Hotărârea nr. 98/2019

HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea H.C.L nr. 184/2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2019


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea H.C.L nr. 184/2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29.03.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate intocmit de Directia Generala Economica si Finante Publice Locale din cadrul Municipiului Iasi nr. 27357/11.02.2019;

Având în vedere Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere Hotararea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere pct. 9 si pct. 10 din Legea nr. 13/08.01.2019 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 89/2018 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative;

Având în vedere pct. 22/1-6 din Legea nr. 30/10.01.2019 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru aprobarea unor masuri fiscal-bugetare;

Având în vedere art. 7, alin. (13) din Legea nr. 52/2003 republicata, privind transparenta decizionala in administratia publica;

Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba modificarea si completarea H.C.L. 184/2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2019, conform ANEXA care face parte integranta din prezenta, astfel:

 • - punctul X - Anexa 1 - “Scutiri sau reduceri de la plata impozitului/taxei pe cladiri, a impozitului/taxei pe teren, a impozitului asupra mijloacelor de transport conform art . 456, alin. (2), art. 464, alin. (2), art. 469, alin. (2), art. 476, alin.(2), art. 485, alin.(1), art. 487 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare”;

 • - Anexa 16 - “Procedura de acordare a scutirilor de la plata impozitului/taxei pe cladiri/terenuri, datorate bugetului local al Municipiului Iasi, conform art. 456 alin. (2) lit. a)-h), j), r) si s) si art. 464 alin. 2) lit. a)-f), h), i), r) si q) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completările ulterioare si art. 3*1, lit. b) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare”.

Art. 2. Se aproba modificarea art. 8 din H.C.L. 184/2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2019, astfel: - Art. 8 - “Organul fiscal are obligatia sa publice pe pagina de internet a Municipiului Iasi, lista debitorilor persoane juridice care inregistreaza obligatii fiscale restante, precum si cuantumul acestor obligatii la bugetul local Iasi (art.162 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala).

Lista se publica trimestrial, pana in ultima zi a primei luni din trimestrul urmator celui de raportare si cuprinde obligatiile fiscale restante la sfarsitul trimestrului si neachitate la data publicarii listei, al caror plafon este:

-pentru persoane juridice=10000 lei.

Inainte de publicare, obligatiile fiscale restante se notifica debitorilor conform procedurilor de comunicare a actelor administrative fiscale.

In termen de 15 zile de la achitarea integrala a obligatiilor fiscale datorate, organul fiscal opereaza modificarile pentru fiecare debitor care si-a achitat aceste obligatii”.

Art. 3. Copie a prezentei hotărâri va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; serviciilor interesate și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale.

 • (2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca                       Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 98 din 29 martie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

ANEXA

Ref. Pct.X- Anexa 1/HCL 184/2018

X. SCUTIRI SAU REDUCERI DE LA PLATA IMPOZITULUI/TAXEI PE CLADIRI, A IMPOZITULUI/TAXEI PE TEREN, A IMPOZITULUI ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT CONFORM ART. 456, ALIN. (2); ART. 464, ALIN. (2); ART. 469, ALIN. (2) ART. 476 ALIN. (2); ART. 485 ALIN. (1); ART. 487 DIN LEGEA NR. 227/2015 PRIVIND CODUL FISCAL

X.1. SCUTIRI SAU REDUCERI DE LA PLATA IMPOZITULUI/TAXEI PE CLADIRI CONFORM ART. 456, ALIN. (2) DIN LEGEA NR. 227/2015 PENTRU:

 • a) scutiri pentru clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, altele decât cele prevăzute la art. 456, alin. (1), lit. x), conform procedurii din anexa nr. 16;

 • b) scutiri pentru clădirile pentru care s-a instituit un regim de protecție, altele decât monumentele istorice, amplasate în zone de protecție ale monumentelor istorice, conform procedurii din anexa nr. 16;

 • c) scutiri pentru clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale, conform procedurii din anexa nr. 16;

 • d) scutiri pentru clădirile utilizate de organizații nonprofit folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ, conform procedurii din anexa nr. 16;

 • e) scutiri pentru clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public, conform procedurii din anexa nr. 16;

 • f) scutiri pentru clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public, conform procedurii din anexa nr. 16;

 • g) scutiri pentru clădirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, republicată, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public, conform procedurii din anexa nr. 16;

 • h) scutire pentru clădirea nouă cu destinație de locuință, realizată în condițiile Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și clădirea cu destinație de locuință, realizată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investițiilor pentru realizarea unor lucrări publice și construcții de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările și completările ulterioare. În cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit nu se aplică noului proprietar al acesteia, conform procedurii din anexa nr. 16;

 • i) scutiri pentru clădirile afectate de calamități naturale, pentru o perioadă de 5 ani, începând cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul, conform procedurii din anexa nr. 14;

 • j) scutire pentru clădirea folosită ca domiciliu și/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, conform procedurii din anexa nr. 16;

 • k) scutire/reducere pentru clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe țară ori constau în exclusivitate din indemnizație de șomaj sau ajutor social, conform procedurii din anexa nr. 14;

 • l) scutiri pentru clădirile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condițiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislația în domeniul ajutorului de stat;

 • m) scutiri/reduceri pentru clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice, pe baza procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, întocmit în condițiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenție recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanță energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările și completările ulterioare, conform procedurii din anexa nr. 15;

 • n) scutiri pentru clădirile unde au fost executate lucrări în condițiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare, conform procedurii din anexa nr. 15;

p) scutiri pentru clădirile deținute de cooperațiile de consum sau meșteșugărești și de societățile cooperative agricole, în condițiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislația în domeniul ajutorului de stat;

r) scutiri pentru clădirile deținute de asociațiile de dezvoltare intercomunitară, conform procedurii din anexa nr. 16;

s) scutiri pentru cladirile folosite pentru desfasurarea de activitati sportive, inclusiv cladirile care asigura functionarea bazelor sportive, conform procedurii din anexa nr. 16.

Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei pentru cladirile prevazute la lit. s) se aplica pentru toate cladirile de pe raza unitatii administrativ-teritoriale, indiferent de proprietarul acestora.

Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei pe cladiri se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal, persoanelor care detin documente justificative emise pana la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior si care sunt depuse la organul fiscal, pana la data de 31 martie inclusiv, cu exceptia scutirii de la lit. i) care se acorda cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul.

Scutirile si reducerile de la plata impozitului/taxei pe cladiri se acorda individual prin hotarare de consiliu local.

