Hotărârea nr. 1/2020

HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iași domnului Liviu Cangeopol

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind acordarea titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Iași domnului Liviu Cangeopol

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31.01.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturala Invatamant Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul nr. 1361/ 08.01.2020;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 1363/08.01.2020 întocmit de Serviciul Relații Internaționale;

Având în vedere raspunsul favorabil al domnului Liviu Cangeopol din 2 decembrie 2019 privind acordarea titlului de Cetatean de Onoare al Municipiului Iasi;

Având în vedere Laudatio realizat de prof. Univ. dr. Alexandru Calinescu;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se acordă titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Iași domnului Liviu Cangeopol.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului

Municipiului Iași; Serviciului Relații Internaționale; Domnului Liviu Cangeopol și

Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Serviciul Relații Internaționale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Mihai Liviu Gavril                     Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

1                                              9

Consilier local,

Nr. 1 din 31 ianuarie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0