Hotărârea nr. 91/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Hotărârii de Consiliu Local al Municipiului Iaşi nr. 340 din 10.08.2018 privind aprobarea proiectului “Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizand stații automate de închiriere a bicicletelor – Iași Velocity” și a cheltuielilor legate de proiect

Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării Hotărârii de Consiliu Local al Municipiului Iași nr. 340 din 10.08.2018 privind aprobarea proiectului “Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizand stații automate de închiriere a bicicletelor - Iași Velocity” și a cheltuielilor legate de proiect

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data de 21 Martie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 30031/19.03.2019 întocmit de către Direcția Proiecte Europene;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, Apel de proiecte POR/2017/4/4.1/1 (Cod nr. POR/182/4/1);

Având în vedere Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

ART 1. Se aprobă proiectul “Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizand stații automate de închiriere a bicicletelor - Iași Velocity” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, numărul apelului de proiecte POR/182/4/1, conform Anexei nr. 1 - Studiu fezabilitate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului “Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizand stații automate de închiriere a bicicletelor - Iași Velocity”, în cuantum de 22.226.523,64 lei (inclusiv T.V.A.) (Anexele nr. 1- Studiu fezabilitate, 2, 3 și 4).

ART 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Municipiul Iași reprezentând contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 443.959,28 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului “Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizand stații automate de închiriere a bicicletelor - Iași Velocity”.

ART 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului “Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizand stații automate de închiriere a bicicletelor - Iași Velocity”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul propriu al UAT Iași.

ART 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

ART 6. Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Municipiului Iași.

ART 7. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Generale Tehnice si Dezvoltare; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, Direcției Proiecte Europene și Instituției Prefectului Județului Iași.

ART 8. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Generală Tehnică si Dezvoltare; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Direcția Proiecte Europene.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Adrian Florin Boca


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

14

Pentru

14

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 91 din 21 Martie 2019

Anexa 2

la Hotărârea Consiliului Local nr. 91 din 21 Martie 2019

privind aprobarea modificării Hotărârii de Consiliu Local al Municipiului Iași nr. 340 din 10.08.2018 privind aprobarea proiectului “Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizand stații automate de închiriere a bicicletelor - Iași Velocity” și a cheltuielilor legate de proiect

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

Indicatorii prestabiliți de realizare

Valoare referință

Valoare țintă

J

Operațiuni (proiecte) implementate destinate transportului public și nemotorizat (nr. operațiuni)

operatiuni

0

1

Valoarea conform devizului general al investiției este:

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

OTAL GENERAL

18.677,75097

4.083,104

3.548,77267

22.226,52364

4.858,8937

din care C+M

1.089,28327

238,12593

206,96382

1.296,24709

283,36986

* cursul de referință este de 4.5744 lei/euro.

Durata de realizare a proiectului: 24 de luni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Adrian Florin Boca

Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 91 din 21 Martie 2019

privind aprobarea modificării Hotărârii de Consiliu Local al Municipiului Iași nr. 340 din 10.08.2018 privind aprobarea proiectului “Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizand stații automate de închiriere a bicicletelor - Iași Velocity” și a cheltuielilor legate de proiect

Bugetul proiectului

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLU

L 1 CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI

1.1

Obtinerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala

0,00

0,00

0,00

1.4.

Cheltuieli pentru relocare/protectia utilitatilor

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLU

L 2 CHELTUIELI PENTRU ASIGU

RAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI

2.1

Constructii

24.000,00

4.560,00

28.560,00

2.2

Utilaje, echipamente

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

24.000,00

4.560,00

28.560,00

CAPITOLU

L 3 CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

3.1.

Studii

0,00

0,00

0,00

3.1.1.

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3.

Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2.

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii

0,00

0,00

0,00

3.3.

Expertiza tehnica

0,00

0,00

0,00

3.4.

Certificarea performantei energetice si audit energetic al cladirilor

0,00

0,00

0,00

3.5.

Proiectare

251.500,00

47.785,00

299.285,00

3.5.1

Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Studiu de fezabiliitate / documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general

96.000,00

18.240,00

114.240,00

3.5.4

Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor / acordurilor / autorizatiilor

6.000,00

1.140,00

7.140,00

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie

13.500,00

2.565,00

16.065,00

3.5.6

Proiect tehnic si Detalii de executie

136.000,00

25.840,00

161.840,00

3.6.