X.2. SCUTIRI SAU REDUCERI DE LA PLATA IMPOZITULUI/TAXEI PE TEREN CONFORM ART. 464, ALIN. (2) DIN LEGEA NR. 227/2015 PENTRU:

 • a) scutire pentru terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public,_conform procedurii din anexa nr. 16;

 • b) scutire pentru terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public, conform procedurii din anexa nr. 16;

 • c) scutire pentru terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/1999, republicată, pe durata pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public, conform procedurii din anexa nr. 16;

 • d) scutiri pentru terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale, conform procedurii din anexa nr. 16;

 • e) scutiri pentru terenurile utilizate de organizații nonprofit folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ, conform procedurii din anexa nr. 16;

 • f) scutiri pentru terenurile aparținând asociațiilor și fundațiilor folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ, conform procedurii din anexa nr. 16;

 • g) scutiri pentru terenurile afectate de calamități naturale, pentru o perioadă de 5 ani, conform procedurii din anexa nr. 14;

 • h) scutiri pentru terenurile aferente clădirii de domiciliu și/sau alte terenuri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, conform procedurii din anexa nr. 16;

 • i) scutiri pentru terenurile, inclusiv zonele de protecție instituite, ocupate de clădirile clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, altele decât cele prevăzute la art. 456 alin. (1) lit. x), cu excepția terenurilor care sunt folosite pentru activități economice, conform procedurii din anexa nr. 16;

 • j) scutiri/reduceri pentru terenurile aflate în proprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe țară ori constau în exclusivitate din indemnizație de șomaj sau ajutor social, conform procedurii din anexa nr. 14;

 • k) scutiri pentru terenurile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condițiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislația în domeniul ajutorului de stat;

 • l) scutiri pentru terenurile din extravilan situate în situri arheologice înscrise în Repertoriul Arheologic Național folosite pentru pășunat;

 • m) scutiri pentru terenurile extravilane situate în arii naturale protejate supuse unor restricții de utilizare;

 • o) scutire pentru terenul situat în extravilanul localităților, pe o perioadă de 5 ani ulteriori celui în care proprietarul efectuează intabularea în cartea funciară pe cheltuială proprie;

 • p) scutiri pentru terenurile, situate în zonele de protecție ale monumentelor istorice, conform procedurii din anexa nr. 16;

 • q) scutiri pentru suprafețele terenurilor afectate de cercetările arheologice, pe întreaga durată a efectuării cercetărilor, conform procedurii din anexa nr. 16;

Scutirile si reducerile de la plata impozitului/taxei pe teren se acorda individual prin hotarare de consiliu local.

Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei pe teren se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal, persoanelor care detin documente justificative emise pana la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior si care sunt depuse la organul fiscal, pana la data de 31 martie inclusiv, cu exceptia scutirii de la lit. i) care se acorda cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul.

X.3. SCUTIRI DE LA PLATA IMPOZITULUI ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT CONFORM ART. 469, ALIN. (2) DIN LEGEA NR. 227/2015 PENTRU:

 • a) mijloacele de transport agricole utilizate efectiv în domeniul agricol pe baza de documente justificative (cerere privind acordarea scutirii de la plata impozitului asupra mijloacelor de transport, statutul entitatii din care sa reiasa ca are ca obiect de activitate agricultura, declaratie pe proprie raspundere ca mijlocul de transport este utilizat in domeniul agricol).

Scutirea sau reducerea de la plata impozitului pe mijloacele de transport se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal, persoanelor care detin documente justificative emise pana la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior si care sunt depuse la organul fiscal, pana la data de 31 martie inclusiv.

Scutirile la plata impozitului asupra mijloacelor de transport se acorda individual prin hotarare de consiliu local.

X.4. SCUTIRI SAU REDUCERI DE LA PLATA TAXEI PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR SI AUTORIZATIILOR CONFORM ART. 476 ALIN. (2) DIN LEGEA NR. 227/2015 PENTRU:

 • a) lucrări de întreținere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere în valoare a monumentelor istorice astfel cum sunt definite în Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, datorate de proprietarii persoane fizice care realizează, integral sau parțial, aceste lucrări pe cheltuială proprie;

 • b) lucrări destinate păstrării integrității fizice și a cadrului construit sau natural al monumentelor istorice definite în Legea nr. 422/2001, republicată, cu modificările ulterioare, finanțate de proprietarii imobilelor din zona de protecție a monumentelor istorice, în concordanță cu reglementările cuprinse în documentațiile de urbanism întocmite potrivit legii;

 • c) lucrări executate în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • d) lucrări executate în zone de regenerare urbană, delimitate în condițiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, lucrări în care se desfășoară operațiuni de regenerare urbană coordonate de administrația locală, în perioada derulării operațiunilor respective.

Scutirea sau reducerea de la plata taxei se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative,

Scutirile si reducerile de la plata taxei pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor se acorda individual prin hotarare de consiliu local.

X.5. SCUTIRI SAU REDUCERI DE LA PLATA TAXELOR SPECIALE CONFORM ART. 485 ALIN. (1) DIN LEGEA NR. 227/2015 PENTRU:

 • a) veteranii de război, văduvele de război și văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;

 • b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

 • c) instituțiile sau unitățile care funcționează sub coordonarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice sau a Ministerului Tineretului și Sportului, cu excepția incintelor folosite pentru activități economice;

 • d) fundațiile înființate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreține, dezvolta și ajuta instituții de cultură națională, precum și de a susține acțiuni cu caracter umanitar, social și cultural;

 • e) organizațiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unități specializate care asigură găzduire, îngrijire socială și medicală, asistență, ocrotire, activități de recuperare, reabilitare și reinserție socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum și pentru alte persoane aflate în dificultate, în condițiile legii;

 • f) persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate și reprezentanții legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadrați în gradul I de invaliditate.

Scutirea sau reducerea de la plata taxei se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative,

Scutirile si reducerile de la plata taxelor speciale se acorda individual prin hotarare de consiliu local.

X.6. SCUTIRI SAU REDUCERI DE LA PLATA ALTOR TAXE LOCALE CONFORM ART. 487 DIN LEGEA NR. 227/2015 PENTRU:

 • a) veteranii de război, văduvele de război și văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;

 • b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

 • c) instituțiile sau unitățile care funcționează sub coordonarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice sau a Ministerului Tineretului și Sportului, cu excepția incintelor folosite pentru activități economice;

 • d) fundațiile înființate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreține, dezvolta și ajuta instituții de cultură națională, precum și de a susține acțiuni cu caracter umanitar, social și cultural;

 • e) organizațiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unități specializate care asigură găzduire, îngrijire socială și medicală, asistență, ocrotire, activități de recuperare, reabilitare și reinserție socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum și pentru alte persoane aflate în dificultate, în condițiile legii.

Scutirea sau reducerea de la plata taxei se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative,

Scutirile si reducerile de la plata altor taxe locale se acorda individual prin hotarare de consiliu local.

Ref. Anexa 16/ H.C.L. 184/2018

PROCEDURA de acordare a scutirilor de la plata impozitului/taxei pe clădiri/terenuri, datorat bugetului local al Municipiului Iași, conform art. 456 alin. (2) lit. a)-h), j), r) și s)

și art. 464 alin. (2) lit. a)-f), h), i), r) și q) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și art.3^1, lit. b) din Legea nr.341/2004, cu modificările și completările ulterioare

A. Procedura de acordare a scutirilor la plata impozitului/taxei pe clădiri pentru:

1. Clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, altele decât cele prevăzute la art. 456, alin. (1), lit. x) din Legea nr. 227/2015

 • 1.1 (1) In cazul contribuabililor persoane juridice scutirile de la plata impozitului/taxei pe clădiri se acordă titularilor dreptului de proprietate sau de administrare pentru clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memorial, dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele:

 • - proprietarii clădirilor care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, au obligația de a realiza lucrări de întreținere a căror contravaloare se situează cel puțin la valoarea impozitului perceput pentru o clădire similară nerezidențială, reevaluată în ultimii 3 ani anteriori anului de referință, cu excepția organizațiilor neguvernamentale, asociațiilor, fundațiilor și cultelor.

 • - contribuabilul persoană juridică nu înregistrează obligații restante la bugetul local al Municipiului Iași;

 • - nu desfășoară activitate economică în clădirea pentru care se solicită scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri.

