Hotărârea nr. 104/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea desfasurarii sedintelor consiliului local prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare la distanta

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea desfasurarii ședințelor consiliului local prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare la distanta

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 martie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului Municipiului lasi si raportul de specialitate al Direcției de Transformare Digitala si Implementare SMART CITY ;

Având în vedere prevederile art. 50 si art. 51 alin. (10) din Anexa nr. 1 - „ Masuri de prima urgenta cu aplicabilitate directa” al Decretului nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei;

In conformitate cu dispozitiile art. 7 alin. 2 si art. 9 alin. 1 din Ordonanta de urgenta nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 alin. 2 lit.b), alin. 3 lit.a), art. 196 alin.1 lit a), art. 139 alin 3 si, respectiv art. 240 alin. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) In situatii excepționale, constatate de catre autoritatile abilitate, precum epidemii, pandemii, fenomene naturale extreme, cutremure si alte situatii similare, sedintele consiliului local se pot desfasura prin mijloace electronice de comunicare la distanta, printr-o platforma on line de videoconferinta.

  • (2) In cazul desfasurarii sedintelor consiliului local in situatiile prevazute la art 1, alin (1), consilierii sunt convocati prin mijloace electronice, respectiv prin mail, prin grija secretarului general, in termenul prevazut de art. 134 alin 2 din OUG 57/2019.

  • (3) In situatiile prevazute de art 1, alin 1, documentul de convocare va cuprinde, in afara mentiunilor obligatorii prevazute de Codul administrativ, si informatia privind desfasurarea sedintei prin mijloace electronice de comunicare la distanta.

  • (4) In cazul desfasurarii sedintelor consiliului local in situatiile prevazute la art 1, alin (1), votul deschis al consilierilor locali se exprima prin apel nominal efectuat de presedintele de sedinta sau prin vot electronic.

  • (5)  Caracterul public al sedintelor desfasurate in situatiile reglementate la art 1, alin (1) se asigura prin :

  • a) accesul celor interesati, in conditiile legii, la procesele verbale ale sedintelor consiliului local;

  • b) accesul celor interesati, in conditiile legii, la proiectele de hotarari, la hotararile consiliului local, precum si la instrumentele de prezentare si de motivare ale acestora;

  • c) posibilitatea cetatenilor de a urmari sedintele consiliului local pe internet.

Art. 2 (1) In situatii exceptionale, constatate de catre autoritatile abilitate, precum epidemii, pandemii, fenomene naturale extreme, cutremure si alte situatii similare, sedintele comisiilor de specialitate ale consiliului local se pot desfasura prin mijloace electronice de comunicare la distanta, printr-o platforma on line de videoconferinta.

  • (2) In cazul desfasurarii ședințelor comisiilor in situațiile prevăzute la art. 2, alin (1), consilierii sunt convocati prin mijloace electronice, respectiv prin mail, prin grija secretarului comisiei.

  • (3) In cazul desfasurarii sedintelor comisiilor de specialitate ale consiliului local in situatiile prevazute la art 2, alin (1), votul deschis al consilierilor locali se exprima prin apel nominal efectuat de presedintele comisiei.

  • (4) In situatiile reglementate la art 2 alini, avizul comisiei va fi comunicat prin mijloace electronice secretarului general al municipiului anterior desfasurarii sedintei consiliului local, spre a fi transmis consilierilor locali si initiatorului, cel mai tarziu in ziua sedintei.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; tuturor compartimentelor Primariei si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de toate compartimentele din cadrul Primariei Municipiului Iasi.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca                    Secretar General, Denisa Liliana lonașcu

Consilier local,

Nr. 104 din 31 martie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

0