Hotărârea nr. 92/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii,a indicatorilor tehnico – economici si a devizului general al proiectului ”Reabilitare / modernizare / extindere,eficientizare retea de iluminat public in Municipiul Iași",a valorii proiectului și a cheltuielilor legate de proiect


MUNICIPIUL IAȘI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii, a indicatorilor tehnico - economici si a devizului general al proiectului "Reabilitare / modernizare / extindere, eficientizare retea de iluminat public in Municipiul Iași", a valorii proiectului și a cheltuielilor legate de proiect

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data de 21 Martie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 29725/18.03.2019 întocmit de către Direcția Tehnica si Servicii Comunitare;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2018/3/3.1/C/1/BI, POR/2018/3/3.1/C/1/7Regiuni și POR/2018/3/3.1/C/1/ITI, Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 -Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea C - Iluminat public, in cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020;

Având în vedere Ordinul nr.5456/13.08.2018 pentru modificarea Anexei „Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2018/3/3.1/C/1/BI, POR/2018/3/3.1/C/1/7Regiuni și POR/2018/3/3.1/C/1/ITI, Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea C - Iluminat public, aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr.27/2018;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

ART 1. Se aprobă proiectul ”Reabilitare / modernizare / extindere, eficientizare retea de iluminat public in Municipiul Iași" în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020,     POR/2018/3/3.1/C/1/BI,

POR/2018/3/3.1/C/1/7Regiuni și POR/2018/3/3.1/C/1/ITI, Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 -Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea C - Iluminat public, conform Anexei nr. 1 - Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului ”Reabilitare / modernizare / extindere, eficientizare retea de iluminat public in Municipiul Iași", în cuantum de 21.868.648,10 lei (inclusiv T.V.A.) (Anexele nr. 1 - Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii, 2, 3 si 4).

ART 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Municipiul Iași reprezentând contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 436.219,37 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului ”Reabilitare / modernizare / extindere, eficientizare retea de iluminat public in Municipiul Iași".

ART 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului ”Reabilitare / modernizare / extindere, eficientizare retea de iluminat public in Municipiul Iași", pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul propriu al UAT Iași.

ART 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

ART 6. Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Municipiului Iași.

ART 7. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Generale Tehnice si Dezvoltare; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, Direcției Proiecte Europene și Instituției Prefectului Județului Iași.

ART 8. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Generală Tehnică si Dezvoltare; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Direcția Proiecte Europene.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Adrian Florin Boca

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

14

Pentru

14

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 92 din 21 Martie 2019

Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 92 din 21 Martie 2019

privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii, a indicatorilor tehnico - economici si a devizului general al proiectului "Reabilitare / modernizareextindere, eficientizare retea de iluminat public in Municipiul Iași", a valorii proiectului și a cheltuielilor legate de proiect

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

Indicatori tehnico-economici pentru proiectul ”Reabilitare / modernizare / extindere,

eficientizare rețea de iluminat public in Municipiul Iași":

  • A. Indicatori financiari:

Valoare totala investiție = 18,384,488.51 lei fara TVA, respectiv 21,868,648.10 lei

cu TVA,

din care valoarea pentru lucrarile de C+M = 4,255,135.00 lei fara TVA, respectiv, 5,063,610.65 lei cu TVA.

  • B. Indicatori fizici:

  • 1. Număr corpuri de iluminat cu led = 4088 bucăți;

  • 2. Număr module telegestiune punct luminos = 4122 bucăți;

  • 3. Număr stâlpi echipați cu panouri fotovoltaice = 41 bucăți;

  • 4. Număr puncte de aprindere = 287 bucăți;

  • 5. Sistem de telegestiune = 1 bucata.

  • C. Grafic esalonare investiție:

9

Durata = 12 luni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local,

Adrian Florin Boca

Anexa nr. 3 Hotărârea Consiliului Local nr. 92 din 21 Martie 2019

la proiectul de hotarare privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Intervenții, a indicatorilor tehnico - economici si a devizului general al proiectului ”Reabilitare / modernizare / extindere, eficientizare retea de iluminat public in Municipiul

Iași", a valorii proiectului și a cheltuielilor legate de proiect

Bugetul proiectului

Deviz general

al obiectivului de investiții

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII PENTRU REABILITARE/MODERNIZARE/EXTINDERE, EFICIENTIZARE REȚEA DE ILUMINAT PUBLIC ÎN MUNICIPIUL IAȘI

în prețuri la data de ian.2018; 1 euro = 4.652 lei, curs de referință inforEuro

(întocmit conform H.G. 907/2016)

- scenariu 1 - varianta propusa - cu defalcare eligibile/ neeligibile

Nr. crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără

TVA)

TVA

Valoare cu

TVA

Valoare eligibilă (fără TVA)

Valoare neeligibilă (fără TVA)

lei

lei

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3

3

Capitolul 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea teritoriului

1,1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,2

Amenajarea terenului

1,3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total capitol 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capitolul 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total capitol 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capitolul 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3,1

Studii

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.1. Studii de teren

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

din care: a. Topo retele iluminat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b. Hidro-geo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

60.000,00

11.400,00

71.400,00

60.000,00

0,00

din care:

a) obținerea/prelungirea valabilității certificatului de urbanism

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) obținerea/prelungirea valabilității autorizației de

0,00

0,00

0,00

0,00

construire/desființare

c) obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri și branșamente la rețele publice de alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze, alimentare cu agent termic, energie electrică, telefonie

60.000,00

11.400,00

71.400,00

60.000,00

0,00

d) obținerea certificatului de nomenclatură stradală și adresă

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e) întocmirea documentației, obținerea numărului cadastral provizoriu și înregistrarea terenului în cartea funciară