Acordarea și menținerea scutirii este condiționată de depunerea documentelor justificative - privind realizarea lucrarilor de întreținere emise până la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului în care se menține scutirea, respectiv: procesul verbal de recepție a lucrărilor de întreținere; documente contabile privind înregistrarea în evidența contabilă a cheltuielilor efectuate pentru lucrările de intreținere, balanța de verificare și lista mijloacelor fixe; declarație privind valoarea reală a lucrărilor de întreținere în baza autorizației de construire (în situația în care lucrările au fost executate în baza unei autorizații de construire).

Documentele justificative privind realizarea lucrarilor de întreținere se depun la organul fiscal până la data de 31 martie, inclusiv, a anului fiscal în care se acordă scutirea;

Scutirea se menține pe întreaga durată a păstrării calității pentru care se scutește, cu realizarea tuturor condițiilor stabilite pentru aceasta și atât timp cât prevederile legale nu se modifică.

(2) Pentru a beneficia de scutire titularul dreptului de proprietate/administrare a clădirii depune o cerere, model prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură, însoțită de următoarea documentație prezentată în copie, conform cu originalul:

 • a) actul de infiintare a persoanei juridice;

 • b) actul de proprietate/administrare a clădirii;

 • c) documentul emis de către compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Culturii din care să rezulte faptul că imobilul se regăsește în categoria clădirilor monument istoric, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale;

 • d) declarație pe proprie raspundere că nu se desfașoară activitate economică în clădirea pentru care se solicită scutire de la plata impozitului/taxei pe clădiri.

 • 1.2 (1) În cazul contribuabililor persoane fizice scutirile de la plata impozitului pe clădiri se acordă titularilor dreptului de proprietate sau de administrare pentru clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele:

 • - contribuabilul are dreptul la scutire de la plata impozitului pe clădiri doar pentru o clădire la alegerea acestuia;

 • - în clădirea pentru care se solicită scutire de la plata impozitului pe clădiri nu se desfășoară activitate economică și nu se obțin venituri din închirierea acesteia;

 • - contribuabilul care solicită acordarea scutirii, nu înregistrează obligații restante către bugetul local al Municipiului Iași;

 • - proprietarul clădirii care, potrivit legii, este clasată ca monument istoric, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, are obligația de a realiza lucrări de întreținere a căror contravaloare se situează cel puțin la valoarea impozitului perceput pentru o clădire similară rezidențială, reevaluată în ultimii 5 ani anteriori anului de referință.

Acordarea și menținerea scutirii este condiționată de depunerea documentelor justificative - privind realizarea lucrarilor de întreținere emise până la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului în care se menține scutirea, respectiv: procesul verbal de recepție a lucrărilor de întreținere; declarație privind valoarea reală a lucrărilor de întreținere în baza autorizației de construire (în situația în care lucrarile au fost executate în baza unei autorizații de construire) sau alte documente care atestă efectuarea acestor lucrări de întreținere.

Documentele justificative privind realizarea lucrarilor de întreținere se depun la organul fiscal pana la data de 31 martie, inclusiv, a anului fiscal în care se acordă scutirea.

Scutirea se menține pe întreaga durată a păstrării calitații pentru care se scutește, cu realizarea tuturor condițiilor stabilite pentru aceasta și atât timp cât prevederile legale nu se modifică. Organul fiscal informează anual Consiliul Local cu privire la contribuabilii/clădirile pentru care a încetat dreptul la scutire.

(2) Pentru a beneficia de scutire titularul dreptului de proprietate a clădirii depune o cerere, model prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură, însoțită de următoarea documentație prezentată în copie:

 • a) act de identitate a titularului dreptului de proprietate pentru clădirea care, potrivit legii, este clasată ca monument istoric, de arhitectură sau arheologic, muzeu ori casă memorială;

 • b) documentul din care rezultă faptul că imobilul se regăsește în categoria clădirilor monument istoric, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale;

 • c) declarație pe proprie răspundere că nu se desfașoară activitate economică în clădirea pentru care se solicită scutire de la plata impozitului pe clădiri.

2. Clădirile pentru care s-a instituit un regim de protecție, altele decât monumentele istorice, amplasate în zone de protecție ale monumentelor istorice

 • 2.1 (1) In cazul contribuabililor persoane juridice scutirile de la plata impozitului/taxei pe clădiri se acordă titularilor dreptului de proprietate sau de administrare pentru clădirile asupra cărora sa instituit un regim de protecție, altele decât monumentele istorice, amplasate în zone de protecție ale monumentelor istorice dacă se indeplinesc cumulativ urmatoarele:

 • - proprietarii clădirilor pentru care s-a instituit un regim de protecție, altele decât monumentele istorice, amplasate în zone de protecție ale monumentelor istorice au obligația de a realiza lucrări de întreținere a căror contravaloare se situează cel puțin la valoarea impozitului perceput pentru o clădire similară nerezidențială, reevaluată în ultimii 3 ani anteriori anului de referință, cu excepția organizațiilor neguvernamentale, asociațiilor, fundațiilor și cultelor.

 • - contribuabilul persoana juridică nu înregistrează obligații restante la bugetul local al Municipiului Iași;

 • - nu desfășoară activitate economică în clădirea pentru care se solicită scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri.

Acordarea și menținerea scutirii este condiționată de depunerea documentelor justificative - privind realizarea lucrărilor de intreținere emise până la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului în care se menține scutirea, respectiv: procesul verbal de recepție a lucrărilor de întreținere; documente contabile privind înregistrarea în evidența contabilă a cheltuielilor efectuate pentru lucrările de întreținere, balanța de verificare și lista mijloacelor fixe; declarație privind valoarea reală a lucrărilor de întreținere în baza autorizației de construire (în situația în care lucrarile au fost executate în baza unei autorizații de construire).

Documentele justificative privind realizarea lucrărilor de intreținere se depun la organul fiscal până la data de 31 martie, inclusiv, a anului fiscal în care se acordă scutirea;

Scutirea se menține pe întreaga durată a păstrării calității pentru care se scutește, cu realizarea tuturor condițiilor stabilite pentru aceasta și atât timp cât prevederile legale nu se modifică.

 • (2) Pentru a beneficia de scutire titularul dreptului de proprietate/administrare a clădirii depune o cerere, model prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură, însoțită de următoarea documentație prezentată în copie, conform cu originalul:

 • a) actul de înființare a persoanei juridice;

 • b) actul de proprietate/administrare a clădirii;

 • c) documentul emis de către compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Culturii din care să rezulte faptul că imobilul se regăsește în categoria clădirilor pentru care s-a instituit un regim de protecție, altele decât monumentele istorice, amplasate în zone de protecție ale monumentelor istorice;

 • d) declarație pe proprie răspundere că nu se desfașoară activitate economică în clădirea pentru care se solicită scutire de la plata impozitului/taxei pe clădiri.

