Hotărârea nr. 94/2019

HOTĂRÂRE privind îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 47 din 28 februarie 2019 (privind: aprobarea cofinanțării proiectului “REABILITARE REȚELE TERMICE,SISTEM TERMOFICARE ÎN MUNICIPIUL IAȘI,PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN ALIMENTAREA CU CĂLDURĂ URBANĂ – POIM II”)


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 47 din 28 februarie 2019

(privind: aprobarea cofinanțării proiectului “REABILITARE REȚELE TERMICE, SISTEM TERMOFICARE ÎN MUNICIPIUL IAȘI, PENTRU CREȘTEREA

EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN ALIMENTAREA CU CĂLDURĂ URBANĂ -POIM II”)

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data de 21.03.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 29647 din 18 martie 2019 întocmit de către Biroul Secretariat Consiliul Local Arhiva Evidenta Dispozitii;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 47 din 28 februarie 2019, privind aprobarea cofinanțării proiectului “REABILITARE REȚELE TERMICE, SISTEM TERMOFICARE ÎN MUNICIPIUL IAȘI, PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN ALIMENTAREA CU CĂLDURĂ URBANĂ - POIM II”);

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă îndreptarea erorii materiale strecurate la Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 47 din 28 februarie 2019, articol care se va citi corect după cum urmează:

“ Se aprobă cofinanțarea proiectului “REABILITARE REȚELE TERMICE, SISTEM TERMOFICARE ÎN MUNICIPIUL IAȘI, PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN ALIMENTAREA CU CĂLDURĂ URBANĂ - POIM II” în suma de 801.003,12 lei (171.756,39 euro) reprezentând 2,00 % din valoarea totală eligibilă a proiectului și suma de 7.490.723,22 lei (1.606.210,48 euro) reprezentând TVA aferent proiectului, in procent de 19%. Valoarea proiectului fără TVA este de 40.050.155,81 lei (8.587.819,67 euro), valoarea totala a proiectului cu TVA este de 47.540.879,03 lei ( 10.194.030,15 euro). Cursul euro folosit este de lei = 4,6636 la data de 26.11.2018.

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 47 din 28 februarie 2019 rămân neschimbate.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare, Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, Serviciului Promovare și Monitorizare Calitate Mediu, Veolia Energie Romania SA, S.C. Veolia Energie Iași S.A. și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generala Tehnică și Dezvoltare, Direcția Generala Economică și Finanțe Publice Locale, Veolia Energie Romania SA și S.C. Veolia Energie Iași S.A.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca                        Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 94 din 21 martie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

14

Pentru

14

Împotrivă

0

Abțineri

0