Organizarea procedurilor de achizitie

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanta

171.500,00

32.585,00

204.085,00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

130.000,00

24.700,00

154.700,00

3.7.2

Auditul financiar

33.500,00

6.365,00

39.865,00

3.7.3

Servicii de consultanta pentru elaborarea cererii de finantare

8.000,00

1.520,00

9.520,00

3.8.

Asistenta tehnica

40.418,42

7.679,50

48.097,92

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

30.000,00

5.700,00

35.700,00

3.8.1.1

Pe perioada de executie a lucrarilor

24.000,00

4.560,00

28.560,00

3.8.1.2

Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre ISC

6.000,00

1.140,00

7.140,00

3.8.2

Dirigentie de santier

10.418,42

1.979,50

12.397,92

TOTAL CAPITOL 3

463.418,42

88.049,50

551.467,92

CAPITOLUL 4 CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZA

4.1.

Constructii si instalatii

0,00

0,00

0,00

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

1.041.841,83

197.949,95

1.239.791,78

4.3.

Utilaje, echipamante tehnologice si functionale care necesita montaj

6.945.612,22

1.319.666,32

8.265.278,54

4.4.

Utilaje, echipamante tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5.

Dotari

7.483.378,17

1.421.841,85

8.905.220,02

4.6.

Active necorporale

1.715.944,53

326.029,46

2.041.973,99

TOTAL CAPITOL 4

17.186.776,75

3.265.487,58

20.452.264,33

CAPITOLU

L 5 ALTE CHELTUIELI

5.1.

Organizare de santier

26.046,04

4.948,74

30.994,78

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier (2.5% din cap. 4.1 + 4.2 + 1.2 + 1.3) x 90%

23.441,44

4.453,87

27.895,31

5.1.2

Cheltuieli conexe organizarii șantierului (2.5% din cap. 4.1 +

4.2 + 1.2 + 1.3) x 10%

2.604,60

494,87

3.099,47

5.2.

Comisione, cote, taxe, costul creditului

0,00

0,00

0,00

5.2.1.

Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2.

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii

0,00

0,00

0,00

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statutului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autoruzarea lucrarilor de constructii

0,00

0,00

0,00

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a

Constructorilor -CSC (0.5% din valoarea de C+M)

0,00

0,00

0,00

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire / desfiintare

0,00

0,00

0,00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevazute: 10% din [Cap1.2 + Cap1.3 + Cap.2 + Cap.3 + Cap.4]

882.509,76

167.676,85

1.050.186,61

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

95.000,00

18.050,00

113.050,00

5.4.1

Cheltuieli de informare si publicitate penru proiect care rezultă din obligatiile beneficiarului

12.000,00

2.280,00

14.280,00

5.4.2

Cheltuieli de promovare a obiectivului de

83.000,00

15.770,00

98.770,00

investitie/produsului/serviciului finantat

TOTAL CAPITOL 5

1.003.555,80

190.675,59

1.194.231,39

CAPITOLU

L 6 CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

18.677.750,97

3.548.772,67

22.226.523,64

din care: C+M (Cap.1.2 + Cap.1.3 + Cap.1.4 + Cap.2 + Cap.4.1 + Cap.4.2 +Cap.5.1.1)

1.089.283,27

206.963,82

1.296.247,09

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Adrian Florin Boca

Anexa nr. 4 la Hotărârea Consiliului Local nr. 91 din 21 Martie 2019

privind aprobarea modificării Hotărârii de Consiliu Local al Municipiului Iași nr. 340 din 10.08.2018 privind aprobarea proiectului “Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizand stații automate de închiriere a bicicletelor - Iași Velocity” și a cheltuielilor legate de proiect

Surse de finanțare a proiectului

Nr. crt.

Surse de Finanțare

Valoare (lei)

I

Valoarea totală a cererii de finanțare, din care:

22.226.523,64

a.

Valoarea totală neeligibilă, inclusiv TVA aferent

28.560,00

b.

Valoarea totală eligibilă inclusiv TVA aferent

22.197.963,64

II

Contribuția proprie, din care:

472.519,28

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv TVA aferent

443.959,28

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent

28.560,00

c.

Autofinanțarea proiectului*

0,00

III

Asistență financiară nerambursabilă solicitată

21,754,004.36

* numai pentru proiectele generatoare de venit

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Adrian Florin Boca