 • 2.2 (1) În cazul contribuabililor persoane fizice scutirile de la plata impozitului pe clădiri se acordă titularilor dreptului de proprietate sau de administrare pentru clădirile pentru care s-a instituit un regim de protecție, altele decât monumentele istorice, amplasate în zone de protecție ale monumentelor istorice dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele:

 • - contribuabilul are dreptul la scutire de la plata impozitului pe clădiri doar pentru o clădire la alegerea acestuia;

 • - în clădirea pentru care se solicită scutire de la plata impozitului pe clădiri nu se desfășoară activitate economică și nu se obțin venituri din închirierea acesteia;

 • - contribuabilul care solicită acordarea scutirii, nu înregistrează obligații restante către bugetul local al Municipiului Iași;

 • - proprietarii clădirilor pentru care s-a instituit un regim de protecție, altele decât monumentele istorice, amplasate în zone de protecție ale monumentelor istorice au obligația de a realiza lucrări de întreținere a căror contravaloare se situează cel puțin la valoarea impozitului perceput pentru o clădire similară rezidențială, reevaluată în ultimii 5 ani anteriori anului de referință.

Acordarea și menținerea scutirii este condiționată de depunerea documentelor justificative - privind realizarea lucrărilor de întreținere emise până la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului în care se menține scutirea, respectiv: procesul verbal de recepție a lucrărilor de întreținere; declarație privind valoarea reală a lucrărilor de întreținere în baza autorizației de construire (în situația în care lucrările au fost executate în baza unei autorizații de construire) sau alte documente care atestă efectuarea acestor lucrări de întreținere.

Documentele justificative privind realizarea lucrărilor de întreținere se depun la organul fiscal până la data de 31 martie, inclusiv, a anului fiscal în care se acordă scutirea.

Scutirea se menține pe întreaga durată a păstrării calității pentru care se scutește, cu realizarea tuturor condițiilor stabilite pentru aceasta și atât timp cât prevederile legale nu se modifică.

(2) Pentru a putea beneficia de scutire titularul dreptului de proprietate a clădirii depune o cerere, model prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură, însoțită de următoarea documentație, prezentată în copie:

 • a) actul de identitate al titularului dreptului de proprietate pentru care s-a instituit un regim de protecție, altele decât monumentele istorice, amplasate în zone de protecție ale monumentelor istorice;

 • b) documentul din care rezultă faptul că imobilul se regăsește în categoria clădirilor pentru care s-a instituit un regim de protecție, altele decât monumentele istorice, amplasate în zone de protecție ale monumentelor istorice;

 • c) declarație pe proprie răspundere că nu se desfasoară activitate economică în clădirea pentru care se solicită scutire de la plata impozitului pe clădiri.

3. Clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;

 • 3.1 Organizațiile neguvernamentale și întreprinderile sociale care dețin în proprietate sau utilizează clădiri în care se desfășoară servicii sociale beneficiază de scutire la plata impozitului/taxei pe clădiri.

 • 3.2 Pentru a beneficia de scutire, organizațiile neguvernamentale și întreprinderile sociale trebuie să desfășoare servicii sociale:

 • a) recuperare și reabilitare;

 • b) suport și asistență pentru familiile și copiii aflați în dificultate;

 • c) educație informală extracurriculară pentru copii și adulți, în funcție de nevoia fiecărei categorii;

 • d) asistență și suport pentru persoanele vârstnice, inclusiv pentru persoanele vârstnice dependente;

 • e) asistență și suport pentru copii, persoane cu handicap, persoane dependente de consumul de droguri, alcool sau alte substanțe toxice, persoane care au părăsit penitenciarele, familii monoparentale, persoane afectate de violența în familie, victime ale traficului de ființe umane, persoane infectate sau bolnave IV/SIDA, persoane fără venituri sau cu venituri mici, imigranți, persoane fără adăpost, bolnavi cronici, persoane care suferă de boli incurabile, precum și alte persoane aflate în situații de nevoie socială;

 • f) sprijin și orientare pentru integrarea, readaptarea și reeducarea profesională;

 • g) îngrijire social-medicală pentru persoanele aflate în dificultate, inclusiv paliative pentru persoanele aflate în fazele terminale ale unor boli;

 • h) mediere socială;

 • i) consiliere în cadru instituționalizat, în centre de informare și consiliere;

 • j) orice alte măsuri și acțiuni care au drept scop menținerea, refacerea sau dezvoltarea capacităților individuale pentru depășirea unei situații de nevoie socială.

 • 3.3. Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului/taxei pe clădiri, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele:

 • a) organizațiile neguvernamentale și întreprinderile sociale sa își desfășoare activitatea în condițiile O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • b) clădirea să fie în proprietate sau să fie utilizată de organizațiile neguvernamentale și întreprinderile sociale acreditate ca furnizor de servicii sociale;

 • d)  în clădire să se desfășoare exclusiv serviciile sociale pentru care organizația neguvernamentală și întreprindere socială a fost acreditată;

 • e) furnizarea serviciilor sociale să se realizeze pe tot parcursul anului fiscal;

 • f) contribuabilul persoana juridica nu înregistrează obligații restante la bugetul local al Municipiului Iași.

 • 3.4. Scutirea la plata impozitului/taxei pe clădiri se acordă pe bază de cerere, model prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură, depusă la organul fiscal, însoțită de următoarele documente:

 • a) actul de înființare al organizației neguvernamentale sau întreprinderii sociale;

 • b) statutul organizației neguvernamentale sau întreprinderii sociale;

 • c) certificatul de acreditare ca furnizor de servicii sociale al organizației neguvernamentale sau întreprinderii sociale emis de compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale din care să rezulte că se desfășoară activitățile pentru care se acordă scutirea;

 • d) declarație pe proprie raspundere că în cladirea pentru care se solicită scutirea se desfășoară activități de servicii sociale.

Scutirea nu se aplică pentru spațiile/încăperile/suprafețele folosite pentru activități economice sau de agrement.

4. Clădirile utilizate de organizații nonprofit folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ

 • 4.1. Organizațiile nonprofit care dețin în proprietate sau utilizează clădirile pentru furnizarea de servicii sociale beneficiază de scutire la plata impozitului/taxei pe clădiri.

 • 4.2. Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului/taxei pe clădiri, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele:

 • a) clădirea să fie proprietatea organizatiei nonprofit sau utilizată de aceasta;

 • b) organizația nonprofit să facă dovada desfășurării obiectului de activitate în clădirea pentru care se solicită scutirea;

 • c) contribuabilul persoana juridica nu înregistrează obligații restante la bugetul local al Municipiului Iași.

 • 4.3. Scutirea la plata impozitului/taxei pe clădiri se acordă pe bază de cerere, model prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură, însoțită de următoarele documente:

 • a) actul de înființare al organizației;

 • b) statutul organizației;

 • c) actul de proprietate;

 • d) actul în baza căruia organizația utilizează clădirea.

Scutirea nu se aplică pentru spațiile/încăperile/suprafețele folosite pentru activități economice sau de agrement.

 • 5. Clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public

  • 5.1 (1) Persoanele fizice care au în proprietate clădiri restituite potrivit art. 16 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri.

(2) Scutirea se acordă pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public.

 • 5.2 Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele:

 • a) clădirea să fie restituită potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 republicată;

 • b) să se mențină afectațiunea de interes public a clădirii;

 • c) clădirea să se afle în proprietatea persoanelor fizice;

 • d) contribuabilul care solicită acordarea scutirii, nu înregistrează obligații restante către bugetul local al Municipiului Iași.

 • 5.3 (1) Pentru a beneficia de scutire proprietarul clădirii depune o cerere, model prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură, însoțită de următoarea documentație, prezentată în copie:

 • a) actul de restituire a clădirii;

 • b) actul din care rezultă că se menține afectațiunea de interes public a cladirii.

