Hotărârea nr. 105/2020

HOTĂRÂRE privind adoptarea Planului de măsuri în vederea prevenirii și combaterii răspândirii COVID-19

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind adoptarea Planului de măsuri în vederea prevenirii și combaterii răspândirii COVID-19

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 martie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social - Culturala, Invatamant si Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Pentru Munca si Protectia Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Pentru Protectia Mediului, Turism si Agricultura a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Sanatate, Familie si Protectia Copilului a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Pentru Tineret si Sport a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Pentru Amenajarea Teritoriului si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere votul nominal exprimat de consilierii locali prin platforma online de videoconferinta ;

Având în vedere amendamentul inregistrat sub nr. 35376/30.03.2020 formulat, aprobat și consemnat în procesul - verbal al sedinței Consiliului Local al Municipiului Iași, dupa cum urmeaza :

 • - la punctul A. MĂSURI DE PREVENIRE ȘI PROTECȚIE, suma totală alocată la Articolul 1 aliniat (1) este de 4.100.000,00 lei ca urmare a suplimentării Capitolului 61.02.20 - Ordine publică și siguranță națională - bunuri și servicii cu suma de 300.000,00 lei;

 • - Articolul 3 se completează cu un nou aliniat, care va avea următoarea formulare: Se aprobă încheierea unui Protocol de colaborare între Municipiul Iași și Inspectoratul Școlar Județean Iași pentru punerea la dispoziție fără plată a Hotelului Cadrelor Didactice Iași din strada Octav Botez nr.2A, în vederea cazării personalului medical din cadrul unitatilor spitalicești din zonă, care intră în contact direct cu persoane sau pacienți susceptibili de a fi infectați cu virusul SARS Cov-2, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Municipiul Iași va achita contravaloarea utilităților consumate, va asigura paza imobilului prin Poliția Locală Iași, va asigura serviciile de curățenie, dezinfecție și așternuturile de schimb necesare pe durata protocolului de colaborare prin Spitalul Clinic de Recuperare Iași.”

-la punctul C. MĂSURI EXTERNE, suma alocată la articolul 13 este de 200.000,00 lei, ca urmare a suplimentării Capitolului 61.02.20 - Ordine publică și siguranță națională - bunuri și servicii cu suma de 200.000,00 lei;

Având în vedere amendamentul formulat de Doamna Violeta Adriana Gaburici - consilier local din partea Partidului Mișcarea Populara, aprobat și consemnat în procesul - verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Iași, in sesnul ca pachetele de urgenta sa cuprinda si un produs de igiena personala, respectiv sapun 150 gr si o sticla de alcool sanitar 500ml ;

Având în vedere amendamentul formulat de Domnul Andrei Postolache - consilier local independent, aprobat și consemnat în procesul -verbal al sedinței Consiliului Local al Municipiului Iași, in sesnul realizarii unui protocol de colaborare intre Primarie si organizatiile neguvernamentale care urmeaza procedurile prevazute de Legea Voluntariatului nr. 78/2014 in relatia cu voluntarii (contract de voluntariat, fisa protectie, instruire, eliberare adeverinta pentru activitati de teren). La protocolul de colaborare fiecare organizatie va anexa o lista cu numele, prenumele si CNP-ul voluntarilor implicati in activitati menite sa previna raspandirea coronavirusului (cumparaturi alimente, medicamente, hrana persoane aflate in categorii de risc) ;

Având în vedere propunerea formulata de Domnul Paul Corneliu Boisteanu - consilier local din partea Partidului Social Democrat, aprobat și consemnat în procesul - verbal al sedinței Consiliului Local al Municipiului Iași, in sesnul realizarii in proximitatea Iasului un spital de campanie cu o capacitate de circa 250-300 de paturi in care sa se regaseasca facilitatile medicale pentru triere si pentru interventie in situatia in care ne regasim astazi, respectiv a starii de urgenta pe teritoriul Romaniei ;

