Hotărârea nr. 97/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea contului general de execuţie a bugetului şi a situaţiilor financiare anuale ale Municipiului Iaşi la data de 31.12.2018

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului general de execuție a bugetului și a situațiilor financiare anuale ale Municipiului Iași la data de 31.12.2018

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29.03.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Raportul privind contul general de execuție a bugetului Municipiului Iași la 31.12.2018, înregistrat sub nr. 30988/21.03.2018, întocmit de Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pentru anul 2018;

Având în vedere Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 129/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2018 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității instituțiilor publice;

Având în vedere Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1.762/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2018, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice;

Având în vedere Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 66/19 februarie 2018 privind aprobarea Bugetului General al Municipiului Iași pe anul 2018, precum și rectificările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă contul general de execuție bugetară și situațiile financiare anuale ale Municipiului Iași la data de 31.12.2018, conform anexelor parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Copie a prezentei hotărâri va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar, Denisa Liliana Ionascu


Adrian Florin Boca Consilier local,

Nr. 97 din 29 martie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

24

Pentru

16

Împotrivă

0

Abțineri

8