 • c) actul de identitate al titularului dreptului de proprietate a clădirii restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Scutirea nu se aplică pentru spațiile/încăperile/suprafețele folosite pentru activități economice sau de agrement.

 • 6. Clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public

 • 6.1. (1) Cultele religioase din România care au în proprietate clădiri retrocedate potrivit art. 1 alin.(10) din O.U.G. nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, republicată, beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri.

 • (2) Scutirea se acordă pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public (imobilele retrocedate sunt afectate unor activități de interes public din învățământ sau sănătate, finanțate sau cofinanțate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale).

 • (3) Scutirea se va aplică cultelor religioase recunoscute în România.

 • 6.2. Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele:

 • a) clădirea să fie retrocedată potrivit art. 1 alin. (10) din O.U.G. nr. 94/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • b) să se mențină afectațiunea de interes public a clădirii;

 • c) contribuabilul persoană juridică nu înregistrează obligații restante la bugetul local al Municipiului Iași.

 • 6.3. (1) Scutirea la plata impozitului pe clădiri se acordă pe bază de cerere depusă la organul fiscal, însoțită de următoarele documente:

 • a) documentul de retrocedare a clădirii;

 • b) documentul din care rezultă că se menține afectațiunea de interes public a clădirii.

(2) Modelul cererii este prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură.

 • 7. Clădirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, republicată, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public

 • 7.1. (1) Comunitățile minorităților naționale din România care au în proprietate clădiri restituite potrivit art. 1 alin. (5) din O.U.G. nr. 83/1999, republicată, beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri.

(2) Scutirea se acordă pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public (clădirile retrocedate sunt afectate unor activități de interes public din învățământ sau sănătate, finanțate sau cofinanțate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale).

 • 7.2. Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele:

 • a) clădirea să fie restituită potrivit art. 1 alin. (5) din O.U.G. nr. 83/1999, republicată;

 • b) să se mențină afectațiunea de interes public a clădirii.

 • 7.3. Pentru a beneficia de scutire proprietarul clădirii depune cererea, model prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură, însoțită de următoarele:

 • a) documentul de restituire a clădirii;

 • b) documentul din care rezultă că se menține afectațiunea de interes public a clădirii.

 • c) contribuabilul persoană juridică nu înregistrează obligații restante la bugetul local al Municipiului Iași.

 • 8.  Clădirea folosită ca domiciliu și/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare precum și clădirea folosită ca locuință aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3A1, lit. b) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare

 • 8.1. (1) Persoanele care au calitatea de Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 - Luptător Rănit, Luptător Reținut, Luptător cu Rol Determinant și Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite și care dețin în proprietate sau coproprietate clădiri beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri.

 • (2) Persoanele care au calitatea de urmaș de erou-martir beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri doar pentru clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea acestora.

 • (3) Scutirea se acordă integral pentru cota-parte din dreptul de proprietate a persoanelor prevăzute la pct. 8.1, alin.(1) și (2) cât și pentru cota-parte aflată în proprietatea soțului/soției acestora.

 • (4) Contribuabilul care solicită acordarea scutirii, nu înregistrează obligații restante către bugetul local al Municipiului Iași.

 • 8.2. Pentru a beneficia de scutire solicitantul depune o cerere, model prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură, însoțită de următoarele documente în copie:

 • a) actul de identitate al soțului/soției;

 • b) documentul care atestă calitatea de persoană prevăzută la pct. 8.1, alin. (1) și (2);

 • c) certificat de căsătorie;

 • d) actul de proprietate al clădirii pentru care se acordă scutirea.

Arătăm că art. 3A1, lit. b) din Legea nr.341/2004, cu modificările și completările ulterioare adică urmaș de erou - martir (soțul supravețuitor, părinții celui decedat si copiii acestuia) se aplică în completarea art.456, alin.(2), lit.j) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

 • 9. Clădirile deținute de asociațiile de dezvoltare intercomunitară

 • 9.1. Asociațiile de dezvoltare intercomunitară care desfășoară activități specifice beneficiază de scutire la plata impozitului/taxei pe clădiri.

 • 9.2. Scutirea se acordă pentru clădirile deținute de asociațiile de dezvoltare intercomunitară, cu excepția spațiilor/încăperilor folosite pentru activități economice sau de agrement.

 • 9.3. Pentru a beneficia de scutire deținătorii clădirilor vor depune o cerere, model prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură, însoțită de următoarea documentație:

 • a) actul de proprietate/deținere al clădirii;

 • b) actul de administrare/folosință al clădirii;

 • c) actul de înființare și statutul asociației aprobate prin Hotărâri a Consiliilor Locale.

 • 9.4. Contribuabilul persoană juridică nu înregistreaza obligații restante la bugetul local al Municipiului Iași.

 • 10. Clădirea nouă cu destinație de locuință, realizată în condițiile Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și clădirea cu destinație de locuință, realizată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investițiilor pentru realizarea unor lucrări publice și construcții de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările și completările ulterioare

  • 10.1 (1) Persoanele fizice care au dobândit o clădire nouă cu destinația de locuință, realizată în condițiile Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau o clădire cu destinație de locuință, realizată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investițiilor pentru realizarea unor lucrări publice și construcții de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de scutire de la plata impozitului pe clădiri pentru o perioadă egală cu perioada de creditare dar nu mai mult de 10 ani. Perioada de acordare a scutirii se calculează de la data contractării.

 • (2) Scutirea se acordă integral pentru cota-parte din dreptul de proprietate a persoanelor prevăzute la pct. 10.1, alin.(1) cât și pentru cota-parte aflată în proprietatea soțului/soției acestora.

 • (3) Scutirea se acordă o singură dată pentru clădirea menționată mai sus, iar în cazul înstrăinării acesteia, scutirea de impozit nu se aplică și noului proprietar.

 • 10.2 Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele:

 • a) clădirea pentru care se acordă scutirea are destinația de locuință, realizată în condițiile Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau contractată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investițiilor pentru realizarea unor lucrări publice și construcții de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările și completările ulterioare;

 • b) adresa de domiciliu a solicitantului corespunde cu adresa clădirii pentru care s-a acordat scutire la plata impozitului pe clădiri;

 • c) în clădirea pentru care se solicită acordarea scutirii nu se desfășoară activități economice și nu se obțin venituri din închirierea acesteia;

 • d) contribuabilii care solicită acordarea scutirii nu înregistrează obligații restante către bugetul local al Municipiului Iași;

 • e) contribuabilii nu au deținut și nu au în proprietate alte clădiri decât cea pentru care se acordă scutire la plata impozitului pe clădiri.

 • 10.3 Pentru a putea beneficia de scutire contribuabilii vor depune o cerere, model prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură, însoțită de următoarea documentație prezentată în copie:

 • a) actul de identitate a persoanelor care solicită scutire de la plata impozitului pe clădiri;

 • b) dovada că dețin o clădire cu destinație de locuință realizată în condițiile Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau realizată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investițiilor pentru realizarea unor lucrări publice și construcții de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările și completările ulterioare;

 • c) declarație pe proprie răspundere că nu se desfășoară activități economice în imobilul pentru care s-a solicitat scutirea;

 • d) declarație pe proprie răspundere că nu au deținut și nu au în proprietate alte clădiri decât cea pentru care se acordă scutire la plata impozitului pe clădiri.