Având în vedere amendamentul formulat de Domnul Razvan Timofciuc - consilier local din partea Partidului National Liberal, aprobat și consemnat în procesul - verbal al sedinței Consiliului Local al Municipiului Iași, privind posibilitatea directiilor, institutiilor subordonate Primariei Municipiului Iasi de a incheia parteneriate cu o anumita societate in vederea sprijinirii activitatii de identificare a persoanelor vulnerabile si ajutorarea acestora pe perioada starii de urgenta pe teritoriul Romaniei;

Având în vedere prevederile art. 331 din Ordonanța de Urgenta nr. 34/2020, pentru modificarea si completarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta;

Având în vedere prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica locala;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 34437/25.03.2020, întocmit de Direcția Tehnică și Servicii Comunitare și Direcția de Asistență Socială Iași;

Având în vedere Decretul nr.195/16.03.2020, privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;

Având în vedere Ordonanța Militară nr.2 din 21.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii a COVID-19;

Având în vedere Ordonanța Militară nr.3 din 24.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii a COVID-19;

Având în vedere Situația la nivel global și național cu privire la infecția cu coronavirus;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență nr.21/15.04.2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile H.G. nr.1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorica, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile H.G. nr.557/2016 privind managementul tipurilor de risc;

Având în vedere Dispoziția DSU nr.523 din 25.02.2020 referitoare la măsurile necesare pentru gestionarea infecțiilor cu Coronavirus pe teritoriul României;

Având în vedere H.G. nr.548/2008 privind aprobarea Strategiei Naționale de Comunicare și Informare publică pentru Situații de Urgență;

Având în vedere Ordinul nr. 313/26.02.2020 al Ministerului Sănătății pentru instituirea măsurii de carantină a persoanelor în situația de urgență de sănătate publică internațional determinate de infectarea cu COVID - 19 și stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei;

Având în vedere prevederile art.6, alin.(2), alin.(6), (7), (8), (9) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, modificată;

Având în vedere prevederile art. 28 și art. 34 din H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat;

Având în vedere prevederile privind aprobrea O.U.G nr. 93 din 08.12.2016, pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării unor beneficii de asistență socială, precum și pentru stabilirea unor măsuri bugetare pentru acestea în anul 2016;

Având în vedere prevederile Legii nr.192/2018, pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

Având în vedere prevederile O.U.G nr. 96 din 09.11.2018, privind prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

Având în vedere H.G. nr. 559/04.08.2017 pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

Având în vedere prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011;

Având în vedere prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile ART.IX și ART.X din Ordonanța de Urgență nr.29/18.03.2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, prin care s-a statuat:

” ART.IX (1) Prin derogare de la prevederile art. 23 alin. (1) și (2) din Legea responsabilității fiscal bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și de la prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2020 se pot promova rectificări bugetare în primul semestru al anului.

(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pe perioada stării de urgență instituite pe teritoriul României, prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. e) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de la prevederile art. 44 alin. (4), art. 47 alin. (4) și (8) - (11) și art. 471 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și de la prevederile art. 49. alin. (7) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze virări de credite bugetare și credite de angajament neutilizate, după caz, astfel încât să asigure fondurile necesare pentru aplicarea măsurilor de combatere și prevenire a răspândirii infectării cu coronavirusul COVID-19, cu încadrarea în prevederile bugetare anuale aprobate.

ART.X (1) Pe durata stării de urgență, întreprinderile mici și mijlocii, astfel cum sunt definite de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, care și-au întrerupt activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate și care dețin certificatul de situație de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilități - electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice și de internet, precum și de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare.”

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

 • A. MĂSURI DE PREVENIRE ȘI PROTECȚIE:

Art.1. (1) Se aprobă alocarea sumei de 4.100.000,00 lei pentru susținerea programului de dezinfecție pe raza Municipiului Iași, precum și a măsurilor de protecție în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei cu COVID-19, astfel;

J La Capitolul 74.05.01.20.01.04 - Salubritate = 500.000,00 lei;

J La Capitolul 84.03.02.40.03 - Transporturi - subvenții = 500.000,00 lei;

J La Capitolul 61.02.51 - Ordine publică și siguranță națională - Poliția Locală = 100.000,00 lei;

J La Capitolul 61.02.20 - Ordine publică și siguranță națională - bunuri și servicii = 500.000,00 lei;

J La Capitolul 68.02.20 - Asigurări și asistență socială - bunuri și servicii = 100.000,00 lei;

J La Capitolul 68.02.57 - Asigurări și asistență socială - asistență socială = 1.900.000,00 lei;

J Din Capitolul 67.05.03.20.01.30 - Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement = 500.000,00 lei.