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f) obținerea actului administrativ al autorității competente pentru protecția mediului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

g) obținerea avizului de protecție civilă

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

h) avizul de specialitate în cazul obiectivelor de patrimoniu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

i) alte avize, acorduri și autorizații

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,3

Expertizare tehnică

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,5

Proiectare

240.000,00

45.600,00

285.600,00

240.000,00

0,00

3.5.1. Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

77.000,00

14.630,00

91.630,00

77.000,00

0,00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor

20.000,00

3.800,00

23.800,00

20.000,00

0,00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

13.000,00

2.470,00

15.470,00

13.000,00

0,00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

130.000,00

24.700,00

154.700,00

130.000,00

0,00

3,6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,7

Consultanță

60.000,00

11.400,00

71.400,00

60.000,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

50.000,00

9.500,00

59.500,00

50.000,00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

10.000,00

1.900,00

11.900,00

10.000,00

0,00

3,8

Asistență tehnică

106.000,00

20.140,00

126.140,00

106.000,00

0,00

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

70.000,00

13.300,00

83.300,00

70.000,00

0,00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

55.000,00

10.450,00

65.450,00

55.000,00

0,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

15.000,00

2.850,00

17.850,00

15.000,00

0,00

3.8.2. Dirigenție de șantier

36.000,00

6.840,00

42.840,00

36.000,00

0,00

Total capitol 3

466.000,00

88.540,00

554.540,00

466.000,00

0,00

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4,1

Construcții și instalații:

Lucrări instalații pentru Obiectul 1 - Modernizare puncte de aprindere cu sisteme de telegestiune și realizare sistem central telemanagement

965.062,48

183.361,87

1.148.424,35

965.062,48

0,00

Lucrări instalații pentru Obiectul 2 -Lucrări de instalare panouri fotovoltaice pe stâlpi de iluminat

29.507,38

5.606,40

35.113,78

29.507,38

0,00

Lucrări instalații pentru Obiectul 3 - Modernizare iluminat public pe străzile principale ale Municipiului Iași și echipare corpuri cu module telegestiune

3.253.565,14

618.177,38

3.871.742,52

3.243.017,60

10.547,54

Total pct.4.1.

4.248.135,00

807.145,65

5.055.280,65

4.237.587,46

10.547,54

4,2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

funcționale

1 1

4,3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj:

Procurări echipamente pentru Obiectul 1 -Modernizare puncte de aprindere cu sisteme de telegestiune și realizare sistem central telemanagement

3.413.405,00

648.546,95

4.061.951,95

3.413.405,00

0,00

Procurări echipamente pentru Obiectul 2 -Lucrări de instalare panouri fotovoltaice pe stâlpi de iluminat

162.122,20

30.803,22

192.925,42

162.122,20

0,00

Procurări echipamente pentru Obiectul 3 -Modernizare iluminat public pe străzile principale ale Municipiului Iași și echipare corpuri cu module telegestiune

9.504.951,43

1.805.940,77

11.310.892,20

9.473.389,10

31.562,33

Total pct.4.3.

13.080.478,63

2.485.290,94

15.565.769,57

13.048.916,30

31.562,33

4,4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,5

Dotări:

0,00

0,00

Total pct.4.5.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total capitol 4

17.328.613,63

3.292.436,59

20.621.050,22

17.286.503,76

42.109,87

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier:

8.000,00

1.520,00

9.520,00

8.000,00

0,00

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

7.000,00

1.330,00

8.330,00

7.000,00

0,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

1.000,00

190,00

1.190,00

1.000,00

0,00

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

46.806,47

0,00

46.806,47

46.690,47

116,00

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

21.275,67

0,00

21.275,67

21.222,94

52,73

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

4.255,13

0,00

4.255,13

4.244,59

10,54

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

21.275,67

0,00

21.275,67

21.222,94

52,73

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

521.665,05

99.116,36

620.781,41

520.401,75

1.263,30

5,4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

8.403,36

1.596,64

10.000,00

8.403,36

0,00

Total capitol 5

584.874,88

102.233,00

687.107,88

583.495,58

1.379,30

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6,1

Pregătirea personalului de exploatare

5.000,00

950,00

5.950,00

0,00

5.000,00

6,2

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total capitol 6

5.000,00

950,00

5.950,00

0,00

5.000,00

TOTAL GENERAL

18.384.488,51

3.484.159,59

21.868.648,10

18.335.999,34

48.489,17

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

4.255.135,00

808.475,65

5.063.610,65

4.244.587,46

10.547,54

TOTAL GENERAL , in euro

3.951.953,68

748.959,50

4.700.913,18

3.941.530,38

10.423,30

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1), in euro

914.689,38

173.790,98

1.088.480,36

912.422,07

2.267,31

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Adrian Florin Boca

Anexa nr. 4 Hotărârea Consiliului Local nr. 92 din 21 Martie 2019

privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii, a indicatorilor tehnico - economici si a devizului general al proiectului "Reabilitare / modernizareextindere, eficientizare retea de iluminat public in Municipiul Iași", a valorii proiectului și a cheltuielilor legate de proiect

Surse de finanțare a proiectului

Nr. crt.

Surse de Finanțare

Valoare (lei)

I

Valoarea totală a cererii de finanțare, din care:

21.868.648,10

a.

Valoarea totală neeligibilă, inclusiv TVA aferent

57.680,07

b.

Valoarea totală eligibilă inclusiv TVA aferent

21.810.968,03

II

Contribuția proprie, din care:

493.899,44

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv TVA aferent

436.219,37

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent

57.680,07

c.

Autofinanțarea proiectului*

0,00

III

Asistență financiară nerambursabilă solicitată

21.374.748,66

* numai pentru proiectele generatoare de venit

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Adrian Florin Boca

8 / 8 la H.C.L. nr. 92 din 21 Martie 2019