Hotărârea nr. 99/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea Calendarului evenimentelor pentru luna aprilie 2019

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Calendarului evenimentelor pentru luna aprilie 2019

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29.03.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere amendamentul formulat si propus de catre grupul de consilieri PNL prin care au solicitat repartizarea sumei de 40 mii lei alocata pentru organizarea Saptamanii modei catre organizarea Olimpiadei nationale de limba si literatura romana pentru cei din mediul gimnazial, amendament care a fost respins ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturala Invatamant Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia pentru Tineret si Sport a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate Nr. 29524/18.03.2019 cu Anexa 1 - Calendarul manifestărilor

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă calendarul evenimentelor pentru luna aprilie 2019, conform programului precizat în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2.Cheltuielile pentru organizarea evenimentelor cuprinse în calendarul lunii aprilie 2019 vor fi alocate cu respectarea normelor legale incidente din bugetul local în sumă de 66.000 lei, din capitolul bugetar 54.50.00.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Generale Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciului Relații Comunitare și Politici Publice, Centrului de Informații pentru Cetățeni, Biroului Relații cu Societatea Civilă, Biroului Evenimente Publice, Direcției Juridică și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Relații Comunitare și Politici Publice, Centrul de Informații pentru Cetățeni, Direcția Juridică, Biroul Relații cu Societatea Civilă, Biroul Evenimente Publice.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar, Denisa Liliana Ionascu


Adrian Florin Boca Consilier local,

Nr. 99 din 29 martie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

24

Pentru

16

Împotrivă

0

Abțineri

8

Anexa 1 la H.C.L nr. 99 din 29 martie 2019

Calendarului evenimentelor pentru luna aprilie 2019

Nr.

Titlu

Proiect / Eveniment

Perioada

Organizator / parteneri

Sumă

1.

Proiectul „Alexandru Zub-

85”

aprilie

Primăria Municipiului Iași

11.000

2.

Olimpiada Națională de limba ucraineană

22 - 25 aprilie

Inspectoratul Școlar Județean Iași

5.000

3.

Olimpiada Națională de limba și literatura română -gimnaziu

22 - 26 aprilie

Inspectoratul Școlar Județean Iași

10.000

4.

Festivalul Industriilor

Creative 2019

19    - 21

aprilie

Primăria Municipiului Iași

40.000

5.

Târgul de primăvară - ediția de Paște

Aprilie

Primăria Municipiului Iași

0

6.

Semimaraton

Aprilie

Rotary Club Iași

Asociația „Salvați Copiii” Iași

Primăria Municipiului Iași

0

Total

66.000

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Adrian Florin Boca