11.  Clădirile utilizate de către organizații neguvernamentale și nonprofit pentru desfasurarea de activitati sportive;

11.1 Clădirile în care se desfășoară activitati sportive beneficiază de scutire la plata impozitului/taxei pe clădiri.

 • 11.2. Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului/taxei pe clădiri, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele:

 • a) clădirea să fie în proprietate sau să fie utilizată de organizațiile neguvernamentale și nonprofit;

 • b)  în clădire să se desfășoare exclusiv activitati sportive pentru care organizația neguvernamentală și nonprofit a fost acreditată;

 • c) contribuabilul nu înregistrează obligații restante la bugetul local al Municipiului Iași.

 • 11.3. Scutirea la plata impozitului/taxei pe clădiri se acordă pe bază de cerere, model prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură, depusă la organul fiscal, însoțită de următoarele documente:

 • a) actul de înființare al organizației neguvernamentale sau nonprofit;

 • b) statutul organizației neguvernamentale sau nonprofit;

 • c)  certificatul de acreditare al organizației neguvernamentale și nonprofit emis de compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului din care să rezulte că se desfășoară activitățile pentru care se acordă scutirea;

 • e) declarație pe proprie raspundere că în cladirea pentru care se solicită scutirea se desfășoară activități sportive.

Scutirea nu se aplică pentru spațiile/încăperile/suprafețele folosite pentru activități economice sau de agrement.

 • 11.4. Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei pentru cladirile prevazute la pct. 11 se aplica pentru toate cladirile de pe raza unitatii administrativ-teritoriale, indiferent de proprietarul acestora.

12. Dispoziții generale

 • 12.1. (1) Scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal, persoanelor care dețin documente justificative emise pana la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior și care sunt depuse la organul fiscal, până la data de 31 martie, inclusiv.

(2) Modelul cererii este prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură.

 • 12.2. (1) Solicitantul care depune cererea de scutire de la plata impozitului/taxei pe clădiri are obligația de a aduce la cunoștința organului fiscal orice modificare intervenită în perioada cuprinsă între data depunerii cererii de scutire și data de 31 martie, inclusiv, a anului fiscal în care se acordă scutirea.

 • (2) Înștiințarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariției oricăror modificări ale situației existente la data depunerii cererii. Scutirea va înceta cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care au intervenit modificările.

 • (3) Neanunțarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii începând cu data de 1 ianuarie a anului urmator în care au intervenit modificările.

 • 12.3. (1) Solicitantul care beneficiază de scutire la plata impozitului/taxei pe cladiri are obligația ca ulterior acordării scutirii să aducă la cunoștința organului fiscal orice modificări intervenite față de situația existentă la data acordării scutirii.

 • (2) Înștiințarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariției oricăror modificări ale situației existente la data acordării scutirii/reducerii. Scutirea va înceta cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care au intervenit modificările.

 • (3) Neanunțarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care au intervenit modificările.

 • (4) Organul fiscal informează Consiliul Local cu privire la contribuabilii/clădirile pentru care a încetat dreptul la scutire având în vedere documentele depuse de solicitant și modificările intervenite față de situația existentă la data acordării scutirii.

B. Procedura de acordare a scutirilor la plata impozitului/taxei pe teren pentru:

1. Terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public

 • 1.1. (1) Persoanele fizice care au în proprietate terenuri aferente clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de scutire la plata impozitului pe teren.

 • (2) Scutirea se acordă pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public a terenului aferent clădirii.

 • (3) Contribuabilul care solicită acordarea scutirii, nu înregistrează obligații restante către bugetul local al Municipiului Iași.

 • 1.2. Pentru a beneficia de scutire trebuie îndeplinite cumulativ următoarele:

 • a) terenul aferent clădirii să fie restituit potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • b) să se mențină afectațiunea de interes public a terenului aferent cladirii;

 • c) terenul se află în proprietatea unei persoane fizice.

 • 1.3. Pentru a beneficia de scutire proprietarul terenului aferent clădirilor depune o cerere, model prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură, însoțită de următoarele documente în copie:

 • a) actul de restituire a terenului aferent clădirilor;

 • b) actul din care rezultă că se menține afectațiunea de interes public a terenului aferent clădirii.

 • c) actul de identitate a titularului dreptului de proprietate asupra terenului aferent clădirii restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • 2. Terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public;

  • 2.1. (1) Cultele religioase din România care au în proprietate teren aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din O.U.G. nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de scutire la plata impozitului pe teren.

 • (2) Scutirea se acordă pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public (terenurile retrocedate sunt afectate unor activități de interes public din învățământ sau sănătate, finanțate sau cofinanțate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale).

 • (3) De scutire beneficiaza cultele religioase recunoscute în România.

 • 2.2 Pentru a beneficia de scutire trebuie îndeplinite cumulativ următoarele:

 • a) terenul aferent clădirii să fie retrocedat potrivit art. 1 alin. (10) din O.U.G.nr.94/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • b) să se mențină afectațiunea de interes public a terenului aferent clădirii.

 • c) contribuabilul care solicită acordarea scutirii, nu înregistrează obligații restante către bugetul local al Municipiului Iași.

 • 2.3. (1) Scutirea la plata impozitului pe teren se acordă pe bază de cerere depusă la organul fiscal, însoțită de următoarele documente în copie:

 • a) documentul de retrocedare a terenului;

 • b) documentul din care rezultă că se menține afectațiunea de interes public a terenului aferent clădirii.

(2) Modelul cererii este prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură.

 • 3. Terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/1999, republicată, pe durata pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public

  • 3.1. (1) Comunitățile minorităților naționale din România care au în proprietate teren aferent clădirilor restituite potrivit art. 1 alin. (5) din O.U.G. nr. 83/1999, republicată, beneficiază de scutire la plata impozitului pe terenul aferent clădirii.

(2) Scutirea se acordă pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public (terenurile aferente clădirilor retrocedate sunt afectate unor activități de interes public din învățământ sau sănătate, finanțate sau cofinanțate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale).

 • 3.2. Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe terenul aferent clădirilor, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele:

 • a) terenul aferent clădirilor să fie restituit potrivit art. 1 alin. (5) din O.U.G. nr. 83/1999, republicată;

 • b) să se mențină afectațiunea de interes public a terenului aferent clădirilor retrocedate;

 • c) contribuabilul persoana juridica nu inregistreaza obligatii restante la bugetul local al Municipiului Iasi.

 • 3.3. Pentru a beneficia de scutire proprietarul terenului aferent clădirilor restituite depune o cerere, model prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură, însoțită de următoarea documentație:

 • a) actul de restituire a terenului aferent clădirilor retrocedate;

 • b) documentul din care rezultă că se menține afectațiunea de interes public a terenului aferent clădirilor retrocedate.

4. Terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale

 • 4.1. Organizațiile neguvernamentale si întreprinderile sociale care dețin în proprietate sau utilizează terenul aferent clădirilor folosite pentru furnizarea de servicii sociale beneficiază de scutire la plata impozitului/taxei pe teren.

