Hotărârea nr. 102/2020

HOTĂRÂRE privind respingerea înfiinţarii unui Program anual de finanţare a asociaţiilor de proprietari

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind respingerea înființării unui Program anual de finanțare a asociațiilor de proprietari

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28 februarie 2020;

Având în vedere proiectul de hotarare initiat de grupul de consilieri locali ai Partidului National Liberal, prin domnul Timofciuc Razvan ;

Având în vedere Adresa inregistrata sub nr. 105975/24.10.2017, emisa de Directia Juridica ;

Având în vedere Adresa inregistrata sub nr. 98448/18.10.2017, emisa de Directia Generala Economica si Finante Publice Locale ;

Având în vedere Adresa inregistrata sub nr. 81040/23.07.2019, emisa de Secretarul General al Municipiului Iasi ;

Având în vedere normele metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 prin HG nr. 1.588/2007, art. 57 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari care permit administrației publice locale să sprijine activitatea asociațiilor de proprietari în realizarea scopurilor ce revin în administrarea imobilelor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

Având în vedere prevederii Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanța de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se respinge înființarea unui Program anual de finanțarea a asociațiilor de proprietari, prin competiție de proiecte, cu ghid și domenii de intervenție și criterii clare.

Art. 2. (1) Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Domnului Timofciuc Razvan, consilier local din partea Partidului National Liberal si Instituției Prefectului Județului Iași.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Mihai Liviu Gavril                     Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 102 din 28 februarie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

23

Pentru

7

Împotrivă

14

Abțineri

2