Art.2. Se aprobă ca voluntarii cuprinși în sistemul public de voluntariat, care sunt implicați în gestionarea măsurilor de prevenire a răspândirii coronavirusului, să beneficieze de transport gratuit pe mijloacele de transport public, în baza unei legitimații vizate de Primăria Municipiului Iași, precum și de materiale de protecție (mănuși de protecție, măști de protecție).

Art.3. (1) Se aprobă încheierea unui Protocol de colaborare între Municipiul Iași și Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” Iași, în vederea sprijinirii cadrelor medicale din municipiu care intră în contact direct cu persoane sau pacienți susceptibili de a fi infectați cu virusul SARS Cov-2, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Se aprobă încheierea unui Protocol de colaborare între Municipiul Iași și Inspectoratul Școlar Județean Iași pentru punerea la dispoziție fără plată a Hotelului Cadrelor Didactice Iași din strada Octav Botez nr.2A, în vederea cazării personalului medical din cadrul unitatilor spitalicești din zonă, care intră în contact direct cu persoane sau pacienți susceptibili de a fi infectați cu virusul SARS Cov-2, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.Municipiul Iași va achita contravaloarea utilităților consumate, va asigura paza imobilului prin Poliția Locală Iași, va asigura serviciile de curățenie, dezinfecție și așternuturile de schimb necesare pe durata protocolului de colaborare prin Spitalul Clinic de Recuperare Iași.”

Art. 4. Se va realiza un protocol de colaborare intre Primarie si organizatiile neguvernamentale care urmeaza procedurile prevazute de Legea Voluntariatului nr. 78/2014 in relatia cu voluntarii (contract de voluntariat, fisa protectie, instruire, eliberare adeverinta pentru activitati de teren). La protocolul de colaborare fiecare organizatie va anexa o lista cu numele, prenumele si CNP-ul voluntarilor implicati in activitati menite sa previna raspandirea coronavirusului (cumparaturi alimente, medicamente, hrana persoane aflate in categorii de risc);

Art. 5. Directiile, institutiile subordonate Primariei Municipiului Iasi au posibilitatea de a incheia parteneriate cu o anumita societate in vederea sprijinirii activitatii de identificare a persoanelor vulnerabile si ajutorarea acestora pe perioada starii de urgenta pe teritoriul Romaniei;

 • B. MĂSURI ECONOMICE ȘI SOCIALE:

Art. 6. Pe perioada stării de urgență, instituită prin Decretul nr.195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, se aprobă următoarele măsuri:

 • a) Reducerea cu 50% a taxelor prevăzute la anexa 7.3 literele A si B din H.C.L. nr.179/24.04.2019.

 • b) Beneficiază de restituirea taxei achitate sau după caz scutire de plata acesteia, comercianții de produse tradiționale.

 • c) Beneficiază de scutire/reducere la plata taxelor prevăzute în Anexa nr.4.2, punctul 2 din H.C.L. nr.179/2019, datorate la bugetul local de către comercianții care își desfășoară activitatea în module, chioșcuri, porticuri, rulote, terase sezoniere, comercianți de flori naturale, automate, alte structuri de vânzare, frigete/frigidere/lăzi frigorifice sezoniere, după cum urmează:

c 1) Cu un procent de 50% din taxele datorate în cazul în care aceștia și-au întrerupt parțial activitatea datorită stării de urgență;

c 2) Cu un procent de 100% din taxele datorate în cazul în care aceștia și-au întrerupt total activitatea pe perioada stării de urgență.

Pentru a beneficia de scutirea/reducerea taxelor pe perioada stării de urgență aceștia vor prezenta următoarele documente: o solicitare scrisă în acest sens, certificatul de situație de urgență* emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (după caz).