 • 4.2. Pentru a beneficia de scutire organizațiile neguvernamentale și întreprinderile sociale trebuie să desfășoare următoarele servicii sociale:

 • a) recuperare și reabilitare;

 • b) suport și asistență pentru familiile și copiii aflați în dificultate;

 • c) educație informală extracurriculară pentru copii și adulți, în funcție de nevoia fiecărei categorii;

 • d) asistență și suport pentru persoanele vârstnice, inclusiv pentru persoanele vârstnice dependente;

 • e) asistență și suport pentru copii, persoane cu handicap, persoane dependente de consumul de droguri, alcool sau alte substanțe toxice, persoane care au părăsit penitenciarele, familii monoparentale, persoane afectate de violența în familie, victime ale traficului de ființe umane, persoane infectate sau bolnave HIV/SIDA, persoane fără venituri sau cu venituri mici, imigranți, persoane fără adăpost, bolnavi cronici, persoane care suferă de boli incurabile, precum și alte persoane aflate în situații de nevoi sociale;

 • f) sprijin și orientare pentru integrarea, readaptarea și reeducarea profesională;

 • g) îngrijire social-medicală pentru persoanele aflate în dificultate, inclusiv paleative pentru persoanele aflate în fazele terminale ale unor boli;

 • h) mediere socială;

 • i) consiliere în cadru instituționalizat, în centre de informare și consiliere;

 • j) orice alte măsuri și acțiuni care au drept scop menținerea, refacerea sau dezvoltarea capacităților individuale pentru depășirea unei situații de nevoie socială.

 • 4.3. Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului/taxei pe terenul aferent clădirilor, trebuie îndeplinite următoarele:

 • a) organizațiile neguvernamentale și întreprinderile sociale sa își desfășoare activitatea în condițiile O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • b) terenul să fie in proprietatea sau în utilizarea organizației neguvernamentale și întreprinderii sociale acreditate ca furnizor de servicii sociale;

 • c) pe terenul aferent clădirilor se desfășoara exclusiv servicii sociale pentru care organizația neguvernamentală și întreprinderea socială au fost acreditate;

 • d) furnizarea serviciilor sociale să se realizeze pe tot parcursul anului fiscal;

 • e) contribuabilul persoana juridica nu inregistreaza obligatii restante la bugetul local al Municipiului Iasi.

 • 4.4. Scutirea la plata impozitului/taxei pe teren se acordă pe bază de cerere, model prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură, depusă la organul fiscal, însoțită de următoarele documente prezentate în copie:

 • a) actul de înființare al organizației neguvernamentale sau întreprinderii sociale;

 • b) statutul organizației neguvernamentale sau întreprinderii sociale;

 • c) certificatul de acreditare ca furnizor de servicii sociale al organizației neguvernamentale sau întreprinderii sociale emis de compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale;

 • d) documentul emis de compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale din care să rezulte că se desfășoară activitățile pentru care se acordă scutirea.

 • 4.5. Scutirea nu se aplică pentru suprafețele de teren folosite pentru activități economice sau de agrement.

5. Terenurile utilizate de organizații nonprofit folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ

 • 5.1. Organizațiile nonprofit care dețin în proprietate sau utilizează terenuri exclusiv pentru activități fără scop lucrativ beneficiază de scutire la plata impozitului/taxei pe teren.

 • 5.2. Pentru a beneficia de scutire trebuie îndeplinite următoarele:

 • a) terenul să fie proprietatea sau în folosința organizației nonprofit;

 • b) organizațiile nonprofit trebuie să faca dovada desfășurării obiectului de activitate pe terenul aferent clădirii pentru care se solicită scutirea

 • c) contribuabilul persoana juridica nu inregistreaza obligatii restante la bugetul local al Municipiului Iasi.

 • 5.3. Scutirea la plata impozitului/taxei pe terenuri se acordă pe bază de cerere, model prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură, depusă la organul fiscal, însoțită de următoarele:

 • a) actul de înființare al organizației;

 • b) statutul organizației;

 • c) actul de proprietate sau actul în baza căruia organizația folosește terenul.

 • 5.4. Scutirea nu se aplică pentru suprafețele de teren folosite pentru activități economice sau de agrement.

6. Terenurile apartinand asociatiilor si fundatiilor folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ

 • 6.1. Asociatiile si fundatiile care dețin în proprietate sau utilizează terenuri exclusiv pentru activități fără scop lucrativ beneficiază de scutire la plata impozitului/taxei pe teren.

 • 6.2. Pentru a beneficia de scutire trebuie îndeplinite următoarele:

 • a) terenul să fie proprietatea sau în folosința asociatiei sau fundatiei;

 • b) asociatiile si fundatiile să faca dovada desfășurării obiectului de activitate pe terenul aferent clădirii pentru care se solicită scutirea;

 • c) contribuabilul persoana juridica nu inregistreaza obligatii restante la bugetul local al Municipiului Iasi.

 • 6.3. Scutirea la plata impozitului/taxei pe terenuri se acordă pe bază de cerere, model prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură, depusă la organul fiscal, însoțită de următoarele documente prezentate în copie:

 • a) actul de înființare al asociatiei sau fundatiei;

 • b) statutul asociatiei sau fundatiei;

 • c) actul de proprietate sau actul în baza căruia asociatia sau fundatia folosește terenul.

 • 6.4. Scutirea nu se aplică pentru suprafețele de teren folosite pentru activități economice sau de agrement.

 • 7. Terenurile aferente clădirii de domiciliu și/sau alte terenuri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare precum și terenul aferent clădirii folosită ca locuință aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3A1, lit. b) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare

  • 7.1. (1) Persoanele care au calitatea de Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 - Luptător Rănit, Luptător Reținut, Luptător cu Rol Determinant și Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite și care dețin terenuri aferente clădirii de domiciliu și/sau alte terenuri aflate în proprietatea sau coproprietatea acestora beneficiază de scutire la plata impozitului pe teren.

 • (2) Persoanele care au calitatea de urmaș de erou-martir beneficiază de scutire la plata impozitului pe teren doar pentru terenul aferent clădirii de domiciliu aflat în proprietatea sau coproprietatea acestora.

 • (3) Scutirea se acordă integral pentru cota-parte din dreptul de proprietate a persoanelor prevăzute la pct. 7.1, alin.(1) și (2) cât și pentru cota-parte aflată în proprietatea soțului/soției acestora.

 • (4) Contribuabilul care solicită acordarea scutirii, nu înregistrează obligații restante către bugetul local al Municipiului Iași.

 • 7.2. Scutirea de la plata impozitului pe teren se acordă pe bază de cerere, model prevăzut în anexa A.1. la prezenta procedură, însoțită de următoarea documentație, prezentată în copie:

 • a) actul de identitate al soțului/soției;

 • b) documentul care atestă calitatea de persoană prevăzută la pct.7.1, alin.(1) și (2);

 • c) certificatul de căsătorie;

 • d) actul de proprietate a terenului pentru care se acordă scutirea.

Arătăm că art. 3A1, lit. b) din Legea nr.341/2004, cu modificările și completările ulterioare adică urmaș de erou - martir (soțul supravețuitor, părinții celui decedat si copiii acestuia) se aplică în completarea art. 464, alin.(2), lit.h) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

 • 8. Terenurile, inclusiv zonele de protecție instituite, ocupate de clădirile clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, altele decât cele prevăzute la art. 456 alin. (1) lit. x) din Legea nr. 227/2015, cu excepția terenurilor care sunt folosite pentru activități economice

8.1 Scutirile se acorda pentru terenurile aflate in proprietate sau utilizate cu orice titlu, inclusiv zonele de protecție instituite, ocupate de clădirile clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, altele decât cele prevăzute la art. 456 alin. (1) lit. x) din Legea nr. 227/2015, cu excepția terenurilor care sunt folosite pentru activități economice.

