,04

5.961,04

33.08 Venituri din prestari de servicii

5.148,04

0,00

5.148,04

33.13 Contributia de intretinere a persoanelor asistate

3.807,34

3.807,34

33.14 Contributia elevilor si studentilor- internate,camine si cantine

21.233,60

21.233,60

33.16 Venituri din valorificarea produselor obtinute din act proprie

150,16

150,16

33.17 Venituri din organizare cursuri de calificare

50,00

50,00

33.19 Venituri din serbari si spectacole,manifestari culturale,artistice si sportive

1.291,00

1.291,00

33.21 Venituri din contracte incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

108.490,68

600,00

109.090,68

33.30 Ven contr.cu dir.sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

25.145,00

0,00

25.145,00

33.31 Venituri din contracte incheiate cu D.S.P din sume alocate din veniturile proprii ale MS.

0,00

0,00

0,00

33.50 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

4.005,69

0,00

4.005,69

34. Ven.din taxe adm, elib.permise

300,00

0,00

300,00

34.50 Alte ven din taxe administrative

300,00

300,00

36.10 Diverse venituri

0,00

0,00

0,00

36.50 Alte venituri

0,00

0,00

37. Transf.voluntare,altele decat subventiile

-7.546,99

-600,00

-8.146,99

37.01 Donatii si sponsorizari

0,00

0,00

37.03 Varsaminte din SF pentru SD a BL

-7.546,99

-600,00

-8.146,99

37.50 Alte transferuri voluntare

0,00

0,00

00.17 IV. SUBVENTII (cod 00.18)

111.062,23

100,00

111.162,23

00.18 SUBVENTII DE LA ALTE NIV.ADMIN.PUB

111.062,23

100,00

111.162,23

42 Subv de la buget stat(cod 00.20

0,00

0,00

DENUMIRE INDICATORI

BUGET APROBAT 2020

INFLUENTE

BUGET PROPUS 2020

42.43 Subvenții fin. integral si parțial din VP

0,00

0,00

43. Subv.de la alte administrații

111.062,23

100,00

111.162,23

43.09 Subvenții pentru instituții publice

49.800,23

100,00

49.900,23

43.10 Subventii din bugetele locale pentru finantare ch curente in domeniul sanatatii

150,00

150,00

43.10.33. Subventii din bugetul FNUASS pentru acoperirea cresterilor salariale

61.112,00

0,00

61.112,00

49 TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNE FUNCȚIONARE

296.285,94

100,00

296.385,94

50 Partea I-a SERV PUBL GENERALE

7.963,09

0,00

7.963,09

*54 Alte servicii publice generale

7.963,09

0,00

7.963,09

10 Cheltuieli de personal

6.615,00

6.615,00

20 Bunuri si servicii

1.248,09

1.248,09

55 Alte transferuri

0,00

0,00

55.01.18 Alte transferuri curente interne

0,00

0,00

59 Alte cheltuieli

100,00

100,00

59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

100,00

100,00

din total cap:

0,00

54.10 Serv publice comunitare de evidenta a persoanelor

7.963,09

7.963,09

59 Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA

31.316,00

100,00

31.416,00

* 61 Ordine publica si siguranța naționala

31.316,00

100,00

31.416,00

10 Cheltuieli de personal

28.804,00

28.804,00

20 Bunuri si servicii

2.500,00

100,00

2.600,00

30 Dobanzi

12,00

12,00

Din total capitol:

0,00

61.03.04 Politia locala

31.316,00

31.316,00

** 63 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULT

257.006,85

0,00

257.006,85

*65 Invatamant

36.426,27

0,00

36.426,27

10 Cheltuieli de personal

6.045,42

6.045,42

20 Bunuri si servicii

30.326,85

30.326,85

57 Asistenta sociala

4,00

4,00

57.02.01 Ajutoare sociale in numerar

4,00

4,00

59 Alte cheltuieli

50,00

50,00

59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

50,00

50,00

Din tot cap : 65.03 Învatamant prescolar

13.807,68

13.807,68

65.03.01 Învatamant prescolar

13.076,93

13.076,93

65.03.02 Învatamant primar

730,75

730,75

65.04 Învatamant secundar

16.988,27

16.988,27

65.04.01 Învatamant secund inferior

1.602,83

1.602,83

65.04.02 Învatamant secund superior

14.535,44

14.535,44

65.04.03 Învatamant profesional

850,00

850,00

65.05 Învatamant postliceal

5.630,32

5.630,32

65.10.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

0,00

0,00

* 66 Sanatate

200.507,23

0,00

200.507,23

10 Cheltuieli de personal

121.990,00

0,00

121.990,00

20 Bunuri si servicii

77.437,23

0,00

77.437,23

59 Alte cheltueli

1.080,00

0,00

1.080,00

59.01 Burse

0,00

59.40 Sume aferente persoanelorcu handicap neincadrate

1.080,00

0,00

1.080,00

Din tot cap : 66.06 Unitati sanitare cu paturi

200.507,23

200.507,23

66.06.01 Spitale generale

200.507,23

0,00

200.507,23

66.50.50 Alte institutii si actiuni sanitare

0,00

0,00

* 67 Cultura, recreere si religie

13.689,13

0,00

13.689,13

10 Cheltuieli de personal

6.597,23

6.597,23

20 Bunuri si servicii

6.789,90

6.789,90

59 Alte cheltuieli

302,00

302,00

59.11 Asociatii si fundatii

302,00

302,00

Din total capitol :

0,00

67.03 Servicii culturale

13.689,13

13.689,13

67.03.03 Muzee

1.618,23

1.618,23

67.03.04 Institutii publice spectacole si concerte

10.509,56

10.509,56

DENUMIRE INDICATORI

BUGET APROBAT 2020

INFLUENTE

BUGET PROPUS 2020

67.03.06 Case de cultura

0,00

0,00

67.03.11 Edituri

1.561,34

1.561,34

67.10.50 Alte servicii in domeniile culturii,recreerii si religiei

0,00

0,00

* 68 Asigurări si asistenta sociala

6.384,22

0,00

6.384,22

20 Bunuri si servicii

6.384,22

6.384,22

din total capitol:

6.384,22

6.384,22

68.10.04 Asistenta acordata persoanelor in varsta

4.787,22

4.787,22

68.10.11 Crese

1.567,00

1.567,00

68.50 Alte cheltuieli in domeniul asig.si asist.sociale

30,00

30,00

99.10.96 Deficitul secțiunii de funcționare

14.387,46

14.387,46

PREȘEDINTE DE SEDINTA

ADRIAN FLORIN BOCA

CONSILIER LOCAL

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE PE ANUL 2020

MII LEI

DENUMIRE INDICATORI

BUGET APROBAT 2020

INFLUENTE

Buget propus

2020

TOTAL VENITURI SECTIUNE DEZVOLTARE

17.958,14

1.000,00

18.958,14

00.14 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

7.546,99

7.546,99

37. Transferuri voluntare

7.546,99

600,00

8.146,99

37.04 Varsaminte din sectiunea de funcționare

7.546,99

600,00

8.146,99

00.15 II. VENITURI DIN CAPITAL

0,00

0,00

39 Venituri din valorif.bunuri

0,00

0,00

0,00

39.01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale

0,00

0,00

39.50 Alte venituri din valorificarea unor bunuri

0,00

0,00

00.16 III OPERATII FINANCIARE

0,00

0,00

00.17 IV SUBVENTII

0,00

400,00

400,00

00.18 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE .ADMIN.PUBLICA

10.411,15

400,00

10.811,15

42.10 Subventii de la bugetul de stat

1,55

0,00

1,55

42.39 Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN

0,00

0,00

42.70 Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****)

1,55

1,55

43 Subventii de la alte administratii

10.406,00

400,00

10.806,00

43.14 Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuelilor de capital din domeniul sanatatii

7.800,00

400,00

8.200,00

43.16. Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanantate

0,00

0,00

0,00

43.16.01 Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate

0,00

0,00

0,00

43.16.02 Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate

0,00

0,00

43.16.03 Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

0,00

0,00

43.17 Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate

0,00

0,00

43.17.01 Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

0,00

0,00

43.19 Subvenții pt instit publ destinate sectiunii de dezvoltare

2.606,00

2.606,00

48 Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

3,60

0,00

3,60

DENUMIRE INDICATORI

BUGET APROBAT 2020

INFLUENTE

Buget propus

2020

48.01.01 Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

3,60

3,60

DENUMIRE INDICATORI

BUGET APROBAT 2020

INFLUENTE

Buget propus

2020

49 TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNE DEZVOLTARE

19.620,99

1.000,00

20.620,99

50 Partea I-a SERV PUBLICE GENERALE

31,00

0,00

31,00

* 54. Alte servicii publice generale

31,00

0,00

31,00

70 Cheltuieli de capital

31,00

0,00

31,00

71 Active nefinanciare

31,00

0,00

31,00

71.01.02 Masini .echipamente si mijloace de transport

0,00

0,00

71.01.03 Mobilier.aparatura birotica si alte active corporale

31,00

31,00

71.01.30 Alte active fixe

0,00

0,00

di total capitol:

0,00

0,00

54.10.10 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

31,00

31,00

59 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA

710,00

0,00

710,00

*61. Ordine publica si siguranța naționala

710,00

0,00

710,00

70 Cheltueli de capital

710,00

0,00

710,00

71 Active nefinanciare

710,00

0,00

710,00

71.01.01 Constructii

129,00

129,00

71.01.02 Masini.echipamente si mijloace de transport

555,44

0,00

555,44

71.01.03 Mobilier.aparatura birotica si alte active corporale

0,00

0,00

71.01.30 Alte active fixe

25,56

25,56

71.03 Reparatii capitale aferente activelor fixe

0,00

0,00

din total capitol:

0,00

0,00

61.10.03.04 Politia comunitara

710,00

710,00

63 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

18.879,99

1.000,00

19.879,99

* 65. Invatamant

392,84

0,00

392,84

70 Cheltuieli de capital

392,84

0,00

392,84

71 Active nefinanciare

392,84

392,84

71.01.01 Constructii

0,00

71.01.02 Masini.echipamente si mijloace de transport

125,00

125,00

71.01.03 Mobilier.aparatura birotica si alte acive corporale

85,00

85,00

71.01.30 Alte active fixe

0,00

71.03 Reparatii capitale aferente activelor fixe

182,84

182,84

din total capitol:

0,00

65.10.04 Invatamant secundar

357,84

357,84

65.10.04.01 Invatamant secundar inferior

138,67

138,67

65.10.04.02 Invatamnt secundar superior

174,17

174,17

65.10.04.03 Invatamant profesional

45,00

45,00

65.10.05 Invatamant postiliceal

35,00

35,00

* 66. Sanatate

16.395,15

1.000,00

17.395,15

58 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

5,15

5,15

58.01.01 Finanțarea națională

1,55

1,55

58.01.02 Finanțare externă nerambursabilă

3,60

3,60

70 Active nefinanciare

16.390,00

1.000,00

17.390,00

71 .01 Active fixe

7.938,21

1.000,00

8.938,21

71.01.01 Constructii

108,00

108,00

71.01.02 Masini.echipamente si mijloace de transport

7.246,21

1.000,00

8.246,21

71.01.03 Mobilier.aparatura birotica si alte active corporale

584,00

584,00

71.01.30 Alte active fixe

0,00

71.03 Reparatii capitale aferente activelor fixe

8.451,79

8.451,79

Din tot cap : 66.06 Unitati sanitare cu paturi

1.000,00

1.000,00

66.06.01 Spitale generale

16.395,15

1.000,00

17.395,15

*67. Cultura, recreere si religie

1.865,00

0,00

1.865,00

58 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

0,00

0,00

0,00

58.32 Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021

0,00

0,00

DENUMIRE INDICATORI

BUGET APROBAT 2020

INFLUENTE

Buget propus

2020

58.32.01 Finanțarea națională

0,00

70 Cheltuieli de capital

1.865,00

0,00

1.865,00

71 Active nefinanciare

1.865,00

0,00

1.865,00

71.01.01 Construcții

515,00

515,00

71.01.02 Masini,echipamente si mijloace de transport

1.335,00

-491,00

844,00

71.01.03 Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale

380,00

380,00

71.01.30 Alte active fixe

150,00

-24,00

126,00

din total capitol:

0,00

67.03.03 Muzee

500,00

500,00

67.10.03.04 Institutii publice de spectacole si concerte

1.365,00

1.365,00

67.10.03.06 Case de cultura

0,00

67.03.11 Edituri

0,00

*68 Asigurări si asistenta sociala

227,00

227,00

70 Cheltuieli de capital

227,00

0,00

227,00

71 Active nefinanciare

227,00

0,00

227,00

71.01.02 Masini,echipamente si mijloace de transport

211,00

211,00

71.01.03 Mobilier,aparatura birotica si alte acive corporale

16,00

16,00

71.03 Reparatii capitale aferente activelor fixe

0,00

din total capitol:

0,00

68.10.04 Asistenta acordata persoanelor in varsta

227,00

227,00

99.10.97 DEFICIT SECTIUNE DE DEZVOLTARE

1.662,85

1.662,85

PREȘEDINTE DE SEDINTA

ADRIAN FLORIN BOCA CONSILIER LOCAL

JUDEȚUL IASI

MUNICIPIUL IASI

C

FORMULAR 14

I - Credite de angajament

II - Credite bugetare


ANEXA 3


PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE CAPITOLUL 87 Alte acțiuni economice