 • d) Persoanele juridice care fac obiectul articolului 1 aliniat (1) și articolului 2 aliniat (1) din Ordonanța Militară nr.1/17.03.2020, respectiv: (i) cei care desfășoară activitatea de servire și consum al produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice, organizată de restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri publice, în spațiile destinate acestui scop din interiorul sau exteriorul locației; (ii) cei care desfășoară activități culturale, științifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment sau jocuri de noroc, de tratament balnear și de îngrijire personală, realizate în spații închise, beneficiază pe perioada stării de urgență, de scutirea la plata taxelor prevăzute în Anexa nr.4.1.2, punctele 2,3 și Anexa nr.4.2, punctul 2 din H.C.L. nr.179/2019, datorate la bugetul local.

Taxa se va recalcula proporțional cu perioada de inactivitate datorată instituirii stării de urgență.

Pentru a beneficia de scutirea la plata taxelor pe perioada stării de urgență, aceștia vor prezenta următoarele documente: o solicitare scrisă în acest sens, certificatul de situație de urgență* emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (după caz).

 • e)  Beneficiază de amânarea la plata a taxei de licențiere datorată conform H.C.L. nr.609/2003, modificată și completată prin H.C.L. nr.96/2005 de societățile de publicitate care au încheiate contracte de asociere, ca urmare a lipsei adresabilității reclamelor afișate pe panourile publicitare amplasate pe domeniul public sau privat al UAT Iași, pe perioada stării de urgență.

Pentru a beneficia de amânarea taxelor pe perioada stării de urgență aceștia vor prezenta următoarele documente: o solicitare scrisă în acest sens, certificatul de situație de urgență emis* de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (după caz).

Recuperarea sumelor amânate la plată se va face în 6 (șase) tranșe egale ce decurg după 3 (trei) luni de la finalizarea stării de urgență.

 • f) Persoanele juridice beneficiază de amânarea la plata chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare, pe perioada stării de urgență decretate.

Pentru a beneficia de amânarea la plată a taxelor pe perioada stării de urgență aceștia vor prezenta următoarele documente: o solicitare scrisă în acest sens, certificatul de situație de urgență* emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (după caz).

Recuperarea sumelor amânate la plată se va face în 6 (șase) tranșe egale ce decurg după 3 (trei) luni de la finalizarea stării de urgență.

*Certificatul de situație de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (după caz) se va prezenta pentru cei care se încadreză în prevederile Ordonanței de Urgență nr.29/18.03.2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare.

Pentru cei care nu se încadrează în prevederile Ordonanței de Urgență nr.29/18.03.2020 aceștia vor prezenta prezenta următoarele documente: solicitarea scrisă; raportul lunar Z al încasărilor; registrul jurnal de încasări și plăți; balanța contabilă lunară și fișa contului de venituri pe perioada instituirii stării de urgență (aceste documente vor fi prezentate pentru toate lunile calendaristice care privesc perioada solicitată de scutire/reducere/amănare)

Art. 7. Se aprobă implementarea programelor sociale rezultate în urma aplicării Ordonanței Militare nr.2/21.03.2020 pentru susținerea persoanelor vulnerabile, astfel:

(1) Acordarea de sprijin persoanelor afectate în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19, sub toate aspectele (financiar, al stării de sănătate, ori alte situații neprevăzute), constatate ca urmare a luării în evidență de către Primăria Municipiului Iași, prin Direcția de Asistență Socială Iași- Serviciul de Beneficii de Asistență Socială.

(2) Persoanele vulnerabile avute în vedere sunt:

 • a) persoanele care se află în autoizolare, pe o perioadă de 15 zile calendaristice, fără venituri și susținători legali;

 • b) persoanele vârstnice cu vârsta peste 65 de ani, fără susținători legali și fără venituri, pe o perioadă de 30 zile calendaristice cu posibilitatea prelungirii;

Art. 8. Pentru persoanele menționate la art.5 alin.2 lit. a) se va acorda câte un ajutor de urgență în natură, pentru familie (min. 2 persoane), constând într-un pachet de urgență. Pachetul va cuprinde produse alimentare de strictă necesitate, care să le asigure nevoile de hrană pentru o perioadă de 15 zile. Pentru persoana singură cantitatea va fi înjumătățită.