 • 8.2. (1)Scutirea se acordă în condițiile în  care  suprafețele de teren  sunt

salubrizate/întreținute/împrejmuite de proprietar.

 • (2) Instituția care va emite dovada că terenul pentru care se solicită scutirea este salubrizat/întreținut/împrejmuit este compartimentul de specialitate din cadrul Direcției de poliție locală sau de către personalul din aparatul propriu al Primarului cu atribuții în acest sens.

 • (3) Contribuabilul care solicită acordarea scutirii, nu înregistrează obligații restante către bugetul local al Municipiului Iași.

 • 8.3 Scutirea la plata impozitului se acordă pe bază de cerere, model prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură, depusă la organul fiscal, însoțită de următoarele documente, prezentate în copie:

 • a) actul de identitate a solicitantului (soț și soție), C.U.I.;

 • b) actul de proprietate a terenului;

 • c) documentul emis de compartimentele de specialitate din cadrul Ministerului Culturii din care să rezulte faptul că terenul este încadrat în categoria celor cu regim de monument istoric;

 • d) dovada că terenul este salubrizat/întreținut/împrejmuit.

 • 8.4. Scutirea nu se aplică pentru suprafețele de teren folosite pentru activități economice sau de agrement.

9. Suprafețele terenurilor afectate de cercetările arheologice, pe întreaga durată a efectuării cercetărilor

9.1 Scutirile se acordă pentru terenurile aflate in proprietate sau utilizate cu orice titlu, afectate de cercetări arheologice.

 • 9.2.Contribuabilul care solicită acordarea scutirii, nu înregistrează obligații restante către bugetul local al Municipiului Iași

 • 9.3 Scutirea se acordă pe întreaga durată a efectuării cercetărilor.

 • 9.4 Pentru a beneficia de scutire proprietarii suprafețelor de teren vor depune la organul fiscal o cerere, model prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură, însoțită de următoarea documentație, prezentată în copie:

 • a) actul de identitate a solicitantului (soț și soție), C.U.I.;

 • b) date identificare proprietar, altele decât persoanele fizice;

 • c) actul de proprietate;

 • d) documentul emis de compartimentele de specialitate din cadrul Ministerului Culturii din care să rezulte faptul că terenul este încadrat în categoria celor afectate de cercetări arheologice.

10. Suprafetele terenurilor situate in zonele de protectie ale monumentelor istorice

 • 10.1. Scutirile se acordă pentru terenurile aflate in proprietate sau utilizate cu orice titlu situate in zonele de protectie ale monumentelor istorice.

 • 10.2. Contribuabilul care solicită acordarea scutirii, nu înregistrează obligații restante către bugetul local al Municipiului Iași.

 • 10.3. Pentru a beneficia de scutire proprietarii suprafețelor de teren vor depune la organul fiscal o cerere, model prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură, însoțită de următoarea documentație, prezentată în copie:

 • a) actul de identitate a solicitantului (soț și soție), C.U.I.;

 • b) date identificare proprietar, altele decât persoanele fizice;

 • c) act de proprietate;

 • d) documentul emis de compartimentele de specialitate din cadrul Ministerului Culturii din care să rezulte faptul că terenul este situat in zonele de protectie ale monumentelor istorice.

11. Dispoziții generale

 • 11.1. (1) Scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal, persoanelor care detin documente justificative emise pana la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior si care sunt depuse la organul fiscal, pana la data de 31 martie inclusiv.

(2) Modelul cererii este prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură.

 • 11.2. (1) Solicitantul care depune cererea de scutire de la plata impozitului/taxei pe teren are obligația de a aduce la cunoștința organului fiscal orice modificare intervenită în perioada cuprinsă între data depunerii cererii de scutire și data de 31 martie, inclusiv, a anului fiscal in care se acorda scutirea.

 • (2) Înștiințarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariției oricăror modificări ale situației existente la data depunerii cererii. Scutirea va înceta cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care au intervenit modificările.

 • (3) Neanunțarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii începând cu data de 1 ianuarie a anului urmator în care au intervenit modificările.

 • 11.3. (1) Solicitantul care beneficiază de scutire la plata impozitului/taxei pe teren are obligația ca ulterior acordării scutirii să aducă la cunoștința organului fiscal orice modificări intervenite față de situația existentă la data acordării scutirii.

 • (2) Înștiințarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariției oricăror modificări ale situației existente la data acordării scutirii/reducerii. Scutirea va înceta cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care au intervenit modificările.

 • (3) Neanunțarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii începând cu data de 1 ianuarie a anului urmator în care au intervenit modificările.

 • (4) Organul fiscal informează Consiliul Local cu privire la contribuabilii/terenurile pentru care a încetat dreptul la scutire având în vedere documentele depuse de solicitant și modificările intervenite față de situația existentă la data acordării scutirii.

Dispoziții finale

Anexa nr. A.1 face parte integrantă din prezenta procedură de acordare a scutirilor de la plata impozitului/taxei pe clădiri/terenuri, datorat bugetului local al Municipiului Iași, conform art. 456 alin. (2) lit. a)-h), j), r) si s) și art. 464 alin. (2) lit. a)-f), h), i), r) și q) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și art.3A1, lit. b) din Legea nr.341/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Anexa nr. A.1 la Procedura

Cerere

privind scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri și terenuri în conformitate cu prevederile art. 456 alin. (2) lit. a)-h) j), r) și s) și art. 464 alin. (2) lit. a)-f), h), i), r) și q) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și art.3A1, lit. b) din Legea nr.341/2004, cu modificările și completările ulterioare

Subsemnatul(a)/                                                                       Subscrisa

CNP/C.I.F*)...........................,        cu        domiciliul/sediul        în        localitatea

str...................................................nr.........,      bl......., sc......., et........, ap

Judet.......................... tel/fax....................,email...............................................................,  reprezentată

prin               .............................................................2),               în               calitate

proprietar/coproprietar/mandatar/administrator/împuternicit cu domiciliul în localitatea ................................, codul poștal..........., sectorul.............str............................................., nr............., bl........,sc........et....., ap......., Judetul.......................identificat    prin B.I./C.I./C.I.P./Pașaport

seria......nr.......,       C.I.F*)......................prin       prezenta solicit scutirea de la

plata_______________________**), pentru imobilul situat în _______________________, conform

H.C.L. nr._______________/................la prezenta cerere anexez în copie documentele***):

Data completării........................../20....... (semnătura olografă)

 • 1) Se completează în cazul persoanelor fizice/juridice

*) Se va completa:codul de identificare fiscală(codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz); numărul de înregistrare la instanța judecătorească, etc.

 • 2) Se completează în cazul persoanelor juridice

**) impozitului pe clădire și/sau impozitului pe teren

 • 1. Nedeclararea oricăror modificări intervenite în perioada cuprinsă între data depunerii cererii de scutire și data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a depus cererea de scutire se sancționează cu amendă, conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și duce la ridicarea scutirii acordate, începând cu data acordării acesteia.

 • 2. Înștiințarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariției oricăror modificări ale situației existente la data acordării scutirii. Scutirea va înceta cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care au intervenit modificările.

 • 3. Neanunțarea modificărilor intervenite prevăzute la pct.2 conduce la ridicarea scutirii începând cu data de 1 ianuarie a anului în care au intervenit modificările.

***) documentele aprobate prin hotărâre de consiliu local, în funcție de scutirea solicitată, precum și alte documente relevante în susținerea cererii.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Adrian Florin Boca Consilier local,