Hotărârea nr. 93/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA PROF. I. SIMIONESCU,NUMAR CADASTRAL 126743,întocmit în vederea construirii unei gradinite in zona Dacia (fonduri europene – axa prioritara 4,P.I. 4.4),persoana juridica


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA PROF. I. SIMIONESCU, NUMAR CADASTRAL 126743, întocmit în vederea construirii unei gradinite in zona Dacia (fonduri europene - axa prioritara 4, P.I. 4.4), persoana juridica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data de 21 Martie 2019

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 3346 din 10.10.2018 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 3722 din 14.01.2019 prin care MUNICIPIUL IASI PRIN DIRECTIA IMPLEMENTARE STRATEGIE INTEGRATA DE DEZVOLTARE URBANA solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, STRADA PROF. I. SIMIONESCU, NUMAR CADASTRAL 126743, întocmit în vederea construirii unei gradinite in zona Dacia (fonduri europene - axa prioritara 4, P.I. 4.4), persoana juridica;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 972/27.12.2018;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 184 din 20.02.2019;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi in sedinta din data de 19.02.2019;

Având în vedere Nota de Fundamentare 20052/22.02.2019 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare

În temeiul art. 115 alin.1, lit. b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aproba Planul Urbanistic Zonal IASI, STRADA PROF. I. SIMIONESCU, NUMAR CADASTRAL 126743, întocmit în vederea construirii unei gradinite in zona Dacia (fonduri europene - axa prioritara 4, P.I. 4.4), persoana juridica;

 • (2) Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 4.420.00 mp, aflat in inventarul privat al municipiului Iasi, aprobat cu HCL nr. 509/2009.

 • (3) INDICATORI URBANISTICI:

 • • H max = 12 m masurat de la CTN, regim de inaltime maxim P+2E;

 • • POT max = 40 %;

 • • CUT max = 1 mp.ADC/mp.teren;

 • • Spatii vezi = 47,78%.

 • (4) Distante minime dintre limitele terenului si constructiile invecinate:

 • - Locuinte colective - regim de inaltime P+4 (nord): 20.24 m

 • - Locuinte colective- regim de inaltime P+4 (sud) : 36.35 m

 • - Locuinte colective- regim de inaltime P+4 (est) : 18.00 m

 • - Locuinte colective - regim de inaltime P+4 (vest) : 16.35 m

 • (5) Amplasarea față de aliniament se va realiza conform P.U.Z. astfel:Intrucat terenurile au o forma neregulata, amplasarea fata de aliniament se va face conform reglementarilor din planșele PUZ (U3 - Reglementari Urbanistice), respectandu-se pozitionarile imobilelor propuse cat si distantele minime.

 • (6) Accesul la teren se va face de pe str. Profesor I. Simionescu.

 • (7) Plansa de reglementari urbanistice U3 este anexa si face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire, pe cheltuiala beneficiarului.

Art.4. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; Directia Implementare Strategie Integrata De Dezvoltare Urbana si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții si Directia Implementare Strategie Integrata De Dezvoltare Urbana. Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Adrian Florin Boca

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

14

Pentru

14

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 93 din 21 Martie 2019