Art. 9. Pentru persoanele menționate la art.5 alin.2 lit. b) se va acorda câte un ajutor de urgență în natură, pentru familie (min. 2 persoane), constând în două pachete de urgență.

Pachetele vor cuprinde produse alimentare de strictă necesitate, care să le asigure nevoile de hrană pentru o perioadă de 30 zile. Persoana singură va primi un singur pachet pentru 30 de zile.

Pachetul este pregătit pentru o perioadă de 15 zile pentru 2 persoane.

Pachetul, constituit după modelul pachetului UE, va cuprinde produse alimentare, respectiv:

 • 1. Zahăr - 2 kg

 • 2. Mălai - 2kg

 • 3. Făină de grâu - 2 kg

 • 4.  Ulei de floarea soarelui - 2 l

 • 5.  Paste făinoase - 400g - 4 buc.

 • 6. Conservă carne - 300g - 4 buc.

 • 7. Pate - 200g - 4 buc.

 • 8. Conservă paste de tomate - 300g - 2 buc.

 • 9. Orez - 1kg

 • 10. Fasole albă - 2 kg

11.Sapun - 150gr

12. Sticla alcool sanitar - 500ml.

Art. 10. În vederea implementării Articolului 5, persoanele vulnerabile prevăzute la aliniatul (2) litera a) și b) vor depune o solicitare la Direcția de Asistență Socială Iași, prin poștă la adresa: Str. Mitropolit Varlaam nr.54 sau prin e-mail: dac iasi@yahoo.com, prin care vor prezenta situația socială în care se află.

Reprezentanții Direcției de Asistență Socială Iași vor prelua solicitarea efectuând o anchetă socială care să confirme/infirme cele solicitate, utilizând metoda interviului direct sau de la distanță (acolo unde persoana este în autoizolare).

Deasemenea angajații Direcției de Asistență Socială Iași se pot și autosesiza în identificarea și aplicarea acestei măsuri pentru persoanele cuprinse la articolul 5 alin. (2).

Art. 11. În conformitate cu prevederile Ordonanței Militare nr.3/24.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândire a Covid -19, emis de Ministerul Afacerilor Interne, pentru persoanele fără adăpost identificate pe raza Municipiului Iași prin Direcția de Asistență Socială Iași, se va asigura cazare și masă caldă, prin Cantina de Ajutor Social. Poliția Locală Iași va asigura un post de pază fix, Direcția Creșe va asigura igienizarea prin punerea la dispoziție a 4 infirmiere, Direcția Exploatare Patrimoniu va pune la dispoziție doi muncitori (bărbați, pentru a asigura igienizarea și ordinea în spațiu).

Art. 12. Se va realiza in proximitatea lașului un spital de campanie cu o capacitate de circa 250-300 de paturi in care sa se regaseasca facilitatile medicale pentru triere si pentru interventie in situatia in care ne regasim astazi, respectiv a starii de urgenta pe teritoriul Romaniei.

 • C. MĂSURI EXTERNE:

Art.13. (1) Se aprobă alocarea sumei de 200.000,00 lei pentru sprijinirea Primăriei Municipiului Chișinău pe perioada stării de urgență instituită în Republica Moldova, sumă necesară pentru limitarea efectelor epidemiei cu COVID-19, conform prevederilor legale.

(2) Suma alocată de 200.000,00 lei, este ca urmare a suplimentării Capitolului 61.02.20 - Ordine publică și siguranță națională - bunuri și servicii cu suma de 200.000,00 lei.

Art. 14. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Primăriei Municipiului Chișinău; Universitatatii Tehnice ”Gheorghe Asachi” Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Direcției de Asistență Socială Iași; Direcției Tehnice și Servicii Comunitare; Direcției Creșe; Direcției Exploatare Patrimoniu; Poliției Locale Iași si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 15. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Primăria Municipiului Chișinău; Universitatea Tehnica ”Gheorghe Asachi” Iași; Direcția Generala Economica și Finanțe Publice Locale; Direcția de Asistență Socială Iași; Direcția Tehnica și Servicii Comunitare; Direcția Crese; Direcția Exploatare Patrimoniu; Poliția Locala Iași.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Adrian Florin Boca Consilier local,


Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 105 din 31 martie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

0