- mii lei -

CAPITOL/ GRUPA/ SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2018

Execuția

2019

ESALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM 2020

ESTIMĂRI

2021

2022

2023

anii următori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

1. Total surse de finanțare

I

165

0

0

165

0

0

0

0

II

165

0

0

165

0

0

0

0

02 Buget local

I

165

0

0

165

0

0

0

0

din care:

II

165

0

0

165

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

165

0

0

165

0

0

0

0

II

165

0

0

165

0

0

0

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

06 Credite externe

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

CAPITOL/ GRUPA/ SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2018

Executia

2019

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM 2020

ESTIMĂRI

2021

2022

2023

anii urmatori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

5501003 Programe cu finanțare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finanțare nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

10 Venituri proprii

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

CAPITOL/ GRUPA/ SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2018

Executia

2019

EȘALONAREA VALORII RAMASE DE FINANȚAT

PROGRAM 2020

ESTIMĂRI

2021

2022

2023

anii urmatori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

A. Obiective (proiecte) de investiții în continuare

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Buget local

I

0

0

0

0

0

0

0

0

din care:

II

0

0

0

0

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

II

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

II

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

- mii lei -

CAPITOL/ GRUPA/ SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2018

Executia

2019

EȘALONAREA VALORII RAMASE DE FINANȚAT

PROGRAM 2020

ESTIMĂRI

2021

2022

2023

anii urmatori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

II

0

550109 Programe ISPA

I

0

II

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

II

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

II

0

56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

I

0

postaderare

II

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

II

0

7101 Active fixe

I

0

II

0

7103 Reparatii capitale

I

0

II

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

II

B. Obiective (proiecte) de investiții noi

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Buget local

I

0

0

0

0

0

0

0

0

din care:

II

0

0

0

0

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

II

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

II

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

- mii lei -

CAPITOL/ GRUPA/ SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2018

Executia

2019

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM 2020

ESTIMĂRI

2021

2022

2023

anii urmatori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

II

0

550109 Programe ISPA

I

0

II

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

II

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

II

0

56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

II

0

7101 Active fixe

I

0

II

0

7103 Reparatii capitale

I

0

II

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

II

C. Alte cheltuieli de investiții

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

165

0

0

165

0

0

0

0

II

165

0

0

165

0

0

0

0

02 Buget local

I

165

0

0

165

0

0

0

0

din care:

II

165

0

0

165

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

CAPITOL/ GRUPA/ SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2018

Executia

2019

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM 2020

ESTIMĂRI

2021

2022

2023

anii urmatori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

165

0

0

165

0

0

0

0

II

165

0

0

165

0

0

0

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

06 Credite externe

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

CAPITOL/ GRUPA/ SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2018

Executia

2019

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM 2020

ESTIMĂRI

2021

2022

2023

anii urmatori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

10 Venituri proprii

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

CAPITOL/ GRUPA/ SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2018

Execuția

2019

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM 2020

ESTIMĂRI

2021

2022

2023

anii următori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

II

a. Achiziții de imobile

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Buget local

I

0

0

0

0

0

0

0

0

din care:

II

0

0

0

0

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

II

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

II

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

II

0

550109 Programe ISPA

I

0

II

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

II

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

- mii lei -

CAPITOL/ GRUPA/ SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2018

Executia

2019

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM 2020

ESTIMĂRI

2021

2022

2023

anii urmatori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

II

0

56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

I

0

postaderare

II

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

II

0

7101 Active fixe

I

0

II

0

7103 Reparatii capitale

I

0

II

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

06 Credite externe

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

II

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

II

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

II

0

550109 Programe ISPA

I

0

II

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

II

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

II

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

postaderare

II

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

II

0

- mii lei -

CAPITOL/ GRUPA/ SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2018

Executia

2019

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM 2020

ESTIMĂRI

2021

2022

2023

anii urmatori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

7101 Active fixe

I

0

II

0

7103 Reparații capitale

I

0

II

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

II

b. dotari independente

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Buget local

I

0

0

0

0

0

0

0

0

din care:

II

0

0

0

0

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

II

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

II

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

II

0

550109 Programe ISPA

I

0

II

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

II

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

II

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

postaderare

II

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

II

0

- mii lei -

CAPITOL/ GRUPA/ SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2018

Executia

2019

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM 2020

ESTIMĂRI

2021

2022

2023

anii urmatori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

7101 Active fixe

I

0

II

0

7103 Reparații capitale

I

0

II

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

06 Credite externe

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

II

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

II

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

II

0

550109 Programe ISPA

I

0

II

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

II

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

II

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

postaderare

II

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

II

0

7101 Active fixe

I

0

II

0

7103 Reparatii capitale

I

0

II

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

- mii lei -

CAPITOL/ GRUPA/ SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2018

Executia

2019

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM 2020

ESTIMĂRI

2021

2022

2023

anii urmatori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

din cadrul clasificatiei bugetare

II

10 Venituri proprii

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

II

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finanțare rambursabila

I

0

II

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finanțare nerambursabila

I

0

II

0

550109 Programe ISPA

I

0

II

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

II

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

II

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

postaderare

II

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

II

0

7101 Active fixe

I

0

II

0

7103 Reparatii capitale

I

0

II

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

80 Alte surse

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

CAPITOL/ GRUPA/ SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2018

Executia

2019

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM 2020

ESTIMĂRI

2021

2022

2023

anii urmatori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

51.02 Transferuri de capital

I

0

II

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finanțare rambursabila

I

0

II

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finanțare nerambursabila

I

0

II

0

550109 Programe ISPA

I

0

II

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

II

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

II

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

postaderare

II

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

II

0

7101 Active fixe

I

0

II

0

7103 Reparatii capitale

I

0

II

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

II

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

165

0

0

165

0

0

0

0

II

165

0

0

165

0

0

0

0

02 Buget local

I

165

0

0

165

0

0

0

0

din care:

II

165

0

0

165

0

0

0

0

- mii lei -

CAPITOL/ GRUPA/ SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2018

Executia

2019

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM 2020

ESTIMĂRI

2021

2022

2023

anii urmatori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

51.02 Transferuri de capital

I

0

II

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finanțare rambursabila

I

0

II

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finanțare nerambursabila

I

0

II

0

550109 Programe ISPA

I

0

II

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

II

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

II

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

postaderare

II

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

II

0

7101 Active fixe

I

165

165

II

165

165

7103 Reparatii capitale

I

0

II

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

10 Venituri proprii

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

II

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

CAPITOL/ GRUPA/ SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2018

Executia

2019

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM 2020

ESTIMĂRI

2021

2022

2023

anii urmatori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

5501003 Programe cu finanțare rambursabila

I

0

II

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finanțare nerambursabila

I

0

II

0

550109 Programe ISPA

I

0

II

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

II

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

II

0

56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

I

0

postaderare

II

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

II

0

7101 Active fixe

I

0

II

0

7103 Reparatii capitale

I

0

II

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

80 Alte surse

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

II

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

II

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

II

0

- mii lei -

CAPITOL/ GRUPA/ SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2018

Executia

2019

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM 2020

ESTIMĂRI

2021

2022

2023

anii urmatori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

550109 Programe ISPA

I

0

II

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

II

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

II

0

56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

I

0

postaderare

II

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

II

0

7101 Active fixe

I

0

II

0

7103 Reparatii capitale

I

0

II

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

II

d. cheltuieli privind consolidările

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Buget local

I

0

0

0

0

0

0

0

0

din care:

II

0

0

0

0

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

II

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

II

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

II

0

- mii lei -

CAPITOL/ GRUPA/ SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2018

Executia

2019

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM 2020

ESTIMĂRI

2021

2022

2023

anii urmatori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

550109 Programe ISPA

I

0

II

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

II

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

II

0

56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

I

0

postaderare

II

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

II

0

7101 Active fixe

I

0

II

0

7103 Reparatii capitale

I

0

II

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

II

e. alte cheltuieli asimilate investițiilor

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Buget local

I

0

0

0

0

0

0

0

0

din care:

II

0

0

0

0

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

II

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

II

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

II

0

- mii lei -

CAPITOL/ GRUPA/ SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2018

Executia

2019

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM 2020

ESTIMĂRI

2021

2022

2023

anii urmatori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

550109 Programe ISPA

I

0

II

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

II

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

II

0

56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

I

0

postaderare

II

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

II

0

7101 Active fixe

I

0

II

0

7103 Reparatii capitale

I

II

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri din cadrul clasificatiei bugetare

I

II

10 Venituri proprii

I

II

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

II

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

II

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

II

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

II

0

0

550109 Programe ISPA

I

II

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

II

0

0

- mii lei -

CAPITOL/ GRUPA/ SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2018

Executia

2019

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM 2020

ESTIMĂRI

2021

2022

2023

anii urmatori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile post aderare de la Comunitatea Europeana

I

II

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

II

0

0

56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare

I

II

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

II

0

0

7101 Active fixe

I

II

0

0

7103 Reparatii capitale

I

II

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri din cadrul clasificatiei bugetare

I

II

NOTA: Reprezintă sinteza fiselor obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investiții