Hotărârea nr. 101/2020

HOTĂRÂRE privind respingerea înfiinţării „Compartimentului Urgenţe Urbane” în subordinea Direcţiei Tehnice şi Servicii Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului laşi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind respingerea înființării Compartimentului Urgențe Urbane” în subordinea Direcției Tehnice și Servicii Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului lași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28 februarie 2020;

Având în vedere proiectul de hotarare initiat de grupul de consilieri locali ai Partidului National Liberal, prin domnul Bostan Ciprian Manuel;

Având în vedere Adresa inregistrata sub numarul 76994/02.08.2017, emisa de catre Biroul Managementul Traficului ;

Având în vedere Adresa inregistrata sub nr. 80516/19.07.2019, emisa de Secretarul General al Municipiului Iasi ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanța de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se respinge necesitatea si oportunitatea înființării „Compartimentului de Urgente Urbane”, în cadrul Biroului de Management al Traficului care se redenumește Biroul de Management al Traficului și Urgențe Urbane, subordonat Serviciului de Străzi Municipale.

Art. 2. (1) Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Domnului Bostan Ciprian Manuel, consilier local din partea Partidului National Liberal si Instituției Prefectului Județului Iași.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate,

Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

9                                              9


Mihai Liviu Gavril

Consilier local,

Nr. 101 din 28 februarie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

24

Pentru

8

Împotrivă

15

Abțineri

1