Hotărârea nr. 103/2020

HOTĂRÂRE privind respingerea încheierii Acordului de parteneriat între Municipiul Iaşi si Asociaţia Outventure pentru introducerea laşului în platforma turistică USE-IT

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind respingerea încheierii Acordului de parteneriat între Municipiul Iași si Asociația Outventure pentru introducerea lașului în platforma turistică USE-IT

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28 februarie 2020;

Având în vedere proiectul de hotarare initiat de grupul de consilieri locali ai Partidului National Liberal, prin domnul Timofciuc Razvan ;

Având în vedere Adresa inregistrata sub nr. 123936/13.12.2017, emisa de Directia Juridica ;

Având în vedere Adresa inregistrata sub nr. 11312/02.02.2018, emisa de Biroul Managementul Traficului ;

Având în vedere Adresa inregistrata sub nr. 8052/22.07.2019, emisa de Secretarul General al Municipiului Iasi ;

Având în vedere Adresa inregistrata sub nr. 100749/10.10.2017, emisa de Asociatia Outventure ;

Având în vedere prevederii Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din

Ordonanța de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se respinge încheierea Acordului de parteneriat intre Municipiul Iași și Asociația Asociația Outventure pentru introducerea lașului în rețeaua turistică USE-IT.

Art. 2. (1) Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Domnului Timofciuc Razvan, consilier local din partea Partidului National Liberal si Instituției Prefectului Județului Iași.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Mihai Liviu Gavril                     Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 103 din 28 februarie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

23

Pentru

9

Împotrivă

11

Abțineri

3